Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının demokratik değerlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Yıl: 2011 Cilt: 36 Sayı: 159 Sayfa Aralığı: 165 - 178 Metin Dili: Türkçe

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının demokratik değerlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Öz:
Bu araştırma kapsamında, Selvi (2006) tarafından hazırlanan "Demokratik Değerler Ölçeği" ve araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu, 15 üniversitenin, eğitim fakültelerinin, sosyal bilgiler öğretimi anabilim dallarında (1-4. sınıf) öğrenim gören 3302 öğretmen adayına uygulanmıştır. Uygulama sonucunda ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğu, öğretmen adaylarının ölçeğe verdikleri cevaplar dikkate alındığında dayanışma, eğitim hakkı ve özgürlük boyutlarında demokratik değerlerinin yüksek olduğu; ölçeğe verilen cevaplarda öğrenim görülen üniversite ve babanın eğitim durumu değişkenlerinin anlamlı bir fark yarattığı; cinsiyet, öğretim türü, sınıf düzeyi, yetiştiği yerleşim birimi, annenin eğitim durumu, kardeş sayısı, mezun olunan lise türü, yaş ve gelir düzeyleri değişkenlerinin ise anlamlı bir fark yaratmadığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime: demokrasi öğretmen adayları sosyal bilgiler vatandaşlık demokratik değerler

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Bagozzi, R. P. (1981). Evaluating Structural Equation Models With Unobservable Variables and Measurement Error, A comment. Journal of Marketing Research, 18(3), 375-381.
 • Benninga, J. S.; Guskey T. R. & Thornburg, K. R. (1981). The Relationship Between Teacher Attitudes and Student Perceptions of Classroom Climate. The Elementary School Journal, .82(1), 66-75.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal Bilimler İçin Veri Analiz El Kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Fornell, C. & Larcker, D. F. (1981). Evaluating Structural Equation Models With Unobservable Variables and Measurement Error. JMR, Journal of Marketing Research (pre-1986); Feb 1981; 39-50.
 • Genç, S. Z. (2008). An Evaluation of Teachers' Views of Primary School Principals' Practice of Democratic Values. Social Behavior and Personality, 36(4), 483-492.
 • Guerney, B. G. & Meriam, M. L. (1972). Toward a Democratic Elementary-School Classroom. The Elementary School Journal, 72(7), 372-383.
 • 1 Gutmann, A. (1987). Democratic Education. Princeton: Princeton University Press.
 • Hair, J. F. Jr.; Andreson, R.E.; Tahtam, R.L. & Black, W. C. (1998). Multivariate Data Analysis (5th Ed.). New Jersey: Prentice-Hall International Inc.
 • Halstead, J. M. & Taylor, J. M. .(2000). "Learning and Teaching about Values: A Review of Recent Research". Cambridge Journal of Education, 30(2), 169-202.
 • Harber, C. (1994). "International Political Development and Democratic Teacher Education". Educational Review, 46(2), 159-166.
 • Henry, C. P. (1991). Educating for Human Rights. Human Rights Quarterly, 13(3), 420-423.
 • Hoyle, R. H. (1995). Structural Equation Modeling: Concepts, Issues and Applications. London: Sage Publication Inc.
 • Jeong, J. (2004). "Analysis Of The Factors And The Roles Of Hrd in Organizational Learning Styles as Identified by Key Informants at Selected Corporations in The Republic Of Korea." Unpublished Doctoral Thesis, Texas A&M University. USA.
 • Karakütük, K. (2001). Demokratik Laik Eğitim. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kemp, C. G. (1960). The Democratic Classroom. The Elementary School Journal, 61(2), 68-71.
 • Kesici, Ş. (2006). Demokratik Olmayan Öğretmen İnanç Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması: Cinsiyete Göre Demokratik Olmayan Öğretmen İnançlarının Karşılaştırılması. Eğitim Araştırmaları, 24,143-152.
 • Kesici, Ş. (2008). Teachers' Opinions about Building a Democratic Classroom, Journal of Instructional Psychology, 35(2), 192-203.
 • Kmcal, R. Y. & Işık, H. (2003). Demokratik Eğitim ve Demokratik Değerler. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(11), 54-58.
 • Leahey, C. R. (2005). Delimiting Democratic Debate: The Fordham Institute's Attack on Democratic Values. The Social Studies, 96(5), 206-213.
 • MacCallum, R. C. ; Keith F. W. ; Shaobo Z. & Sehee H. (1999). Sample Size in Factor Analysis. Psychological Methods, 4(1), 84-99.
 • Mattern, M. (1997). Teaching Democratic Theory Democratically. PS: Political Science and Politics, 30(3), 510-515.
 • MEB. (2005). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi 6-7. Sınıflar Öğretim Programı ve Kılavuzu. (Taslak Basım), Ankara: MEB Yayınları.
 • Meyer, J. (1990). Democratic Values and Their Development. Social Studies, 81(5), 197-201.
 • NCSS. (2001). Creating Effective Students, retrieved on 18 March 2009, at URL: http://www. socialstudies.org/positions/effectivecitizens.
 • Pope, J. & Wilder, J. (2005). Now that I'm out in the Field: Student Teaching and Valuing Diversity. Journal of Instructional Psychology, 32 (4), 322-328.
 • Raywid, M. A. (1987). The Democratic Classroom: Mistake or Misnomer. Theory into Practice, 26(1), 480-489.
 • Saraçoğlu, A. S.; Evin İ. & Varol, S. R. (2004). A Comparative Research on the Democratic Attitudes of the Teachers and the Prospective Teachers. Educational Scienses: Theory & Practice. 4(2), 356-363.
 • Sarı, M.; Sezen, S. & Ötünç, M. S. (2008). An Investigation of Devotion to Democratic Values and Conflict Resolution Abilities: A Case of Elementary School Students. Educational Sciences: Theory & Practice, 8(1), 183-192.
 • Sartori, G. (Tarihsiz). Demokrasi Kuramı. (Çev: Deniz Baykal), Siyasi İlimler Türk Derneği, Yaym No: 23, Ankara: Ajans Türk Matbaacılık.
 • Schermelleh-Engel, K. & Moosbrugger, H. (2003). Evaluating the Fit of Structural Equation Models: Tests of Significance and Descriptive Goodness-of-Fit Measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2). 23-74.
 • Schumacker, R. E. (2004). Beginner's Guide to Structural Equation Modeling, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Inc.
 • Selvi, K. (2006). Developing A Teacher Trainees' Democratic Values Scale: Validity And Reliability Analyses. Social Behavior and Personality, 34(9), 1171-1178.
 • Shechtman, Z. (2002). "Validation of the Democratic Teacher Belief Scale (DTBS)". Assessment in Education. 9(3), 363-377.
 • Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş Temel İlkeler ve LISREE Uygulamaları. Ankara: Ekinoks Yayıncılık.
 • Tezbaşaran, A. A. (1997). Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu (İkinci Baskı). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Yeşil, R. (2009). Sosyal Bilgiler Aday Öğretmenlerinin Sınıf İçi Öğretim Yeterlikleri (Kırşehir Örneği) Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Bahar 2009, 7(2), 327-352.
 • Yıldırım, A.; Akbaşlı, S. & Şahin, M. (2010). Determining the Levels of Democratic Belief of Primary School and Pre-Service Teachers. e-Journal of New World Sciences Academy, 5 (1), 40-48.
APA YAZICI K (2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının demokratik değerlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 36(159), 165 - 178.
Chicago YAZICI Kubilay Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının demokratik değerlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Eğitim ve Bilim 36, no.159 (2011): 165 - 178.
MLA YAZICI Kubilay Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının demokratik değerlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Eğitim ve Bilim, vol.36, no.159, 2011, ss.165 - 178.
AMA YAZICI K Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının demokratik değerlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Eğitim ve Bilim. 2011; 36(159): 165 - 178.
Vancouver YAZICI K Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının demokratik değerlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Eğitim ve Bilim. 2011; 36(159): 165 - 178.
IEEE YAZICI K "Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının demokratik değerlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi." Eğitim ve Bilim, 36, ss.165 - 178, 2011.
ISNAD YAZICI, Kubilay. "Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının demokratik değerlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi". Eğitim ve Bilim 36/159 (2011), 165-178.