Yıl: 2022 Cilt: 28 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 667 - 672 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5336/dentalsci.2021-86750 İndeks Tarihi: 19-09-2022

Antibakteriyel İçerikli Adeziv Sistemler ile Antibakteriyel Olmayan Adezivlerin Mikrosızıntı Açısından Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi: Deneysel Çalışma

Öz:
Amaç: Bu çalışmanın amacı, antibakteriyel ajan içeren adeziv sistemler (Gluma 2 Bond, Clerafil SE Protect) ile antibakteriyel ade ziv ajan içermeyen adeziv sistemlerin (Gluma Self Etch Bond, Clear fil SE Bond, 3M ESPE Single Universal) Sınıf V kompozit rezin restorasyonlarda mikrosızıntı üzerine etkilerini karşılaştırarak değer lendirmektir. Gereç ve Yöntemler: Çalışmamızda, çürük ve restoras yon içermeyen 35 daimî 3. büyük azı dişi kullanıldı. Her dişin bukkal yüzeylerine 4x3x3 mm’lik Sınıf V kaviteler hazırlandı. Dişler rastgele her grupta 7 diş olacak şekilde 5 gruba ayrıldı. Birinci grup dişlere Single Bond Universal (3M ESPE, ABD), 2. grup dişlere Gluma 2 Bond (Heraeus Kulzer, Almanya), 3. grup dişlere Gluma Self Etch Bond (Heraeus Kulzer, Almanya), 4. grup dişlere Clearfil SE Protect (Kuraray, Japonya), 5. grup dişlere Clearfil SE Bond (Kuraray, Ja ponya) adeziv sistemleri uygulandı. Gruplardaki tüm örneklere üretici firmanın önerileri doğrultusunda nanohibrid dolgulu kompozit rezin uygulandı, bitirme ve cila işlemleri gerçekleştirildi. Daha sonra 1.000 kez termal siklus (NOVA, Türkiye) işlemi uygulandı. Restorasyonlar tırnak cilası ile kaplandıktan sonra %0,5 bazik fuksin solüsyonunda bekletildi. Dişler bukkolingual yönde vertikal olarak kesildi ve x40 büyütmede stereo mikroskop ile incelendi. Sonuçlar Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney U testleri ile istatistiksel olarak değerlendirildi. So nuçlar yorumlanırken anlamlılık düzeyi olarak 0,05 kullanıldı. Bul gular: Gruplar arasında mikrosızıntı skorları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı (p>0,05) görülmekle bir likte, antibakteriyel içerikli Gluma 2 Bond en yüksek mikrosızıntı de ğeri gösterdi. Sonuç: Antibakteriyel içerikli adeziv sistemler ile antibakteriyel ajan içermeyen adeziv sistemler arasında mikrosızıntı açısından anlamlı bir ilişki görülmedi. Antibakteriyel adeziv sistemler arasında ise Clearfil SE Protect, Gluma 2 Bond’a göre daha düşük mik rosızıntı gösterdi.
Anahtar Kelime:

Examination of Antibacterial Adhesive Systems and Non-Antibacterial Adhesives in Terms of Microleakage: Experimental Research

Öz:
Objective: To compare and evaluate the effects of ad hesive systems containing antibacterial agent and adhesive systems (Gluma 2 Bond, Clearfil SE Protect) without antibacterial adhesive agent (Gluma Self Etch Bond, Clearfil SE Bond, 3M ESPE Single Uni versal) on microleakage in Class V composite restorations. Material and Methods: 35 permanent third molars without caries and restoration were used. Class V cavities of 4x3x3 mm were prepared on the buccal surfaces of each tooth. The teeth were randomly divided into 5 groups with 7 teeth in each group. Single Bond Universal (3M ESPE, USA) for the 1st group teeth, Gluma 2 Bond (Heraeus Kulzer, Germany) for the 2nd group, Gluma Self Etch Bond (Heraeus Kulzer, Germany) for the 3rd group, Clearfil SE Protect (Kuraray, Japan) for the 4th group, Clearfil SE Bond (Kuraray, Japan) adhesive systems were applied to the 5th group teeth. Nano hybrid filled composite resin was applied to all samples in the groups and finishing-polishing processes were performed. Then, 1,000 times thermal cycle (NOVA, Türkiye) process was applied. After the restorations were covered with nail polish, they were kept in 0.5% basic fuchsin solution. The teeth were cut vertically in the buccolin gual direction and examined with a stereomicroscope at x40 magnifi cation. The results were statistically evaluated with Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U tests. The significance level of 0.05 was used when interpreting the results. Results: When the microleakage scores be tween the groups were compared, it was seen that there was no statis tically significant difference (p>0.05) but Gluma 2 Bond with antibacterial content showed the highest microleakage value. Conclu sion: There was no significant relationship in terms of microleakage between adhesive systems with antibacterial content and adhesive sys tems without antibacterial agents. Among the antibacterial adhesive systems, Clearfil SE Protect showed lower microleakage than Gluma 2 Bond.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Perdigão J, Dutra-Corrêa M, Saraceni CH, Ciaramicoli MT, Kiyan VH, Queiroz CS. Randomized clinical trial of four adhesion strategies: 18-month results. Oper Dent. 2012;37(1):3-11. [Crossref] [PubMed]
 • 2. Poticny DJ. Adhesive systems continue to evolve: a case report. Dent Today. 2013;32(5):79-80, 82-3. [PubMed]
 • 3. Mandri MN, Aguirre Grabre de Prieto A, Zamudio ME. Adhesives systems in restorative dentistry. Odontoestomatología. 2015;17(26):50-6. [Link]
 • 4. André CB, Gomes BP, Duque TM, Stipp RN, Chan DC, Ambrosano GM, et al. Dentine bond strength and antimicrobial activity evaluation of adhesive systems. J Dent. 2015;43(4):466-75. [Crossref] [PubMed]
 • 5. Van Meerbeek B, Vargas M, Inoue S, Yoshida Y, Peumans M, Lambrechts P, et al. Adhesives and cements to promote preservation dentistry. Oper Dent. 2001;6:119-44. [Link]
 • 6. Breschi L, Mazzoni A, Ruggeri A, Cadenaro M, Di Lenarda R, De Stefano Dorigo E. Dental adhesion review: aging and stability of the bonded inter face. Dent Mater. 2008;24(1):90-101. [Crossref] [PubMed]
 • 7. Davidson CL, Feilzer AJ. Polymerization shrinkage and polymerization shrink age stress in polymer-based restoratives. J Dent. 1997;25(6):435-40. [Cross ref] [PubMed]
 • 8. Siso HS, Kustarci A, Göktolga EG. Microleakage in resin composite restora tions after antimicrobial pre-treatments: effect of KTP laser, chlorhexidine glu conate and Clearfil Protect Bond. Oper Dent. 2009;34(3):321-7. [Crossref] [PubMed]
 • 9. Sarrett DC. Clinical challenges and the relevance of materials testing for pos terior composite restorations. Dent Mater. 2005;21(1):9-20. [Crossref] [PubMed]
 • 10. Hansen EK, Asmussen E. Improved efficacy of dentin-bonding agents. Eur J Oral Sci. 1997;105(5 Pt 1):434-9. [Crossref] [PubMed]
 • 11. Ergücü Z, Hiller KA, Schmalz G. Influence of dentin on the effectiveness of antibacterial agents. J Endod. 2005;31(2):124-9. [Crossref] [PubMed]
 • 12. Meiers JC, Miller GA. Antibacterial activity of dentin bonding systems, resin modified glass ionomers, and polyacid-modified composite resins. Oper Dent. 1996;21(6):257-64. [PubMed]
 • 13. Imazato S, Russell RR, McCabe JF. Antibacterial activity of MDPB polymer incorporated in dental resin. J Dent. 1995;23(3):177-81. [Crossref] [PubMed]
 • 14. Ozer F, Karakaya S, Unlü N, Erganiş O, Kav K, Imazato S. Comparison of an tibacterial activity of two dentin bonding systems using agar well technique and tooth cavity model. J Dent. 2003;31(2):111-6. [Crossref] [PubMed]
 • 15. Sidhu SK, Henderson LJ. Dentin adhesives and microleakage in cervical resin composites. Am J Dent. 1992;5(5):240-4. [PubMed]
 • 16. Pashley DH, Tay FR, Breschi L, Tjäderhane L, Carvalho RM, Carrilho M, et al. State of the art etch-and-rinse adhesives. Dent Mater. 2011;27(1):1-16. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 17. Santini A, Mitchell S. Effect of wet and dry bonding techniques on marginal leakage. Am J Dent. 1998;11(5):219-24. [PubMed]
 • 18. Shafiei F, Memarpour M. Antibacterial activity in adhesive dentistry: a litera ture review. Gen Dent. 2012;60(6):e346-56; quiz p.e357-8. [PubMed]
 • 19. Miyazaki M, Ando S, Hinoura K, Onose H, Moore BK. Influence of filler addi tion to bonding agents on shear bond strength to bovine dentin. Dent Mater. 1995;11(4):234-8. [Crossref] [PubMed]
 • 20. Sensi LG, Lopes GC, Monteiro S Jr, Baratieri LN, Vieira LC. Dentin bond strength of self-etching primers/adhesives. Oper Dent. 2005;30(1):63-8. [PubMed]
 • 21. Abo T, Uno S, Sano H. Comparison of bonding efficacy of an all-in-one ad hesive with a self-etching primer system. Eur J Oral Sci. 2004;112(3):286- 92. [Crossref] [PubMed]
 • 22. Santini A, Ivanovic V, Ibbetson R, Milia E. Influence of marginal bevels on mi croleakage around Class V cavities bonded with seven self-etching agents. Am J Dent. 2004;17(4):257-61. [PubMed]
 • 23. Gupta A, Tavane P, Gupta PK, Tejolatha B, Lakhani AA, Tiwari R, et al. Eval uation of microleakage with total etch, self etch and universal adhesive sys tems in class V restorations: an in vitro study. J Clin Diagn Res. 2017;11(4):ZC53-ZC56. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 24. Silsupur Turel D, Bakir EP, Bakir S. Evaluation of antibacterial and non-an tibacterial adhesives in terms of cytotoxicity in cell culture medium. Biomed Res. 2020;31(5):138-47. [Link]
APA BAKIR Ş, Yazıcı Akbıyık S, Ünal S, BAKIR E (2022). Antibakteriyel İçerikli Adeziv Sistemler ile Antibakteriyel Olmayan Adezivlerin Mikrosızıntı Açısından Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi: Deneysel Çalışma. , 667 - 672. 10.5336/dentalsci.2021-86750
Chicago BAKIR ŞEYHMUS,Yazıcı Akbıyık Sema,Ünal Samican,BAKIR ELİF PINAR Antibakteriyel İçerikli Adeziv Sistemler ile Antibakteriyel Olmayan Adezivlerin Mikrosızıntı Açısından Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi: Deneysel Çalışma. (2022): 667 - 672. 10.5336/dentalsci.2021-86750
MLA BAKIR ŞEYHMUS,Yazıcı Akbıyık Sema,Ünal Samican,BAKIR ELİF PINAR Antibakteriyel İçerikli Adeziv Sistemler ile Antibakteriyel Olmayan Adezivlerin Mikrosızıntı Açısından Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi: Deneysel Çalışma. , 2022, ss.667 - 672. 10.5336/dentalsci.2021-86750
AMA BAKIR Ş,Yazıcı Akbıyık S,Ünal S,BAKIR E Antibakteriyel İçerikli Adeziv Sistemler ile Antibakteriyel Olmayan Adezivlerin Mikrosızıntı Açısından Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi: Deneysel Çalışma. . 2022; 667 - 672. 10.5336/dentalsci.2021-86750
Vancouver BAKIR Ş,Yazıcı Akbıyık S,Ünal S,BAKIR E Antibakteriyel İçerikli Adeziv Sistemler ile Antibakteriyel Olmayan Adezivlerin Mikrosızıntı Açısından Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi: Deneysel Çalışma. . 2022; 667 - 672. 10.5336/dentalsci.2021-86750
IEEE BAKIR Ş,Yazıcı Akbıyık S,Ünal S,BAKIR E "Antibakteriyel İçerikli Adeziv Sistemler ile Antibakteriyel Olmayan Adezivlerin Mikrosızıntı Açısından Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi: Deneysel Çalışma." , ss.667 - 672, 2022. 10.5336/dentalsci.2021-86750
ISNAD BAKIR, ŞEYHMUS vd. "Antibakteriyel İçerikli Adeziv Sistemler ile Antibakteriyel Olmayan Adezivlerin Mikrosızıntı Açısından Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi: Deneysel Çalışma". (2022), 667-672. https://doi.org/10.5336/dentalsci.2021-86750
APA BAKIR Ş, Yazıcı Akbıyık S, Ünal S, BAKIR E (2022). Antibakteriyel İçerikli Adeziv Sistemler ile Antibakteriyel Olmayan Adezivlerin Mikrosızıntı Açısından Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi: Deneysel Çalışma. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 28(3), 667 - 672. 10.5336/dentalsci.2021-86750
Chicago BAKIR ŞEYHMUS,Yazıcı Akbıyık Sema,Ünal Samican,BAKIR ELİF PINAR Antibakteriyel İçerikli Adeziv Sistemler ile Antibakteriyel Olmayan Adezivlerin Mikrosızıntı Açısından Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi: Deneysel Çalışma. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi 28, no.3 (2022): 667 - 672. 10.5336/dentalsci.2021-86750
MLA BAKIR ŞEYHMUS,Yazıcı Akbıyık Sema,Ünal Samican,BAKIR ELİF PINAR Antibakteriyel İçerikli Adeziv Sistemler ile Antibakteriyel Olmayan Adezivlerin Mikrosızıntı Açısından Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi: Deneysel Çalışma. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, vol.28, no.3, 2022, ss.667 - 672. 10.5336/dentalsci.2021-86750
AMA BAKIR Ş,Yazıcı Akbıyık S,Ünal S,BAKIR E Antibakteriyel İçerikli Adeziv Sistemler ile Antibakteriyel Olmayan Adezivlerin Mikrosızıntı Açısından Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi: Deneysel Çalışma. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi. 2022; 28(3): 667 - 672. 10.5336/dentalsci.2021-86750
Vancouver BAKIR Ş,Yazıcı Akbıyık S,Ünal S,BAKIR E Antibakteriyel İçerikli Adeziv Sistemler ile Antibakteriyel Olmayan Adezivlerin Mikrosızıntı Açısından Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi: Deneysel Çalışma. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi. 2022; 28(3): 667 - 672. 10.5336/dentalsci.2021-86750
IEEE BAKIR Ş,Yazıcı Akbıyık S,Ünal S,BAKIR E "Antibakteriyel İçerikli Adeziv Sistemler ile Antibakteriyel Olmayan Adezivlerin Mikrosızıntı Açısından Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi: Deneysel Çalışma." Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 28, ss.667 - 672, 2022. 10.5336/dentalsci.2021-86750
ISNAD BAKIR, ŞEYHMUS vd. "Antibakteriyel İçerikli Adeziv Sistemler ile Antibakteriyel Olmayan Adezivlerin Mikrosızıntı Açısından Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi: Deneysel Çalışma". Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi 28/3 (2022), 667-672. https://doi.org/10.5336/dentalsci.2021-86750