Yıl: 2022 Cilt: 48 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 131 - 136 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.32708/uutfd.1088803 İndeks Tarihi: 29-09-2022

Çocuklarda ve Ergenlerde Beden Kitle İndeksi, Duygusal-Davranışsal Sorunlar ve Prososyal Davranışlar Arasındaki İlişki

Öz:
Çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniklerine başvuran çocuk ve ergenlerin beden kitle indekslerinin araştırılması ve bunların prososyal özellikler, duygusal ve davranışsal sorunlar ile olası ilişkisinin araştırılması, bir halk sağlığı sorunu olan obezitenin eşlik eden olumsuz etkilerini daha iyi anlamak ve çözümü için öneriler sunmak için önemlidir. Çalışmamızın amacı, çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniğine başvuran çocuk ve ergenlerin BKİ z-skoru ile prososyal becerileri, duygusal davranış sorunları arasındaki ilişkileri incelemektir. Çalışmamıza Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine Haziran 2021-Eylül 2021 ayları arası Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi polikliniğine başvurmuş 130 çocuk ve ergen hasta dâhil edilmiştir. Çalışma prosedürü, yazılı bilgilendirilmiş onam veren tüm katılımcılara sözlü olarak da anlatılmıştır. Çalışmanın etik kurul kararı Uludağ Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan alınmıştır. Hastalara tanısı; Okul Çağı Çocukları İçin Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi-Şimdi ve Yaşam Boyu Şekli (ÇDŞG-ŞY) DSM-5 yarı yapılandırılmış görüşmesi Türkçe formu ile konulmuştur. Bireylerin duygusal güçlükleri ve prosoyal özellikleri, Güçler-güçlükler Anketi–Ebeveyn ölçeği ile değerlendirilmiştir. Hastaların BKİ ise aynı hemşire tarafından boy ve kilo ölçümleri ile yapılacaktır. Çalışmaya katılan çocuk ve ergenlerin yaş ortalaması 11.9+-3.74’dır.Cinsiyetlere göre bakıldığında katılımcıların %53,4 kız (n:63) kız cinsiyetindeydi. Çalışmaya katılanların %5,9 (n=7) obez, %12,7’i (n=15) aşırı kilolu, %12,7’si (n=42) normal kilolu, %37,3’ü (n=44) zayıf, %8.5’u (n=10) aşırı zayıf,olarak saptanmıştır. Cinsiyetler arasında obezite açısından fark izlenmedi (p=0,72). Çalışmamız pandemi döneminde başvuran ergenlerin prososyal özelliklerinin ve beden kitle indeksi ve, duygusal davranışsal sorunlar ve hastalıkları arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışma olması bakımından önemlidir. Çocuk ve ergenlerde obezitenin yol açtığı olası sorunların tanınması eşlik edebilecek ruhsal sorunların öngörülmesi ve erken müdahalenin yapılması açısından önemlidir. Ayrıca uygun gereksinimlerin tanınması ve karşılanması koruyucu ruh sağlığı açısından önem taşımaktadır. Bu anlamda risk faktörlerini tanımlayan ve araştıran çalışmaların artması toplum sağlığı açısından önemli yer tutar.
Anahtar Kelime: obezite prososyal özellikler çocuk ve ergenler beden kitle indeksi duygusal ve davranışsal sorunlar

The Relationship Between Body Mass Index Emotional Behavioral Problems and Prosocial Behaviours in Children and Adolescents

Öz:
It is important to investigate the body mass indexes of children and adolescents who applied to child and adolescent psychiatry outpatient clinics and their possible relationship with prosocial characteristics, emotional and behavioral problems, to better understand the negative effects of obesity, which is a public health problem, and to offer suggestions for its solution. The aim of our study is to examine the relationship between BMI z-score, prosocial skills, and emotional behavior problems of children and adolescents who applied to the child and adolescent psychiatry outpatient clinic. Our study included 130 pediatric and adolescent patients who applied to the Child and Adolescent Psychiatry outpatient clinic of Bursa Uludağ University Medical Faculty Hospital between June 2021 and September 2021. The study procedure was also verbally explained to all participants who gave written informed consent. The permission of the study was obtained from Uludağ University Non-Interventional Clinical Research Ethics Committee. The diagnosis of the patients was made using the Turkish form of the DSM-5 semi-structured interview of the Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Age Children-Now and Lifetime Version (CDS-PL). Emotional difficulties and prosocial characteristics of individuals were evaluated with the Strengths-Difficulties Questionnaire-Parent scale. The BMI of the patients will be measured by the same nurse by measuring their height and weight. Results: The average age of the children and adolescents participating in the study is 11.9+-3.74 years. Considering the genders, 53.4% of the participants (n:63) were female. 5.9% (n=7) of the study participants were obese, 12.7% (n=15) were overweight, 12.7% (n=42) normal weight, 37.3% (n=44) underweight, 8.5% (n=10) extremely thin. There was no difference between the genders in terms of obesity (p=0.72). Our study is important as it is a study that examines the relationship between prosocial characteristics and body mass index, emotional-behavioral problems and diseases of adolescents who applied during the pandemic period. Recognition of possible problems caused by obesity in children and adolescents is important in terms of predicting mental problems that may accompany and making early intervention. In addition, recognizing and meeting appropriate needs is important in terms of preventive mental health. In this sense, the increase in studies defining and investigating risk factors has an important place in terms of public health.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Ng, M., et al., Global, regional, and national prevalence of overweight and obesity in children and adults during 1980-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. Lancet, 2014. 384(9945): p. 766-81.
 • 2. TUİK, Türkiye Sağlık Araştırmaları Raporu. 2019.
 • 3. Garthus-Niegel, S., K.A. Hagtvet, and M.E. Vollrath, A prospective study of weight development and behavior problems in toddlers: the Norwegian Mother and Child Cohort Study. BMC Public Health, 2010. 10: p. 626.
 • 4. Williams, J., et al., Health-related quality of life of overweight and obese children. Jama, 2005. 293(1): p. 70-6.
 • 5. Rankin, J., et al., Psychological consequences of childhood obesity: psychiatric comorbidity and prevention. Adolesc Health Med Ther, 2016. 7: p. 125-146.
 • 6. APA, DSM 5. American Psychiatric Association, 2013. 70.
 • 7. Frankel, F. and D. Feinberg, Social problems associated with ADHD vs. ODD in children referred for friendship problems. Child Psychiatry Hum Dev, 2002. 33(2): p. 125-46.
 • 8. Haas, S.M., et al., Callous-Unemotional Traits are Uniquely Associated with Poorer Peer Functioning in School-Aged Children. J Abnorm Child Psychol, 2018. 46(4): p. 781-793.
 • 9. Olsen, N.J., et al., Child behavioural problems and body size among 2-6 year old children predisposed to overweight. results from the "healthy start" study. PLoS One, 2013. 8(11): p. e78974.
 • 10. Tiffin, P.A., et al., Modelling the relationship between obesity and mental health in children and adolescents: findings from the Health Survey for England 2007. Child Adolesc Psychiatry Ment Health, 2011. 5: p. 31.
 • 11. Greene, R.W., et al., Social impairment in girls with ADHD: patterns, gender comparisons, and correlates. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 2001. 40(6): p. 704-10.
 • 12. Greene, R.W., et al., Adolescent outcome of boys with attention-deficit/hyperactivity disorder and social disability: results from a 4-year longitudinal follow-up study. J Consult Clin Psychol, 1997. 65(5): p. 758-767.
 • 13. Zeller, M.H., J. Reiter-Purtill, and C. Ramey, Negative peer perceptions of obese children in the classroom environment. Obesity (Silver Spring), 2008. 16(4): p. 755-62.
 • 14. Palacios, D. and C. Berger, What is popular? Distinguishing bullying and aggression as status correlated within specific peer normative contexts. Psychology: Research and Review, 2016. 29: p. 1-9.
 • 15. Kaufman, J., et al., Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Age Children-Present and Lifetime Version (K-SADS-PL): initial reliability and validity data. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 1997. 36(7): p. 980-8.
 • 16. Ünal, F., et al., Okul Çağı Çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi-Şimdi ve Yaşam Boyu Şekli-DSM-5 Kasım 2016-Türkçe Uyarlamasının (ÇDŞG-ŞY-DSM-5-T) Geçerlik ve Güvenirliği.[Reliability and Validity of the Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Age Children-Present and Lifetime Version, DSM-5 November 2016-Turkish Adaptation (K-SADS-PL-DSM-5-T)]. Turk Psikiyatri Derg, 2019. 30(1): p. 42-50.
 • 17. Goodman, R., Psychometric properties of the strengths and difficulties questionnaire. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 2001. 40(11): p. 1337-1345.
 • 18. Güvenir, T., et al., Psychometric properties of the Turkish version of the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi/Turkish Journal of Child and Adolescent Mental Health, 2008. 15(2): p. 65-74.
 • 19. Başay, Ö., et al., Çocuk ve ergen psikiyatri polikliniğine başvuran olguların beden kitle indeksi, beslenme tutum ve davranışları: duygusal ve davranışsal sorunlarla ilişkisi. Pamukkale Tıp Dergisi. 14(2): p. 15-15.
 • 20. Mannan, M., et al., Prospective Associations between Depression and Obesity for Adolescent Males and Females- A Systematic Review and Meta-Analysis of Longitudinal Studies. PLoS One, 2016. 11(6): p. e0157240.
 • 21. Tronieri, J.S., et al., Sex Differences in Obesity and Mental Health. Curr Psychiatry Rep, 2017. 19(6): p. 29.
 • 22. Metinoğlu, İ., S. Pekol, and Y. Metinoğlu, Kastamonu’da 10-12 yaş grubu öğrencilerde obezite prevalansı ve etkileyen faktörler. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2012(2): p. 117-123.
 • 23. Uğuz, A.M. and S. Bodur, Konya il merkezindeki ergenlik öncesi ve ergen çocuklarda aşırı ağırlık ve şişmanlık durumunun demografik özelliklerle ilişkisi. Genel Tıp Dergisi, 2007. 17(1): p. 1-7.
 • 24. Luppino, F.S., et al., Overweight, obesity, and depression: a systematic review and meta-analysis of longitudinal studies. Arch Gen Psychiatry, 2010. 67(3): p. 220-9.
 • 25. Bjertnaes, A.A., et al., A cross-sectional study of the relationship between mental health problems and overweight and obesity in adolescents. J Frontiers in Public Health, 2020. 8: p. 334.
 • 26. Lamertz, C.M., et al., Are obese adolescents and young adults at higher risk for mental disorders? A community survey. Obes Res, 2002. 10(11): p. 1152-60.
 • 27. Wardle, J., et al., Depression in adolescent obesity: cultural moderators of the association between obesity and depressive symptoms. Int J Obes (Lond), 2006. 30(4): p. 634-43.
 • 28. Ren, L., et al., Body image as risk factor for emotional and behavioral problems among Chinese adolescents. BMC Public Health, 2018. 18(1): p. 1179.
APA Eray Ş, Zengin A, ŞAHİN V, TURAN S, mutlu c (2022). Çocuklarda ve Ergenlerde Beden Kitle İndeksi, Duygusal-Davranışsal Sorunlar ve Prososyal Davranışlar Arasındaki İlişki. , 131 - 136. 10.32708/uutfd.1088803
Chicago Eray Şafak,Zengin Akgün,ŞAHİN Volkan,TURAN SERKAN,mutlu caner Çocuklarda ve Ergenlerde Beden Kitle İndeksi, Duygusal-Davranışsal Sorunlar ve Prososyal Davranışlar Arasındaki İlişki. (2022): 131 - 136. 10.32708/uutfd.1088803
MLA Eray Şafak,Zengin Akgün,ŞAHİN Volkan,TURAN SERKAN,mutlu caner Çocuklarda ve Ergenlerde Beden Kitle İndeksi, Duygusal-Davranışsal Sorunlar ve Prososyal Davranışlar Arasındaki İlişki. , 2022, ss.131 - 136. 10.32708/uutfd.1088803
AMA Eray Ş,Zengin A,ŞAHİN V,TURAN S,mutlu c Çocuklarda ve Ergenlerde Beden Kitle İndeksi, Duygusal-Davranışsal Sorunlar ve Prososyal Davranışlar Arasındaki İlişki. . 2022; 131 - 136. 10.32708/uutfd.1088803
Vancouver Eray Ş,Zengin A,ŞAHİN V,TURAN S,mutlu c Çocuklarda ve Ergenlerde Beden Kitle İndeksi, Duygusal-Davranışsal Sorunlar ve Prososyal Davranışlar Arasındaki İlişki. . 2022; 131 - 136. 10.32708/uutfd.1088803
IEEE Eray Ş,Zengin A,ŞAHİN V,TURAN S,mutlu c "Çocuklarda ve Ergenlerde Beden Kitle İndeksi, Duygusal-Davranışsal Sorunlar ve Prososyal Davranışlar Arasındaki İlişki." , ss.131 - 136, 2022. 10.32708/uutfd.1088803
ISNAD Eray, Şafak vd. "Çocuklarda ve Ergenlerde Beden Kitle İndeksi, Duygusal-Davranışsal Sorunlar ve Prososyal Davranışlar Arasındaki İlişki". (2022), 131-136. https://doi.org/10.32708/uutfd.1088803
APA Eray Ş, Zengin A, ŞAHİN V, TURAN S, mutlu c (2022). Çocuklarda ve Ergenlerde Beden Kitle İndeksi, Duygusal-Davranışsal Sorunlar ve Prososyal Davranışlar Arasındaki İlişki. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 48(2), 131 - 136. 10.32708/uutfd.1088803
Chicago Eray Şafak,Zengin Akgün,ŞAHİN Volkan,TURAN SERKAN,mutlu caner Çocuklarda ve Ergenlerde Beden Kitle İndeksi, Duygusal-Davranışsal Sorunlar ve Prososyal Davranışlar Arasındaki İlişki. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 48, no.2 (2022): 131 - 136. 10.32708/uutfd.1088803
MLA Eray Şafak,Zengin Akgün,ŞAHİN Volkan,TURAN SERKAN,mutlu caner Çocuklarda ve Ergenlerde Beden Kitle İndeksi, Duygusal-Davranışsal Sorunlar ve Prososyal Davranışlar Arasındaki İlişki. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.48, no.2, 2022, ss.131 - 136. 10.32708/uutfd.1088803
AMA Eray Ş,Zengin A,ŞAHİN V,TURAN S,mutlu c Çocuklarda ve Ergenlerde Beden Kitle İndeksi, Duygusal-Davranışsal Sorunlar ve Prososyal Davranışlar Arasındaki İlişki. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2022; 48(2): 131 - 136. 10.32708/uutfd.1088803
Vancouver Eray Ş,Zengin A,ŞAHİN V,TURAN S,mutlu c Çocuklarda ve Ergenlerde Beden Kitle İndeksi, Duygusal-Davranışsal Sorunlar ve Prososyal Davranışlar Arasındaki İlişki. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2022; 48(2): 131 - 136. 10.32708/uutfd.1088803
IEEE Eray Ş,Zengin A,ŞAHİN V,TURAN S,mutlu c "Çocuklarda ve Ergenlerde Beden Kitle İndeksi, Duygusal-Davranışsal Sorunlar ve Prososyal Davranışlar Arasındaki İlişki." Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 48, ss.131 - 136, 2022. 10.32708/uutfd.1088803
ISNAD Eray, Şafak vd. "Çocuklarda ve Ergenlerde Beden Kitle İndeksi, Duygusal-Davranışsal Sorunlar ve Prososyal Davranışlar Arasındaki İlişki". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 48/2 (2022), 131-136. https://doi.org/10.32708/uutfd.1088803