Yıl: 2022 Cilt: 49 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 477 - 485 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5798/dicletip.1170208 İndeks Tarihi: 23-09-2022

Adölesan Obezlerde Kan Lipid Profilinin Karotis İntima Media Kalınlığına Etkisi

Öz:
Giriş: Çocukluk ve adölesan dönem obezitesi erişkin dönem obezite riskini arttırmaktadır. Bu da aterosklerotik hastalık riski oluşturmaktadır. Karotis intima media kalınlığı (KIMK) ölçümleri erken, preklinik aterosklerozun tespiti için kullanılan yeni belirteçlerdendir. Son çalışmalar, ailesel hiperkolesterolemi ve ciddi obezitesi olan çocuklarda KIMK’nın artmış olduğunu göstermektedir. Amaç: Bu çalışmamızın amacı obezitesi olan adölesanlarda kan lipid profili ve KIMK arasındaki ilişkinin incelenmesi ve KIMK’nın preklinik ateroskleroz belirteci olarak kullanılabilirliğini değerlendirmektir. Yöntemler: Çalışmaya yaşları 10-20 arasında değişen ve vücut kitle indeksi (VKİ) yaşa ve cinse göre 95. persentilin üzerinde olan 108 obez hasta çalışma grubu, VKİ 85. persentilin altında olan 101 sağlıklı birey kontrol grubu olarak alındı. Çalışma grubundan en az 12 saatlik açlık sonrası kan glikozu, lipid profili (trigliserit, LDL, VLDL, HDL, total kolesterol) tespiti için kan örneği alındı. Çalışmaya alınan hastaların KIMK değerleri ekokardiyografi cihazı ile ölçüldü. Bulgular: Kontrol grubu ile kıyaslandığında çalışma grubunda KIMK ve VKİ daha yüksek tespit edildi. Gruplar kan lipid profili yönünden kıyaslandığında trigliserit, LDL ve total kolesterol düzeyleri obez grupta daha yüksek, HDL düzeyi daha düşük tespit edildi. Obez grupta kan lipid profili ile KIMK arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı. Sonuç: Çalışmamızda adölesan obezlerde KIMK normal popülasyona göre artmış saptandı. Ancak lipid profili ile KIMK arasında herhangi bir ilişki saptanmadı. Bu nedenle obez adölesanlarda aterosklerozun erken belirlenmesi ve buna yönelik tedbirlerin alınması açısından kan lipid profili normal olsa bile KIMK ölçümünü önermekteyiz.
Anahtar Kelime:

The Effect of Blood Lipid Profile on Carotid Intima Media Thickness in Obese Adolescents

Öz:
Objective: Childhood and adolescent obesity increases the risk of obesity in adulthood, which creates a risk of atherosclerotic disease. Carotid intima-media thickness (CIMT) measurements are new markers used for the detection of early, preclinical atherosclerosis. Recent studies show that CIMT is increased in children with familial hypercholesterolemia and severe obesity. Aim: This study aims to investigate the relationship between blood lipid profile and CIMT in adolescents with obesity and to discuss the predictive value of preclinical atherosclerosis. Methods: The study involves 108 obese patients between the ages of 10-20 years with the Body Mass Index (BMI) above 95. percentile and as the control group 101 healthy children with a BMI under 85. percentile were included in the study, with respect to age and gender. Blood samples were taken from the obese patient group to determine blood glucose, lipid profile (triglyceride, LDL, VLDL, HDL, total cholesterol) after at least 12 hours of fasting. Carotid Intima Media Thickness of the patients included in the study was measured with echocardiography. Results: A significant relationship was found between CIMT and BMI statistically. When the groups were compared in terms of blood lipid profile, triglyceride, LDL and total cholesterol levels were found to be higher in the obese group and HDL levels were found to be lower. There was no statistically significant relationship between blood lipid profile and CIMT in the obese group. Conclusion: In our study, it was found that CIMT increased in adolescent obese compared to the normal population. However, no relationship was found between lipid profile and CIMT. For this reason, we recommend CIMT measurement even if the blood lipid profile is normal in order to detect atherosclerosis early and take precautions for it in obese adolescents.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Thompson D, Obarzanek E, Franko D, et al. Childhood overweight and cardiovascular disease risk factors: the National Heart, Lung, and Blood Institute Growth and Health Study. J Pediatr. Jan 2007;150(1):18–25.
 • 2. Naqvi TZ, Lee MS. Carotid intima-media thickness and plaque in cardiovascular risk assessment. JACC Cardiovasc Imaging 2014; 7:1025-38.
 • 3. Bundak R, Furman A, Gunoz H, et al. Body mass index references for Turkish children. Acta Paediatr. 2006; 95: 194-8.
 • 4. American Academy of Pediatrics. National Cholesterol Education Program: Report of the Expert Panel on Blood Cholesterol Levels in Children and Adolescents. Pediatrics 1992; 89: 525-84.
 • 5. İntenational Diabetes Federation ‘www.ıdf.org’ erişim: 2 şubat 2022 ‘’http://www.idf.org/webdata/docs/Mets_definitio n_children.pdf’’
 • 6. Whitaker RC, Wright JA, Pepe MS, et al. Predicting obesity in young adulthood from childhood and parental obesity. N Engl J Med 1997; 337:869-73.
 • 7. Csige I, Ujvárosy D, Szabó Z, et al. The Impact of Obesity on the Cardiovascular System. J Diabetes Res. 2018 Nov 4;2018:3407306.
 • 8. P Cinaz, A Bideci, H Günöz, G Öcal, N Yordam, S Kurtoğlu (Ed.), Pediatri Endokrinoloji, 1.Basım, Pediatrik Endokrinoloji ve Oksoloji Derneği Yayınları 2003; 487–505.
 • 9. Ng M, Fleming T, Robinson M, et al. Global, regional, and national prevalence of overweight and obesity in children and adults during 1980-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. Lancet 2014;384(9945):766-81.
 • 10. Ylä-Herttuala S, Lipton BA, Rosenfeld ME, et al. Expression of monocyte chemoattractant protein 1 in macrophage-rich areas of human and rabbit atherosclerotic lesions. Proc Natl Acad Sci U S A. 1991;88(12):5252-6.
 • 11. Kwiterovich PO., Jr Recognition and Management of dyslipidemia in children and adolescents. J Clin Endocrinol Metab. 2008;93(11):4200–9.
 • 12. Lara Nasreddine, Farah Naja, Maya Tabet, et al. (2012) Obesity is associated with insulin resistance and components of the metabolic syndrome in Lebanese adolescents, Annals of Human Biology, 39:2,122-8.
 • 13. Elmaoğulları S., et al. “Prevalence of Dyslipidemia and Associated Factors in Obese Children and Adolescents.” Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology 7.3 (2015): 228–34.
 • 14. Evia-Viscarra, Maria Lola et al. “Metabolic Syndrome and Its Components among Obese (BMI ≥95th) Mexican Adolescents.” Endocrine Connections 2.4 (2013): 208–15.
 • 15. Korsten-Reck U, Kromeyer-Hauschild K, Korsten K, et al. Frequency of secondary dyslipidemia in obese children. Vascular Health and Ri sk Management. 2008;4(5):1089-94.
 • 16. Hashemipour M, Soghrati M, Malek Ahmadi M, Soghrati M. Anthropometric indices associated with dyslipidemia in obese children and adolescents: a retrospective study in isfahan. ARYA Atherosclerosis. 2011;7(1):31-9.
 • 17. Aglony M, Acevedo M, Ambrosio G. Hypertension in adolescents. Expert Rev Cardiovasc Ther 2009;7:1595-603.
 • 18. Hall JE, Hildebrandt DA & Kuo J 2001 Obesity hypertension: role of leptin and sympathetic nervous system. American Journal of Hypertension 14 103S–15S.
 • 19. Koebnick C, Black MH, Wu J, et al. High blood pressure in overweight and obese youth: implications for screening. J Clin Hypertens (Greenwich) 2013; 15:793.
 • 20. Parker ED, Sinaiko AR, Kharbanda EO, et al. Change in Weight Status and Development of Hypertension. Pediatrics 2016; 137:e20151662.
 • 21. Öktem F, Results of ambulatory arterial blood pressure monitoring in children with obesity Dicle Med J 2010;37(4): 353-7.
 • 22. Yılmaz A. ve ark. Obez Adölesanlarda Obezite Gelişimini Belirleyen Faktörlerin ve Metabolik Sendrom Varlığının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi, Türkiye Çocuk Hast Derg/Turkish J Pediatr Dis / 2016; 3: 157-61
 • 23. Freedman DS, Dietz WH, Tang R, et al. The relation of obesity throughout life to carotid intima- media thickness in adulthood: the Bogalusa Heart Study. International Journal of Obesity. 2003;28:159-66.
 • 24. Schiel R, Beltschikow W, Radon S, et al. Increased carotid intima-media thickness and associations with cardiovascular risk factors in obese and overweight children and adolescents. Eur J Med Res. 2007;12:503-08.
 • 25. Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. JAMA. 2001 May 16; 285(19):2486-97.
 • 26. Litwin M, Niemirska A. Intima-media thickness measurements in children with cardiovascular risk factors. Pediatr Nephrol 2009;24:707-19.
 • 27. Jourdan C, Wuhl E, Litwin M, et al. Normative values for intima-media thickness and distensibility Dicle Tıp Dergisi / Dicle Med J (2022) 49 (3) : 477-485 of large arteries in healthy adolescents. J Hypertens 2005;23: 1707-15.
 • 28. Kollias A, Psilopatis I, Karagiaouri E, et al. Obesity (Silver Spring). 2013 May; 21(5): 1013-7. doi: 10.1002/oby.20194.
 • 29. Yang C, Sun Z, Li Y, et al. BMC Cardiovasc Disord. 2014 Dec 9;14:181. doi: 10.1186/1471-2261-14- 181.
 • 30. Pacifico L, Bonci E, Andreoli G, et al. Association of serum triglyceride-to-HDL cholesterol ratio with carotid artery intima-media thickness, insulin resistance and nonalcoholic fatty liver disease in children and adolescents.Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2014;24:737-43.
 • 31. Elkıran Ö., Obez çocuklarda erken ateroskleroz riskinin belirlenmesi,Fırat üniversitesi tıp fakültesi çocuk sağlığı ve hastalıkları, yayımlanmış tıpta uzmanlık tezi, Elazığ, 2007.
APA Tekin S, gözü pirinççioğlu a, unal e, Akın A, türe m (2022). Adölesan Obezlerde Kan Lipid Profilinin Karotis İntima Media Kalınlığına Etkisi. , 477 - 485. 10.5798/dicletip.1170208
Chicago Tekin Suat,gözü pirinççioğlu ayfer,unal edip,Akın Alper,türe mehmet Adölesan Obezlerde Kan Lipid Profilinin Karotis İntima Media Kalınlığına Etkisi. (2022): 477 - 485. 10.5798/dicletip.1170208
MLA Tekin Suat,gözü pirinççioğlu ayfer,unal edip,Akın Alper,türe mehmet Adölesan Obezlerde Kan Lipid Profilinin Karotis İntima Media Kalınlığına Etkisi. , 2022, ss.477 - 485. 10.5798/dicletip.1170208
AMA Tekin S,gözü pirinççioğlu a,unal e,Akın A,türe m Adölesan Obezlerde Kan Lipid Profilinin Karotis İntima Media Kalınlığına Etkisi. . 2022; 477 - 485. 10.5798/dicletip.1170208
Vancouver Tekin S,gözü pirinççioğlu a,unal e,Akın A,türe m Adölesan Obezlerde Kan Lipid Profilinin Karotis İntima Media Kalınlığına Etkisi. . 2022; 477 - 485. 10.5798/dicletip.1170208
IEEE Tekin S,gözü pirinççioğlu a,unal e,Akın A,türe m "Adölesan Obezlerde Kan Lipid Profilinin Karotis İntima Media Kalınlığına Etkisi." , ss.477 - 485, 2022. 10.5798/dicletip.1170208
ISNAD Tekin, Suat vd. "Adölesan Obezlerde Kan Lipid Profilinin Karotis İntima Media Kalınlığına Etkisi". (2022), 477-485. https://doi.org/10.5798/dicletip.1170208
APA Tekin S, gözü pirinççioğlu a, unal e, Akın A, türe m (2022). Adölesan Obezlerde Kan Lipid Profilinin Karotis İntima Media Kalınlığına Etkisi. Dicle Tıp Dergisi, 49(3), 477 - 485. 10.5798/dicletip.1170208
Chicago Tekin Suat,gözü pirinççioğlu ayfer,unal edip,Akın Alper,türe mehmet Adölesan Obezlerde Kan Lipid Profilinin Karotis İntima Media Kalınlığına Etkisi. Dicle Tıp Dergisi 49, no.3 (2022): 477 - 485. 10.5798/dicletip.1170208
MLA Tekin Suat,gözü pirinççioğlu ayfer,unal edip,Akın Alper,türe mehmet Adölesan Obezlerde Kan Lipid Profilinin Karotis İntima Media Kalınlığına Etkisi. Dicle Tıp Dergisi, vol.49, no.3, 2022, ss.477 - 485. 10.5798/dicletip.1170208
AMA Tekin S,gözü pirinççioğlu a,unal e,Akın A,türe m Adölesan Obezlerde Kan Lipid Profilinin Karotis İntima Media Kalınlığına Etkisi. Dicle Tıp Dergisi. 2022; 49(3): 477 - 485. 10.5798/dicletip.1170208
Vancouver Tekin S,gözü pirinççioğlu a,unal e,Akın A,türe m Adölesan Obezlerde Kan Lipid Profilinin Karotis İntima Media Kalınlığına Etkisi. Dicle Tıp Dergisi. 2022; 49(3): 477 - 485. 10.5798/dicletip.1170208
IEEE Tekin S,gözü pirinççioğlu a,unal e,Akın A,türe m "Adölesan Obezlerde Kan Lipid Profilinin Karotis İntima Media Kalınlığına Etkisi." Dicle Tıp Dergisi, 49, ss.477 - 485, 2022. 10.5798/dicletip.1170208
ISNAD Tekin, Suat vd. "Adölesan Obezlerde Kan Lipid Profilinin Karotis İntima Media Kalınlığına Etkisi". Dicle Tıp Dergisi 49/3 (2022), 477-485. https://doi.org/10.5798/dicletip.1170208