Yıl: 2009 Cilt: 11 Sayı: suppl Sayfa Aralığı: 693 - 738 Metin Dili: Türkçe

Alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olarak hakem-bilirkişilik

Öz:
Anahtar Kelime:

Expert arbitrator as an alternative way of dispute resolution

Öz:
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • • Alangoya Y., Medenî Usul Hukuku Esasları, İstanbul 2000.
 • • Alangoya Y./Yıldırım K./Deren Yıldırım N., Medenî Usul Hukuku Esasları, 7. baskı, İstanbul 2009.
 • • Atalay Ö., Hakem-Bilirkişi Kavramı, ABD, S. 5,1976, s. 870-874.
 • • Barış, R. S., Genel Hatlarıyla Sigorta Hukukunda Hakem-Bilirkişi Müessesesi, İZBD, S, 1,1994, s. 31-35.
 • • Berkin N., Medeni Usul Hukuku Esasları, İstanbul 1969.
 • • Bilge N./ Önen E., Medeni Yargılama Hukuku Dersleri, 3. bası, Ankara 1978.
 • • Burke T./ Chinkin Cv Expert Determination as a viable Alternative to Arbitration and litigation, International Construction Law Review, C. 6,1989, s. 401-416.
 • • Bühler M., Technical Expertise: An Additional Means for Preventing or Settling Commercial Disputes, Journal of International Arbitration, C. 6, S. 1,1989, s. 135-158.
 • • Can M., Türk Özel Sigorta Hukuku, Ankara 2007.
 • • Cantaymaz T., İspat Hukukunda Hakem Bilirkişilik, İstanbul 2001 (yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • • Collins L./Livingston D. K., Aspects of Conclusive Evidence Clauses, The Journal of Business Law, 1974, s. 212-219.
 • • Deren-Yıldırım N., Hakem-bilirkişi Sözleşmesinin Hukuki Mahiyeti ve Delillerin Serbestçe Değerlendirilmesi İlkesinin Vazgeçilmezliği, İÜHFM, C. LIV, S. 1-4,1991-1994, s. 321.
 • • Doğanay İ., Hakem-bilirkişi Raporları Zamanaşımı Süresini Keser mi?, Sigorta Hukuku Dergisi, C. I, S. 2, 1982, s. 141-152 ("Zamanaşımı").
 • • Doğanay 1, Sigorta poliçesi genel şartları ile dava zamanaşımı süresinin uzatıkp-kısaltılması mümkünmüdür?, YD, C. 9, S. 1-2, 1983, s. 193.
 • • Doğanay t, Türk Ticaret Kanunu Şerhi, 2. baskı, C. III, Ankara 1990 ("Şerh").
 • • Kalpsüz T., İnşaat Sözleşmelerinde Tahkimin Genel Esasları in: İnşaat Sözleşmeleri - Yönetici-İşletmeci Mühendis ve Hukukçular için Ortak Seminer (Ankara 18-29 Mart 1996), 2. tıpkı basım, Ankara 2001.
 • • Kalpsüz T., Türkiye'de Milletlerarası Tahkim, 2. bası, Ankara 2010.
 • • Kendall J./Freedman, C./Faraell, J., Expert Determination, 4. bası, Londra 2008.
 • • Render R., Türkiye'de Hususi Sigorta Hukuku, 9. bası, Ankara 2008.
 • • Kılıçoğlu A. M., Borçlar Hukuku, 11. bası, Ankara 2009.
 • • Kocayusufpaşaoğlu N., Borçlar Hukukuna Giriş Hukuki İşlem, Sözleşme, 4. bası, İstanbul 2008.
 • • Konuralp H., Hakem-bilirkişi Raporunun İptali Davası, Sigorta Hukuku Dergisi, C. I, S. 2,1982, s. 171-174.
 • • Kuru B., Hukuk Muhakemeleri Usulü, 6. baskı, İstanbul 2001 ("Usul").
 • • Kuru B/Arslan R. /Yılmaz E., Medenî Usul Hukuku, 20. baskı, Ankara 2009.
 • • Mackie K./Miles D./Marsh W./Allen T., The ADR Practice Guide-Commercial Dispute Resolution, 3. bası, West Sussex 2007.
 • • Memiş T., Türk Ticaret Kanunu Tasarısındaki Haksız Rekabet Hükümlerinin Değerlendirilmesi, ASO Medya, Ekim 2007, s. 57.
 • • Nomer E./Şanlı C., Nomer, Devletler Hususî Hukuku, 17. bası, İstanbul 2009.
 • • O'brien L./Ziegert L., Expert Determination v. Arbitration, _____www.findlaw.com.au/ article/10464.htm>.
 • • Oğuzman K./Öz T., Borçlar Hukuku-Genel Hükümler, Istanbul 2009.
 • • Pekcamtez H./Atalay O./Özekes M., Medenî Usûl Hukuku, 8. bası, Ankara 2009.
 • • Peter W., Arbitration of Mergers and Acquisitions: Purchase Price Adjustments Disputes, Arbitration International, C. 19, S. 4, s. 491-505.
 • • Redfem A. D., Book Review-Expert Determination, Arbitration International, C. 13, S. 2,1997, s. 442-446.
 • • Santens A. A., Expert Determination Clauses in Contracts Providing for International Arbitration - What Happens when the Expert's Decision is not Final and Binding?, Arbitration International, C. 23, S. 4,2007, s. 687-697.
 • • Sebük M. T., Hakem, Hakem-Bilirkişi ve Kanunî Hakem Kararlarının Mukayesesi ve Tahkim Şartı, IV. Ticaret ve Banka Hukuku Haftası, Ankara 1965, s. 61-71.
 • • Sessler A./Leimert, C., The Role of Expert Determination in Mergers and Acquisitions under German Law, Arbitration International, C. 20, S. 2,2004, s. 151-165.
 • • Söğüt İ. S., Roma Hukukunda Tahkim, s. 16-23 (yayımlanmamış yüksek lisans tezi).
 • • Şanlı C., Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları, 3. bası, İstanbul 2005.
 • • Şengel B., Delil Sözleşmesi, YD, C. 24, S. 3,1998, s. 266-284.
 • • Tannver S., Bilirkişinin Hukukî Statüsü, Yüküııüülükleri ve Sorumluluğu, Ankara 2002.
 • • Taşpınar S., Medeni Yargılama Hukukunda İspat Sözleşmeleri, Ankara 2001.
 • • Tuluay M., Delil Anlaşmaları (tarihsiz) (yayımlanmamış doktora tezi).
 • • Ulaş I., Uygulamalı Sigorta Hukuku - Mal ve Sorumluluk Sigortaları, 6. bası, Ankara 2007.
 • • Üstündağ S., Medeni Yargılama Hukuku, C. I-II, 7. baskı, İstanbul 2000.
 • • Postacıoğlu İ. E., Medeni Usul Dersleri, 6. bası, İstanbul 1975.
 • • Yeğenğil R., Tahkim, İstanbul 1974.
 • • Yeşilırmak A., Provisional Measures in International Commercial Arbitration, Deventer 2005.
 • • Yıldırım M. K., Medeni Usul Hukukunda Delillerin Değerlendirilmesi, İstanbul 1990.
APA YEŞİLIRMAK A (2009). Alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olarak hakem-bilirkişilik. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 11(suppl), 693 - 738.
Chicago YEŞİLIRMAK ALİ Alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olarak hakem-bilirkişilik. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 11, no.suppl (2009): 693 - 738.
MLA YEŞİLIRMAK ALİ Alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olarak hakem-bilirkişilik. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.11, no.suppl, 2009, ss.693 - 738.
AMA YEŞİLIRMAK A Alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olarak hakem-bilirkişilik. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2009; 11(suppl): 693 - 738.
Vancouver YEŞİLIRMAK A Alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olarak hakem-bilirkişilik. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2009; 11(suppl): 693 - 738.
IEEE YEŞİLIRMAK A "Alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olarak hakem-bilirkişilik." Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 11, ss.693 - 738, 2009.
ISNAD YEŞİLIRMAK, ALİ. "Alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olarak hakem-bilirkişilik". Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 11/suppl (2009), 693-738.