Yıl: 2010 Cilt: 5 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 495 - 509 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Can project-based learning close the gap? Turkish student teachers and proenvironmental behaviours

Öz:
Çevre eğitimi uzmanlarına göre, insanların çoğu davranışlarında çevre farkındalıklarını kullanmamaktadır. Dolayısıyla uzmanlar insanların bilişsel ve davranışsal boyutları arasında bir boşluk olduğuna inanmaktadırlar. Bu boşluğun nedeni din, kültür, öz yeterlilik ve duygular gibi bir grup faktör olabilir. Öte yandan yaratmaya çalıştığımız çevre farkındalığı da sorunlu olabilir. Bu çalışma bahsedilen ikinci konuya yöneliktir. Çalışmada, yüzeysel çevre bilgileri vermektense, aksiyon odaklı bir programın verimli sonuçlar vereceği öngörülmüştür. Buna göre çalışmanın amacı, bir aksiyon odaklı metot olan projeye dayalı öğrenme ortamlarının çevre dostu davranışların oluşturulmasındaki etkililiğini incelemektir. Ahi Evran Üniversitesi‟nde Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümünde okuyan ve projeye dayalı Çevre Bilimi dersi alan toplam 33 öğretmen adayı çalışmaya katılmış ve anketleri yanıtlamıştır. Verilerin analizi için nitel ve nicel metotların bir arada kullanıldığı birleşik desenden faydalanılmıştır. Çalışmanın nitel bölümünde iki adet açık uçlu sorudan oluşan bir anket kullanılmış ve anketten elde edilen veriler içerik analizine tabii tutulmuştur. Çalışmanın nicel bölümünde ise betimsel istatistikler, t testleri ve ANOVA kullanılmıştır. Buna göre projeye dayalı öğrenme ortamı öğrencilerin çevre koruma ile ilgili davranışlarında olumlu değişimlere neden olmuştur. Ayrıca çalışmanın sonunda çevre eğitimi ve fen arasındaki ilişkiler, sosyokültürel konular ve eğitsel uygulamalar ile ilgili tartışmalara yer verilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Projeye dayalı öğrenme boşluğu kapatabilir mi? Türk fen öğretmen adayları ve çevre dostu davranışlar

Öz:
According to environmental education scholars, most people do not use their environmental awareness to behave proenvironmentally. Scholars therefore believe that there is a gap between humans‟ cognitive and behavioural patterns. On one hand, a plethora of factors, such as religion, culture, self-efficacy, emotions, and so on, may be responsible for this gap. On the other hand, the ways we try to create environmental awareness may be problematic. The present study addresses the latter issue. Instead of conveying shallow environmental information, we foresaw that an action-oriented program would provide fruitful conclusions. To this end, the aim of this study was to examine the effectiveness of a project-based learning environment as an action-oriented method for developing proenvironmental behaviours. 33 student teachers, who took project-based Environmental Science course, in the 3rd year of Elementary Science Teacher Training Program at Ahi Evran University, Turkey, voluntarily participated in the present study and responded the questionnaires. A mixed design with quantitative and qualitative methods was used for the data analysis. The qualitative part consisted of a questionnaire including two open-ended questions. Content analysis was employed to examine these data. In the quantitative analyses, descriptive statistics, t-tests, and ANOVA were used. The findings of present study suggest that the project-based learning environment caused positive changes in student teachers‟ behaviours regarding environmental protection. The paper concludes with a discussion about the relationships between environmental education and science, socio-cultural issues, and educational implications.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Adelekan, I. O., & Gradegesin, A. S. (2005). Analysis of the public perception of climate change issues in an indigenous African city. International Journal of Environmental Studies, 62(1), 115–124.
 • Al Damkhi, A. (2008). Environmental Ethics in Islam: principles, violations, and future perspectives. International Journal of Environmental Studies, 65(1), 11–31.
 • Alp, E., Ertepınar, H., Tekkaya, C., & Yılmaz, A. (2008). A survey on Turkish elementary school students‟ environmentally friendly behaviors and associated variables. Environmental Education Research, 14(2), 129-143.
 • Anadol, C., Abbasova, F., & Abbaslı, N. (2002). Türk kültürü ve medeniyeti (The culture and civilization of Turks). İstanbul:Bilge Karınca yayınları
 • Aytülkasapoğlu, M., & Ecevit, M. C. (2002). Attitudes and Behavior toward the Environment: The Case of Lake Burdur in Turkey. Environment and Behavior, 34(3), 363–377.
 • Bishop, K., & Scott, W. (1998). Deconstructing action competence: developing a case for a more scientifically-attentive environmental education. Public Understanding of Science, 7(3), 225– 236.
 • Bodur, M., & Sarıgönüllü, E. (2005). Environmental sensivity in a developing country: consumer classification and implications. Environment and Behavior, 37, 487-510.
 • Burgess, J., Harrison, C., & Filius, P. (1998). Environmental communication and the cultural politics of environmental citizenship. Environment and Planning a, 30, 1445-1460.
 • Carrus, G., Passafaro, P., & Bonnes, M. (2008). Emotions, habits and rational choices in ecological behaviors: The case of recycling and use of public transportation. Journal of Environmental Psychology, 28(1), 51-62.
 • Corraliza, J. A., & Berenguer, J. (2000). Environmental values, beliefs and actions, a situational approach. Environment and Behavior, 32(6), 832-848.
 • Cottrell, S. P. (2003). Influence of sociodemographics and environmental attitudes on general responsible environmental behavior among recreational boaters. Environment and Behavior, 35(3), 347–375.
 • Cresswell, J. W. (2008) Educational Research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (3rd edition) New Jersey: Pearson Education Ltd.
 • Cunningham, C. M. (1998). The effects of teachers‟ sociological understanding of science on curricular innovation. Research in Science Education, 28, 243–257.
 • Department for Environment, Food, and Rural Affairs‟s [DEFRA] (2008). A framework for proenvironmental behaviors. Retrieved August 12, 2009, from http://www.defra.gov.tr
 • Devine-Wright P., Devine-Wright, H., & Fleming P. (2004). Situational influences upon children's beliefs about global warming and energy. Environmental Education Research, 10(4), 493-506.
 • Erten, S. (2005). Investigation of preservice preschool teachers‟ behaviors related to environmental awareness. Hacettepe Eğitim Fakültesi dergisi, 28, 91–100.
 • Hines, J. M., Hungerford, H. R., & Tomera, A. N. (1987). Analysis and synthesis of research on responsible environmental behavior: A meta-analysis. Journal of Environmental Education, 18(2), 1–8.
 • Hungerford, H. R., & Volk, T. L. (1990). Changing learning behavior through environmental education. Journal of Environmental Education, 21, 8–12.
 • Inglehart, R., & Welzel, C. (2005). Modernization, Cultural change, and Democracy. Retrieved August 11, 2009, from http://www.worldvaluesurvey.org
 • Jensen, B. (2002). Knowledge, action and pro-environmental behavior. Environmental Education Research, 8(3), 325-334.
 • Jenkins, E. (2003). Environmental education and the public understanding of science. Frontier in Ecology and the Environment, 1(8), 437–443.
 • Kapler, T. (2009). The Nature of Science in Environmental Education. TOTB presentations 2009. Retrieved July 1, 2009, from http://www.caee.org/development/conference/2009-presenterhandouts/ nature-of-science-in-environmental-education/
 • Kalafat, Y. (1995). Doğu Anadolu’da eski Türk inançlarının izleri (The Marks of ancient Turkish beliefs in Eastern Anatolia). Ankara: AKM yayınları.
 • Kasapoğlu, A., & Turan, F. (2008). Attitude-behaviour relationships in environmental education: a case study from Turkey. International Journal of Environmental Studies, 65(2), 219–231.
 • Kılınç, A., Boyes, E., & Stanisstreet, M. (in review a). Turkish school students and global warming 1 Beliefs and willing to act. Eurasia Journal of Mathematics Science & Technology Education.
 • Kılınç, A., Boyes, E., & Stanisstreet, M. (in review b). Turkish school students and global warming 2 Potential effectiveness of environmental education. Eurasia Journal of Mathematics Science & Technology Education.
 • Kollmuss, A., & Agyeman, J. (2002). Mind the gap: why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behavior? Environmental Education Research, 8(3), 239– 260.
 • Layton, D. (1991). Science education and praxis: the relationship of school science to practical action. Studies in Science Education, 19, 43-79.
 • Mainteny, P. T. (2002). Mind in the gap: summary of research exploring „inner‟ influences on prosustainability learning and behavior. Environmental Education Research, 8(3), 299–308.
 • Mogensen, F., & Nielsen, K. (2001). Students‟ knowledge about environmental matters and their belief in their own action possibilities - a Danish study. Journal of Environmental Education, 33(1), 33–35.
 • Monroe, M. C. (2003). Two Avenues for Encouraging Conservation Behaviors. Human Ecology Review, 10(2), 113–125.
 • Moss, D. M., Abrams, E. D., & Robb, T. A. (1998). Can we be scientists too? Secondary students‟ perceptions of scientific research from a project-based classroom. Journal of Science Education and Technology, 7(2), 149–161
 • Nation, M. L. (2008). Project-based learning for sustainable development, Journal of Geography, 107(3), 102–111.
 • Ögel, B. (2006). Türk Mitolojisi (Mythology of Turks). 2. cilt. Ankara: Türk tarih kurumu.
 • Özden, M. (2008). Environmental awareness and attitudes of student teachers: An empirical research. International Research in Geographical and Environmental Education, 17(1), 40–55.
 • Öztaş, F., & Kalıpçı, E. (2009) Teacher candidates‟ perception level of environmental pollutant and their risk factors. International Journal of Environmental and Science Education, 4(2),. 185– 195.
 • Rajecki, D. W. (1982). Attitudes: themes and advances. Sunderland:Sinnauer.
 • Roberts, R. & Gott, R. (2008). Practical work and the importance of scientific evidence in science curricula. Education in Science, November 2008, 8–9.
 • Ryder, J. (2001). Identifying science understanding for functional scientific literacy. Studies in Science Education, 36, 1–42.
 • Sunblad, E. L., Biel, A. B., & Garling, T. (2007). Cognitive and affective risk judgments related to climate change. Journal of Environmental Psychology, 27(2), 97–106.
 • Şenel, H., & Güngör, B. (2008, Mayıs). Öğretmen adaylarının iklim değişikliği ve küresel ısınma ile ilgili görüşleri. III. Çevre Sorunları Kongresi, İstanbul, Türkiye.
 • Tikka, P. M., Kuitunen, M. T., & Tynys, S. M. (2000). Effects of educational background on students‟ attitudes, activity levels, and knowledge concerning the environment. Journal of Environmental Education, 31(3), 12–19.
 • Tuncer, G., Tekkaya, C., Sungur, S., Çakıroğlu, J., Ertepınar, H., & Kaptavitz, M. (2009). Assessing pre-service teachers‟ environmental literacy in Turkey as a mean to develop teacher education programs. International Journal of Educational Development, 29(4), 426–436.
 • Tuncer, G. Tekkaya, C., & Sungur, S. (2006). Pre-service teachers‟ beliefs about sustainable development: effect of gender and enrollment to an environmental course. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 179-187.
 • Vanderstoep, S. W., & Johnston, D. D. (2009). Research methods for everyday life: Blending qualitative and quantitative approaches. San Francisco: John Wiley & Sons.
 • Yencken, D. (2000). Young people and the environment: The implications for environmentalism. In D. Yencken, J. Fien, & H. Sykes (Eds), Environment, education and society in the Asia- Pacific: Local traditions and global discourses (pp.212-250). London: Routledge.
 • Zeidler, D. L., & Bryan, N. H. (2009). Socioscientific issues: theory and practice. Journal of Elementary Science Education, 21(2), 49-58.
APA Kilinc A (2010). Can project-based learning close the gap? Turkish student teachers and proenvironmental behaviours. , 495 - 509.
Chicago Kilinc Ahmet Can project-based learning close the gap? Turkish student teachers and proenvironmental behaviours. (2010): 495 - 509.
MLA Kilinc Ahmet Can project-based learning close the gap? Turkish student teachers and proenvironmental behaviours. , 2010, ss.495 - 509.
AMA Kilinc A Can project-based learning close the gap? Turkish student teachers and proenvironmental behaviours. . 2010; 495 - 509.
Vancouver Kilinc A Can project-based learning close the gap? Turkish student teachers and proenvironmental behaviours. . 2010; 495 - 509.
IEEE Kilinc A "Can project-based learning close the gap? Turkish student teachers and proenvironmental behaviours." , ss.495 - 509, 2010.
ISNAD Kilinc, Ahmet. "Can project-based learning close the gap? Turkish student teachers and proenvironmental behaviours". (2010), 495-509.
APA Kilinc A (2010). Can project-based learning close the gap? Turkish student teachers and proenvironmental behaviours. International Journal of Environmental and Science Education (elektronik), 5(4), 495 - 509.
Chicago Kilinc Ahmet Can project-based learning close the gap? Turkish student teachers and proenvironmental behaviours. International Journal of Environmental and Science Education (elektronik) 5, no.4 (2010): 495 - 509.
MLA Kilinc Ahmet Can project-based learning close the gap? Turkish student teachers and proenvironmental behaviours. International Journal of Environmental and Science Education (elektronik), vol.5, no.4, 2010, ss.495 - 509.
AMA Kilinc A Can project-based learning close the gap? Turkish student teachers and proenvironmental behaviours. International Journal of Environmental and Science Education (elektronik). 2010; 5(4): 495 - 509.
Vancouver Kilinc A Can project-based learning close the gap? Turkish student teachers and proenvironmental behaviours. International Journal of Environmental and Science Education (elektronik). 2010; 5(4): 495 - 509.
IEEE Kilinc A "Can project-based learning close the gap? Turkish student teachers and proenvironmental behaviours." International Journal of Environmental and Science Education (elektronik), 5, ss.495 - 509, 2010.
ISNAD Kilinc, Ahmet. "Can project-based learning close the gap? Turkish student teachers and proenvironmental behaviours". International Journal of Environmental and Science Education (elektronik) 5/4 (2010), 495-509.