Yıl: 2022 Cilt: 10 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 179 - 205 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 01-09-2022

Eski Vakıfların Tüzel Kişiliği

Öz:
Vakıf, çok eski bir yardımlaşma ve hayır kurumudur. Günümüz hukuk sistemlerinde vakıflar, genel olarak özel hukuk tüzel kişisi olarak kabul edilmektedir. Vakıflara, Eski Roma’da tüzel kişilik tanınmamıştır. Alman, Fransız, İngiliz ve Amerikan hukukunda 19. Yüzyılda vakıflara tüzel kişilik tanınmış, çok sayıda vakıf modeli oluşturulmuştur. Eski Osmanlı ve Türk hukukunda da adı konmasa da, vakıflar bir tüzel kişilik olarak kabul edilmiş, çoğunlukla özel hukuk tüzel kişisi, bazen de kamu tüzel kişisi olarak birçok kamu hizmetini yürütmüşlerdir. Osmanlı döneminde 1912 yılında çıkarılan Kanunla binlerce vakfın tüzel kişilikleri kabul edilmiş ve taşınır-taşınmaz mal edinmelerine izin verilmiştir. Yeni Türkiye Cumhuriye- tinin kurulmasıyla birlikte vakıfların hukukî rejimleri değişmiştir. Vakıfların çok önemli kısmı, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne (1924) devredilerek bu kamu tüzel kişiliği tarafından sevk ve idare edilmiş, denet- lenmişlerdir. 1935 yılında 2762 sayılı Kanunla, 1926 yılından önce kurulan ve faaliyet gösteren vakıflar eski vakıf, 1926 yılından sonra kurulan vakıflar yeni vakıf olarak nitelendirilmiştir. Yaklaşık 42.500 tane eski vakfın tüzel kişiliği bulunmakla birlikte, tüzel kişiliğinin niteliği tartışma konusu olmuş, vakıf yöne- timleri ve vakıf mallarının çok önemli bir kısmı, kimi zaman kamu hukuku kurallarına göre, kimi zaman özel hukuk kurallarına göre VGM tarafından yürütülmüştür. 1935’ten günümüze kadar 5.900 yeni vakıf kurulmuştur. 2008 yılında çıkarılan 5737 sayılı kanunla eski ve yeni tüm vakıflar, özel hukuk tüzel kişisi olarak kabul edilmektedir.
Anahtar Kelime: Eski Vakıf Yeni Vakıf Tüzel Kişi Kamu Tüzel Kişiliği Özel Hukuk Tüzel Kişiliği

Legal Entity of Old Foundations

Öz:
Foundation is an ancient solidarity and charity organization (some religion and charitable purpose). In today’s legal systems, foundations are generally accepted as private legal entities. Foundations were not recognized as legal entities in Ancient Rome. In the 19th century, legal personality was given to foundations in German, French, English and American law, and many foundation models were created. Although not named in the old Ottoman (Ottoman) and Turkish law, foundations were accepted as a legal entity, and they carried out many public services, mostly as private legal entities and sometimes as public legal entities. With the Law enacted in 1912 during the Ottoman period, the legal entities of thousands of foundations were accepted and they were allowed to acquire movable and immovable property. With the establishment of the new Turkish Republic, the legal regimes of foundations changed. A very important part of the foundations were transferred to the General Directorate of Foundations (1924), and they were managed and supervised by this public legal entity. With the Law No. 2762 in 1935, foundations established and operating before 1926 were defined as old foundations and foundations established after 1926 as new foundations. Although there were about 42,500 old foundations with legal personality between 1935 and 2008, the nature of their legal personality has been the subject of debate, and a very important part of foundation management and foundation properties were carried out by the VGM, sometimes according to the rules of public law and sometimes according to the rules of private law. Since 1935, 5,900 new foundations have been established. With the Law No. 5737 enacted in 2008, all old and new foundations are accepted as private legal entities.
Anahtar Kelime: Old Foundations New Foundations Legal Entity Private Legal Entities Public Legal Entities

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • AKBULUT İlhan, “Vakıf Kurumu, Mahiyeti ve Tarihi Gelişimi”, Vakıflar Dergisi, S. XXX, Ankara 2007.
 • AKGÜNDÜZ Ahmet, İslâm Vakıf Hukukunda Termino- loji ve Gaye”, Dünya Vakıflar Konferansı, Ankara 2014.
 • AKGÜNDÜZ Ahmet, İslâm Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf Müessesesi, İstanbul 1996.
 • AKGÜNDÜZ Ahmet, “Osmanlı Hukukunda Tahsisat Kabilinden Vakıflar ve Konuyla ilgili Kanunîye Tak- dim Edilen Bir Risale”, Vakıflar Dergisi, S. XXI, İs- tanbul 1990.
 • AKI Erol / DEMİRBİLEK Sevda, Sosyal ve Kültürel Ha- yatımızda Vakıflar ve İlgili Mevzuat, İstanbul 1996.
 • AKİPEK Jale / AKINTÜRK Turgut / ATEŞ Derya, Kişiler Hukuku, C. I, Ankara 2021.
 • AKMAN Ahmet, Eski Vakıflar Hukuku ve İdaresi, An- kara 2019.
 • AKYILDIZ Ali, “İmparatorluktan Günümüze Türk Vakıf Hukuku Gelişmelerine Kamusal Bakış”, Ali Naim İnan’a Armağan, Ankara 2009.
 • AKYILDIZ Ali, Vakıflar Üzerinde Devlet Denetimi, Ya- yımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 1997.
 • ALTAŞ Hüseyin, “Türkiye’de 1926-1967 Dönemi Ara- sında Vakıf Sistemi”, Cumhuriyetin 80. Yılında Uluslararası Vakıf Sempozyumu, 15-17 Aralık 2003.
 • AMES James Barr, The Origin of Uses and Trust, Har- vard Law Review, Vol. 21, No. 4, 1908.
 • ANSAY Sabri Şakir, Hukuk Tarihinde İslâm Hukuku, Ankara 1958.
 • AVINI Avisheh, The Origins of the Modern English Trust Revisited, Tulane Law Review, 70 (1995-96).
 • AYDIN Mehmet Akif, Türk Hukuk Tarihi, İstanbul 2009.
 • AYDOĞDU Murat, “Cemaatlere (Azınlıklara) Ait Vakıf- ların Taşınmaz Mal Edinmeleri Sorunundaki Son Durum”, Erciyes ÜHFD, C. III, S. 1 Y. 2008, Kayseri 2008.
 • BAKAR Diran, Uygulamadan Ayrımcılık Örnekleri ve Azınlık Vakıflarının Sorunları: Ulusal, Ulusalüstü ve Uluslararası Hukukta Azınlık Hakları, İstanbul 2002.
 • BALLAR Suat, Yeni Vakıflar Hukuku, Ankara 2008.
 • BALOĞLU Zekai, “Çağlar Boyu Vakıf Geleneği Olan Ülkede Yeni Bir Millî Yaklaşım”, Türk Vakıfları, İs- tanbul 1996.
 • BARNES John Robert, An Introduction to Religious Foundations in the Ottoman Empire, Leiden New York Köln, 1987.
 • BEAN J. M. W., The Decline of English Feudalism (1215-1540), The American Historical Review 1968.
 • BERKİ Ali Himmet, Vakıflar I, İstanbul 1940.
 • BERKİ Ali Himmet, “İslâm’da Vakıf Sahih ve Gayr-ı Sa- hih Nevileri”, Ankara Ü. İlahiyat FD, C. VI.
 • BERMAN Harold B., Law and Revolution, Harvard University Press 1983.
 • BERNDT Hans, Stiftung und Unternehmen Rechtvor- schriften- Besteuerung-Zweckmäßigkeit, Henne/ Berlin 1969.
 • BERNDT Hans / GÖTZ Hellmut, Stiftung und Unter- nehmen, 8. Auflage, 2009.
 • BERTAN Suat, Aynî Haklar, C. I, Ankara 1976. Bir Medeniyetin İzdüşümü Vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, İstanbul 2012.
 • BLACKSTONE William, Commentaries of the Laws England, Oxford 1765, E. T.: 12.03.2015.
 • BROWN F., The Ecclesiastical Origin of the Use, Notre Dame Law Review, Vol. 10, 1935.
 • CANSEL Erol, “Vakıf, Kuruluşu, İşleyişi ve Amacı”, Va- kıflar Dergisi, S. XX, Ankara 1988.
 • CATTAN Henry, The Law of Waqf, in Law in the Middle East, Washington, DC: Middle East Institute 1955.
 • CİN Halil, Osmanlı Toprak Düzeni ve Bu Düzenin Bo- zulması, Konya 1992.
 • CİN Halil / AKYILMAZ Gül, Türk Hukuk Tarihi, Konya 2011.
 • COMBES Isabelle, “Foundations in France”, Deve- lopments in Foundation Law in Europe, Vol. 39, 2014, Springer Netherlands.
 • ÇAĞATAY Mustafa, “Geçmişten Günümüze Azınlık Vakıflarının Mal Edinme Sorunu”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2011.
 • ÇAĞLAYAN Ramazan, İdare Hukuku Dersleri, Ankara 2014.
 • ÇİZAKÇA Murat, Osmanlı Dönemi Vakıflarının Tarihsel ve Ekonomik Boyutları, Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul.
 • DALAMANLI Lütfü, Eski-Yeni Vakıf Davaları, Ankara 1986.
 • DAVUTHAN Setrak, Cemaat Vakıfları: Bugünkü So- runları ve Çözüm Önerileri, İstanbul 2002.
 • DURAL Mustafa / ÖĞÜZ Tufan, Türk Özel Hukuku C. II, İstanbul 2021.
 • EBERSBACH Harry, Die Stiftung des öffentlichen Re- chts, Göttingen 1961.
 • EKŞİ Nuray, Yargıtay, Danıştay ve AİHM Kararları Işı- ğında Cemaat Vakıflarının Mülkiyet Sorunları, İs- tanbul 2011.
 • EM Ali, Türk Hukuk Siteminde Vakıflar, Ankara 2011.
 • ERGÜN Ömer, Danıştay İçtihatlarında Eski Vakıfların Ko- numu, İstanbul 1995, Yayımlanmamış Yük. Lis. Tezi.
 • ERKİLET Şaban, Vakıflar ve Derneklerin Vergilendiril- mesi, Ankara 1991.
 • ERTEM Adnan, “Osmanlıdan Günümüze Vakıflar”, Va- kıflar Dergisi, S. 36, Ankara 2011.
 • ERTUÇ Hüseyin, İslâm Hukuk Tarihinde Vakıflar ile Batı Kültüründeki Benzeri Kurumların Karşılaştı- rılması, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erzurum 2007.
 • GİRİTLİ İsmet, Kamu Yönetimi Teşkilatı ve Personeli, İstanbul 1983.
 • GİRİTLİOĞLU Nejla, Cemaat Vakıfları, Bugünkü So- runları ve Çözüm Önerileri, İstanbul 2002.
 • GÖKBİLGİN M. Tayyip, Osmanlı Müesseseleri Teşkilatı ve Medeniyetine Genel Bakış, İstanbul 1977.
 • GÜNERİ Hasan, Vakıfta Amaç ve Amacına Göre Vakıf Türleri, Ankara 1976.
 • GÜNERİ Hasan, “Azınlık Vakıflarının İncelenmesi”, Va- kıflar Dergisi, S. X, Ankara 1982.
 • HATEMİ Hüseyin, Medeni Hukuk Tüzel Kişileri, İstan- bul 1979.
 • HATEMİ Hüseyin, “Vakıf Kurumunun Tarihi Gelişimi”, Vakıflar, İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü 3. Va- kıflar Haftası Armağanı, 1998, s.(yok).
 • HATEMİ Hüseyin. “Vakıf Kurumuna Hukuk Tarihi Açı- sından Genel Bir Bakış”, Türk Vakıfları, İstanbul 1996.
 • HATEMİ Hüseyin, Vakıf Kurumuna Hukuk Tarihi Açı- sından Genel Bir Bakış, in İl Han ÖZAY, Günışığında Yönetim, İstanbul 2004.
 • HENNIGAN Peter Charles, The Birth of a Legal Institu- tion: The Formation of the Waqf in Third-Century A. H. Hanafi Legal Discourse, Leiden-Boston 2004.
 • HOLMES Oliver Wendal, Law in Science and Science in Law, Harvard Law Review, 12, 1899.
 • İKİZLER Metin / KURBAN Yasin, Eski ve Yeni Vakıflar Hukuku, Ankara 2021.
 • İMAMOĞLU Altuğ, Azınlık Vakıfları ve Yabancıların Taşınmaz Edinmeleri, Ankara 2006.
 • İŞERİ Ahmet, “Vakıflar, Medeni Kanundan Önceki ve Sonraki Vakıf Nev’ileri ve Hukuki Mahiyetleri”, http://auhf.ankara.edu.tr/dergiler/auhfd-arsiv/ AUHF-1964-21-01-04/Iseri.pdf.
 • İŞERİ Ahmet, “Amerikan Vakıfları Üzerine Bir İn- celeme”, Ankara Ün. Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 27, S. 3, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergi- ler/38/322/3186.pdf (Erişim Tarihi: 02.12.2014),
 • JOHNSTON David, The Roman Law of Trust, 1988. KARAHANOĞULLARI Onur, Kamu Hizmeti Kavram ve Hukuksal Rejim, Ankara 2002, İnternet Paylaşımı 2004.
 • KARAKOÇ İrem, Türk Hukuk Tarihinde Vakıf Müesse- sesi, Ankara 2017.
 • KARAKOÇ İrem, “Roma Hukuku Kökenli Fedeicom- missum ile Cermen Hukuku Kökenli Salic Salman- nus Osmanlı Vakıf Müessesinin Kökeni Olabilir mi?” II. Türk Tarih Kongresi Bildirileri, Uluslararası Türk Hukuk Tarihi Kongresi 13-14 Mayıs 2016, İs- tanbul.
 • KIGER Joseph H., Operating Principles of the Larger Foundations, New York 1954.
 • KORKUSUZ M. Refik / ERGÜN Ömer, “Hukuksal Bo- yutları ile Eski ve Yeni Vakıflar”, DÜHFD, S. 16-19, Y. 2007-2008.
 • KOZAK İ. Erol, Bir Sosyal Siyaset Müessesesi Olarak Vakıf, Adapazarı 1994.
 • KÖPRÜLÜ Bülent, “Evvelki Hukukumuzda Vakıf Nev’i- yetleri ve İcareteynli Vakıflar”, İstanbul ÜHFM, C. XVII (1951), S. 3-4.
 • KÖPRÜLÜ Bülent, “Tarihte Vakıflar”, AÜHFD, C. VIII, S. 3-4, 1951.
 • KURBAN Dilek / HATEMİ Kezban, Bir Yabancılaştırma Hikayesi: Türkiye’de Gayrimüslim Cemaatlerin Va- kıf ve Taşınmaz Mülkiyet Sorunu, İstanbul 2009.
 • MAHMATLI Serap, “Dünyada Yeni Salgın ve NGO Cen- neti ABD”, 3. Sektör Dergisi, Ekim 1996.
 • MAITLAND Frederic William, The Origin of Uses, Har- vard Law Review, 8, 1894.
 • MAKDISI George, The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West, Edinburgh Univ. Press. Scotland 1981.
 • MÜDERRİSOĞLU M. Fatih, “Osmanlı Saray Çevresinin Suriye’deki Vakıf Eserlerinden Bazı Örnekler”, Va- kıflar Dergisi, S. XXIX, Ankara 2005.
 • OĞUZMAN Kemal / SELİÇİ Özer / OKTAY ÖZDEMİR Sa- ibe, Kişiler Hukuku, İstanbul 2021.
 • OKURER Nihat / DERELİ Mehmet Raşit / ONUR Or- han, Yargıtay 8. Daire Hukuk Dairesi Emsal Karar- ları, Ankara 1970.
 • ONAR Sıddık Sami, İdare Hukukunun Umumi Esasları, C. II, İstanbul 1966.
 • Ömer Hilmi Efendi (KARİNABADİZADE), İthaf’ul Ahlaf fi Ahkam’il- Evkaf, İstanbul 1307.
 • ÖZAY İl Han, “Türkiye’deki Klasik Kamu Hizmeti An- layışı: “Çok Yaşa” ya da “A Tes Amour”, İstanbul Üniversitesi HFM, Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidede- oğlu’na Armağan, C. LVI, S. 1-4, 1998.
 • ÖZDAMAR Demet / DEĞER Senem / UÇKAN Mert- can, “5555 Sayılı Vakıflar Kanunu Üzerine Bir De- ğerlendirme”, Erciyes ÜHFD, C. II, S. 1-2, Y. 2007, Kayseri 2007.
 • ÖZTÜRK Nazif, “Vakıfların Dünü ve Bugünü”, Türk Va- kıfları, İstanbul 1996.
 • ÖZTÜRK Nazif, Azınlık Vakıfları, Ankara 2003.
 • ÖZTÜRK Nazif, Menşe’i ve Tarihi Gelişimi Açısından Vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, An- kara 1983.
 • ÖZTÜRK Nazif, Elmalılı M. Hamdi Yazır Gözüyle Vakıf- lar, Ankara 1995.
 • ÖZKAYA Eraslan, Eski Vakıf Hukuku, Ankara 2012.
 • ÖZSUNAY Ergun, Medenî Hukukumuzda Tüzel Kişiler, İstanbul 1978.
 • PETTIT Philip H., Equity and the Law of Trusts, 12. Ed., 2011.
 • POLLOCK Frederick / MAITLAND Frederic W., The His- tory of English Law before the Time of Edward I, Reprint of 2. Ed., S. F. Milsom, ed., Indianapolis, Liberty Fund, 2010, Vol. 2. C. V.
 • POMEY Michelle, Traité des Fondations d’utilité pub- lique, Paris 1980.
 • REYNA Yuda / MORENO ZONANA Ester, Son Yasal Dü- zenlemelere Göre Cemaat Vakıfları, İstanbul 2003.
 • REYNA Yuda / ŞEN Yusuf, Cemaat Vakıfları ve Sorun- ları, İstanbul 1995.
 • RICHARDSON H. G. / SAYLES George O., Law and Le- gislation from Aethelberth to Magna Carta, Edin- burgh University Press, 1966.
 • ROUNDS Jr. Charles E. / ROUNDS III Charles E., Loring and Rounds: A Trustee’s Handbook, 7. Ed. New York 2015.
 • SALEBCİ Hüseyin, “Tarih Boyunca Vakıflar”, II. Vakıf Haftası 3-9 Aralık 1984.
 • SAYMEN Ferit H., Medeni Hukukumuzda Hükmi Şa- hıslar, İstanbul 1944.
 • SCHACHT Joseph, “Early Doctrines on Waqf”, Mélan- ges Fuad Köprülü, Istanbul, 1953.
 • SCHOENBLUM Jeffrey A., The Role of Legal Doctrine in the Decline of the Islamic Waqf: A Comparison with the Trust, Vanderbilt Journal of Transnatio- nal Law, 1999.
 • SEIFART Werner, Handbuch des Stiftungsrechts, München 1987.
 • SONBAY Cahit, Vakıf Malların ve Hizmetlerin Hukuki Mahiyeti, VGM Vakıflar Bülteni, I, İstanbul 1970.
 • SUNGURBEY İsmet, Eski Vakıfların Temel Kitabı, İs- tanbul 1978.
 • SUNGURBEY İsmet, Eski Vakıfların Yeni Sorunları, İs- tanbul 2001.
 • ŞAHİN Ersin, “Sivil Toplum Kuruluşu Olarak Vakıfların Yönetişim Perspektifinden Değerlendirilmesi”, Vakıflar Dergisi S. 39, Haziran 2013.
 • TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 42, s. 479, http://www. İslâmansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno =420479 (Erişim Tarihi: 13.03.2015).
 • TEKİNAY Sulhi, “Vakıfların İmparatorluk Hayatındaki Olumlu ve Olumsuz Etkileri”, 2. Vakıf Haftası 3-9 Aralık 1984, Ankara 1984.
 • THOMAS Ann Van Wynen, Note on the Origin of Uses and Trusts-Waqfs, 3; Sw L.J, 1949.
 • ULUÇ Yusuf, Vakıflar Hukuku ve Mevzuatı, Ankara 2008.
 • UMUR Ziya, Roma Hukuku Ders Notları, İstanbul 1999.
 • Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları (Hukuku-Ceza, 1961-1987), Derleyen: İsmet KÖKER / İlhan DİNÇ, Ankara 1988.
 • VERBIT Gilbert Paul, The Origins of the Trust, United States of America 2002.
 • VERSAN Vakur, “Milletlerarası Amme Hizmetlerinin Doğuşu”, İstanbul ÜHFM, C. 22, S. 1-4, 1957.
 • WATANABE Lisa, “The Possible Contribution of Isla- mic Legal Institutions of the Emergence of a Rule of Law and the Modern State in Europe”, The Role of the Arab-Islamic World in the Rise of the West, Implications for Contemporary Trans-Cultural Re- lations, Ed. Nayef R.F. Al-Rodhan, New York 2012.
 • WİEDERHOLD Johannes, Stiftung und Unternehmen im Spannungsverhältnis, Frankfurt 1971.
 • WIGMORE John in Hassam, Le Droit Musulman et Le Droit Romain, Archives d’Histoire du Droit Orien- tal, 1949.
 • YAYLA Yıldızhan, İdare Hukuku, İstanbul 2009. YEDİYILDIZ Bahaeddin, “Vakıf”, MEB İslâm Ansiklope- disi, İstanbul 1986, S. XIII.
 • YEDİYILDIZ Bahaeddin, “Müessese Toplum Münase- betleri Çerçevesinde XVIII. Asır Toplumu ve Vakıf Müessesesi”, Vakıflar Dergisi, S. XV, Ankara 1982.
 • YEDİYILDIZ Bahaeddin, “Türk Kültür Sistemi İçinde Vakfın Yeri”, Vakıflar Dergisi, S. XX, Ankara 1988.
 • YEDİYILDIZ Bahaeddin, “Türk Kültür Sisteminde Vak- fın Yeri”, Türk Vakıfları, İstanbul 1996, s. 42.
 • YILDIRAN Mehmet, “AB İlerleme Raporlarında Maz- but Kavramı Sorunu”, Vakıflar Dergisi, S. 41, Ha- ziran 2014.
 • YÜKSEL Ali, “Azınlık Vakıflarına Ait Taşınmazların İa- desi”, 01.10.2013, http://www.projeler.com.tr/ azinlik-vakiflarina-ait-tasinmazlarin-iadesi-maka- le-51/
 • YENER M. Serhat / USLU Kazım, Mazbut ve Mülhak Vakıflarda Vakfiyeden Doğan Haklara İlişkin Dava- lar, Ankara 2013.
 • ZARTALOUDIS Thanos, Theories of Origin as to the Progenitor of the Trust: The Invention of the Uses and the Franciscan Influence in England, Birkbeck Institutional Research Online, 2012, www.lib-ep- rints@bbk.ac.uk.
 • Bir Medeniyetin İzdüşümü Vakıflar, VGM yayını. Anayasa Mahkemesi Kararları, Danıştay Kararları, Yargıtay Kararları.
APA Yılmaz M (2022). Eski Vakıfların Tüzel Kişiliği. , 179 - 205.
Chicago Yılmaz Mustafa Eski Vakıfların Tüzel Kişiliği. (2022): 179 - 205.
MLA Yılmaz Mustafa Eski Vakıfların Tüzel Kişiliği. , 2022, ss.179 - 205.
AMA Yılmaz M Eski Vakıfların Tüzel Kişiliği. . 2022; 179 - 205.
Vancouver Yılmaz M Eski Vakıfların Tüzel Kişiliği. . 2022; 179 - 205.
IEEE Yılmaz M "Eski Vakıfların Tüzel Kişiliği." , ss.179 - 205, 2022.
ISNAD Yılmaz, Mustafa. "Eski Vakıfların Tüzel Kişiliği". (2022), 179-205.
APA Yılmaz M (2022). Eski Vakıfların Tüzel Kişiliği. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 10(1), 179 - 205.
Chicago Yılmaz Mustafa Eski Vakıfların Tüzel Kişiliği. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 10, no.1 (2022): 179 - 205.
MLA Yılmaz Mustafa Eski Vakıfların Tüzel Kişiliği. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.10, no.1, 2022, ss.179 - 205.
AMA Yılmaz M Eski Vakıfların Tüzel Kişiliği. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2022; 10(1): 179 - 205.
Vancouver Yılmaz M Eski Vakıfların Tüzel Kişiliği. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2022; 10(1): 179 - 205.
IEEE Yılmaz M "Eski Vakıfların Tüzel Kişiliği." Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 10, ss.179 - 205, 2022.
ISNAD Yılmaz, Mustafa. "Eski Vakıfların Tüzel Kişiliği". Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 10/1 (2022), 179-205.