Yıl: 2022 Cilt: 30 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 283 - 289 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5336/mdethic.2022-90632 İndeks Tarihi: 30-10-2022

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hekimlik Değer Algısı: Tanımlayıcı Araştırma

Öz:
Bu araştırma, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci ve altıncı sınıf öğrencilerinin hekimlik değer algılarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araş tırma, tanımlayıcı ve kesitsel niteliktedir. Veriler, 20-31-Aralık 2021 tarihleri ara sında sosyodemografik veri formu ve Hekimlik Değer Algısı (HDA) ölçeği ile çevrim içi anket yöntemiyle toplanmıştır. Araştırmaya 91’i birinci sınıfta, 69’u al tıncı sınıfta olmak üzere toplam 160 öğrenci katılmıştır. Veri analizinde tanımla yıcı istatistikler, gruplar arası karşılaştırmalarda ise Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis testleri kullanılmış; istatistiksel anlamlılık düzeyi p≤0,05 kabul edilmiştir. Araştırma sonuçlarımıza göre öğrencilerin HDA ölçeği toplam puan ortalaması 76,43±6,07 olarak hesaplanmıştır. Ölçek alt grup puanları incelendi ğinde “hekim tutumu” puan ortalaması 35,65±2,92, “hasta hekim ilişkisi” puan ortalaması 26,6±2,32, “hekim empatisi” puan ortalamasının ise 14,18±2,52 ol duğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin HDA ölçeğinden aldıkları puanların seçe neklere göre dağılımı incelendiğinde en çok benimsenen hekimlik değerinin “hekimler mesleki haklarını bilmelidir”, en az benimsenen hekimlik değerlerinin ise “hekim sosyal ve kültürel olarak hastalarına yakın olmalıdır” ifadeleri oluş turmuştur. Öğrencilerin eğitim gördükleri sınıflar arasında olan farklar incelen diğinde sadece ölçek alt gruplarından olan “hekim tutumu” puanlarının sınıflar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (p<0,05). Altıncı sınıf öğrencilerinin hekim tutumu puanlarının birinci sınıf öğrencilerine göre düşük olduğu görülmüştür. Ölçek değerlendirmesine göre katılımcı öğren ciler yüksek hekimlik değer algısına sahiptir. Sadece “hekim tutumu” puanla rında yıllar içinde düşüş belirlenmiştir. Öğrencilerin hekimlik değer algılarıyla ilgili araştırmaların tıp eğitimine katkısı olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelime:

Perception of Medical Value in Medical Faculty Students: Descriptive Research

Öz:
This research was conducted to determine the medical value per ceptions of Pamukkale University Faculty of Medicine first and sixth grade stu dents. The research was conducted as descriptive and cross-sectional. The data were collected between December 20, December 31-2021 by sociodemographic data form and the Medical Value Perception (MVP) scale and online survey method. A total of 160 students, 91 of whom were in the first grade and 69 were in the sixth grade, participated in the research. Descriptive statistics were used in data analysis, Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis tests were used in comparisons between groups, and p≤0.05 was accepted as statistical significance level. According to our research results, the total MVP scale score of the students was determined as 76.43±6.07. When the subgroup scores of the scale were examined, it was deter mined that the mean score of “physician attitude” was 35.65±2.92, the mean score of “patient-physician relationship” was 26.6±2.32, and the mean score of “physi cian empathy” was 14.18±2.52. When the distribution of the scores obtained by the students from the MVP scale is examined according to the options, the most adopted medical value is “physicians should know their professional rights”, and the least accepted medical values are “physicians should be close to their patients socially and culturally”. When the differences between the classes in which the students were educated were examined, it was determined that only the physician attitude score showed a statistically significant difference between the classes (p<0.05). It was observed that the physician attitude scores of the sixth grade students were lower than the first grade students. According to the scale evaluation, the participant students have a high perception of medical value. Only physician attitude scores have decreased over the years. It is thought that research on students' perceptions of medical value will contribute to medical education.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Walton HJ. The measurement of medical students' attitudes. Br J Med Educ. 1967;1(5):330-40. [Crossref] [PubMed]
 • 2. Kasapoğlu M. Mesleki değerlerin kazanılmasında eğitimin etkisi [The ef fect of education on the acquisition of professional values]. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi. 1998;32(1-2):85-94. [Link]
 • 3. Akarsu B. Felsefe Sözlüğü. 11. Baskı. İstanbul: İnkılap Yayınevi; 1998. p.49-50.
 • 4. Yazıcı M. Değerler ve toplumsal yapıda sosyal değerlerin yeri [Values and position of social values in social structure]. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016;24(1):209-23.
 • 5. Paice E, Heard S, Moss F. How important are role models in making good doctors? BMJ. 2002;325(7366):707-10. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 6. Gökler ME, Öz F, Metintaş S. Hekimlik değer algısı ölçeğinin güvenilirlik ve geçerliliğinin tıp fakültesi öğrencilerindeki sonuçları [Reliability and validity of medical profession value perception scale and results in med ical students]. Turkish Journal of Public Health. 2017;15(1):26-36. [Crossref]
 • 7. Göksel A. Tıp dünyamızda yeni bir gereksinim: mesleki değerler forumu [A new requirement in our medical world: professional values forum]. Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 1993;1(1):1-4. [Link]
 • 8. Reimer D, Russell R, Khallouq BB, Kauffman C, Hernandez C, Cendán J, et al. Pre-clerkship medical students' perceptions of medical profes sionalism. BMC Med Educ. 2019;19(1):239. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 9. Steiner-Hofbauer V, Schrank B, Holzinger A. What is a good doctor? Wien Med Wochenschr. 2018;168(15-16):398-405. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 10. Sehiralti M, Akpinar A, Ersoy N. Attributes of a good physician: what are the opinions of first-year medical students? J Med Ethics. 2010;36(2):121-5. [Crossref] [PubMed]
 • 11. Hurwitz S, Kelly B, Powis D, Smyth R, Lewin T. The desirable qualities of future doctors--a study of medical student perceptions. Med Teach. 2013;35(7):e1332-9. [Crossref] [PubMed]
 • 12. Yoo HH, Lee JK, Kim A. [Perceptual comparison of the "good doctor" image between faculty and students in medical school]. Korean J Med Educ. 2015;27(4):291-300. Korean. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 13. Öncü S, Erel Ö. Tıp fakültesi öğrencilerinin hekimlik değer algıları [Med ical profession value perceptions of medical students]. Tıp Eğitimi Dünyası. 2021;20(61):98-105. [Crossref]
 • 14. Onan A, Elçin M, Turan S. Profesyonel değerlerin tıp fakültesi öğrencilerinin deneyimleri üzerinden değerlendirilmesi [The evaluation of professional values through the medical students' experiences]. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. 2012;21(6):312-8. [Link]
 • 15. García-Esta- J, Cabrera-Maqueda JM, González-Lozano E, Fernández Pardo J, Atucha NM. Perception of medical professionalism among med ical residents in Spain. Healthcare (Basel). 2021;9(11):1580. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 16. Civaner MM. Tıp etiği argümanları bilimsel bilgi ve belli değerlerle uyumlu olmalı [Medical ethics arguments should be concordant with scientific knowledge and certain values]. Türkiye Biyoetik Dergisi. 2015;2(3):174- 86. [Crossref]
 • 17. Abay EŞ, Sezer B, Başusta NB. Tıp fakültesi iyi hekimlik uygulamalarını yürüten eğiticilerin gözüyle etik eğitimi, Hacettepe Üniversitesi örneği [Opinions of tutors in good medical practice programme about ethics ed ucation at Faculty of Medicine, example of Hacettepe University]. Türkiye Biyoetik Dergisi. 2014;1(4):206-14. [Crossref]
 • 18. Civaner MM, Okuyan ZA, Şemin Z. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakül tesi'nde mesleksel değerler ve etik eğitimi: üç yıllık deneyim, sorunlar ve öneriler [Dokuz Eylul University Faculty of Medicine professional values and ethics education: three years of experience, issues and sugges tions]. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Özel Sayısı. 2001:57-61. [Link]
 • 19. Coulehan J, Williams PC. Conflicting professional values in medical ed ucation. Camb Q Healthc Ethics. 2003;12(1):7-20. [Crossref] [PubMed]
 • 20. Byszewski A, Hendelman W, McGuinty C, Moineau G. Wanted: role mod els--medical students' perceptions of professionalism. BMC Med Educ. 2012;12:115. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 21. Lynoe N, Löfmark R, Thulesius HO. Teaching medical ethics: what is the impact of role models? Some experiences from Swedish medical schools. J Med Ethics. 2008;34(4):315-6. [Crossref] [PubMed]
 • 22. Sternszus R, Cruess S, Cruess R, Young M, Steinert Y. Residents as role models: impact on undergraduate trainees. Acad Med. 2012;87(9):1282-7. [Crossref] [PubMed]
 • 23. Adkoli BV, Al-Umran KU, Al-Sheikh M, Deepak KK, Al-Rubaish AM. Med ical students' perception of professionalism: a qualitative study from Saudi Arabia. Med Teach. 2011;33(10):840-5. [Crossref] [PubMed]
 • 24. Aslan D, Odabaşı O. Tıp eğitiminde "mentorluk" ve "rol modelliği" kavramları [Mentorship" and "rol model" concerns in medical training]. Tıp Eğitimi Dünyası. 2013;38(38):43-9. [Link]
 • 25. Loh KY, Nalliah S. Learning professionalism by role-modelling. Med Educ. 2010;44(11):1123. [Crossref] [PubMed]
 • 26. Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programı Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu. Tebdad. Sürüm 6. 2021:13. Erişim tarihi: 16.09.2022. Erişim adresi: [Link]
 • 27. Hojat M, Vergare MJ, Maxwell K, Brainard G, Herrine SK, Isenberg GA, et al. The devil is in the third year: a longitudinal study of erosion of em pathy in medical school. Acad Med. 2009;84(9):1182-91. Erratum in: Acad Med. 2009;84(11):1616. [Crossref] [PubMed]
 • 28. Neumann M, Edelhäuser F, Tauschel D, Fischer MR, Wirtz M, Woopen C, et al. Empathy decline and its reasons: a systematic review of stud ies with medical students and residents. Acad Med. 2011;86(8):996- 1009. [Crossref] [PubMed]
 • 29. Andersen FA, Johansen ASB, Søndergaard J, Andersen CM, Hvidt EA. Revisiting the trajectory of medical students' empathy, and impact of gender, specialty preferences and nationality: a sys tematic review. BMC Med Educ. 2020;20(1):1-18. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 30. Li D, Xu H, Kang M, Ma S. Empathy in Chinese eight-year medical pro gram students: differences by school year, educational stage, and future career preference. BMC Med Educ. 2018;18(1):241. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 31. Chen D, Lew R, Hershman W, Orlander J. A cross-sectional measure ment of medical student empathy. J Gen Intern Med. 2007;22(10):1434- 8. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 32. Shapiro J. Walking a mile in their patients' shoes: empathy and othering in medical students' education. Philos Ethics Humanit Med. 2008;3:10. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 33. Kavas MV, Demirören M, Koşan AM, Karahan ST, Yalim NY. Turkish stu dents' perceptions of professionalism at the beginning and at the end of medical education: a cross-sectional qualitative study. Med Educ On line. 2015;20:26614. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 34. Igde FA, Sahin MK. Changes in empathy during medical education: an example from Turkey. Pak J Med Sci. 2017;33(5):1177-81. [Crossref] [PubMed] [PMC]
APA YALÇIN S (2022). Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hekimlik Değer Algısı: Tanımlayıcı Araştırma. , 283 - 289. 10.5336/mdethic.2022-90632
Chicago YALÇIN Sibel Öner Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hekimlik Değer Algısı: Tanımlayıcı Araştırma. (2022): 283 - 289. 10.5336/mdethic.2022-90632
MLA YALÇIN Sibel Öner Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hekimlik Değer Algısı: Tanımlayıcı Araştırma. , 2022, ss.283 - 289. 10.5336/mdethic.2022-90632
AMA YALÇIN S Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hekimlik Değer Algısı: Tanımlayıcı Araştırma. . 2022; 283 - 289. 10.5336/mdethic.2022-90632
Vancouver YALÇIN S Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hekimlik Değer Algısı: Tanımlayıcı Araştırma. . 2022; 283 - 289. 10.5336/mdethic.2022-90632
IEEE YALÇIN S "Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hekimlik Değer Algısı: Tanımlayıcı Araştırma." , ss.283 - 289, 2022. 10.5336/mdethic.2022-90632
ISNAD YALÇIN, Sibel Öner. "Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hekimlik Değer Algısı: Tanımlayıcı Araştırma". (2022), 283-289. https://doi.org/10.5336/mdethic.2022-90632
APA YALÇIN S (2022). Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hekimlik Değer Algısı: Tanımlayıcı Araştırma. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, 30(3), 283 - 289. 10.5336/mdethic.2022-90632
Chicago YALÇIN Sibel Öner Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hekimlik Değer Algısı: Tanımlayıcı Araştırma. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi 30, no.3 (2022): 283 - 289. 10.5336/mdethic.2022-90632
MLA YALÇIN Sibel Öner Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hekimlik Değer Algısı: Tanımlayıcı Araştırma. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, vol.30, no.3, 2022, ss.283 - 289. 10.5336/mdethic.2022-90632
AMA YALÇIN S Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hekimlik Değer Algısı: Tanımlayıcı Araştırma. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi. 2022; 30(3): 283 - 289. 10.5336/mdethic.2022-90632
Vancouver YALÇIN S Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hekimlik Değer Algısı: Tanımlayıcı Araştırma. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi. 2022; 30(3): 283 - 289. 10.5336/mdethic.2022-90632
IEEE YALÇIN S "Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hekimlik Değer Algısı: Tanımlayıcı Araştırma." Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, 30, ss.283 - 289, 2022. 10.5336/mdethic.2022-90632
ISNAD YALÇIN, Sibel Öner. "Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hekimlik Değer Algısı: Tanımlayıcı Araştırma". Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi 30/3 (2022), 283-289. https://doi.org/10.5336/mdethic.2022-90632