Yıl: 2022 Cilt: Sayı: 193 Sayfa Aralığı: 49 - 57 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 08-10-2022

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Göre Kamu Görevlisi

Öz:
İdare, mevzuatta düzenlenmiş olan görev ve sorumluluklarını kamu görevlileri aracılığıyla yerine getirir. Her ne kadar kamu görevlisi kavramının evrensel boyutta kabul edilmiş bir tanımı olmasa da kavram, geniş ve dar anlamda ele alınmaktadır. Kamu görevlisine ilişkin düzenlemelere yer verilmiş kanunlara bakıldığında, her birinin ayrı amaçlarla düzenlenmiş olması nedeniyle, farklı yaklaşımlar benimsediğini söylemek gerekir. İşte 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda da sosyal devlet anlayışının bir sonucu olarak, geniş anlamda kamu görevlisi yaklaşımı benimsenmiş ve amacına uygun olarak kapsam geniş tutulmuştur. Çalışma kapsamında öncelikle kamu görevlisi kavramı, Anayasa, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında ele alınacaktır. Ardından da 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu m. 4/1-c kapsamında kamu görevlisi gibi sigortalılığı düzenlenmiş kişilere değinilecektir.
Anahtar Kelime:

Public Officials According to the Social Security and General Health Insurance Act with No 5510

Öz:
The administration fulfills its duties and responsibilities, regulated in the legislation, through public officials. Although there is no universal definition of the concept of public official, the concept is considered in a broad and narrow sense. When we look at the laws that include regulations on public officials, it should be said that each of them adopts different approaches, since they are regulated for different purposes. In the Social Security and General Health Insurance Law No 5510, because of the social state understanding, the public official approach has been adopted in a broad sense and the scope has been broadened in accordance with its purpose. Within the scope of the study, first, the concept of public officials will be discussed within the scope of the Constitution, the Turkish Penal Code No 5237 and the Public Officials Act No 657. Then, people whose insurance is regulated, such as public officials, will be mentioned within the scope of the Article 4/1-c of the Social Insurance and General Health Insurance Act No 5510.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • Akyılmaz, Bahtiyar, Murat Sezginer ve Cemil Kaya. Türk İdare Hukuku. Ankara: 10. Baskı, Savaş Yayınevi, 2019.
 • Alper, Yusuf. Sosyal Sigortalar Hukuku. Bursa: 9. Baskı, Dora Basın Yayın Dağıtım, 2018.
 • Arıcı, Kadir. “Milletvekillerinin Sosyal Güvenliği Meselesi”. GÜHKD, C. XVII, S. 1-2 (2013): 77-121.
 • Arıcı, Kadir. Türk Sosyal Güvenlik Hukuku. Ankara: Gazi Kitabevi, 2015.
 • Atay, Ender Ethem. İdare Hukuku. Ankara: 3. Bası, Turhan Kitabevi, 2012.
 • Bardakçı, Ozan, Musa Şahin ve Salih Kuşbudu. Kamu Görevlilerinin Sosyal Güvenliği. Ankara, Girişim Ajans Yayınları, 2019.
 • Başbuğ, Aydın. Sosyal Güvenlik Sisteminde Sosyal Sigortalar. Ankara: Şeker İş, 2013.
 • Centel, Tankut. Türk Sosyal Güvenlik Hukuku. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2021.
 • Çağlayan, Ramazan. İdare Hukuku. İstanbul: 4. Baskı, Adalet Kitabevi, 2016.
 • Gözler, Kemal ve Gürsel Kaplan. İdare Hukukuna Giriş. Bursa: 27. Baskı, Ekin Kitabevi, 2021.
 • Gözübüyük, A. Şeref ve Turgut Tan. İdare Hukuku, C. I, Genel Esaslar. Ankara: 11. Baskı, Turhan Kitabevi, 2016.
 • Günday, Metin. İdare Hukuku. Ankara: 10. Baskı, İmaj Yayınevi, 2015.
 • Güzel, Ali, Ali Rıza Okur ve Nurşen Caniklioğlu. Sosyal Güvenlik Hukuku. İstanbul: 19. Bası, Beta Basım Yayım, 2021.
 • Korkusuz, Refik ve Suat Uğur. Sosyal Güvenlik Hukuku. Ankara: 3. Baskı, Ekin Yayınevi, 2013.
 • Kutal, Metin. “Uluslararası Çalışma Normları Karşısında Kamu Görevlilerinin Sendikal Örgütlenme Haklarına İlişkin Bazı Gözlemler”. Kamu-İş, C. 6, S. 4 (2002). https://www.tuhis. org.tr/pdf/647.pdf (Erişim Tarihi: 17.07.2022).
 • Sözer, Ali Nazım. Türk Sosyal Sigortalar Hukuku. İstanbul: 2. Baskı, Beta Basım Yayım, 2015.
 • Sümer, Hâluk Hâdi. Sosyal Güvenlik Hukuku. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2020.
 • Tuncay, A. Can ve Ömer Ekmekçi. Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri. İstanbul: 20. Bası, Beta Basım Yayım, 2019.
 • Uşan, M. Fatih ve Canan Erdoğan. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku. Ankara: 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2021.
 • Uşan, M. Fatih. Türk Sosyal Güvenlik Hukukunun Temel Esasları. Ankara: 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2009.
 • Yayla, Yıldızhan. İdare Hukuku. İstanbul: 2. Baskı, Beta Yayıncılık, 2010.
 • Yıldırım, Turan, Melikşah Yasin, Nur, Kaman, H. Eyüp Özdemir, Gül Üstün ve Özge Okay Tekinsoy. İdare Hukuku. İstanbul: 5. Baskı, Oniki Levha Yayıncılık, 2013.
APA Erdoğan C (2022). 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Göre Kamu Görevlisi. , 49 - 57.
Chicago Erdoğan Canan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Göre Kamu Görevlisi. (2022): 49 - 57.
MLA Erdoğan Canan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Göre Kamu Görevlisi. , 2022, ss.49 - 57.
AMA Erdoğan C 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Göre Kamu Görevlisi. . 2022; 49 - 57.
Vancouver Erdoğan C 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Göre Kamu Görevlisi. . 2022; 49 - 57.
IEEE Erdoğan C "5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Göre Kamu Görevlisi." , ss.49 - 57, 2022.
ISNAD Erdoğan, Canan. "5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Göre Kamu Görevlisi". (2022), 49-57.
APA Erdoğan C (2022). 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Göre Kamu Görevlisi. Terazi Hukuk Dergisi, (193), 49 - 57.
Chicago Erdoğan Canan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Göre Kamu Görevlisi. Terazi Hukuk Dergisi , no.193 (2022): 49 - 57.
MLA Erdoğan Canan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Göre Kamu Görevlisi. Terazi Hukuk Dergisi, vol., no.193, 2022, ss.49 - 57.
AMA Erdoğan C 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Göre Kamu Görevlisi. Terazi Hukuk Dergisi. 2022; (193): 49 - 57.
Vancouver Erdoğan C 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Göre Kamu Görevlisi. Terazi Hukuk Dergisi. 2022; (193): 49 - 57.
IEEE Erdoğan C "5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Göre Kamu Görevlisi." Terazi Hukuk Dergisi, , ss.49 - 57, 2022.
ISNAD Erdoğan, Canan. "5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Göre Kamu Görevlisi". Terazi Hukuk Dergisi 193 (2022), 49-57.