Yıl: 2022 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 217 - 229 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.54304/SHYD.2022.48303 İndeks Tarihi: 26-09-2022

Yeni Mezun Hemşirelerin İş Yeri Zorbalığı Algıları ile Mesleki Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Öz:
Amaç: Bu araştırmada, yeni mezun hemşirelerin iş yeri zorbalığı algıları ile mesleki bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-ilişki arayıcı nitelikteki araştırma, Nisan-Mayıs 2021 tarihleri arasında İstanbul’da bir vakıf üniversitesi hastanesinde çalışan 126 yeni mezun hemşire ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında kişisel bilgi formu, İş Yeri Zorbalığı Ölçeği ve Hemşirelikte Mesleğe Bağlılık Ölçeği olmak üzere üç bölümden oluşan öz bildirime dayalı bir anket formu kullanılmıştır. Veriler, tanımlayıcı testler, Mann-Whitney U testi, Kruskal Wallis-H varyans analizi ve Spearman korelasyon analizi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: İş yeri zorbalığı algısı ve mesleki bağlılık düzeyi, sırasıyla 54,5 (42-65) ve 63 (58-72) medyan puanları ile orta düzeyde bulunmuştur. Yönetici hemşireler tarafından az desteklenen (p<,001), sıklıkla zorbalık davranışlarına maruz kalan (p<,01) ve sıklıkla işe gitmek istemeyen (p<,001) yeni mezunların, iş yeri zorbalığı algılarının anlamlı derecede yüksek olduğu belirlenmiştir. İş yeri zorbalığı algısı ile mesleki bağlılık düzeyi arasında olumsuz yönlü, zayıf ilişki saptanmıştır (rs=-,32; p<,001). Sonuç: Araştırmanın sonuçları; yeni mezun hemşirelerin iş yeri zorbalığı algılarının, mesleki bağlılık düzeylerini olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir. Yönetici hemşireler başta olmak üzere tüm sağlık profesyonellerinin mesleki yaşama geçiş konusunda bilinçlendirilmesi ve iş yeri zorbalığının çok boyutlu yaklaşımlar ile önlenmesi, sağlık bakım sisteminde hemşire insan gücünün devamlılığı bakımından önemli olmaktadır.
Anahtar Kelime:

Determining the Relationship Between Workplace Bullying Perceptions and Professional Commitment Levels Among New Graduate Nurses

Öz:
Aim: This study aimed to determine the relationship between new graduate nurses’ perceptions of workplace bullying and their levels of professional commitment. Methods: The descriptive-correlational study was conducted with 126 new graduate nurses between April and May 2021 in a foundation university hospital, İstanbul. Data were gathered using a self-administered questionnaire with three sections: A personal information form, a Workplace Bullying Scale, and a Nursing Professional Commitment Scale. The data were analyzed using descriptive tests, the Mann-Whitney U test, the Kruskal-Wallis H analysis of variance, and the Spearman correlation analysis. Results: Workplace bullying perceptions and professional commitment levels among new graduate nurses were moderate, with median scores of 54.5 (42-65) and 63 (58-72), respectively. New university graduates who were rarely supported by their managers (p<.001), often bullied (p<.01), and often did not want to go to work (p<.001) were significantly more likely to perceive workplace bullying. A weak, negative correlation was found between perceptions of workplace bullying and level of job engagement (rs=-.32; p<.001). Conclusion: The results indicated that workplace bullying perceptions negatively affected the professional commitment levels among new graduate nurses. For the continuity of nursing human resources in the healthcare system, it is crucial to raise the awareness of health professionals, particularly nurse managers, about the transition and prevent workplace bullying through a multidimensional approach.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Anusiewicz, C. V., Shirey, M. R. & Patrician, P. A. (2019). Workplace bullying and newly licensed registered nurses: An evolutionary concept analysis. Workplace Health & Safety, 67(5), 25-161. https://doi.org/10.1177/2165079919827046
 • Aydın, O. & Öcel, H. (2009). İşyeri zorbalığı ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 12(24), 94-103.
 • Bambi, S., Foà, C., De Felippis, C., Lucchini, A., Guazzini, A. & Rasero, L. (2018). Workplace incivility, lateral violence and bullying among nurses. A review about their prevalence and related factors. Acta bio-medica : Atenei Parmensis, 89(6-S), 51-79. https://doi.org/10.23750/abm.v89i6-S.7461
 • Bardakçı, E. & Günüşen, N. P. (2016). Influence of workplace bullying on Turkish nurses’ psychological distress and nurses’ reactions to bullying. Journal of Transcultural Nursing, 27(2), 166-171. https://doi.org/10.1177/1043659614549073
 • Chang, H. E. & Cho, S. H. (2016). Workplace violence and job outcomes of newly licensed nurses. Asian Nursing Research, 10(4), 271- 276. https://doi.org/10.1016/j.anr.2019.09.001
 • Çetinkaya, A., Özmen, D. & Temel, A. B. (2015). Hemşirelikte mesleğe bağlılık ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 8(2), 54-60.
 • Dönmez, S. & Karakuş, E. (2019). Yeni mezun olan hemşirelerin mesleki bağlılıklarının incelenmesi. Kocaeli Tıp Dergisi, 8(1), 146-152.
 • Duchscher, J. B. (2009). Transition shock: The initial stage of role adaptation for newly graduated registered nurses. Journal of Advanced Nursing, 65(5), 1103-1113. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2008.04898.x
 • Dünya Sağlık Örgütü (2020). State of the World’s Nursing Report. https://www.who.int/publications/i/item/9789240003279 (Erişim: 20.09.2021).
 • Eblin, A. (2020). Horizontal violence towards new graduate nurses: When will it stop? Issues in Mental Health Nursing, 41(9), 850-852. https://doi.org/10.1080/01612840.2019.1710008
 • Ehrlich, H., McKenney, M. & Elkbuli, A. (2020). Protecting our healthcare workers during the COVID-19 pandemic. The American Journal of Emergency Medicine, 38(7), 1527-1528. https://doi.org/10.1016/j.ajem.2020.04.024.
 • Einarsen, S., Hoel, H. & Notelaers, G. (2009). Measuring exposure to bullying and harassment at work: Validity, factor structure and psychometric properties of the Negative Acts Questionnaire—Revised. Work & Stress, 23, 24-44. https://doi.org/10.1080/02678370902815673
 • Einarsen, S. ve Raknes, B. I. (1997). Harassment in the workplace and the victimization of men. Violence and Victims, 12(3), 247-263. https://doi.org/ 10.1891/0886-6708.12.3.247
 • Favaro, A., Wong, C. & Oudshoorn, A. (2020). Relationships among sex empowerment, workplace bullying and job turnover intention of new graduate nurses. Journal of Clinical Nursing, 30, 1273-1284. https://doi.org/10.1111/jocn.15671.
 • Flateau-Lux, L. R. & Gravel, T. (2013). Put a stop to bullying new nurses. Nursing, 43(6), 24-28. https://doi.org/10.1097/01.NURSE.0000429803.49353.c8
 • Guerrero, S., Chênevert, D. & Kilroy, S. (2017). New graduate nurses’ professional commitment: antecedents and outcomes. Journal of Nursing Scholarship, 49(5), 572-579. https://doi.org/10.1111/jnu.12323
 • Hawkins, N., Jeong, S. & Smith, T. (2019). New graduate registered nurses’ exposure to negative workplace behaviour in the acute care setting: An integrative review. International Journal of Nursing Studies, 93, 41-54. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2018.09.020
 • Kovancı, M. S. & Atlı Özbaş, A. (2022). ‘Young saplings on fire’ newly graduated nurses in the COVID-19 pandemic: A qualitative study. Journal of Nursing Management. 30(1), 15-24. https://doi.org/10.1111/jonm.13460.
 • Laschinger, H. K. S. & Grau, A. L. (2012). The influence of personal dispositional factors and organizational resources on workplace violence, burnout, and health outcomes in new graduate nurses: A cross-sectional study. International Journal of Nursing Studies, 49, 282-291. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2011.09.004
 • Laschinger, H. K. S., Grau, A. L., Finegan, J. & Wilk, P. (2010). New graduate nurses’ experiences of bullying and burnout in hospital settings. Journal of Advanced Nursing, 66(12), 2732-2742. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2010.05420.x
 • Laschinger, H. K. S. & Nosko, A. (2015). Exposure to workplace bullying and post-traumatic stress disorder symptomology: The role of protective psychological resources. Journal of Nursing Management, 23(2), 252-262. https://doi.org/10.1111/jonm.12122
 • Laschinger, H. K. S. & Read, E. A. (2016). The effect of authentic leadership, person-job fit, and civility norms on new graduate nurses’ experiences of coworker incivility and burnout. The Journal of Nursing Administration, 46(11), 574-580. https://doi.org/10.1097/NNA.0000000000000407
 • Laschinger, H. K. S., Wong, C. A. & Grau, A. L. (2012). The influence of authentic leadership on newly graduated nurses’ experiences of workplace bullying, burnout and retention outcomes: A cross-sectional study. International Journal of Nursing Studies, 48, 1266-1276. https://doi.org/10.1016/j.ijnustu.2012.05.012
 • Logan, T. R. & Michael Malone, D. (2018). Nurses’ perceptions of teamwork and workplace bullying. Journal of Nursing Management, 26(4), 411-419. https://doi.org/10.1111/jonm.12554
 • Read, E. & Laschinger, H. K. S. (2013). Correlates of new graduate nurses’ experiences of workplace mistreatment. The Journal of Nursing Administration, 43(4), 221-228. https://doi.org/10.1097/NNA.0b013e3182895a90.
 • Sağlık Bakanlığı (2019). Sağlık İstatistikleri Yıllığı. https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/40564,saglik-istatistikleri-yilligi-2019pdf.pdf?0 (Erişim: 08.01.2022)
 • Savaşan, A. & Özgür, G. (2018). Hemşirelerin kişilik özellikleri ve iş yeri zorbalığı arasındaki ilişki. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 9(1), 29- 35. https://doi.org/10.14744/phd.2017.66487
 • Şantaş, G., Tekin, R. N. & Şantaş, F. (2020). Psikolojik sözleşme ve iş yeri zorbalığının işten ayrılma niyetine etkisi: hemşirelerde bir araştırma. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21(1), 183-202. https://doi.org/10.37880/cumuiibf.532494
 • Tarhan, M., Doğan, P. & Kürklü, A. (2022). Nurse-physician collaboration, intention to leave job, and professional commitment among new graduate nurses. Nursing Forum, 57(2), 252-259. https://doi.org/10.1111/nuf.12672
 • Tavşanlı, N. G., Türkmen, S. N. & Es, B. (2017). Hemşirelerin iş yeri zorbalığına maruz kalma durumları ve yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 26(6), 231-236.
 • Vogelpohl, D. A., Rice, S. K., Edwards, M. E. & Bork, C. E. (2013). New graduate nurses’ perception of the workplace: have they experienced bullying? Journal of Professional Nursing, 29(6), 414-422. https://doi.org/10.1016/j.profnurs.2012.10.008
 • Weaver, K. B. (2013). The effects of horizontal violence and bullying on new nurse retention. Journal for Nurses in Professional Development, 29(3), 138-142. https://doi.org/10.1097/NND.0b013e318291c453.
 • Yükseköğretim Kurumu (2021). Yükseköğretim Kurumu İstatistikleri. https://istatistik.yok.gov.tr/ (Erişim: 08.01.2022).
APA TARHAN M, Akbudak M, can m, Kale A (2022). Yeni Mezun Hemşirelerin İş Yeri Zorbalığı Algıları ile Mesleki Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. , 217 - 229. 10.54304/SHYD.2022.48303
Chicago TARHAN MERVE,Akbudak Merve,can merve,Kale Ayşenur Yeni Mezun Hemşirelerin İş Yeri Zorbalığı Algıları ile Mesleki Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. (2022): 217 - 229. 10.54304/SHYD.2022.48303
MLA TARHAN MERVE,Akbudak Merve,can merve,Kale Ayşenur Yeni Mezun Hemşirelerin İş Yeri Zorbalığı Algıları ile Mesleki Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. , 2022, ss.217 - 229. 10.54304/SHYD.2022.48303
AMA TARHAN M,Akbudak M,can m,Kale A Yeni Mezun Hemşirelerin İş Yeri Zorbalığı Algıları ile Mesleki Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. . 2022; 217 - 229. 10.54304/SHYD.2022.48303
Vancouver TARHAN M,Akbudak M,can m,Kale A Yeni Mezun Hemşirelerin İş Yeri Zorbalığı Algıları ile Mesleki Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. . 2022; 217 - 229. 10.54304/SHYD.2022.48303
IEEE TARHAN M,Akbudak M,can m,Kale A "Yeni Mezun Hemşirelerin İş Yeri Zorbalığı Algıları ile Mesleki Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi." , ss.217 - 229, 2022. 10.54304/SHYD.2022.48303
ISNAD TARHAN, MERVE vd. "Yeni Mezun Hemşirelerin İş Yeri Zorbalığı Algıları ile Mesleki Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi". (2022), 217-229. https://doi.org/10.54304/SHYD.2022.48303
APA TARHAN M, Akbudak M, can m, Kale A (2022). Yeni Mezun Hemşirelerin İş Yeri Zorbalığı Algıları ile Mesleki Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 9(2), 217 - 229. 10.54304/SHYD.2022.48303
Chicago TARHAN MERVE,Akbudak Merve,can merve,Kale Ayşenur Yeni Mezun Hemşirelerin İş Yeri Zorbalığı Algıları ile Mesleki Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi 9, no.2 (2022): 217 - 229. 10.54304/SHYD.2022.48303
MLA TARHAN MERVE,Akbudak Merve,can merve,Kale Ayşenur Yeni Mezun Hemşirelerin İş Yeri Zorbalığı Algıları ile Mesleki Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, vol.9, no.2, 2022, ss.217 - 229. 10.54304/SHYD.2022.48303
AMA TARHAN M,Akbudak M,can m,Kale A Yeni Mezun Hemşirelerin İş Yeri Zorbalığı Algıları ile Mesleki Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi. 2022; 9(2): 217 - 229. 10.54304/SHYD.2022.48303
Vancouver TARHAN M,Akbudak M,can m,Kale A Yeni Mezun Hemşirelerin İş Yeri Zorbalığı Algıları ile Mesleki Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi. 2022; 9(2): 217 - 229. 10.54304/SHYD.2022.48303
IEEE TARHAN M,Akbudak M,can m,Kale A "Yeni Mezun Hemşirelerin İş Yeri Zorbalığı Algıları ile Mesleki Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi." Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 9, ss.217 - 229, 2022. 10.54304/SHYD.2022.48303
ISNAD TARHAN, MERVE vd. "Yeni Mezun Hemşirelerin İş Yeri Zorbalığı Algıları ile Mesleki Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi". Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi 9/2 (2022), 217-229. https://doi.org/10.54304/SHYD.2022.48303