Yıl: 2022 Cilt: 37 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 629 - 653 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.16986/HUJE.2021073768 İndeks Tarihi: 06-10-2022

Matematik Öğretmenlerinin Gözünden Uzaktan Eğitim

Öz:
Bu çalışma matematik öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecine yönelik görüşlerini belirleyebilmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Olgubilim deseninde tasarlanan araştırmanın çalışma grubunu, ölçüt örnekleme ve kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemleri ile belirlenen 7 matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen görüşme formu kullanılmıştır. Formda on adet açık uçlu soru yer almaktadır. Sorular üç kategoride toplanmıştır: Uzaktan eğitim sürecine yönelik bilgi ve farkındalıklar, uzaktan eğitim sürecindeki öz yeterlilikler ve uzaktan eğitim sürecinde öğretim faaliyetlerinin uygulanmasına yönelik görüşler. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme ile elde edilmiştir. Görüşmelerden elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Ulaşılan bulgular doğrultusunda matematik öğretmenlerinin uzaktan eğitime yönelik yeterli ön hazırlığa sahip olmadığı, uzaktan matematik eğitimi sürecine ilişkin bilgileri genellikle informal şekilde edindikleri belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin uzaktan matematik eğitimi sürecinde üstlenilmesi gereken farklı roller ile karşılaştıkları ve süreci bu rolleri üstlenerek yürüttükleri belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Distance Education Through the Eyes of Mathematics Teachers

Öz:
This paper aims at exploring the perceptions of math teachers towards distance education. The participants of the current phenomenological study are seven math teachers, selected through criterion and convenience sampling. The data on which the study is based come from interviews, consisting of ten open-ended questions. These questions are categorized under three parts: knowledge and awareness of distance education, teacher self-efficacy during distance education and, teacher opinions on the teaching activities in the course of distance education. The data of the research were obtained through semi-structured interview. The data are subjected to content analysis. In line with the findings, it has been determined that mathematics teachers do not have sufficient preliminary preparation for distance education, and that they generally acquire information about the distance mathematics education process informally. In addition, it was determined that teachers encountered different roles that should be assumed in the distance mathematics education process and they carried out the process by undertaking these roles.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akçayır, M., & Kılıç Çakmak, E. (2017). Uzaktan eğitimde grafik tablet teknolojisinin kullanımı. Turkish Studies, 12(11), 21-36.
 • Akıncı, M., & Pişkin Tunç, M. (2021). Uzaktan eğitim uygulamalarında matematik öğretmen adaylarının karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Ekev Akademi Dergisi, 85, 359-376.
 • Altıntaş Yüksel, E. (2021). Sınıf öğretmenlerinin covid-19 salgını sürecinde çevrim içi ders-uzaktan eğitim deneyimlerinin incelenmesi. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 57, 291-303 . Arslan, Y., & Şumuer, E. (2020). Covid-19 döneminde sanal sınıflarda öğretmenlerin karşılaştıkları sınıf yönetimi sorunları. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 201-230.
 • Bach, S., Haynes, P., & Lewis-Smith, J. (2007). Online learning and teaching in higher education. Open University Press, Maidenhead. Balaban, M. E. (2012). Dünyada ve Türkiye’de uzaktan eğitim ve bir proje önerisi. İstanbul: Işık Üniversitesi.
 • Balaban, F., & Hanbay Tiryaki, S. (2021). Corona virüs (covid-19) nedeniyle mecburi yürütülen uzaktan eğitim hakkında öğretmen görüşleri. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma Dergisi, 10(1), 52-84.
 • Baran, E., & Correia, A. (2014). A professional development framework for online teaching. Techtrends: Linking Research and Practice to Improve Learning, 58(5), 95-101. doi:10.1007/s11528-014-0791-0.
 • Batdal Karaduman, G., Akşak Ertaş, Z., & Duran Baytar, S. (2021). Uzaktan eğitim yolu ile gerçekleştirilen matematik derslerine ilişkin öğretmen deneyimlerinin incelenmesi. International Primary Educational Research Journal, 5(1), 1-17.
 • Berge, Z. L. (1995). Facilitating computer conferencing: Recommendations from the field. Educational Technology, 35(1), 22-30.
 • Bilgiç, H. G., & Tüzün, H. (2015). Yükseköğretim kurumları web tabanlı uzaktan eğitim programlarında yaşanan sorunlar. AUAd, 1(3), 26-50.
 • Bodendorf, F., & Schertler, M. (2004). Communication management and control in distance learning scenarios. In Proceedings of Information Science and Information Technology Education (Joint Conference), (pp. 279-288), Rockhampton.
 • Borba, M. C., Chiari, A. S., & Almeida, H. R. F. L. (2018). Interactions in virtual learning environments: New roles for digital technology. Educational Studies in Mathematics, 98(3), 269–286.
 • Bostan Sarıoğlan, A., Altaş, R., & Şen, R. (2020). Uzaktan eğitim sürecinde fen bilimleri dersinde deney yapmaya ilişkin öğretmen görüşlerinin araştırılması. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 371-394.
 • Brinkley-Etzkorn, K. E. (2020). The effects of training on instructor beliefs about and attitudes toward online teaching. Amerıcan Journal Of Dıstance Educatıon, 34(1), 19–35. doi: 10.1080/08923647.2020.1692553
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2019). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Chai, C. S., Koh, J. H. L., & Tsai, C. C. (2010). Facilitating preservice teachers' development of technological, pedagogical, and content knowledge (TPACK). Journal of Educational Technology & Society, 13(4), 63-73.
 • Cherkas, B., & Welder, R. M. (2012). Interactive web-based tools for learning mathematics: Best practices. Angel A. Juan, Maria A. Huertas, Sven Trenholm & Cristina Steegmann (Eds.) Teaching mathematics online: Emergent technologies and methodologies. (pp. 1-21). Hershey, PA: IGI Global.
 • Cooper, H., Nye, B., Charlton, K., Lindsay, J., & Greathouse, S. (1996) The effects of summer vacation on achievement test scores: A narrative and meta-analytic review. Review of Educational Research, 66(3), 227-268. doi: 10.3102/00346543066003227.
 • Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. (M. Bütün ve S. B. Demir, Çev. Edt.) Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Demir, F., & Özdaş, F. (2020). Covid-19 sürecindeki uzaktan eğitime ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 273-292.
 • Descamps, S. X., Bass, H., Bolanos Evia, G., Seiler, R., & Seppala, M. (2006). E-learning mathematics. Panel promoted by the Spanish Conference of Mathematics’ Deans. In Proceedings of International Conference of Mathematicians, Madrid, Spain, 2006.
 • Dori, Y. (2003). A framework for project-based assessment in science education. In M. Segers, F. Dochy & E. Cascallar (Eds.). Optimising new modes of assessment: In search of qualities and standards (pp. 89-118). Dordrecht: Kluwer.
 • Engelbrecht, J., & Harding, A. (2005). Teachıng undergraduate mathematıcs on the ınternet part 2: Attributes and possibilities. Educational Studies in Mathematics, 58, 253–276.
 • Ertuğ, C. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(2), 11-53.
 • Finkelstein, J. (2006). Learning in real time: Synchronous teaching and learning online. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Gören, S. Ç., Gök, F. S., Yalçın, M. T., Göregen, F., & Çalışkan, M. (2020). Küresel salgın sürecinde uzaktan eğitimin değerlendirilmesi: Ankara örneği. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 69-94.
 • Holmberg, B. (2005). The evolution, principles, and practices of distance education. Oldenburg, Germany: BIS – Bibliotheks- und Informationssystem der Univesität Oldenburg.
 • Hoyos, V., Navarro, M. E., Raggi, V. J., & Rodriguez, G. (2018). Challenges and opportunities in distance and hybrid environments for technology-mediated mathematics teaching and learning. J. Silverman and V. Hoyos (eds.), Distance learning, e-learning and blended learning in mathematics education (s. 29-45), ICME-13 Monographs. doi: 10.1007/978-3-319-90790-1_3
 • Huang, R., Liu, D., Tlili, A., Knyazeva, S., Chang, T. W., Zhang, X., Burgos, D., Jemni, M., Zhang, M., Zhuang, R., & Holotescu, C. (2020). Guidance on open educational practices during school closures: Utilizing OER under COVID-19 pandemic in line with UNESCO OER Recommendation. Beijing: Smart Learning Institute of Beijing Normal University.
 • International Task Force on Teachers for Education 2030 (2020). How the COVID-19 pandemic is affecting contract teachers in sub-Saharan Africa. Paris: UNESCO. Erişim adresi: https://teachertaskforce.org/how-covid-19-pandemic-affecting-contract-teachers-sub-saharan-africa İşman, A. (2011). Distance education. Ankara: Pegem Akademi.
 • Jang, S.-J., & Tsai, M.-F. (2012). Exploring the TPACK of Taiwanese elementary mathematics and scienceteachers with respect to use of interactive whiteboards. Computers & Education 59, 327–338.
 • Juan, A. A., Huertas, M. A., Trenholm, S., & Steegmann, C. (Eds.). (2012). Teaching mathematics online: Emergent technologies and methodologies. Hershey, PA: IGI Global.
 • Karaman, S., & Kurşun, E. (2020). Uzaktan öğretimde canlı ders uygulama ilkeleri ve örnekleri. Atatürk Üniversitesi Yayınları: Erzurum. Karatepe, F., Küçükgençay, N., & Peker, B. (2020). Öğretmen adayları senkron uzaktan eğitime nasıl bakıyor? Bir anket çalışması. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 7(53), 1262-1274.
 • Kaya, Z. (2002). Uzaktan eğitim. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Keskin, M., & Özer Kaya, D. (2020). COVID-19 sürecinde öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitime yönelik geri bildirimlerinin değerlendirilmesi. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 59-67.
 • Kilit, B., & Güner, P. (2021). Matematik derslerinde web tabanlı uzaktan eğitime ilişkin matematik öğretmenlerinin görüşleri. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 85–102.
 • Ko, S., & Rossen, S. (2010). Teaching online: A practical guide. NewYork: Routledge
 • Koparan, T., & Güven, B. (2012). Matematik ve geometri derslerinde grafik tablet kullanımına yönelik öğrenci görüşleri. X. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, Türkiye.
 • Kuzu, O. (2020). Pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinin matematik öğretmeni adaylarının sınav performanslarının değerlendirilmesine yansıması. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 239-271.
 • Leung, F. K. S. (2013). Introduction to section: Technology in mathematics curriculum. In M. A. Clements, A. J. Bishop, C. Keitel, J. Kilpatrick, & F. K. S. Leung (Eds.). Third international handbook of mathematics education (pp. 517-524). New York: Springer.
 • Li, W., & Chen, N. (2019). China. In: Zawacki-Richter O., Qayyum A. (eds). Open and distance education in Asia, Africa and the Middle East. SpringerBriefs in Education. Springer, Singapore.
 • Liu, X. (2020). Comparative research on tutors management in open and distance education between UK and China. In: Zhu X.,
 • Li J., Li M., Liu Q., Starkey H. (eds) Education and mobilities. Perspectives on rethinking and reforming education. Springer, Singapore. Maltempi, M. V., & Malheiros, A. P. S. (2010). Online distance mathematics education in Brazil: Research, practice and policy. ZDM Mathematics Education, 42, 291-303. doi: 10.1007/s11858-009-0231-3
 • MEB (2020a). Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Sayılarla Uzaktan Eğitim [Haber]. (2020, 19 Haziran). Erişim adresi: http://yegitek.meb.gov.tr/www/sayilarla-uzaktan-egitim/icerik/3064
 • MEB (2020b). 2020 YKS'de 12. sınıfın ikinci dönemi sorulmayacak [Haber]. (2020, 27 Mart). Erişim adresi: https://www.meb.gov.tr/2020-yksde-12-sinifin-ikinci-donemi-sorulmayacak/haber/20595/tr
 • MEB (2020c). Bakan Selçuk'tan Uzaktan Eğitimle İlgili En Çok Sorulan 10 Soruya Yanıt [Haber]. (2020, 23 Mart). Erişim adresi: https://www.meb.gov.tr/bakan-selcuktan-uzaktan-egitimle-ilgili-en-cok-sorulan-10-soruya-yanit/haber/20579/tr
 • Mengi, A., & Alpdoğan, Y. (2020). Covıd-19 salgını sürecinde özel eğitim öğrencilerinin uzaktan eğitim süreçlerine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 413-437.
 • Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Misfeldt, M. (2006). Mathematical writing. Unpublished doctoral dissertation, The Danish University of Education, Denmark.
 • Misfeldt M., & Sanne A. (2012). Formula editors and handwriting in mathematical e-learning. Angel A. Juan, Maria A. Huertas, Sven Trenholm & Cristina Steegmann (Eds.) Teaching mathematics Online: emergent technologies and methodologies. (pp. 350-366). Hershey: IGI Global.
 • Mishra, P., & Koehler, M.J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for integrating technology in teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017-1054.
 • Moller, L., Robison, D., & Huett, J.B. (2012). 'Unconstrained learning: principles for the next generation of distance education', in L. Moller & J.B. Huett (eds), The next generation of distance education: unconstrained learning. Springer Verlag, New York.
 • Moore, M. (1989). Effects of distance learning: A summary of the literature. Washington, DC: Office of Technical Assessment.
 • Moustakas, C. (1994). Phenomenological research methods. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Newby, T. J., Stepich, D. A., Lehman, J. D., & Russell, J. D. (2006). Educational technology for teaching and learning. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Merrill Prentice Hall.
 • OECD (2020). Education responses to Covıd-19: Embracing digital learning and online collaboration. (2020, 16 Nisan). Erişim adresi: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/education-responses-to-covid-19-embracing-digital-learning-and-online-collaboration-d75eb0e8/
 • O’Halloran, K. (2005). Mathematical discourse: Language, symbolism and visual images. London: Continuum.
 • Özdoğan, A. Ç., & Berkant, H. G. (2020). Covid-19 pandemi dönemindeki uzaktan eğitime ilişkin paydaş görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 13-43.
 • Özcan, B., & Saraç, L. (2020). Covid-19 pandemisi sürecinde öğretmen çevrim içi uzaktan eğitim rol ve yeterlikleri: Beden eğitimi öğretmenleri örneği. Milli Eğitim Dergisi 49(1), 459-475.
 • Özgül, E., Ceran, D., & Yıldız, D. (2020). Uzaktan eğitimle yapılan Türkçe dersinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 395-412.
 • Passerini, K., & Granger, M. J. (2000). A developmental model for distance learning using the internet. Computers & Education, 34, 1-15.
 • Reimers, F. M., & Schleicher, A. (2020). A framework to guide an education response to the COVID-19 Pandemic of 2020. OECD. (2020, 10 Haziran). Erişim adresi: https://www.hm.ee/sites/default/files/framework_guide_v1_002_harward.pdf
 • Rismark, M., Solvberg, A. M., Stromme, A., & Hokstad, L. M. (2007). Using mobile phones to prepare for university lectures: Student's experiences. The Turkish Online Journal of Educational and Technology (JOJET), 6(4).
 • Shih, T. K., Hung, J. C., Ma, J., & Jin, Q. (2007). A survey of distance education challenges and technologies. Shih, Hung (eds). Future directions in distance learning and communication technologies. London, U.K.: Information Science.
 • Shimizu, Y. (1999). Aspects of mathematical teacher education in Japan: Focusing on the teachers’ roles. Journal of Mathematics Teacher Education, 2, 107–116.
 • Silverman, J., & Hoyos, V. (Eds.). (2018). Distance learning, e-learning and blended learning in mathematics education. ICEM 13 Monographs. Switzerland: Springer.
 • Stewart, C. J., & Cash, W. B. (1985). Interviewing. Dubuque: Brown Publishers.
 • Turgut, M., & Yenilmez, K. (2011). İlköğretimde web tabanlı matematik eğitimine ilişkin lisansüstü öğrencilerin görüşleri. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 2(2), 121-139.
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitim bilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 6(4), 543-559.
 • Uluğ, F., & Kaya, Z. (1997). Uzaktan eğitim yaklaşımıyla ilköğretim. Ankara: Uzaktan Eğitim Vakfı.
 • UNESCO (2015). Education 2030: Incheon declaration and framework for action for the implementation of sustainable development goal 4. Paris: UNESCO. (2020, 1 Mayıs). Erişim adresi: http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/education-2030-incheon-framework-for-action-implementation-of-sdg4-2016-en_2.pdf
 • UNESCO (2019). Recommendation on Open Educational Resources (OER). (2020, 2 Haziran). Erişim adresi: https://en.unesco.org/news/unesco-recommendation-open-educational-resources-oer.
 • UNESCO (2020). COVID-19 educational disruption and response. (2020, 15 Nisan). Erişim adresi: https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
 • Waldock, J., Gretton, H. & Challis, N. (2002). Using the web to enhance student learning. Proceedings of the 2nd International Conference on the Teaching of Mathematics, Crete, Greece.
 • Yalman, M., & Kutluca, T. (2013). Matematik öğretmeni adaylarının bölüm dersleri için kullanılan uzaktan eğitim sistemi hakkındaki yaklaşımları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi (21), 197-208.
 • Yavuz, M., Kayalı, B., Balat, Ş., & Karaman, S. (2020). Salgın sürecinde Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının acil uzaktan öğretim uygulamalarının incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 129-154.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, M. (2015). Uzaktan eğitim programlarında ders veren öğretim elemanlarının uzaktan eğitime yönelik bilgi, inanç ve uygulamaları arasındaki ilişkiler (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Zawacki-Richter, O. & Qayyum, A. (2019). Open and distance education in Asia, Africa and the Middle East: National perspectives in a digital age. Singapore: Springer Open.
 • Zbiek, R. M., Heid, M. K., Blume, G.W., & Dick, T. P. (2007). Research on technology in mathematics education, a perspective of constructs. F. K. Lester (Ed.), Second handbook of research on mathematics teaching and learning (pp. 1169-1207). Charlotte, NC: Information Age.
 • Zhu, X., & Liu, J. (2020). Education in and after covid-19: Immediate responses and long-term visions. Postdigital Science and Education, 2(2), 695-699. doi: 10.1007/s42438-020-00126-3
APA COŞKUN ŞİMŞEK M, inam b, Yebrem S, Turanlı N (2022). Matematik Öğretmenlerinin Gözünden Uzaktan Eğitim. , 629 - 653. 10.16986/HUJE.2021073768
Chicago COŞKUN ŞİMŞEK Meltem,inam bahattin,Yebrem Selay,Turanlı Necla Matematik Öğretmenlerinin Gözünden Uzaktan Eğitim. (2022): 629 - 653. 10.16986/HUJE.2021073768
MLA COŞKUN ŞİMŞEK Meltem,inam bahattin,Yebrem Selay,Turanlı Necla Matematik Öğretmenlerinin Gözünden Uzaktan Eğitim. , 2022, ss.629 - 653. 10.16986/HUJE.2021073768
AMA COŞKUN ŞİMŞEK M,inam b,Yebrem S,Turanlı N Matematik Öğretmenlerinin Gözünden Uzaktan Eğitim. . 2022; 629 - 653. 10.16986/HUJE.2021073768
Vancouver COŞKUN ŞİMŞEK M,inam b,Yebrem S,Turanlı N Matematik Öğretmenlerinin Gözünden Uzaktan Eğitim. . 2022; 629 - 653. 10.16986/HUJE.2021073768
IEEE COŞKUN ŞİMŞEK M,inam b,Yebrem S,Turanlı N "Matematik Öğretmenlerinin Gözünden Uzaktan Eğitim." , ss.629 - 653, 2022. 10.16986/HUJE.2021073768
ISNAD COŞKUN ŞİMŞEK, Meltem vd. "Matematik Öğretmenlerinin Gözünden Uzaktan Eğitim". (2022), 629-653. https://doi.org/10.16986/HUJE.2021073768
APA COŞKUN ŞİMŞEK M, inam b, Yebrem S, Turanlı N (2022). Matematik Öğretmenlerinin Gözünden Uzaktan Eğitim. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(2), 629 - 653. 10.16986/HUJE.2021073768
Chicago COŞKUN ŞİMŞEK Meltem,inam bahattin,Yebrem Selay,Turanlı Necla Matematik Öğretmenlerinin Gözünden Uzaktan Eğitim. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 37, no.2 (2022): 629 - 653. 10.16986/HUJE.2021073768
MLA COŞKUN ŞİMŞEK Meltem,inam bahattin,Yebrem Selay,Turanlı Necla Matematik Öğretmenlerinin Gözünden Uzaktan Eğitim. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.37, no.2, 2022, ss.629 - 653. 10.16986/HUJE.2021073768
AMA COŞKUN ŞİMŞEK M,inam b,Yebrem S,Turanlı N Matematik Öğretmenlerinin Gözünden Uzaktan Eğitim. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2022; 37(2): 629 - 653. 10.16986/HUJE.2021073768
Vancouver COŞKUN ŞİMŞEK M,inam b,Yebrem S,Turanlı N Matematik Öğretmenlerinin Gözünden Uzaktan Eğitim. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2022; 37(2): 629 - 653. 10.16986/HUJE.2021073768
IEEE COŞKUN ŞİMŞEK M,inam b,Yebrem S,Turanlı N "Matematik Öğretmenlerinin Gözünden Uzaktan Eğitim." Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, ss.629 - 653, 2022. 10.16986/HUJE.2021073768
ISNAD COŞKUN ŞİMŞEK, Meltem vd. "Matematik Öğretmenlerinin Gözünden Uzaktan Eğitim". Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 37/2 (2022), 629-653. https://doi.org/10.16986/HUJE.2021073768