Yıl: 2010 Cilt: 50 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 84 - 90 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İlk kez akut romatizmal ateş tanısı alan hastaların epidemiyolojik, klinik ve laboratuvar yönünden değerlendirilmesi

Öz:
Amaç: Akut romatizmal ateş (ARA) tanısı ilk kez konan hastaların epidemiyolojik, klinik ve laboratuar yönünden değerlendirilmesi. Yöntem: Ocak 2000 ile Mayıs 2006 tarih-leri arasında ilk kez ARA tanısı alan 107 hasta retrospektif olarak incelendi. Vakalar, yaş gruplarına, cinsiyetlerine, görüldüğ ü mevsime, majör ve minör kriterlere, destekleyici bulgulara, minör bulguların cinsiyet ve yaş gruplarına dağılımına, minör bulguların sedimantasyonla ilişkisine göre incelendi. Ayrıca artritli vakalar tutulan eklemlerine göre, karditli vakalar kapak lezyonlarının dağılımı- na, karditin klinik derecesine göre değerlendirildi. Bulgular: Hastalarımızın yaş ortalaması 10,6±2,8 yıl olarak tespit edildi. Erkek/kız oranı 2,2 bulundu. Bu oran önceki yayınlara göre daha yüksekti. Hastalarımızın majör bulgulara göre dağılımını incelediğimizde, en çok görülen majör bulgunun artrit olduğu saptandı. İkinci sırada kardit, 3. sırada kore, 4. sırada ise eritema marginatum (EM) yer almaktaydı. Subkutan nodül hiç görülmedi. Yaptığımız çalışmada istatistiksel olarak kız hastalarda erkeklere göre kardit, erkek hastalarda kızlara göre artrit görülme oranı anlamlı derecede yüksekti (p<0.05). Akut faz reaktanları yüksekliği en sık rastladığımız minör bulguydu. Sırasıyla ateş, elektrokardiyoramda (EKG) PR uzaması, artralji gördüğümüz diğer bulgulardı. Geçirilmiş streptokok enfeksiyonuna ait bulgular arasında en sık rastlanılan bulgu “Anti Streptolizin O” (ASO) yüksekliğ iyken, sırasıyla diğer bulgular tonsillit öyküsü ve pozitif boğaz kültürüydü. Eritrosit sedimantasyon hızı (ESR) yüksekliği görülme oranı % 92,5 ve C-reaktif protein (CRP) yüksekliği görülme oranı %82’ydi. ESR yüksekliği olan hastalarda, olmayanlara göre kore görülme oranı daha düşüktü (p<0.05). Artritli hastalarda en sık tutulan eklemler sırasıyla ayak bileği, ikinci sıklıkla diz, daha sonra sırasıyla el bileği, kalça, interfalangiyal eklem, dirsek, intertarsal eklem ve omuzdu. Karditli hastalarda kardit ağırlık derecesine göre en sık hafif kardit görülmekteydi. Valvüliti olan hastalarda en sık görülen bulgu izole mitral yetersizliğiydi (MY). Daha sonra sırasıyla MY+AY (aort yetersizliği) ve izole AY gelmekteydi. Sonuçlar: Bulgularımızın bir bölümü önceki araştırmaları n sonuçlarıyla benzer özellikler sergilerken, bazı parametrelerde farklılıklar olduğu görülmektedir. Olgu sayı mızın az olması çelişkili sonuçları açıklayabilir. Bu nedenle hastalığın klinik ve laboratuar özelliklerinin ülkemizde olası farklılıklarını ortaya koymak üzere çok merkezli ve geniş serili araştırmalara gereksinim vardır.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel

Evaluation of the patients who have diagnosed for the first time as acute rheumatic fever with respect to epidemiological, clinical and laboratory findings

Öz:
Objective: Epidemiological, clinical and laboratory evaluation of patients who have diagnosed as acute rheumatic fever for the first time. Method: 107 patients diagnosed as acute rheumatic fever for the first time, from January 2000 to May 2006 evaluated retrospectively. Cases studied to the relation of age, sex, time of the year, minor, minor and supporting criteria, and relationship of sedimentation with the mi-nor signs. Also cases with arthritis studied according to the affected joint, cases with carditis according to the distribution of the lesions of valves and clinic degree of carditis. Results: Our patients mean age was 10.6±2.8 years. Boys/ girls ratio was found as 2.2 which is higher value in compare of the literature. When we evaluated our patients&#8217; distribution of minor signs, the most common minor sign is arthritis, then carditis, corea, erithema margi-natum, respectively. Subcutane nodules have not been seen. In our study, we found that carditis is more common in female patients and arthritis is more common in male patients (p<0.05). High acute phase reactant levels was the most common minor sign, then fever, elongation of P-R interval at the ECG, arthralgia respectively. In the signs of previous strep-tococcal infection the most common one is high levels of ASO, then history of tonsillitis, positive throat culture, respectively. Ratio of high levels of ESR was % 92.5, and CRP was % 82. Corea is significantly common in patients with high ESR levels (p<0.05). Patients with arthritis has the most affected joint ankle, knee, wrist, hip, interphalangeal joints, elbow, in-tertarsal joint, shoulder, respectively. Patients with carditis have the mildest carditis, accord-ing to degree of carditis. Patients with valvulitis have mostly, isolated mitral insufficiency, then mitral and aortic insufficiency and isolated aortic insufficiency respectively. Conclusion: The results of our retrospective analysis partially parallel with previous reported data. This contradiction may be due to relatively insufficient number of the patients in our study group. Because of this reason, multi-center studies with large number of patients should be done for investigating probable variations of the disease in our country.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Gök H. Akut Romatizmal Atefl Klinik Kardiyoloji. 1.Baskı. Nobel Tıp Kitabevleri. İstanbul 1996: 327-336.
 • 2. Dajani AS. Rheumatic Fever in Braunvvald Heart Disease. A Textbook of Cardiovascular Medicine, 5th edition, Braunvvald E. eds. Philadelphia: WB Saunders Co, 1997: 1769-1775.
 • 3. Rullan E, Sigal LH. Rheumatic Fever. Curr Rheumatol Rep 2001;3(5):445-52.
 • 4. Gürsan CT, Neyzi O. İstanbul'un Rami gecekondu bölgesinde çocuk sağlığı konusunda araştırmalar. Kağıt ve Basın İşleri AŞ., İstanbul 1967.
 • 5. Beyazova U, Benli D ve Beyazova M. Akut romatizmal ateş görülme sıklığı,Çocuk sağlığı ve hastalıkları dergisi 1987;2:78-80.
 • 6. Koloğlu F, Yaprak I, Kansay S, Ça¤layan S. Çocuk yaş grubunda A grubu beta hemolitik streptokoksik üst solunum yolu enfeksiyonlarının penisilin deriveleri ile tedavisi. SSK Tepecik Hastanesi Dergisi 1991;1(2):109-114.
 • 7. Saraçlar M, Ertuğrul A, Özme Ş ve Ajun A. Akut romatizmal ateş insidansı ve romatizmal kalp hastalıkları prevalansı. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 1978;7:50-55.
 • 8. Markowitz M. Nelson Textbook of Pediatrics 1987:10:539 -544.
 • 9. Myung K, Park MD. Pediatric Cardiology for Practitioners: Normal Pediatric Electrocardiograms. 1984:1;32.
 • 10. Iglesias-Gamarra A, Mendez EA. Cuellar ML. Ponce de Leon JH, Jimenez C, Canas C, estrepo J. Pena M, Valle R Espinoza LR. Poststreptococcal reactive arthritis in adults: long-term follow-up. Am J Med Sci 2001; 321(3):173-7.
 • 11. Feinstein A.R., Mossa R. Prognostic significance of valvuler involvement in acute rheumatic fever. N Eng J Med 1959;260:1001-1007.
 • 12. Oğuz A, Gökalp A, Gültekin A, Tanzer F, İçağasıoğlu D, Gümüşer C. Sivas yöresinde saptanan akut romatizmal ateş olgularının gözden geçirilmesi. C Ü Tıp Fak Dergisi 1989; 11(1-2): 12-17.
 • 13) Sukumar ‹P. Acute and chronic rheumatic heart disease. Pediatric Cardiol 1987;2:117-122.
 • 14. Hosier DM. Resurgence of acute rheumatic fever, AJDC, 1987;141:730-732.
 • 15. Veasy LG. Rheumatic fever-T.Duckett Jones and rest of the history. Cardiol Young 1995;5:293-301.
 • 16. Ferrieri P. Acute Rheumatic Fever. The come -back of a disappearing disease (editorial). Am J Dis Child. 1987;141:725-727.
 • 17. Onwuchekura AL ve Uguawa EC.Pattern of rheumatic heart disease in Nigeria. Trop Doc 1997;26:67-69.
 • 18. Stollerman GH. Acute Rheumatic Fever. Lancet 1997; 349:935 - 954.
APA BEYOĞLU M, BEYOĞLU S, KARATOPRAK N, Nuhoglu C, Bayrak N, CERAN Ö (2010). İlk kez akut romatizmal ateş tanısı alan hastaların epidemiyolojik, klinik ve laboratuvar yönünden değerlendirilmesi. , 84 - 90.
Chicago BEYOĞLU Mehmet Veysel,BEYOĞLU Sönen Duygu,KARATOPRAK Nihal,Nuhoglu Cagatay,Bayrak Nevzat Aykut,CERAN Ömer İlk kez akut romatizmal ateş tanısı alan hastaların epidemiyolojik, klinik ve laboratuvar yönünden değerlendirilmesi. (2010): 84 - 90.
MLA BEYOĞLU Mehmet Veysel,BEYOĞLU Sönen Duygu,KARATOPRAK Nihal,Nuhoglu Cagatay,Bayrak Nevzat Aykut,CERAN Ömer İlk kez akut romatizmal ateş tanısı alan hastaların epidemiyolojik, klinik ve laboratuvar yönünden değerlendirilmesi. , 2010, ss.84 - 90.
AMA BEYOĞLU M,BEYOĞLU S,KARATOPRAK N,Nuhoglu C,Bayrak N,CERAN Ö İlk kez akut romatizmal ateş tanısı alan hastaların epidemiyolojik, klinik ve laboratuvar yönünden değerlendirilmesi. . 2010; 84 - 90.
Vancouver BEYOĞLU M,BEYOĞLU S,KARATOPRAK N,Nuhoglu C,Bayrak N,CERAN Ö İlk kez akut romatizmal ateş tanısı alan hastaların epidemiyolojik, klinik ve laboratuvar yönünden değerlendirilmesi. . 2010; 84 - 90.
IEEE BEYOĞLU M,BEYOĞLU S,KARATOPRAK N,Nuhoglu C,Bayrak N,CERAN Ö "İlk kez akut romatizmal ateş tanısı alan hastaların epidemiyolojik, klinik ve laboratuvar yönünden değerlendirilmesi." , ss.84 - 90, 2010.
ISNAD BEYOĞLU, Mehmet Veysel vd. "İlk kez akut romatizmal ateş tanısı alan hastaların epidemiyolojik, klinik ve laboratuvar yönünden değerlendirilmesi". (2010), 84-90.
APA BEYOĞLU M, BEYOĞLU S, KARATOPRAK N, Nuhoglu C, Bayrak N, CERAN Ö (2010). İlk kez akut romatizmal ateş tanısı alan hastaların epidemiyolojik, klinik ve laboratuvar yönünden değerlendirilmesi. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 50(2), 84 - 90.
Chicago BEYOĞLU Mehmet Veysel,BEYOĞLU Sönen Duygu,KARATOPRAK Nihal,Nuhoglu Cagatay,Bayrak Nevzat Aykut,CERAN Ömer İlk kez akut romatizmal ateş tanısı alan hastaların epidemiyolojik, klinik ve laboratuvar yönünden değerlendirilmesi. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 50, no.2 (2010): 84 - 90.
MLA BEYOĞLU Mehmet Veysel,BEYOĞLU Sönen Duygu,KARATOPRAK Nihal,Nuhoglu Cagatay,Bayrak Nevzat Aykut,CERAN Ömer İlk kez akut romatizmal ateş tanısı alan hastaların epidemiyolojik, klinik ve laboratuvar yönünden değerlendirilmesi. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, vol.50, no.2, 2010, ss.84 - 90.
AMA BEYOĞLU M,BEYOĞLU S,KARATOPRAK N,Nuhoglu C,Bayrak N,CERAN Ö İlk kez akut romatizmal ateş tanısı alan hastaların epidemiyolojik, klinik ve laboratuvar yönünden değerlendirilmesi. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2010; 50(2): 84 - 90.
Vancouver BEYOĞLU M,BEYOĞLU S,KARATOPRAK N,Nuhoglu C,Bayrak N,CERAN Ö İlk kez akut romatizmal ateş tanısı alan hastaların epidemiyolojik, klinik ve laboratuvar yönünden değerlendirilmesi. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2010; 50(2): 84 - 90.
IEEE BEYOĞLU M,BEYOĞLU S,KARATOPRAK N,Nuhoglu C,Bayrak N,CERAN Ö "İlk kez akut romatizmal ateş tanısı alan hastaların epidemiyolojik, klinik ve laboratuvar yönünden değerlendirilmesi." Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 50, ss.84 - 90, 2010.
ISNAD BEYOĞLU, Mehmet Veysel vd. "İlk kez akut romatizmal ateş tanısı alan hastaların epidemiyolojik, klinik ve laboratuvar yönünden değerlendirilmesi". Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 50/2 (2010), 84-90.