Güç Sistemlerinde Kullanılan Kompanzatörler Için Optimal Konumun Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Tespiti

88 58

Proje Grubu: EEEAG Sayfa Sayısı: 93 Proje No: 121E008 Proje Bitiş Tarihi: 01.04.2022 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 12-10-2022

Güç Sistemlerinde Kullanılan Kompanzatörler Için Optimal Konumun Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Tespiti

Öz:
Elektrik sebekelerindeki sistem çökmeleri tüm dünyada her yıl yaklasık 80 milyar $?lık ekonomik kayba sebep olmaktadır. Sebekede kullanılan sönt kompanzatörler kararlılık sınırını artırmak için en iyi seçenektir. Bu amaçla günümüzde kullanılan Esnek Alternatif Akım Iletim Sistem (FACTS) cihazları geleneksel donanımlara göre oldukça maliyetli oldugundan en verimli konumun ve optimal boyutun bulunması çok önemli bir husustur. FACTS cihazlarının optimum konumu için son yıllarda çok kriterli yaklasımlar gelistirilmistir. Bu çalısmalarda karar vericiler kriter agırlıklarını kendi önem derecelerine göre belirlemis ancak tutarlılıgını kontrol etmemislerdir. Bu nedenle sonuçların güvenilirligi konusunda önemli bir eksiklik oldugu açıktır. Buradaki proje sonuç raporunda öncelikle akıllı sebekeler, dagıtılmıs üretim, FACTS, gerilim kararlılıgı, Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) ve Power System Analysis Toolbox (PSAT) programıyla ilgili bilgi verilmistir. Daha sonra Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 14 ve 30 baralı örnek sebeke modelleri olusturulmus, FACTS cihazı olarak sisteme Statik VAR Kompanzatör (SVC) eklenmis, güç akıs ve kararlılık analizleri yapılmıstır. Bunların ardından amaç fonksiyonu hesaplama altyapısının olusturulması, analizlerden elde edilen yüklenme faktörü, gerilim sapması ve güç kayıplarının bulunan agırlıklarla isleme sokulması, ÇKKV yöntemleriyle en uygun konumun tespiti için yapılan uygulamaların detayları anlatılmıstır. FACTS cihazının en uygun konumu için belirlenen hedefleri gerçeklestirmek adına bu alanda daha önce hiç kullanılmayan ÇKKV teknikleri uygulanmıstır. Temel olarak Analitik Hiyerarsi Süreci (AHS) teknigiyle gerilim kararlılıgı iyilestirilip FACTS kontrolör konumu optimize edilmeye çalısılmıstır. Kullanılan bu yöntemle, kriter agırlıklarının tutarlılıkları test edilebildiginden degerlerin güvenilirligi problemi de çözülmüstür. Daha sonra dokuz farklı ÇKKV yöntemi daha kullanılarak bir veri füzyon teknigi önerilmistir. Proje çalısmasında son olarak sebeke kayıplarını en aza indirecek konumlara dagıtılmıs üretim tesisleri entegre edilmis ve çalısma tekrarlanmıstır. Kullanılan sönt kompanzatörle yüklenebilirlik sınırı arttırılıp, sistemin çökmeye gittigi kritik noktalarda iyilesme gözlenmistir. ÇKKV yöntemlerinin FACTS cihazlarının en uygun yerini seçmek için güçlü bir araç olarak kullanılabilecegi kanıtlanmıstır. Sonuç olarak elektrik güç sistemlerinin etkin yönetimine olumlu katkı saglanmıstır.
Anahtar Kelime: Gerilim Kararlılıgı Optimal Konum Akıllı Sebeke FACTS ÇKKV

Konular: Mühendislik, Elektrik ve Elektronik

-

Öz:
Blackouts in power systems cause approximately $80 billion in economic loss each year all over the world. Shunt compensators used in the network are the best option to increase the stability limit. For this purpose, Flexible Alternating Current Transmission System (FACTS) devices used today are quite costly compared to conventional equipment, so finding the most efficient location and optimal size is very important. In recent years, multi-criteria approaches have been developed for the optimum location of FACTS devices. In these studies, decision makers determined the criterion weights according to their own importance but did not check its consistency. Therefore, it is clear that there is an important deficiency in the reliability of the results. In the project final report here, firstly, information about smart grids, distributed generation, FACTS, voltage stability, Multi-Criteria Decision-Making (MCDM) and Power System Analysis Toolbox (PSAT) program is given. Later, IEEE?s 14 and 30 buses sample network models were designed, Static VAR Compensator (SVC) was added to the system as a FACTS device, and power flow and stability analyzes were made. After these, the details of the applications for the establishment of the objective function calculation infrastructure, the processing of the loading factor, voltage deviation and power losses obtained from the analysis, and determination of the most suitable position with the MCDM methods were explained. In order to achieve the targets determined for the most suitable location of the FACTS device, MCDM techniques, which have never been used before, have been applied in this area. Basically, with the Analytic Hierarchy Process (AHP) technique, the voltage stability has been improved and the FACTS controller position has been optimized. With this method used, since the consistency of criterion weights can be tested, the problem of reliability of values is also solved. Then, a data fusion technique was proposed using nine more MCDM methods. Finally, in this project, distributed generation facilities have been integrated into locations that will minimize network losses and the work has been repeated. The loading capability limit was increased with the shunt compensator used, and an improvement was observed in critical points where the system collapsed. It has been proven that MCDM methods can be used as a powerful tool to choose the most suitable location for FACTS devices. As a result, a positive contribution has been made to the effective management of electrical power systems
Anahtar Kelime:

Konular: Mühendislik, Elektrik ve Elektronik
Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abacı, K. 2007. Gerilim kararlılığı iyileştiricilerinin çatallaşma ve kaotik analizleri. “Doktora” tezi, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Amarendra, A., Ravi Srinivas, L., Srinivasa Rao, R. 2020. “Identification of the best location and size of IPFC to optimize the cost and to improve the power system security using Firefly optimization algorithm”, Materials Today: Proceedings, Baskıda.
 • Amrane, Y., Kouba, N. E. L. Y. 2021. Sayfa 1-26. A multiobjective optimal VAR dispatch using FACTS devices considering voltage stability and contingency analysis. Predictive modelling for energy management and power systems engineering, Elsevier.
 • Arya, A. K., Kumar, A., Chanana S. 2019. “Analysis of distribution system with D-STATCOM by gravitational search algorithm (GSA)”, Journal of The Institution of Engineers (India): Series B, (100)3, 207-215.
 • Aydın, F., Gümüş, B. 2018. “Voltage stability in integration of distributed generation plants to grid and determining the optimum location for SVC”, International Engineering and Natural Sciences Conference, Diyarbakır.
 • Aydın, F. 2021. Gerilim kararlılığının sağlanması için statik var kompanzatör konumunun çok kriterli karar verme teknikleriyle tespiti. “Doktora” tezi, Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır.
 • Aydın, F., Gümüş, B. 2021. “Determining Optimal SVC Location for Voltage Stability Using Multi Criteria Decision Making Based Solution”, IEEE Access, 9, 143166-143180.
 • Aydın, F., Gümüş, B. 2022. “Comparative analysis of multi-criteria decision making methods for the assessment of optimal SVC location”, Bulletin of the Polish Academy of Sciences- Technical Sciences, (70)2, 1-11.
 • Aydın Y., Eren, T. 2018. “Savunma sanayiinde stratejik ürün için çok kriterli karar verme yöntemleri ile tedarikçi seçimi”, Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 7(1), 129-148.
 • Akdeniz, E. 2006. Yenilenebilir kaynaklardan enerji üretiminin şebekenin enerji kalitesi ve kararlılığına etkilerinin incelenmesi. “Yüksek Lisans tezi”. İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Bakır, H. 2018. Güç sistemlerinde FACTS cihazlarının optimal yerleşim noktalarının belirlenmesi. “Yüksek Lisans” tezi, Düzce Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Düzce, Balamurugan, K., Muthukumar, K. 2019. “Differential evolution algorithm for contingency analysis-based optimal location of FACTS controllers in deregulated electricity market”, Applied Soft Computing, (23)1, 163-179.
 • Balezentis, T., Streimikiene D. 2017.“Multi-criteria ranking of energy generation scenarios with Monte Carlo simulation”, Applied Energy, 185(1), 862-871.
 • Bayındır, R., Yeşilbudak, M., Çetinkaya, Ü. 2015. “Güç sistemlerinde gerilim kararlılığını etkileyen faktörler”, Gazi University Journal of Science, 3(4), 595-602.
 • Benabid R., Boudour, M. 2008. “Optimal location and size of SVC and TCSC for multi-objective static voltage stability enhancement”, Renewable Energy and Power Quality Journal, 1(6), 175-180.
 • Coronado de Koster, O. A., Artal-Sevil, J. S., Dominguez-Navarro, J. A. 2020. “Multi-type FACTS location in a microgrid”, EVER, Monte-Carlo, Monaco.
 • Çevik, E. 2009. Yatırım projelerinin belirsizlik altında bulanık analitik hiyerarşi prosesi ile değerlendirilmesi. “Yüksek Lisans” tezi, İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Çifc,i A. 2015. FACTS cihazları kullanılan elektrik güç sistemlerinde enerji fonksiyonu ile gerilim kararlılığı analizi. “Doktora” tezi, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Çoksürer, Y. 2013. Akıllı şebekeler ve orta gerilim uygulamaları. “Yüksek Lisans” tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Davoodi, M., Davoudi, M., Ganjkhany, I., Aref, A. 2012. “Optimal capacitor placement in distribution networks using genetic algorithm”, Indian Journal of Science and Technology, 5(7), 3054-3058.
 • Dawn, S., Tiwari, P. K., Goswami A. K. 2019. “An approach for long term economic operations of competitive power market by optimal combined scheduling of wind turbines and FACTS controllers”, Energy, 181, 709-723.
 • Demircioğlu, S.B. 2006. Enerji sistemlerinde gerilim kararlılığı sınırlarının yerel bara parametreleri kullanılarak gerçek zamanlı değerlendirilmesi. “Doktora” tezi, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Dirik, H., Özdemir, M., Kocaman, Ç. 2006. “STATCOM ve SSSC denetleyicilerinin gerilim çökmesine karşı etkisinin incelenmesi”, ELECO 2006, Bursa.
 • El-Azab, M., Omran, W. A., Mekhamer, S. F., Talaat, H. E. A. 2020. “Allocation of FACTS devices using a probabilistic multi-objective approach incorporating various sources of uncertainty and dynamic line rating”, IEEE Access, 8, 167647-167664.
 • Ermiş, S. 2018. Güç sistemlerinde gerilim kararlılığının optimizasyonunda yeni bir akıllı yöntem geliştirilmesi ve uygulaması. “Doktora” tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ertay, M. M., Aydoğmuş, Z. 2012. “Güç sistemlerinde FACTS uygulamaları”, Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, 4, 40-58.
 • Galvani, S., Hagh, M. T., Sharifian, M. B. B., Mohammadi-Ivatloo, B. 2019. “Multiobjective predictability-based optimal placement and parameters setting of UPFC in wind power included power systems”, IEEE Transactions on Industrial Informatics, 15(2), 878-888.
 • Galvani, S., Mohammadi-Ivatloo, B., Nazari-Heris, M., Rezaeian-Marjani, S. 2021. “Optimal allocation of static synchronous series compensator (SSSC) in wind-integrated power system considering predictability”, Electric Power Systems Research, 191, 1-13.
 • Gandoman, F. H., Ahmadi, A., Sharaf, A. M., Sieno, P., Pou, J., Hredzak, B. ve Agelidis, V. G. 2018. “Review of FACTS technologies and applications for power quality in smart grids with renewable energy systems”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 82, 502- 514.
 • Gautam, A., Sahrma, P., Kumar, Y. 2020. “Congestion management by sensitivity based approach for optimal allocation and parameter setting of TCSC using grey wolf optimisation”, ICPC2T, Raipur, India.
 • Geetha, N.K., Sekar, P. 2017. “Graph theory matrix approach – a qualitative decision making tool”, Materials Today: Proceedings, 4(8), 7741-7749.
 • Ghahremani E., Innocent K. 2013. “Optimal placement of multiple-type FACTS devices to maximize power system loadability using a generic graphical user interface”, IEEE Transactions on Power Systems, 28(2), 764-778.
 • Gökbek, B. 2014. Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi ve bir uygulama. “ Yüksek Lisans” tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Grigsby, L.L. 2012. Power systems - the electric power engineering handbook (3. Basım). London: Crc Press.
 • Growitsch, C., Malischek, R., Nick, S., Wetzel, H. 2013. “The costs of power interruptions in Germany an assessment in the light of the energiewende”, EWI Working Papers, 13(7), 1-29.
 • Gupta A., Sharma P.R. 2013. “Static and transient voltage stability assessment of power system by proper placement of UPFC with POD controller”, Wseas Transactions on Power Systems, 4(8), 197-206.
 • Gülten, H. 2009. Tesis yeri seçimi probleminde AAS kullanılması ve karar sisteminin AHS ile doğrulanması. “ Yüksek Lisans” tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • International Renewable Energy Agency (IRENA). “Turkey’s Energy Profile”. https://l24.im/PaeIU, Son erişim tarihi: 23 Ekim 2020.
 • Jordehi, A.R. 2015. “Brainstorm optimisation algorithm (BSOA): An efficient algorithm for finding optimal location and setting of FACTS devices in electric power systems”, International Journal of Electrical Power and Energy Systems, 69, 48-57.
 • Kalaivani, R., Kamaraj, V. 2012. “Enhancement of voltage stability by optimal location of static var compensator using genetic algorithm and particle swarm optimization”, Journal of Engineering and Applied Sciences, 5(1), 70-77.
 • Karaatlı, M., Ömürbek N., Budak İ., Dağ O. 2015. “Çok kriterli karar verme yöntemleri ile yaşanabilir illerin sıralanması”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 33, 215-228.
 • Kapse, S. S. S., Daigavane, B., Daigavane, P. M. 2020. “Optimal localization and sizing of UPFC to solve the reactive power dispatch problem under unbalanced conditions”, IETE Journal of Research, 66(3), 396-413.
 • Karel, W., Brauers W., Zavadskas E. 2006. “The MOORA method and its application to privatization in a transition economy”, Control and Cybernetics, 35(2), 445-469.
 • Kaya, K. 2006. Esnek alternatif akım iletim sistemleri kontrolörlerinin incelenmesi ve şebeke üzerindeki etkileri. “Yüksek Lisans” tezi, İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Köse, E., Burmaoğlu S., Kabak M. 2013. “Grey relational analysis between energy consumption and economic growth”, Grey Systems: Theory and Application, 3(3), 291- 304.
 • Lacommare, K., Eto, J. 2004. Understanding the cost of power ınterruptions to U.S. electricity consumers, University of California Berkeley, USA.
 • Laifa A., Medoued A. 2013. “Optimal FACTS location to enhance voltage stability using multiobjective harmony search”, 3rd International Conference on Electric Power and Energy Conversion Systems, İstanbul.
 • Li, C., Negnevitsky, M., Wang, X., Yue, W.L., Zou, X. 2019. “Multi-criteria analysis of policies for implementing clean energy vehicles in China”, Energy Policy, 129, 826-840.
 • Li, Z. 2014. “An extension of the MULTIMOORA method for multiple criteria group decision making based upon hesitant fuzzy sets”, Journal of Applied Mathematics, 2, 1-16.
 • Mahmoudi, S. K., Golshan, M. E. H., Zamani, R. 2020. “Coordinated voltage control scheme for transmission system considering objectives and constraints of network and control devices”, Electric Power Systems Research, 192, 1-12.
 • Marjani, S.R., Talavat, V., Galvani, S. 2018. “Optimal allocation of D-STATCOM and reconfiguration in radial distribution network using MOPSO algorithm in TOPSIS framework”, International Transactions on Electrical Energy Systems, 29(2), 1-25.
 • Milano, F. 2005. “An open source power system analysis toolbox”, IEEE Transactions on Power Systems, 20(3), 1199-1206.
 • Nadeem, M., Zeb, M. Z., Imran, K., Janjua, A. K. 2019. “Optimal sizing and allocation of SVC and TCSC in transmission network by combined sensitivity index and PSO”, International Conference on Advanced Energy Materials, Taxila, Pakistan.
 • Nikouei, M.A., Oroujzadeh, M., Mehdipour-Ataei, S. 2017. “The PROMETHEE multiple criteria decision making analysis for selecting the best membrane prepared from sulfonated poly(ether ketone)s and poly(ether sulfone)s for proton exchange membrane fuel cell”, Energy, 119, 77-85.
 • Nireekshana T., Rao G.K., Raju S.S. 2016. “Available transfer capability enhancement with FACTS using cat swarm optimization”, Ain Shams Engineering Journal, 7(1), 159-167.
 • Ova, A. 2017. Güç sistemlerinde PV-QV eğrisi yöntemi ile statik gerilim kararlılığı analizi. “Yüksek Lisans” tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ömürbek, N., Şimşek, A. 2014. “Analitik hiyerarşi süreci ve analitik ağ süreci yöntemleri ile online alışveriş site seçimi”, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 12(22), 306-327.
 • Özcan, O. 2017. “Taşkın tespitinin farklı yöntemlerle değerlendirilmesi: Ayamama deresi örneği”, Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 3(1), 9-27.
 • Öztürk, A. 2007. Güç sistemlerindeki gerilim kararlılığının genetik algoritma ile incelenmesi. “Doktora” tezi, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Öztürk, A., Bozali, B., Tosun, S. 2016. “Güç sistemi kararlılığını iyileştirecek FACTS cihazlarının bağlantı noktasının belirlenmesi”, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4(2), 812-825.
 • Padaiyatchi, S. S. 2020. “Hybrid DE/FFA algorithm applied for different optimal reactive power dispatch problems”, Australian Journal of Electrical and Electronics Engineering, 17(3), 203-210.
 • Pamuk, N. 2009. 380 ve 154 kv’luk kuzeybatı anadolu şebekesi güç akışı benzetimleri. “Yüksek Lisans” tezi, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Phadke A.R., Fozdar M., Niazi K.R. 2012. “A new multi-objective fuzzy-GA formulation for optimal placement and sizing of shunt FACTS controller”, International Journal of Electrical Power and Energy Systems, 40(1), 46-53.
 • Polat, S., Şekerci, H. 2015. “Dünyada ve ülkemizde önemli elektrik çöküntüleri”, IV. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi, İzmir.
 • Poyraz, İ. 2019. Güç sistemlerinde gerilim kararlılığı indekslerinin uç öğrenme algoritması ile tahmini. “ Yüksek Lisans” tezi, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elâzığ.
 • Rambabu, M., Kumar, G.V.N., Sivanagaraju, S. 2019. “An intermittent contingency approach with optimal placement of static VAR compensator in a renewable-integrated power systems”, Journal of Ambient Energy, 42(13), 1551-1561.
 • Ravi, K., Rajaram, M. 2013. “Optimal location of FACTS devices using improved particle swarm optimization”, International Journal of Electrical Power and Energy Systems, 49(1), 333-338.
 • Rezaeian-Marjani, S., Galvani, S., Talavat, V., Farhadi-Kangarlu, M. 2020. “Optimal allocation of D-STATCOM in distribution networks including correlated renewable energy sources”, International Journal of Electrical Power and Energy Systems, 122, 1-14.
 • Saadat, H. 2010. Power system analysis (3. Basım). Toronto: Psa Publishing.
 • Sadiq, A.A., Adamu, S.S., Buhari, M. 2019. “Optimal distributed generation planning in distribution networks: A comparison of transmission network models with FACTS”, Engineering Science and Technology, an International Journal, 22(1): 33-46.
 • Sanjari, M.J., Fathi, H., Gharehpetian, G.B., Tavakoli, A. 2012. “HSA-based optimal placement of shunt FACTS devices in the smart grid considering voltage stability”, Iranian Conference on Smart Grids, Tehran.
 • Shaheen H.I., Rashed G.I., Cheng S.J. 2011. “Optimal location and parameter setting of UPFC for enhancing power system security based on differential evolution algorithm”, International Journal of Electrical Power and Energy Systems, 33(1), 94-105.
 • Shafik, M. B., Rashed, G. I., El-Sehiemy, R. A., Chen, H. 2018. “Optimal sizing and sitting of TCSC devices for multi-objective operation of power systems using adaptive seeker optimization algorithm”, Tensymp. Sydney, Australia.
 • Shafik, M. B., Chen, H., Rashed, G. I., El-Sehiemy, R. A. 2019. “Adaptive multi objective parallel seeker optimization algorithm for incorporating TCSC devices into optimal power flow framework”, IEEE Access, 7, 36934-36947.
 • Shaik M.R. ve Reddy A.S. 2016. “Optimal placement and sizing of FACTS device to overcome contingencies in power systems”, International Conference on Signal Processing, Communication, Power and Embedded System (SCOPES) Paralakhemundi, India.
 • Shehata, A. A., Refaat, A., Korovkin, N. V. 2020. “Optimal allocation of FACTS devices based on multi-objective multi-verse optimizer algorithm for multi-objective power system optimization problems”, FarEastCon, Vladivostok, Rusya.
 • Shen, X., Luo, H., Gao, W., Feng, Y., Feng, N. 2020. “Evaluation of optimal UPFC allocation for improving transmission capacity”, Global Energy Interconnection, 3(3), 217-226.
 • Shojaeian S., Naeeni E.S., Dolatshahi M., Khani H. 2014. “PSO-DP based method to determination of the optimal number, location, and size of FACTS devices in power systems”, Advances in Electrical and Computer Engineering, 14(1), 109-114.
 • Singh, B., Mukherjee, V., Tiwari, P. 2019. “GA-based optimization for optimally placed and properly coordinated control of distributed generations and static var compensator in distribution networks”, Energy Reports, 5, 926-959.
 • Sirjani, R., Mohamed, A., Shareef, H. 2012. “Optimal allocation of shunt var compensators in power systems using a novel global harmony search algorithm”, International Journal of Electrical Power and Energy Systems, 43(1), 562-572.
 • Telang A.S., Bedekar P.P. 2016. “Application of voltage stability ındices for proper placement of STATCOM under load ıncrease scenario”, International Journal of Energy and Power Engineering, 10(7), 998-1003.
 • Thiruvenkadam, S., Kim, H., Ra, I. 2020. “Optimal sizing and location identification of suitable compensator in a radial distribution network through fuzzy-flower pollination optimization algorithm”, ICICT, Coimbatore, India.
 • Tiwari P.K., Sood Y.R. 2009. “Optimal location of FACTS devices in power system using genetic algorithm”, World Congress on Nature & Biologically Inspired Computing (NaBIC 2009), Coimbatore, India.
 • Tosun, S. 2011. Güç sistemlerinde gerilim kararlılığının sezgisel yöntemlerle incelenmesi. “Doktora” tezi, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Tosun, S., Öztürk, A., Yalçın, M.A., Döşoğlu, K., Güvenç, U. 2011. “Güç sisteminde SVC ve STATCOM denetleyici etkilerinin incelenmesi”, IATS’11, Elâzığ.
 • Topçu İ., Ülengin F., Kabak Ö., Işık M., Ünver B., Ekici Ş.Ö. 2019. “The evaluation of electricity generation resources: The case of Turkey”, Energy, 167, 417-427.
 • Ugranlı, F. 2012. Dağıtılmış enerji üretiminin elektrik şebekelerine etkisi ve analizi. “Yüksek Lisans” tezi, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Uludağ, A.S., Doğan, H. 2016. “Çok kriterli karar verme yöntemlerinin karşılaştırılmasına odaklı bir hizmet kalitesi uygulaması”, Çankırı Karatekin University Journal of The Faculty of Economics and Administrative Sciences, 6(2), 17-47.
 • Uzun, S. 2015. Dağıtık üretim tesislerinin şebeke entegrasyon etkileri ve şebeke uyumluluğunun güç sistem analizleriyle uygulamalı değerlendirilmesi. “Yüksek Lisans” tezi, İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Üney, M. Ş. 2019. Akıllı şebekelerde yük yönetimi ve yük tahmini. “Doktora” tezi, Konya Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Konya.
 • Vijay Kumar, B., Ramaiah, V. 2020. “Enhancement of dynamic stability by optimal location and capacity of UPFC: A hybrid approach”, Energy, 190, 1-11.
 • Yalçın, F. 2013. FACTS cihazları içeren aa-da sisteminde optimal güç akışı hesabı için yeni bir yaklaşım. “Doktora” tezi, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Yamaçlı, V. 2014. FACTS cihazları içeren güç sistemlerinin sezgisel algoritmalarla optimizasyonu. “Doktora” tezi, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin.
 • Yapıcı H. 2019.“ Yenilenebilir enerji kaynaklarının akıllı şebekelere entegrasyonu için yeni bir optimizasyon metodunun geliştirilmesi. “Doktora” tezi, Konya Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Konya.
 • Yılmaz, M. 2019. Akıllı şebekelerde güç kalitesinin optimizasyonu ve yenilenebilir enerji kaynakları ile entegrasyonu. “Doktora” tezi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Karabük.
 • Yiğit, K. 2019. Gemiler için yeni bir elektrik enerjisi yönetim sisteminin akıllı şebeke altyapısına uygun olarak geliştirilmesi. “Doktora” tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Zavadskas, E.K., Kaklauskas A., Vilutiene T. 2009. “Multicriteria evaluation of apartment blocks maintenance contractors: Lithuanian case study”, International Journal of Strategic Property Management, 13(4), 319-338.
 • Zavadskas, E.K., Turskis Z., Vilutiene T. 2010. “Multiple criteria analysis of foundation instalment alternatives by applying Additive Ratio Assessment (ARAS) method”, Archives of Civil and Mechanical Engineering, 10(3), 123-141.
APA Aydın F (2022). Güç Sistemlerinde Kullanılan Kompanzatörler Için Optimal Konumun Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Tespiti. , 0 - 93.
Chicago Aydın Faruk Güç Sistemlerinde Kullanılan Kompanzatörler Için Optimal Konumun Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Tespiti. (2022): 0 - 93.
MLA Aydın Faruk Güç Sistemlerinde Kullanılan Kompanzatörler Için Optimal Konumun Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Tespiti. , 2022, ss.0 - 93.
AMA Aydın F Güç Sistemlerinde Kullanılan Kompanzatörler Için Optimal Konumun Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Tespiti. . 2022; 0 - 93.
Vancouver Aydın F Güç Sistemlerinde Kullanılan Kompanzatörler Için Optimal Konumun Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Tespiti. . 2022; 0 - 93.
IEEE Aydın F "Güç Sistemlerinde Kullanılan Kompanzatörler Için Optimal Konumun Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Tespiti." , ss.0 - 93, 2022.
ISNAD Aydın, Faruk. "Güç Sistemlerinde Kullanılan Kompanzatörler Için Optimal Konumun Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Tespiti". (2022), 0-93.
APA Aydın F (2022). Güç Sistemlerinde Kullanılan Kompanzatörler Için Optimal Konumun Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Tespiti. , 0 - 93.
Chicago Aydın Faruk Güç Sistemlerinde Kullanılan Kompanzatörler Için Optimal Konumun Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Tespiti. (2022): 0 - 93.
MLA Aydın Faruk Güç Sistemlerinde Kullanılan Kompanzatörler Için Optimal Konumun Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Tespiti. , 2022, ss.0 - 93.
AMA Aydın F Güç Sistemlerinde Kullanılan Kompanzatörler Için Optimal Konumun Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Tespiti. . 2022; 0 - 93.
Vancouver Aydın F Güç Sistemlerinde Kullanılan Kompanzatörler Için Optimal Konumun Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Tespiti. . 2022; 0 - 93.
IEEE Aydın F "Güç Sistemlerinde Kullanılan Kompanzatörler Için Optimal Konumun Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Tespiti." , ss.0 - 93, 2022.
ISNAD Aydın, Faruk. "Güç Sistemlerinde Kullanılan Kompanzatörler Için Optimal Konumun Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Tespiti". (2022), 0-93.