İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinde duygusal zekâ ve yaşam doyumunun incelenmesi

Yıl: 2010 Cilt: 9 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1216 - 1225 Metin Dili: Türkçe

İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinde duygusal zekâ ve yaşam doyumunun incelenmesi

Öz:
Bu araştırmanın amacı , ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin duygusal zeka düzeyleri ile yaşam doyumu arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmanın katılımcılarını İzmir ili metropol bölgedeki okullarda okuyan ve araştırmaya gönüllü olarak katılmayı isteyen 151’i kız (%51.54), 142’si erkek (%48.46) olmak üzere toplam 293 öğrenci oluşturmaktadır. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda yaşam doyumu ve duygusal zeka alanları arasındaki ilişkilerin pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Genel Duygusal Zeka ortalamaları cinsiyete göre incelendiğinde kızların ortalamasının erkeklerin ortalamasından anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. Genel Duygusal Zeka alanında anne baba tutumuna göre anlamlı farklıların olduğu tespit edilmiştir Genel Duygusal Zeka ortalamalarında ve yaşam doyumu ortalamalarında anne- baba eğitim düzeyine göre anlamlı farklılık olmadığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Acar, F.T. (2001). Duygusal zeka yeteneklerinin göreve ve insana yönelik liderlik davranışları ile ilişkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Akboy, R. (2005). Eğitim psikolojisi ve çoklu zeka. İzmir: Dinazor Kitabevi.
 • Akboy, R ve İkiz, E (2007). Psikolojik danışma ve rehberlikte çağdaş bir anlayış, yaşamla iç içe, yaşam boyunca. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Armağan, A., Yıldız, E., Gültekin, B. ve Karaaslan, A. İ. (2007). Öğretmenlerin teknoloji kullanımı ile duygusal zeka arasındaki ilişkilerini belirlemeye yönelik bir alan araştırması. Ege Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Austin, E., Evans, J. P., Goldwater, R. & Potter, V. (2005). A preliminary study of emotional intelligence, empathy and exam performance in first year medical students. Personality and Individual Differences. Vol 39, 1395-1405.
 • Balcı Çelik S. ve Deniz, M. E. (2008). Ergenlerin duygusal zeka düzeylerinin yaş ve cinsiyet değişkenleri açısından karşılaştırılması: Kültürler arası bir karşılaştırma. İlköğretim Online, 7(2), 376-383
 • Bender, M.T. (2006). Resim iş eğitimi öğrencilerinde duygusal zeka yaratıcılık ilişkileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Demir, A. (2007). Duygusal Zeka Enstitüleri (DZE) Platformu _____http://www.dzeplatformu.org/dzonem.php> (12.01.2007)
 • Deniz, M.E., Öztürk, A. ve Hamarta, E. (2007). Duygusal zekanın yaşam doyumunu yordama gücü, International Emotional Intelligence And Communication Symposium Proceedings Books. İzmir: Ege Üniversitesi.
 • Deniz, M. E. ve Yılmaz, E. (2004). Üniversite öğrencilerinin duygusal zeka yetenekleri ve yaşam doyumları arasındaki ilişki. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya.
 • Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J. & Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment.49, 71–75.
 • Erdoğdu, M.Y.(2008). Duygusal zekanın bazı değişkenler açısından incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. C.7, S.23, 62-76.
 • Ergin, D.Y., İşman, E. ve Özabacı, N. (1999). EQ of gifted youths: A comparative study. 13. Biennial World Conference, World Council For Gifted and Talented Children, İstanbul.
 • Goleman, D.( 2003). Duygusal zeka. İstanbul:Varlık Yayınları
 • Goleman, D. (2006). Duygusal zeka neden IQ'dan daha önemlidir? 30.Baskı. Çev. B. S. Yüksel. İstabul: Varlık Yayınları.
 • Göçet, E. (2002). Üniversite öğrencilerinin duygusal zeka düzeyleri ile stresle başa çıkma tutumları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gürses, G. (2007). İlköğretim çağı çocuğunun genel özellikleri ve bu çağda yaygın biçimde görülen sorunlar http://g.gurses.tripod.com
 • Harrod, N.R. & Scheer, S.D.(2005). An exploration of adolescent emotional intelligence in relation to demographic characteristics. Adolescence, 40 (159), 503-513.
 • Kansu, N. (2004). Duygusal zeka. _____http:/www.zaferkoleji.k12.tr/kategoriler/sayfa.asp?islem= 2&Sayfa No=14> (12.06.2007)
 • Karatekin, G. N. (Ed.). (2003). Helik karakter okulu aile seti. Ankara: Nobel Yayınları
 • Lewis, M., Haviland-Jones, J. M. & Barrett, L. F. (2008). Handbook of emotions. New York: Guilford Press.
 • Mayer, J.D. & Saloyev, P. (1990). The intelligence of emotional intelligence. Intelligence, Vol:17.
 • Myers, D. G. & Diener, E. (1995). Who is happy?, Psychological Science.6, 10-19.
 • Mayer, J.D., Saloyev, P., & Carusa, D.R. (1999). Emotional intelligence meets traditional standarts of an intelligence. Intelligence,. C.27, S.4, 267-298.
 • Nikolaou, I. & Tsaousis, I. (2002). Emotional intelligence in the workplace: Exploring its effects on occupational stress and organizational commitment. International Journal of Organizational Analysis. Vol. 10,4, 327-342.
 • Petrides K.V. & Furnham, A. (2000). Gender differences in measured and self estimated trait emotional ıntelligence. Sex Roles. A Journal of Research. 42(5-6),449-461.
 • Shapiro, L. E. (2000). Yüksek EQ’lu bir çocuk yetiştirmek. Ümran Kartal (çev.), İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Türnüklü, A. ve Korkut, F. (2005). Okul temelli sosyal duygusal eğitim program. Ankara: Özel Tevfik Fikret Okulları, Yayın no:11.
 • Ulaş, Ç. ve Arbak, Y. (2004). Modern yaklaşımlar ışığında değişen duygu-zeka ilişkisi ve duygusal zeka. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. C.3, S.2, 209-219.
 • Yılmaz, M. (2002). Duygusal zeka düşünme becerileri eğitiminin annelerin duygusal zeka düzeyine etkisi.Yayınlanmamış Doktora Tezi, On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yılmaz, M. ve Dicle, A.N. (2007). Üniversite öğrencilerinin sosyal beceri düzeylerinin duygusal zeka düzeyleri ve bazı kişisel özelliklerine göre incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yoltaş, A.R. (2007). Öğretmen adaylarının yaşam doyumu ve depresyon düzeylerinin çeşitli değişkenlerle ilişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
APA GORMEZ KIRTIL S (2010). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinde duygusal zekâ ve yaşam doyumunun incelenmesi. İlköğretim Online (elektronik), 9(3), 1216 - 1225.
Chicago GORMEZ KIRTIL Sümeyra İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinde duygusal zekâ ve yaşam doyumunun incelenmesi. İlköğretim Online (elektronik) 9, no.3 (2010): 1216 - 1225.
MLA GORMEZ KIRTIL Sümeyra İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinde duygusal zekâ ve yaşam doyumunun incelenmesi. İlköğretim Online (elektronik), vol.9, no.3, 2010, ss.1216 - 1225.
AMA GORMEZ KIRTIL S İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinde duygusal zekâ ve yaşam doyumunun incelenmesi. İlköğretim Online (elektronik). 2010; 9(3): 1216 - 1225.
Vancouver GORMEZ KIRTIL S İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinde duygusal zekâ ve yaşam doyumunun incelenmesi. İlköğretim Online (elektronik). 2010; 9(3): 1216 - 1225.
IEEE GORMEZ KIRTIL S "İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinde duygusal zekâ ve yaşam doyumunun incelenmesi." İlköğretim Online (elektronik), 9, ss.1216 - 1225, 2010.
ISNAD GORMEZ KIRTIL, Sümeyra. "İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinde duygusal zekâ ve yaşam doyumunun incelenmesi". İlköğretim Online (elektronik) 9/3 (2010), 1216-1225.