Yıl: 2022 Cilt: 30 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1481 - 1513 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.15337/suhfd.1085992

Önalım Hakkı Vasiyeti

Öz:
Önalım hakkı, hakka konu şeyin hak sahibi dışında birine önalım olgusu doğu-racak bir işlem neticesinde devri hâlinde kullanılabilen ve söz konusu şeyin hak sahibi tarafından kazanılmasını sağlayan yenilik doğuran bir haktır. Bu hak kanundan veya hukukî işlemden kaynaklanabilir. Ölüme bağlı tasarrufta yer alan önalım hakkı da hukukî işlemden kaynaklanmaktadır. Maddî ve şeklî ayırımına tâbi olan ölüme bağlı tasarruflar, tasarrufta bulunan kimsenin ölümünden sonra yapılmasını arzu ettiği hususları ihtiva eden ve hükümlerini ancak bu kimsenin ölümünden sonra meydana getiren hukukî işlemlerdir. Önalım hakkı şeklî anlamda ölüme bağlı tasarruflardan olan vasiyetname ve miras sözleşmesi muhtevasında yer alabilir. Maddî anlamda ölüme bağlı tasarruf olarak önalım hakkı tanınması, bir vasiyet niteliği taşır. Bu sebeple kendisine vasiyetle önalım hakkı tanınan kimse, vasiyet borçlusundan vasiyete uygun olarak kendisi ile önalım hakkına dair bir sözleşme akdetmesini talep edebilir.
Anahtar Kelime: Önalım hakkı Ölüme bağlı tasarruflar Vasiyetname Miras sözleşmesi Vasiyet

TESTAMENT OF PREEMPTION RIGHT

Öz:
The Preemption right is a right that can be used in case of transfer of the subject to the right deu to a transaction that will cause a preemption phenomenon to someone other than the right owner, and that creates a formative right that ensures the acquisition of the thing in question by the right owner. This right may arise from the law or the legal transaction. The preemption right in the testamentary disposition also arises from the legal transaction. The testamentary dispositions, which are subject to the distinction between material and form, are legal transactions that contain the matters that the disposition wishes to be made after the death of the dispossessed person and that take effect only after the death of that person. The preemption right may be included in the testament and inheritance contract, which are testamentary dispositions. As for recognizing the preemption right as the death-related disposition in the material sense has the feature of a testament. Thus, the person to whom the preemption right is by a testament can request the debtor of the testament to conclude a contract with him on the right of preemption in compliance with the testament.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • -AKALP-DEMİRTABAK, Didem, Yasal Önalım Hakkı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2010.
 • -ANTALYA, Gökhan, Marmara Hukuku Yorumu, Miras Hukuku, Cilt: III, Seçkin Yayınevi, Ankara 2021.
 • -AYDOĞDU, Murat, Yasadan ve Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı, Adalet Yayınevi, Ankara 2013.
 • -AYİTER, Kudret, Medeni Hukukta Tasarruf Muameleleri, İstiklâl Matbaacılık ve Gazetecilik Kollektif Ortaklığı, Ankara 1953.
 • -BERKİ, Ali Himmet, Vasiyyet ve Ölüme Bağlı Tasarruflar, Ege Matbaası, Ankara 1961.
 • -BINDER, Markus, CHK - Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Art. 216-221, OR. Zurich/Basel/Genf 2008, Art 216c.
 • -BINZ-GEHRING, Doris, Das gesetzliche Vorkaufsrecht im schweizerischen Recht, Herbert Lang, Bern 1975.
 • -BRÜCKNER, Christian, Der Grundstückkauf: Vorkaufsvertrag, Kaufsrechtsvertrag, Begründung von Vorkaufs-, Kaufs- und Rückkaufsrechten, Erschienen in: Alfred Koller, Der Grundstückkauf, 2. Auflage, Bern 2001, § 10 Verwandte Verträge (Vorvertrag, Vorkaufsvertrag, Vertrag auf Begründung eines Kaufsrechts bzw. Rückkaufsrechts.
 • -BUZ, Vedat, Medeni Hukukta Yenilik Doğuran Haklar, Yetkin Yayınevi, Ankara 2005.
 • -DEMİRBAŞ, Feride, "Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt.65, s. 249-277.
 • -DEMİRSATAN, Barış, “Taşınmazlara İlişkin Olarak Tanınan Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 11, S. 145-146, s. 905-946.
 • -DOĞAN, Murat, Tapu Sicilinde Tasarruf Yetkisinin Kısıtlanması Şerhi, Seçkin Yayınevi, Ankara 2004.
 • -DURAL, Mustafa ve Turgut ÖZ, Türk Özel Hukuku, Cilt IV, Miras Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul 2013.
 • -DURAL, Mustafa, Miras Sözleşmeleri, Fakülteler Matbaası, İstanbul 1980.
 • -ENGİN Baki İlkay ve Rona Ahmet SEROZAN, Miras Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2021.
 • -EREN, Fikret ve İpek YÜCER AKTÜRK, Türk Miras Hukuku, Yetkin Yayınevi, Ankara 2019.
 • -EREN, Fikret, “Türk Medeni Kanununa Göre Yasal Önalım Hakkı”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 12, S. 1, s. 103-126, (Kısaltılmışı: EREN, Yasal Önalım Hakkı).
 • -EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Yetkin Yayınevi, Ankara 2019, (Kısaltılmışı: EREN, Özel Hükümler).
 • -ERKAN, Vehbi Umut, “Anayasa Mahkemesi’nin 12.12.2007 tarihli E.2003/34 ve K. 2007/94 sayılı Kararı Üzerine: Türk Medeni Kanunu’nda Yasal Önalım Hakkının Hukuki Niteliği ve Kullanılması”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 5, S. 1, Y. 2014, s. 269-294.
 • -FEYZİOĞLU, Feyzi Necmeddin, Şuf’a Hakkı, Fakülteler Matbaası, İstanbul 1959.
 • -GÜNAY, Erhan, Önalım Hakkı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2021.
 • -GÜVENÇ, Fikret, “Ölüme Bağlı Tasarruf Konusu Olarak Sükna Hakkı”, İstanbul Barosu Dergisi, C. 62, S. 1-2-3, s. 36-41.
 • -İMRE, Zahit ve Hasan ERMAN, Miras Hukuku, Der Yayınları, İstanbul 2015.
 • -İNAN, Ali Naim, Şeref ERTAŞ ve Hakan ALBAŞ, İnan Türk Medeni Hukuku Miras Hukuku, Bilge Yayınevi, Ankara 2015.
 • -KAYAÖZÜ, Mustafa Aykut. “Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2015.
 • -KIRKBEŞOĞLU, Nagehan, Kanundan ve Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2020.
 • -KİZİR, Mahmut, “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Satış İlişkisi Doğuran Haklar ve Özellikle Önalım Hakkına İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, İkinci Cilt, Cilt: 22, Sayı, 3, İstanbul, 2016, s. 1773-1796.
 • -KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Necip, Miras Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul 1978.
 • -KOLLER, Alfred, “Der Grundstückkauf”, Anwaltsrevue: Das Praxismagazin des schweizerischen Anwaltsverbandes, 2017, S. 107, s. 107-118.
 • -KÖPRÜLÜ, Bülent, Miras Hukuku Dersleri, Fakülteler Matbaası, İstanbul 1985.
 • -KÜÇÜKGÜNGÖR, Erkan, “Roma ve Türk Hukukunda Muayyen Mal Vasiyeti, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi”, C. 45, S. 1-4, s. 505-531.
 • -MARXHEIMER, Marx, Das obligatorische Vorkaufsrecht des Bürgerlischen Gesetzbuches, Marburg a.d.L, Frankfurt a.M 1909.
 • -OĞUZMAN, M. Kemal, Özer SELİÇİ ve Saibe OKTAY-ÖZDEMİR, Eşya Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul 2020.
 • -OKUR, Sinan, Önalım Olgusuna Dair Yeni Bir Kategori; Ekonomik Bakımdan Satışa Eşdeğer İşlem Kavramı Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme (TBK m. 240/Art. 216c OR), Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 9, S. 1, s. 101-258.
 • -ÖZTRAK, İlhan, Tek Taraflı Ölüme Bağlı Tasarruflardan Rücu ve Vasiyetnamenin Ziyaı, Sevinç Matbaası, Ankara 1964.
 • -ÖZÜARI, N. Ruhi, “Vasiyet ve Tatbikatı”, Ankara Barosu Dergisi, C. 23, S. 3, s. 520-528.
 • -PFÄFFLI, Roland ve Daniela BYLAND, Vorkaufsrecht, Kaufsrecht, Rückkaufsrecht an Grundstücken, Anwaltsrevue 2013, s. 289-294.
 • -PFÄFFLI, Roland, Amédéo WERMELINGER, “Grundstückkauf, Kaufvorvertrag – Vorkaufsrecht, Kaufsrecht und Rückkaufsrecht”, SJZ 113/2017, s. 513-521.
 • -RÜEGG, “Die Vormerkung des Vorkaufsrechts im Grundbuch”, ZBGR 98/2017, s. 69-83, (Kısaltılmışı: RÜEGG, Die Vormerkung).
 • -RÜEGG, Jonas, Rechtsgeschäftliche Vorkaufsrechte an Grundstücken, Schulthess Juristische Medien AG, Zürich /Basel/Genf 2014.
 • -SEBÜK, M. Tahir, Şuf 'a, Vefa ve İştira Hakları, Kader Basımevi, İstanbul 1951.
 • -SEROZAN, Rona, Sağlararası İşlem Yoluyla Ölüme Bağlı Kazandırma, Fakülteler Matbaası, İstanbul 1979.
 • -SUATA, İlay Zeynep, Kanuni Önalım Hakkı, Yetkin Yayınevi, Ankara 2020.
 • -ŞAHAN, Gökhan, Tapu Sicilinde Kişisel Hakların Şerhi, Seçkin Yayınevi, Ankara 2020.
 • -TAKIŞ, Adnan, “Yasal Önalım Hakkı”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2005.
 • -TAMAN-ŞIPKA, Şükran, Türk Hukukunda Kanunî Önalım (Şuf’a) Hakkı (MK. m. 659) Hukuki Niteliği ve Kullanma Koşulları, Alfa Basım Yayım, İstanbul 1994.
 • -TANDOĞAN, Hâluk, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, C. I/1 Kendine Özgü Yapısı Olan Karma Sözleşmeler, Satış ve Çeşitleri, Trampa, Bağışlama, Tümü Yeniden İşlenmiş ve Genişletilmiş Beşinci Basım’dan Altıncı Tıpkı Basım, İstanbul 2008.
 • -TEKİNAY, S. Sulhi, Taşınmaz Mülkiyetinin Takyitleri, Filiz Kitabevi, İstanbul 1988.
 • -TURAN, Gamze, Ölüme Bağlı Tasarrufların Hükümsüzlüğü, Turhan Kitabevi, Ankara 2009.
 • -YAVUZ, Cevdet, Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Beta Yayınevi, İstanbul 2014.
 • -YÜCEL, Sevtap, “Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir 2006.
 • -www.kazanci.com.tr. (Kazancı Bilişim İçtihat Bilgi Bankası).
APA ATAMULU İ (2022). Önalım Hakkı Vasiyeti. , 1481 - 1513. 10.15337/suhfd.1085992
Chicago ATAMULU İsmail Önalım Hakkı Vasiyeti. (2022): 1481 - 1513. 10.15337/suhfd.1085992
MLA ATAMULU İsmail Önalım Hakkı Vasiyeti. , 2022, ss.1481 - 1513. 10.15337/suhfd.1085992
AMA ATAMULU İ Önalım Hakkı Vasiyeti. . 2022; 1481 - 1513. 10.15337/suhfd.1085992
Vancouver ATAMULU İ Önalım Hakkı Vasiyeti. . 2022; 1481 - 1513. 10.15337/suhfd.1085992
IEEE ATAMULU İ "Önalım Hakkı Vasiyeti." , ss.1481 - 1513, 2022. 10.15337/suhfd.1085992
ISNAD ATAMULU, İsmail. "Önalım Hakkı Vasiyeti". (2022), 1481-1513. https://doi.org/10.15337/suhfd.1085992
APA ATAMULU İ (2022). Önalım Hakkı Vasiyeti. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 30(3), 1481 - 1513. 10.15337/suhfd.1085992
Chicago ATAMULU İsmail Önalım Hakkı Vasiyeti. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 30, no.3 (2022): 1481 - 1513. 10.15337/suhfd.1085992
MLA ATAMULU İsmail Önalım Hakkı Vasiyeti. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.30, no.3, 2022, ss.1481 - 1513. 10.15337/suhfd.1085992
AMA ATAMULU İ Önalım Hakkı Vasiyeti. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2022; 30(3): 1481 - 1513. 10.15337/suhfd.1085992
Vancouver ATAMULU İ Önalım Hakkı Vasiyeti. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2022; 30(3): 1481 - 1513. 10.15337/suhfd.1085992
IEEE ATAMULU İ "Önalım Hakkı Vasiyeti." Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 30, ss.1481 - 1513, 2022. 10.15337/suhfd.1085992
ISNAD ATAMULU, İsmail. "Önalım Hakkı Vasiyeti". Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 30/3 (2022), 1481-1513. https://doi.org/10.15337/suhfd.1085992