Yıl: 2022 Cilt: 28 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 558 - 565 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5336/dentalsci.2021-85915 İndeks Tarihi: 19-09-2022

Bir Grup Çocuk ve Ergen Hastada Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi İsteme Nedenleri: Retrospektif Çalışma

Öz:
Amaç: Bu çalışmanın amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği ABD’ye başvuran çocuk ve ergen hastalarda teşhis ve tedavi amacıyla istek yapılmış konik ışınlı bilgisayarlı tomografilerin (KIBT) kullanım alanlarının retrospektif ola rak incelenmesidir. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya Temmuz 2011- Ocak 2020 tarihleri arasında muayene edilen, teşhis ve tedavi planlaması için KIBT görüntüleri alınmış olan 6-17 yaş arasındaki sis temik olarak sağlıklı hastalar dâhil edilmiştir. KIBT görüntüleri ağız diş ve çene radyolojisi uzmanı tarafından aksiyel, koronal ve sagittal düzlemde 3 boyutlu olarak incelenmiştir. Hastaların yaş, cinsiyet, sis temik durumları ve KIBT isteme nedenleri kaydedilmiştir. Bulgular: Yaşları 6-17 arasında (ortalama 10,45±2,65) değişen, 106’sı (%56,1) erkek, 83’ü (%43,9) kız olmak üzere toplam 189 çocuğun KIBT gö rüntüleri incelenmiştir. En sık KIBT istenme nedeni süpernümerer diş lerin (%37,2) ve sürme gecikmelerinin (%35,9) değerlendirilmesidir. Çocuk diş hekimliğinde; KIBT’ye kist, süpernümerer diş, sürme ge cikmesi, odontoma, kondense osteit, travma, ankiloz, endodontik cer rahi gibi karmaşık tedavi gerektiren olgularda, doğru teşhis ve tedavi planlaması için başvurulmaktadır. Sonuç: Büyüme ve gelişimi devam eden çocuk hastalarda, yüksek radyoduyarlılıkları nedeniyle teşhis ve tedavi planlamasında yalnızca gerekli olduğu durumlarda KIBT’lere başvurulmalıdır.
Anahtar Kelime:

Reasons for Requesting Cone-Beam Computed Tomography in a Group of Child and Adolescent Patients: A Retrospective Study

Öz:
Objective: The aim of this study is to examine retro spectively the usage of cone beam computed tomography (CBCT) for diagnosis and treatment planning of pediatric patients who referred to İstanbul Medipol University Faculty of Dentistry, Department of Pedi atric Dentistry. Material and Methods: Healthy patients aged between 6 and 17 years, who were examined between July 2011 and January 2020, and whose CBCT images were taken for diagnosis and treatment planning, were included in the study. CBCT images were examined in three dimensions in the axial, coronal and sagittal planes by an oral and maxillofacial radiology specialist. The patients’ age, gender, systemic conditions, and reasons for requesting CBCT were recorded. Results: The CBCT images of 106 (56.1 %) boys and 83 (43.9 %) girls; aged be tween 6-17 (mean age 10.45±2.65); a total of 189 children were scanned. The most common reasons for CBCT are supernumerary teeth evaluations (37.2%) and eruption delays (35.9%). In pediatric dentistry, CBCT’s are used for the accurate diagnosis and treatment planning of complex cases such as cyst, supernumerary tooth, eruption delay, odon toma, condensed osteitis, trauma, ankylosis, endodontic surgery. Con clusion: CBCT should be considered only when it is necessary in diagnosis and treatment planning due to high radio-sensitivities of pe diatric patients with ongoing growth and development.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Van Acker JW, Martens LC, Aps JK. Cone-beam computed tomography in pediatric dentistry, a retrospective observational study. Clin Oral In vestig. 2016;20(5):1003-10. [Crossref] [PubMed]
 • 2. Gallichan N, Albadri S, Dixon C, Jorgenson K. Trends in CBCT current practice within three UK paediatric dental departments. Eur Arch Paedi atr Dent. 2020;21(4):537-42. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 3. Görgen VA, Güler Ç, Kızılcı E. Diş hekim liğinde konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (CBCT) [Cone beam computed tomography in dentistry (CBCT)]. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2014;3(2):36-40. [Link]
 • 4. Özdede M, Paksoy Ç. Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi: teknik, ön hazırlık ve oluşum. Kamburoğlu K, editör. Dentomaksillofasiyal Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi: Temel Prensipler, Teknikler ve Klinik Uygu lamalar. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019. p.1-6. [Link]
 • 5. Hajem S, Brogårdh-Roth S, Nilsson M, Hellén-Halme K. CBCT of Swedish children and adolescents at an oral and maxillofacial radiology department. A survey of requests and indications. Acta Odontol Scand. 2020;78(1): 38-44. [Crossref] [PubMed]
 • 6. Cantekin K, Sekerci AE, Miloglu O, Buyuk SK. Identification of the mandibular landmarks in a pediatric population. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2014;19(2):e136-41. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 7. Büyük C, Arsan B, Erdem TL. Çocuk hastada diş hekimi korkusu ve konik ışınlı bilgisayarlı tomografi [Dental fear in pediatric patients and cone beam computed tomography]. Turkiye Klinikleri J Pediatr Dent-Special Topics. 2018;4(2):173-6. [Link]
 • 8. Nematolahi H, Abadi H, Mohammadzade Z, Soofiani Ghadim M. The use of cone beam computed tomography (CBCT) to determine super numerary and impacted teeth position in pediatric patients: a case report. J Dent Res Dent Clin Dent Prospects. 2013;7(1):47-50. [PubMed] [PMC]
 • 9. Oenning AC, Jacobs R, Pauwels R, Stratis A, Hedesiu M, Salmon B; DIMITRA Research Group, http://www.dimitra.be. Cone-beam CT in pae diatric dentistry: DIMITRA project position statement. Pediatr Radiol. 2018;48(3):308-16. [Crossref] [PubMed]
 • 10. Mehta V, Ahmad N. Cone beamed computed tomography in pediatric dentistry: concepts revisited. J Oral Biol Craniofac Res. 2020;10(2): 210- 1. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 11. Dhillon JK, Kalra G. Cone beam computed tomography: an innovative tool in pediatric dentistry. J Pediatr Dent. 2013;1(2):27-31.
 • 12. Yalçın ED, Artaş A. Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi istek nedenlerinin incelenmesi [Examination of cone-beam computerized tomog raphy re quests resons]. Selcuk Dent J. 2019; 6:309-14. [Crossref]
 • 13. Horner K, Barry S, Dave M, Dixon C, Littlewood A, Pang CL, et al. Di agnostic efficacy of cone beam computed tomography in paediatric den tistry: a systematic review. Eur Arch Paediatr Dent. 2020;21(4):407-26. Erratum in: Eur Arch Paediatr Dent. 2020. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 14. Kühnisch J, Anttonen V, Duggal MS, Spyridonos ML, Rajasekharan S, Sobczak M, et al. Best clinical practice guidance for prescribing dental radiographs in children and adolescents: an EAPD policy document. Eur Arch Paediatr Dent. 2020;21(4):375-86. [Crossref] [PubMed]
 • 15. Dave M, Barry S, Henderson N, Loughlin A, Walker E, Davies J. Evalu ating compliance of dental radiography for paediatric patient assessment in specialised tertiary care units: a United Kingdom multi-centre survey. Br Dent J. 2020;229(3):184-9. [Crossref] [PubMed]
 • 16. Aps JK. Cone beam computed tomography in paediatric dentistry: overview of recent literature. Eur Arch Paediatr Dent. 2013;14(3):131- 40. [Crossref] [PubMed]
 • 17. Giray FE, Peker S, Yalcinkaya SE, Kargul B, Aps J. Attitudes and knowl edge of paediatric dentists' on digital radiography and cone beam com puted tomography. J Pak Med Assoc. 2019;69(2):205-10. [PubMed]
 • 18. Horner K, Islam M, Flygare L, Tsiklakis K, Whaites E. Basic principles for use of dental cone beam computed tomography: consensus guidelines of the European Academy of Dental and Maxillofacial Radiology. Den tomaxillofac Radiol. 2009;38(4):187-95. [Crossref] [PubMed]
 • 19. American Academy of Pediatric Dentistry (AAPD). Prescribing dental ra diographs for infants, children, adolescents, and individuals with special health care needs. 2021. [Link]
 • 20. İşman Ö, Yılmaz HH, Aktan AM, Yilmaz B. Indications for cone beam computed tomography in children and young patients in a Turkish sub population. Int J Paediatr Dent. 2017;27(3):183-90. [Crossref] [PubMed]
 • 21. Hidalgo-Rivas JA, Theodorakou C, Carmic hael F, Murray B, Payne M, Horner K. Use of cone beam CT in children and young people in three United Kingdom dental hospitals. Int J Paediatr Dent. 2014;24(5):336-48. [Crossref] [PubMed] 22. Mizban L, El-Belihy M, Vaidyanathan M, Brown J. An audit and service
 • evaluation of the use of cone beam computed tomography (CBCT) in a paediatric dentistry department. Dentomaxillofac Radiol. 2019;48(5): 2018 0393. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 23. Solak Kolçakoğlu K, Amuk M. Çocuk diş hekimliğinde konik ışınlı bilgisayarlı tomografi istek nedenleri [Indications of conic beam comput erized tomography in pediatric dentistry]. Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021;30:68-73. [Crossref]
 • 24. Temur KT, Soğukpınar A, Hatipoğlu Ö. The approaches of Turkish pedi atric dentists to the use of cone beam computed tomography. J Dent Fac Atatürk Uni. 2020;30(3):406-11. [Link]
 • 25. Hayashi T, Arai Y, Chikui T, Hayashi-Sakai S, Honda K, Indo H, et al; A Committee on Clinical Practice Guidelines; Japanese Society for Oral and Maxillofacial Radiology. Clinical guidelines for dental cone-beam computed tomography. Oral Radiol. 2018;34(2):89-104. [Crossref] [PubMed]
APA BALLI AKGÖL B, AKBULUT A (2022). Bir Grup Çocuk ve Ergen Hastada Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi İsteme Nedenleri: Retrospektif Çalışma. , 558 - 565. 10.5336/dentalsci.2021-85915
Chicago BALLI AKGÖL Beyza,AKBULUT ASLIHAN Bir Grup Çocuk ve Ergen Hastada Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi İsteme Nedenleri: Retrospektif Çalışma. (2022): 558 - 565. 10.5336/dentalsci.2021-85915
MLA BALLI AKGÖL Beyza,AKBULUT ASLIHAN Bir Grup Çocuk ve Ergen Hastada Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi İsteme Nedenleri: Retrospektif Çalışma. , 2022, ss.558 - 565. 10.5336/dentalsci.2021-85915
AMA BALLI AKGÖL B,AKBULUT A Bir Grup Çocuk ve Ergen Hastada Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi İsteme Nedenleri: Retrospektif Çalışma. . 2022; 558 - 565. 10.5336/dentalsci.2021-85915
Vancouver BALLI AKGÖL B,AKBULUT A Bir Grup Çocuk ve Ergen Hastada Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi İsteme Nedenleri: Retrospektif Çalışma. . 2022; 558 - 565. 10.5336/dentalsci.2021-85915
IEEE BALLI AKGÖL B,AKBULUT A "Bir Grup Çocuk ve Ergen Hastada Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi İsteme Nedenleri: Retrospektif Çalışma." , ss.558 - 565, 2022. 10.5336/dentalsci.2021-85915
ISNAD BALLI AKGÖL, Beyza - AKBULUT, ASLIHAN. "Bir Grup Çocuk ve Ergen Hastada Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi İsteme Nedenleri: Retrospektif Çalışma". (2022), 558-565. https://doi.org/10.5336/dentalsci.2021-85915
APA BALLI AKGÖL B, AKBULUT A (2022). Bir Grup Çocuk ve Ergen Hastada Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi İsteme Nedenleri: Retrospektif Çalışma. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 28(3), 558 - 565. 10.5336/dentalsci.2021-85915
Chicago BALLI AKGÖL Beyza,AKBULUT ASLIHAN Bir Grup Çocuk ve Ergen Hastada Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi İsteme Nedenleri: Retrospektif Çalışma. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi 28, no.3 (2022): 558 - 565. 10.5336/dentalsci.2021-85915
MLA BALLI AKGÖL Beyza,AKBULUT ASLIHAN Bir Grup Çocuk ve Ergen Hastada Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi İsteme Nedenleri: Retrospektif Çalışma. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, vol.28, no.3, 2022, ss.558 - 565. 10.5336/dentalsci.2021-85915
AMA BALLI AKGÖL B,AKBULUT A Bir Grup Çocuk ve Ergen Hastada Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi İsteme Nedenleri: Retrospektif Çalışma. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi. 2022; 28(3): 558 - 565. 10.5336/dentalsci.2021-85915
Vancouver BALLI AKGÖL B,AKBULUT A Bir Grup Çocuk ve Ergen Hastada Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi İsteme Nedenleri: Retrospektif Çalışma. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi. 2022; 28(3): 558 - 565. 10.5336/dentalsci.2021-85915
IEEE BALLI AKGÖL B,AKBULUT A "Bir Grup Çocuk ve Ergen Hastada Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi İsteme Nedenleri: Retrospektif Çalışma." Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 28, ss.558 - 565, 2022. 10.5336/dentalsci.2021-85915
ISNAD BALLI AKGÖL, Beyza - AKBULUT, ASLIHAN. "Bir Grup Çocuk ve Ergen Hastada Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi İsteme Nedenleri: Retrospektif Çalışma". Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi 28/3 (2022), 558-565. https://doi.org/10.5336/dentalsci.2021-85915