Yıl: 2022 Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 207 - 231 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.55027/tfm.892145 İndeks Tarihi: 22-09-2022

BORÇLAR-TİCARET VE TÜKETİCİ HUKUKU BAKIMINDAN AYIPLI MAL KAVRAMININ İNCELENMESİ

Öz:
Satılan bir malda ortaya çıkan ve o maldan tümüyle veya gerektiği gibi yararlanmayı alıcı bakımından zorlaştıran eksiklik ve aksaklıkları ifade eden ayıp kavramı mevzuatımızda çeşitli kısımlarda düzenlenmiştir. Bu düzenlemelere TBK, TTK ve TKHK’da rastlamak mümkündür. Ayıplı mal kavramının kapsamının en geniş biçimde TKHK’da ele alındığını söylemek mümkündür. Muayene ve ihbar külfetine ilişkin süreler bakımından ise TTK’nın, TBK’dan ayrıldığı görülmektedir. Bu makalede, ayıplı mala ilişkin hükümler, Borçlar, Ticaret ve Tüketici Hukuku bakımından incelenmiş ve birbirinden ayrılan noktalara değinilmiştir.
Anahtar Kelime: Ayıp, Gizli ayıp, Satış Sözleşmesi Ticari Satış Bildirim Külfeti

ANALYSIS OF THE CONCEPT OF DEFECTIVE GOODS IN TERMS OF OBLIGATIONS-TRADE AND CONSUMER LAW

Öz:
The concept of "defect", which expresses the deficiencies in a sold good that makes it difficult for the buyer to fully or properly utilize it, is regulated in various parts of our legislation. These regulations can be found in the Turkish Code of Obligations (TCO), the Turkish Commercial Code (TCC) and the Law on Consumer Protection (CPL). It is possible to say that the scope of the concept of defective goods is examined in the CPL in the widest way. In terms of inspection and notice burden, it is seen that the TCC is separated from the TCO in terms of durations. In this article, the provisions regarding the defective goods have been examined in terms of Obligations, Commercial and Consumer Law and the points that differ from each other are mentioned.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Alzad, Maryam (2018) ‘Ticari Satışlarda Sa- tıcının Ayıba Karşı Sorumluluğu (Yüksek Lisans), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilim- ler Enstitüsü.
 • Aral, Fahrettin/Ayrancı, Hasan (2015) Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 11. Baskı, An- kara, Yetkin.
 • Arkan, Sabih (2017) Ticari İşletme Hukuku, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Ensti- tüsü.
 • Aslan, İ. Yılmaz (2015) Tüketici Hukuku, Bursa, Ekin Yayıncılık.
 • Atamer, Yeşim M./Baş, Ece (2014), ‘Avrupa Birliği Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak 6502 Sayılı Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Satım Sözleşmesinde Ayıptan Doğan So- rumluluk’, Tüketici Hakları ve Rekabet Kurulu Özel Sayısı- İstanbul Barosu Dergisi, C. 88, S. 1, s. 19-29.
 • Atasoy, Ömer Adil/Özdil, Hanife (2017), ‘Ticari Satım Sözleşmelerinde Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcu Bağlamında Ayıp İhbarında Şekil ve İspat Sorunu’, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakül- tesi Dergisi, S. 1, s. 1-19.
 • Atasoy, Adil Ömer/Taşkın, Mustafa/Acar, Hakan (2000) Tüketiciyi Koruma Hukuku, İlgili Mevzuat ve Yargıtay Kararları, Ankara, Yargı Ya- yınları.
 • Aydoğdu, Murat (2014) Tüketici Kılavuzu- Hukuk Rehberi, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık. Aydoğdu, Murat/Kahveci, Nalan (2017) Türk Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 3. Baskı, Ankara, Adalet Yayınevi.
 • Bahtiyar, Mehmet (2017) Ticari İşletme Hu- kuku, 18. Baskı, İstanbul, Beta Yayınları. Bilgili, Fatih/Demirkapı, Ertan (2015) Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Bursa, Dora Yayıncılık.
 • Çabri, Sezer (2016) 6502 Sayılı Kanun’a Göre Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi, Ankara, Adalet Yayınevi.
 • Demir, Mehmet (2005), ‘Tüketim Malları- nın Satımındaki Garantilere İlişkin AB Yönergesi ve Ülkemizdeki Pozitif Düzenleme’, AÜHFD, C. 54, s. 29-40.
 • Demir, Mehmet (2003) Kapıdan İşlemlerde Tüketici Koruyan Geri Alma Hakkı, Ankara, Seç- kin.
 • Deryal, Yahya (2008) Tüketici Hukuku, 2. Baskı, Ankara, Seçkin.
 • Deryal, Yahya/Korkmaz, Yakup (2015) Tü- ketici Hukuku Ders Kitabı, Ankara, Adalet Yayınevi.
 • Edis, Seyfullah (1963) Türk Borçlar Huku- kuna Göre Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcu, Ankara.
 • Eren, Fikret (2019) Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 22. Baskı, Ankara, Yetkin Yayınevi. (Kı- saltılmışı: Genel Hükümler).
 • Eren, Fikret (2019) Borçlar Hukuku Özel Bölümler, 7. Baskı, Ankara, Yetkin Yayınevi.
 • Erzurumluoğlu, Erzan (2012) Sözleşmeler Hukuku Özel Borç İlişkileri, C. 1, 2. Baskı, Ankara, Yetkin Yayınevi.
 • Genç, Ali Ahmet (2017) ‘Satıcının Ayıptan Sorumluluğunda Alıcının Dönme Hakkının Sınır- ları’ (Yüksek Lisans), Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gümüş, Mustafa Alper (2013) Borçlar Hu- kuku Özel Hükümler, C.1, İstanbul. Vedat Kitapçı- lık. (Kısaltılmışı: Borçlar Hukuku).
 • Gümüş, Mustafa Alper (2014), 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi, C.1, İstanbul. (Kısaltılmışı: Kanun Şerhi).
 • Helvacı, İlhan (2011) Yeni Türk Borçlar Ka- nunu ve Türk Borçlar Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, İstanbul, On İki Levha.
 • Kalkan, Arif (2016) ‘Tüketici Hukukunda Ayıplı Maldan Doğan Sorumluluk’ (Yüksek Lisans), Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kara, Doğan (2020) ‘Satış Sözleşmesi Çerçe- vesinde Ayıptan Sorumlulukta Zamanaşımı ve Ayıptan Doğan Def’i Hakları’ (Yüksek Lisans), Ga- latasaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kara, İlhan (2015) Yeni Kanuna Göre Tüke- tici Hukuku, Ankara, Engin.
 • Kılıçoğlu, Ahmet M. (2019) Borçlar Hu- kuku Genel Hükümler, 23. Baskı, Ankara, Turhan.
 • Kocar, Serra (2018) ‘Ticari Satış Sözleşmesi ve Ticari Satışta Ayıp Sorumluluğu (Yüksek Lisans), Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensti- tüsü.
 • Moral, Nurullah (2019) ‘Satıcının ve Yükle- nicinin Ayıptan Doğan Sorumluluğu’ (Yüksek Li- sans), Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Nomer, Halûk Nami (2020) Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 17. Bası, İstanbul, Beta.
 • Oğuzman, Kemal/Öz, Turgut (2018) Borç- lar Hukuku Genel Hükümler, C. I, 16. Baskı, İstan- bul, Vedat.
 • Özdemir, Hayrunnisa (2013) Türk Borçlar Kanunu’na ve Viyana Satış Sözleşmesine (CISG) Göre Ayıptan Doğan Sorumluluğun Şartları, An- kara, Yetkin.
 • Remzi, Mehmet/Aydın, Sezer (2018) Borç- lar Hukuku Özel Hükümler, 8. Baskı, İstanbul, İkinci Sayfa.
 • Serozan, Rona (2018) Borçlar Hukuku Özel Bölüm, İstanbul, On İki Levha.
 • Serozan, Rona/Baysal, Başak/Sanlı, Kerem Cem (2018) Borçlar Hukuku Özel Bölüm, 3. Baskı, İstanbul, On iki Levha.
 • Şahiniz, Salih (2008) Tacirler Arası Ticari Satımlarda Satıcının Ayıplı İfadan Sorumluluğu, Ankara, Seçkin.
 • Tandoğan, Haluk (2008) Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri Cilt I/1, İstanbul, Vedat.
 • Uygur, Turgut (2012) 6098 Sayılı Türk Borç- lar Kanunu Şerhi, C.I, Ankara, Seçkin.
 • Ülgen, Hüseyin/Helvacı, Mehmet/Kendi- gelen, Abuzer/Kaya, Arslan/Nomer Ertan, N. Fü- sun (2015) Ticari İşletme Hukuku, 5. Baskı, İstan- bul, On İki Levha.
 • Ünlütepe, Mustafa (2018), ‘Taşınır Satış Sözleşmesinde Satıcının Ayıptan Sorumluluğu Ba- kımından Gözden Geçirme ve Bildirim Külfetinin Yerine Getirilmesinin Tabi Olduğu Süreler’, Mar- mara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştır- maları Dergisi, C. 24, S. 1, s. 296-335.
 • Yağcı, Uğur (2014) ‘Türk Satım Hukukunda ve Milletlerarası Satım Hukukunda Ayıplı Malın Ayıpsız Benzeriyle Değiştirilmesi’ (Yüksek Lisans), Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri.
 • Yavuz, Cevdet (1989) Malın Ayıplarından Sorumluluk, İstanbul.
 • Yavuz, Cevdet/Acar, Faruk/Özen, Burak (2016, Borçlar Hukuku Dersleri, 14. Baskı, İstanbul, Beta Yayınevi.
 • Yavuz, Nihat (2016) Ayıplı İfa, 5. Baskı, An- kara, Seçkin Yayınevi. (Kısaltılmışı: Ayıplı İfa).
 • Yavuz, Nihat (2016) Satış Sözleşmeleri, An- kara, Adalet Yayınevi. (Kısaltılmışı: Satış Sözleşme- leri).
 • Yeşilyurt Ünal, Esra (2019) ‘6502 Sayılı Tü- keticinin Korunması Hakkında Kanuna Göre Malın Satımında Ayıptan Doğan Sorumluluk’ (Yüksek Li- sans), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensti- tüsü.
 • Yıldırım, Abdülkerim (2013), ‘Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağının Bazı Maddelerine İlişkin Değerlendirmeler’, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 17, S. 1-2, s. 1015-1048.
 • Zevkliler, Aydın/Ertaş, Şeref/Havutçu, Ayşe/Aydoğdu, Murat/Cumalıoğlu, Emre (2013) 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Hazırlan- mış Borçlar Hukuku, Genel Hükümler ve Özel Borç İlişkileri, Ana İlkeler, İzmir, Fakülteler Barış.
 • Zevkliler, Aydın/Gökyayla, Emre (2016) Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Ankara, Tur- han.
APA POLAT E (2022). BORÇLAR-TİCARET VE TÜKETİCİ HUKUKU BAKIMINDAN AYIPLI MAL KAVRAMININ İNCELENMESİ. , 207 - 231. 10.55027/tfm.892145
Chicago POLAT ELİF BORÇLAR-TİCARET VE TÜKETİCİ HUKUKU BAKIMINDAN AYIPLI MAL KAVRAMININ İNCELENMESİ. (2022): 207 - 231. 10.55027/tfm.892145
MLA POLAT ELİF BORÇLAR-TİCARET VE TÜKETİCİ HUKUKU BAKIMINDAN AYIPLI MAL KAVRAMININ İNCELENMESİ. , 2022, ss.207 - 231. 10.55027/tfm.892145
AMA POLAT E BORÇLAR-TİCARET VE TÜKETİCİ HUKUKU BAKIMINDAN AYIPLI MAL KAVRAMININ İNCELENMESİ. . 2022; 207 - 231. 10.55027/tfm.892145
Vancouver POLAT E BORÇLAR-TİCARET VE TÜKETİCİ HUKUKU BAKIMINDAN AYIPLI MAL KAVRAMININ İNCELENMESİ. . 2022; 207 - 231. 10.55027/tfm.892145
IEEE POLAT E "BORÇLAR-TİCARET VE TÜKETİCİ HUKUKU BAKIMINDAN AYIPLI MAL KAVRAMININ İNCELENMESİ." , ss.207 - 231, 2022. 10.55027/tfm.892145
ISNAD POLAT, ELİF. "BORÇLAR-TİCARET VE TÜKETİCİ HUKUKU BAKIMINDAN AYIPLI MAL KAVRAMININ İNCELENMESİ". (2022), 207-231. https://doi.org/10.55027/tfm.892145
APA POLAT E (2022). BORÇLAR-TİCARET VE TÜKETİCİ HUKUKU BAKIMINDAN AYIPLI MAL KAVRAMININ İNCELENMESİ. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, 8(1), 207 - 231. 10.55027/tfm.892145
Chicago POLAT ELİF BORÇLAR-TİCARET VE TÜKETİCİ HUKUKU BAKIMINDAN AYIPLI MAL KAVRAMININ İNCELENMESİ. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 8, no.1 (2022): 207 - 231. 10.55027/tfm.892145
MLA POLAT ELİF BORÇLAR-TİCARET VE TÜKETİCİ HUKUKU BAKIMINDAN AYIPLI MAL KAVRAMININ İNCELENMESİ. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, vol.8, no.1, 2022, ss.207 - 231. 10.55027/tfm.892145
AMA POLAT E BORÇLAR-TİCARET VE TÜKETİCİ HUKUKU BAKIMINDAN AYIPLI MAL KAVRAMININ İNCELENMESİ. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi. 2022; 8(1): 207 - 231. 10.55027/tfm.892145
Vancouver POLAT E BORÇLAR-TİCARET VE TÜKETİCİ HUKUKU BAKIMINDAN AYIPLI MAL KAVRAMININ İNCELENMESİ. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi. 2022; 8(1): 207 - 231. 10.55027/tfm.892145
IEEE POLAT E "BORÇLAR-TİCARET VE TÜKETİCİ HUKUKU BAKIMINDAN AYIPLI MAL KAVRAMININ İNCELENMESİ." Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, 8, ss.207 - 231, 2022. 10.55027/tfm.892145
ISNAD POLAT, ELİF. "BORÇLAR-TİCARET VE TÜKETİCİ HUKUKU BAKIMINDAN AYIPLI MAL KAVRAMININ İNCELENMESİ". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 8/1 (2022), 207-231. https://doi.org/10.55027/tfm.892145