Yıl: 2021 Cilt: 11 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 333 - 349 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.18074/ckuiibfd.797139 İndeks Tarihi: 06-09-2022

Demokrasi ve Mutluluk: BRIC ve MIST Ülkeleri Üzerine Bir Araştırma

Öz:
Günümüzde yeni bir kalkınma göstergesi olan ve nitel bir kavram olan mutluluk ekonomik kalkınmayla ilişkilendirilen önemli bir konudur. Son yıllarda demokrasinin, bir kalkınma göstergesi olan mutluluğu nasıl etkilediği literatürde dikkat çekmektedir. Mutluluğun birçok değişkenle ilişkisinin araştırıldığı çok sayıda çalışma olmasına rağmen; mutluluk, demokrasi, büyüme ilişkisine literatürde az sayıda rastlanılmıştır. Bu kapsamda çalışmanın amacı, demokrasinin mutluluk düzeyine etkisini mevcut yükselen ekonomiler olarak bilinen BRIC (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin) ve yeni yükselen ekonomiler olarak bilinen MIST (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye) ülkelerini oluşturan 8 ülke için 2013-2018 dönemine ait veriler ile panel sıralı nitel tercih yöntemini kullanarak araştırmaktır. Araştırmada demokrasinin mutluluğun yüksek düzeylerinde daha etkili ve yüksek mutluluk düzeyini etkileme olasılığının daha yüksek olduğu sonucu elde edilmiştir.
Anahtar Kelime: Mutluluk Endeksi Demokrasi Kişi Başına GSYH

Democracy and Happiness: A Research on BRIC and MIST Countries

Öz:
Today, happiness, which is a new development indicator and qualitative concept, is an important issue associated with economic development. In recent years, the literature draws attention to how democracy affects happiness, which is a development indicator. Although there are many studies investigating the relationship between happiness and many variables; the relationship between happiness, democracy and growth is rarely encountered in the literature. In this context, the aim of this study is to investigate the effect of democracy on the level of happiness BRIC (Brazil, Russia, India, China) which are known as current emerging economies and MIST (Mexico, Indonesia, South Korea, Turkey) which are known as new emerging economies, data from 2013-2018 period for all 8 countries, using panel-based qualitative choice method. In the study, it was concluded that democracy is more effective at higher levels of happiness and is higher likely to affect the higher level of happiness.
Anahtar Kelime: Happiness Index Democracy Per Capita GDP

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abounoori, E. ve Asgarizadeh, D. (2013). Macroeconomic factors affecting happiness. International Journal of Business and Development Studies, 5(1), 5-22.
 • Akın, H. B. ve Şentürk, E. (2012). Bireylerin mutluluk düzeylerinin ordinal lojistik regresyon analizi ile incelenmesi. Öneri Dergisi, 10(37), 183-193.
 • Aksaraylı, M. ve Kaya, H. (2020). Ekonomik özgürlük ve mutluluk endeksleri temelinde ülkeler için kümeleme analizi. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/64409348/Tam-Metinler.pdf/(Erişim Tarihi: 14 Temmuz 2020)
 • Aktaş, M. T. (2015). Mutluluğun durağan durum hali: yoksulluk açısından uyum teorisine dayalı bir analiz. HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 4(10), 44-65.
 • Dimitrova, L. (2016). Democracy, economy and happiness in post-soviet states (1995-2014). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, University of Tartu Faculty of Social Sciences Johan Skytte Institute of Political Studies, Tartu.
 • Dorn, D., Fischer, J.A.V, Kırchgassner, G., ve Sousa-Poza, A. (2007). Is it culture or democracy? the impact of democracy and culture on happiness. Social Indicators Research, 82, 505–526.
 • Easterlin, R. (1974). Does economic growth improve the human lot? Some empirical evidence. P. David ve M. Reder (Ed.), Nations and Households in Economic Growth içinde (s. 89-125). New York: Academic Press.
 • Ekici, T. ve Koydemir, S. (2014). Social capital, government and democracy satisfaction, and happiness in Turkey: a comparison of surveys in 1999 and 2008. Soc Indic Res., 118, 1031–1053.
 • Frey, B. S. (2011). Tullock challenges: happiness, revolutions, and democracy. Public Choice, 148, 269–281.
 • Frey, B. S. ve Stutzer, A. (1999). Happiness prospers in democracy. Journal of Happiness Studies, 1, 79–102.
 • Frey, B. S. ve Stutzer, A. (2000). Happiness, economy and institutions. The Economic Journal, 110, 918-938.
 • Frey, B. S. ve Stutzer, A. (2002). What can economists learn from happiness research?. Journal of Economic Literature, 40, 402-435.
 • Graham, C. ve Pettinato, S. (2000). Happiness, markets, and democracy: Latin America in comparative perspective. Journal of Happiness Studies, 2, 237–268.
 • Güzel, S. (2018). Gelir eşitsizliği, refah ve mutluluk. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(3), 389-394.
 • Gujarati, D. M. ve Porter, D. C. (2014). Temel ekonometri. (Ü. Şenesen ve G. Günlük Şenesen, Çev.). İstanbul: Literatür Yayıncılık.
 • Helliwell, J., Layard, R. ve Sachs, J. (2017). World happiness report. https://worldhappiness.report/ (Erişim Tarihi: 25 Temmuz 2019)
 • Inglehart, R. (2008). Development, freedom, and rising happiness: A global perspective (1981–2007). Perspectives on psychological science, 3(4), 264-285.
 • Inglehart, R. F. ve Ponarin, E. D. (2013). Happiness and democracy, 1972-2008. Journal of Siberian Federal University Humanities & Social Sciences, 8(6), 1097-1106.
 • Kabakçı Günay, E. ve Ata, O. (2018). Gelir mutluluk getirir mi? Ülkelerin gelir ve mutluluk düzeyleri arasındaki ilişkiye yönelik bir değerlendirme. Kesit Akademi Dergisi, 4(17), 161-192.
 • Karabacak, E. (2018). Türkiye’de ulaştırma hizmetlerinden duyulan memnuniyetin genelleştirilmiş sıralı logit modelleri ile analizi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Kızılgöl, Ö. (2009). Türkiye’de yoksulluk sorunu: ekonometrik bir bakış. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Knutsen, C. H. (2015). GDP, Inequality, democracy and the happiness of nations. https://www.sv.uio.no/esop/english/publications/unpublished- works/working-papers/2010/knutsen-2010-gdp.html (Erişim Tarihi: 14 Temmuz 2020)
 • Kroll, C. (2012). The greatest happiness principle: an imperative for social democracy?. H. Meyer ve J. Rutherford (Ed.), The future of european social democracy building the good society içinde (s. 120-134). London: Palgrave Macmillan.
 • Loubser, R. ve Steenekamp, C. (2016). Democracy, well being, and happiness: A 10 nation study. Journal of Public Affairs, 17, 1-12.
 • Menteş, N. (2020). Mutluluk, gelir ve demokrasi: Dünya ülkeleri için yapısal eşitlik modeli önerisi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 9 (3), 2138-2153.
 • Özer, H. (2004). Nitel değişkenli ekonometrik modeller teori ve bir uygulama. Ankara: Nobel Basımevi.
 • Perovic, L.M. ve Golem, S. (2010). Investigating macroeconomic determinants of happiness in transition countries. Eastern European Economics, 48(4), 59- 75.
 • Potts, J. (2016). Democracy and happiness: a true correlation?. Journal of Arts & Humanities, 5(3), 86-92.
 • Servet, O. (2017). Mutluluğun Türkiye’deki belirleyenlerinin zaman içinde değişimi. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 35, 16-42.
 • Servet, O. (2018). Dünya ülkelerinde mutluluğu belirleyen faktörler üzerine bir uygulama: sıralı logit model. Journal of Emerging Economies and Policy, 3(2), 1-22.
 • Shahbaz, M. ve Aamir, N. (2008). Macroeconomic determinants of the happiness of the poor: a case study of Pakistan. Towards Global Transformation: Proceedings of the Third International Conference on Gross National Happiness (367-389). Thimphu: The Centre for Bhutan Studies.
 • Steffen, I. S. ve Vatter, A. (2012). Does satisfaction with democracy really İncrease happiness? Direct democracy and individual satisfaction in Switzerland. Polit Behav, 34, 535–559.
 • Veenhoven, R. (2006). How do we assess how happy we are? Tenets, implications and tenability of three theories. https://www.researchgate.net/publication/228364106_3_How_do_we_asse ss_how_happy_we_are_Tenets_implications_and_tenability_of_three_the ories. (Erişim Tarihi: 16 Mayıs 2021)
 • Xu, L. (2019). The more, the merrier? on the relationships of democracy and happiness in China. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 402, 133-137.
APA EFEOĞLU R, azgun s (2021). Demokrasi ve Mutluluk: BRIC ve MIST Ülkeleri Üzerine Bir Araştırma. , 333 - 349. 10.18074/ckuiibfd.797139
Chicago EFEOĞLU RABİA,azgun sabri Demokrasi ve Mutluluk: BRIC ve MIST Ülkeleri Üzerine Bir Araştırma. (2021): 333 - 349. 10.18074/ckuiibfd.797139
MLA EFEOĞLU RABİA,azgun sabri Demokrasi ve Mutluluk: BRIC ve MIST Ülkeleri Üzerine Bir Araştırma. , 2021, ss.333 - 349. 10.18074/ckuiibfd.797139
AMA EFEOĞLU R,azgun s Demokrasi ve Mutluluk: BRIC ve MIST Ülkeleri Üzerine Bir Araştırma. . 2021; 333 - 349. 10.18074/ckuiibfd.797139
Vancouver EFEOĞLU R,azgun s Demokrasi ve Mutluluk: BRIC ve MIST Ülkeleri Üzerine Bir Araştırma. . 2021; 333 - 349. 10.18074/ckuiibfd.797139
IEEE EFEOĞLU R,azgun s "Demokrasi ve Mutluluk: BRIC ve MIST Ülkeleri Üzerine Bir Araştırma." , ss.333 - 349, 2021. 10.18074/ckuiibfd.797139
ISNAD EFEOĞLU, RABİA - azgun, sabri. "Demokrasi ve Mutluluk: BRIC ve MIST Ülkeleri Üzerine Bir Araştırma". (2021), 333-349. https://doi.org/10.18074/ckuiibfd.797139
APA EFEOĞLU R, azgun s (2021). Demokrasi ve Mutluluk: BRIC ve MIST Ülkeleri Üzerine Bir Araştırma. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(1), 333 - 349. 10.18074/ckuiibfd.797139
Chicago EFEOĞLU RABİA,azgun sabri Demokrasi ve Mutluluk: BRIC ve MIST Ülkeleri Üzerine Bir Araştırma. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11, no.1 (2021): 333 - 349. 10.18074/ckuiibfd.797139
MLA EFEOĞLU RABİA,azgun sabri Demokrasi ve Mutluluk: BRIC ve MIST Ülkeleri Üzerine Bir Araştırma. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.11, no.1, 2021, ss.333 - 349. 10.18074/ckuiibfd.797139
AMA EFEOĞLU R,azgun s Demokrasi ve Mutluluk: BRIC ve MIST Ülkeleri Üzerine Bir Araştırma. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2021; 11(1): 333 - 349. 10.18074/ckuiibfd.797139
Vancouver EFEOĞLU R,azgun s Demokrasi ve Mutluluk: BRIC ve MIST Ülkeleri Üzerine Bir Araştırma. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2021; 11(1): 333 - 349. 10.18074/ckuiibfd.797139
IEEE EFEOĞLU R,azgun s "Demokrasi ve Mutluluk: BRIC ve MIST Ülkeleri Üzerine Bir Araştırma." Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11, ss.333 - 349, 2021. 10.18074/ckuiibfd.797139
ISNAD EFEOĞLU, RABİA - azgun, sabri. "Demokrasi ve Mutluluk: BRIC ve MIST Ülkeleri Üzerine Bir Araştırma". Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11/1 (2021), 333-349. https://doi.org/10.18074/ckuiibfd.797139