Yıl: 2022 Cilt: 33 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 911 - 933 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 08-11-2022

Mahiyet ve Münasebet Perspektifinden İmâmet-Velâyet

Öz:
Şîa, kendisine özgü en temel inanç ilkesi imâmeti, velâyet kavramı ile inşa etmiş ve bu vasfı öncelikle imâmlarına isnad etmiştir. Peşinden Ehl-i Sünnet, özellikle de dahilindeki fırkalardan biri olarak sûfîlik bu kavram ile ilgilenmiş; inanç ve yaşam şeklinin mihverine oturtmuş ve bura- dan siyâsî alanda bir meşruiyete ve sosyal alanda ise egemenlik enstrümanına dönüştürmüştür. Şiî ve Sünnî düşünce geleneklerinde yer bulan imâmet ve velâyet ile bunların uzantısı gibi gözüken kerâmet kavramı etrafında gelişen bazı aşırı yorumların kimi zaman tevhit akidesini zorlayan bo- yutlara ulaşabildiği görülmektedir. Dolayısıyla imâmet ve velâyet birer Kur'an kavramı olsalar da bunların ekseninde şekillenen yorumlardan en azından bir kısmının Kur'anî olduğunu söylemek pek de olası gözükmemektedir. Oysaki kavramların anlam dünyasına gereken hassasiyet gösteril- mediğinde zihin dili ölür ve dolayısıyla düşünsel açıdan özürlü bir toplum meydana gelir. Nitekim kavramlar açısından vahiy çerçevesinden kopan Müslümanlar, bilahare zihinsel bir karmaşanın içerisine düştüler. İşte biz bu çalışmamızda Şiî ve Sünnî ekollerin birbirinden ve daha çok da ikin- cisinin birincisinden etkilenerek oluşturduğu bu süreci, algıyı ve retoriği değerlendirmeye ve kimi zaman da eleştiriye tabi tutacağız.
Anahtar Kelime:

Leadership-Guardianship in Terms of Nature and Relationship

Öz:
Shia built the imamate, the most basic belief principle unique to it, with the con- cept of guardianship, and attributed this characteristic primarily to their imams. Afterward, Ahl as-Sunnah, especially Sufism as one of the sects within it, dealt with this concept; He placed it on the axis of his belief and lifestyle and turned it into an instrument of legitimacy in the political field and sovereignty in the social field. It is seen that some extreme interpreta- tions that develop around the concept of imamah and velayah (guardianship), which take place in the traditions of Shiite and Sunni thought, and the concept of miracle, which seems to be their extension, can sometimes reach dimensions that force the belief of tawhid. Therefore, although imamate and guardianship are concepts of the Qur’an, it does not seem possible to say that at least some of the interpretations shaped around them are Qur’anic. However, when the necessary sensitivity is not shown to the semantic world of the concepts, the language of the mind dies and therefore an intellectually disabled society emerges. As a matter of fact, Mus- lims, who broke away from the framework of revelation in terms of concepts, subsequently fell into mental confusion. In this study, we will evaluate, and sometimes even criticize, this pro- cess, perception and rhetoric, created by Shiite and Sunni schools, and more often the latter by being influenced by the former.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Abdulhamid, İrfan, Dirasat fi'l-fırak ve'l-akaidü'l- İslâmiyye, Matbaatu’l-İrşad, Bağdat 1967.
 • Afîfî, Ebu'l-Ala, Tasavvuf: İslam'da Manevi Devrim, çev. İbrahim Kaçar - Murat Sülün, Risale Yayınları, İstanbul 1996.
 • Afîfî, Ebu'l-Ala, Muhyiddîn İbnu’l-Arabî’nin Tasavvuf Felsefesi, çev. Mehmet Dağ, Ankara 1975.
 • Akgündüz, Ahmet, "Ebüssuûd Efendi", TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1994, c.10, ss. 365-371.
 • Akman, Mustafa, Celâleddin ed-Devvânî: Ahlaki Siyasi Felsefi Tasavvufi ve Kelami Görüşleri, Ensar Neşriyat, İstanbul 2017.
 • Akman, Mustafa, İbn-i Arabî: Kelâmi Tartışmalar Sorular Şüpheler, Ekin Yayınları, İstanbul 2017.
 • Akman, Mustafa, Mezhepler Tarihinin Klasik Kaynakları: İçerik ve Özellikleri. Ensar Neşriyat, İstanbul 2019.
 • Akman, Mustafa, “Muhyiddin İbnü’l-Arabî’ye Mutasavvıfların Yönelttiği Eleştiriler ve Mahiyeti”, İslâmi Araştırmalar, 2019, c. 30, sayı: 3, ss. 441-454.
 • Akman, Mustafa, “Kozmik İnsanlar/Ricâl’ul- Gayb”, II. Uluslararası El Ruha Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metin Kitabı, 9-11 Şubat 2018, Şanlıurfa, 2018, ss. 21-31.
 • Akman, Mustafa, “İbnü’l-Arabî’nin Söyleminin Felsefi Yönü ve Kaynakları”, Orta Asya’dan Anadolu’ya İlmin Yolculuğu, Karabük Üniversitesi Yayınları, Karabük 2021, ss. 685-748.
 • Algar, Hamid, "Çârdeh Ma'sûm-i Pâk", TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1993, c.8, ss. 227-228.
 • Altıparmak, Ömer Faruk, “İhvân-ı Safâ ve Tasavvuf”, Tasavvuf Dergisi, 2008, c. 9, sayı: 22, ss. 81-102.
 • Altunkaya, Mustafa, “XIV. Asır İrân Tasavvuf Eğilimleri Bağlamında İrfânî Tasavvufa Dair”, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [Mesned], 2014, c. 5, sayı: 1, ss. 171-189.
 • Altunkaya, Mustafa, “Bazı Şiî Kaynaklarda Tasavvufun Yeri”, Doğu Esintileri: İranoloji, Fars Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 2016, sayı: 5, ss.175-194.
 • Âmulî, Haydar. Câmiu’l-Esrâr ve Menbau’l- Envâr: Risâletu nakd'in-Nukud fî Ma'rifet'il- Vücud. neşr. Hanry Corbin, Osman Yahya İsmail, Çâp-ı dovvom, Tahran 1368/1989.
 • Âmulî, Haydar, el-Mukaddimât min Kitabi Nass'in-Nusus fi Şerhi Fusûs'il-Hikem, haz. Henry Corbin - Osman Yahya, 2. bsk., Sihami-i Amm, Tahran 1988.
 • Arjomand, Said Amir, “İmâmiyye Şiası’nda İmâmet Krizi ve Gaybet Kurumu: Sosyo- Tarihi Bir Bakış Açısı”, çev. Ali Avcu,
 • Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010, c. 14, sayı: 2, ss. 535-568.
 • Arslan, Hulusi, “Erken Dönem Şiî Gulat Hareketlerde İmamet-Nübüvvet İlişkisi”. İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi], 2011, c. 2, sayı: 2, ss. 81-93.
 • Ay, Mahmut, “Sufî Teolojinin Peygamberlik Algısı”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008, 49, sayı: 1, ss. 17-47.
 • Ay, Mahmut, “Tasavvuftaki Kutsiyet İnanışlarına Yönelik Geleneksel Eleştiri Literatürü ve Meşruiyet Temelleri”, İslâm Düşünce ve Geleneğinde Kutsiyet, Velâyet, Kerâmet., ed. Y. Şevki Yavuz, Kuramer Yay., İstanbul 2017, ss. 247-287.
 • Aydın, Mehmet Âkif, "İmâmet”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2000, c. 22, ss.203-207.
 • Aydın, Mehmet S., "İnsan-ı Kâmil”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2000, c.22, ss. 330-331.
 • Aydın, Muhammet, “Kur’an’da Peygamber Tasavvuru”, Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2019, c. 8, sayı: 15, ss. 35-60.
 • Ayiş, Mehmet Şirin, “İslâm Düşünce ve Geleneğinde Kutsiyet, Velâyet ve Kerâmet Anlayışının Üzerinde Bulunduğu Zemin ile İlgili Bazı Tespit ve Değerlendirmeler”, İslâm Düşünce ve Geleneğinde Kutsiyet, Velâyet, Kerâmet. ed. Y. Şevki Yavuz, Kuramer Yayınları, İstanbul 2017, ss. 387- 400.
 • Ayiş, Mehmet Şirin, “Tasavvufa Yönelik Eleşti- riler Bağlamında “Velâyet” Kavramının Kaynaklarda Ele Alınışı”, 2020, Tasavvuf Dergisi, XXIII/45, ss. 37-61.
 • Barlak, Muzaffer, “İslam Düşüncesinde Muhalefetin Teopolitik İmkânı ve Yapısı”, e-Makâlât Mezhep Araştırmaları, 2018, c. 11, sayı: 2, ss. 383-430.
 • Barlak, Muzaffer, “İtikadî Mezheplerde İlahiyyât ve Nübüvvet Bahislerinin Bütünlüğü Sorunu”, e-Makâlât Mezhep Araştırmaları, 2017, c. 10, sayı: 2, ss. 563-583.
 • Baysal, Erkan, “Muhammed Âbid el-Câbirî’ye Göre İrfânîlerin Nübüvvet Anlayışları”, Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017, c. 5, sayı: 10, ss.245- 268.
 • Bender, Cemşid, Kürt Uygarlığında Alevîlik, Kaynak Yayınları, İstanbul 1991.
 • Benli, Yusuf, “Şiî Düşüncede Ehl-i Beyt Tasavvurları”, İslâmî Araştırmalar, 2004, c. 17, sayı: 4, ss. 337-353.
 • Bereke, Abdülfettâh Abdullah, "Hakîm et- Tirmizî”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1997, c. 15, ss. 196-199.
 • Buehler, Arthur, “İslam’ın İlk Dönemlerinde Örtüşen Akımlar: Tasavvuf Şeyhi ve Şii İmam”, çev. Mehmet Atalay, e-Makâlât Mezhep Araştırmaları, c. 7, sayı: 1, ss.209-239.
 • Bulut, Mehmet, “İsmet”, TDV İslâm Ansiklo- pedisi, İstanbul 2001, c. 23, ss.134-136.
 • Câbirî, Muhammed Âbid, Arap-İslâm Aklının Oluşumu, çev. İbrahim Akbaba, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2001.
 • Câbirî, Muhammed Âbid, Arap-İslam Kültürünün Akıl Yapısı, çev. Heyet, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2001.
 • Câbirî, Muhammed Âbid, Arap-İslâm Siyasal Aklı, çev. Vecdi Akyüz, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2001.
 • Câbirî, Muhammed Âbid, Felsefi Mirasımız ve Biz, çev. S. Aykut, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2003.
 • Cooper, John, “et-Tûsî’nin Ölümünden İsfahan Okulu’nun Kuruluşuna Kadar Geçen Sürede İslâm Felsefesi”, İslam Felsefesi Tarihi, çev. Şamil Öçal - Tuncay Başoğlu, ed. Seyyid Hüseyin Nasr - Oliver Leaman, Açılım Kitap, İstanbul 2007.
 • Corbin, Henry Eugénie, "Şiîlikte Velâyet Kavramı”, çev. Sabri Hizmetli, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1983, c. 26, ss. 717-726.
 • Çift, Salih, “Tasavvufta Velâyet Kavramı: Hakîm Tirmizî Örneği”, Bursa’da Dünden Bugüne Tasavvuf Kültürü-2, haz. Nahit Kayabaş, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Yayınları, Bursa 2003, ss. 116-150.
 • Çift, Salih, “Tasavvufta Velâyet ve Kutsiyet İnancı Etrafında Oluşan Tasavvurlar: Tespitler ve Teklifler”, İslâm Düşünce ve Geleneğinde Kutsiyet, Velâyet, Kerâmet, ed. Y. Şevki Yavuz, Kuramer Yayınları, İstanbul 2017, ss. 191-223.
 • Dabaşî, Hamid, İslam’da Otorite, çev. Süleyman E. Gündüz, İnsan Yayınları, İstanbul 1995.
 • Demirel, Harun Reşit, “İbn Hacer’in Takrîbu’l- Tezhîb’de Buharî’nin Bid‘at Ehli Olmakla Cerh Edilen Râvilerinden Bahsetmesi ve Hedyu’s-Sârî (Mukaddime)deki Müdafası”, EKEV Dergisi, 2000, c. 2, sayı: 3, ss. 29- 60.
 • Devvânî, Celâleddîn, Şevâkilu’l-Hûr fi Şerhi Heyâkili’n-Nûr li’s-Sühreverdî, thk. M. Abdulhak - M. Kevken, Beytu’l-Verrak, Bağdat 2010.
 • Doğanay, Süleyman, “Bid’atçılıkla Tenkid Edilen Buhârî Ravileri”, Bilimname Dergisi, 2015, c. 28, sayı: 1, ss. 27-54.
 • Durmuş, Üzeyir, “İmam Müslim’in Sahîh’ine Kaynaklık Bakımından İmâm Mâlik’in Muvatta’sı (Tahrîc, Mukâyese ve Tahlîl)”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2018, c. 6, sayı: 11, ss. 58-90.
 • Emir-Muezzi, Muhammed Ali, “İmâmi Şiilik’te Hadisin Sıhhat Kıstasları ve Fakîhin Otoritesine Dair Değerlendirmeler”, çev. M. Ali Sönmez, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, c. 12, sayı: 2, ss. 313-348.
 • Erdemci, Cemalettin, “Kelam İlminde Nassı Anlama Sorunu ve Aşırı Yorum”, İslâmî İlimler Dergisi, 2006, c. 1, sayı: 2, ss. 7- 38.
 • Erdemci, Cemalettin, “Kelamcıların Dini Metinleri Anlama Biçimi”, Dini ve Felsefi Metinler: Yirmibirinci Yüzyılda Yeniden Okuma, Anlama ve Algılama, c.2, Sultanbeyli Belediyesi Kültür Yay., İstanbul 2012, ss. 975-1000.
 • Erkut, Abdülkadir, “Tevbe Suresinin 9/31. Ayeti Çerçevesinde Din Adamı ve Karizma İlişkisi”, Diyanet İlmî Dergi, 2015, c. 51, sayı: 4, ss. 123-144.
 • Fatiş, Emrullah, "Şia’nın İmametle Şekillenen İnanç Esasları”, Bilimname Dergisi, 2012, sayı: 23, ss. 85-103.
 • Gökbulut, Süleyman, “Safevîler Devrinde Şiîliğin Yayılmasında Tasavvufun Rolü: Tasavvuf Tarihi Açısından Bir Değerlendirme”, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2016, c. 15, sayı: 30, ss. 269-297.
 • Gökbulut, Süleyman, “Seyyid Haydar Âmülî ve Câmi’u’l-Esrâr ve Menba’u’l-Envâr Adlı Eserinde Tasavvuf Şiîlik İlişkisi”, Tasavvuf Dergisi, 2016, sayı: 37, ss. 45-71.
 • Harman, Ömer Faruk, "Azîz”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1991, c. 4, ss.332.
 • Hatiboğlu, Mehmed Said, Hilafetin Kureyşliliği, Kitabiyat Yayınları, Ankara 2005.
 • Hodgson, Marshall, İslâm'ın Serüveni, çev. Komisyon, İz Yayıncılık, İstanbul 1995.
 • Izutsu, Toshihiko, İslâm'da Varlık Düşüncesi, çev. İbrahim Kalın, İnsan Yayınları, İstanbul 1995.
 • İbiş, Fatih, “İbnü’l-Arabî’nin Kelâm Eleştirisi”, Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2021, c. 8, sayı: 2, ss. 1355- 1376.
 • İbnü’l-Arabi, Muhyiddin, Fususu’l-Hikem tercüme ve şerhi, tercüme ve şerh: Ahmed Avni Konuk, editör: Mustafa Tahralı vdğr., Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul 2017.
 • İbn Haldun, Tasavvufun Mahiyeti Şifâu's-Sâil (li-Tehzîb'il-Mesâil), haz. Süleyman Uludağ, Dergah Yayınları, İstanbul 1984.
 • İbnu'l-Cevzî, Abdurrahman, el-Mevduat, thk. Abdurrahman Muhammed Osman, Daru’l- Fikr, Beyrut 1983.
 • İbn Teymiyye, Mecmuu fetava (Kitâbu't- tasavvuf), nşr. Abdurrahman Muhammed b. Kâsım, Mecmuu Melik Fahd, Medine 2004/1425.
 • İsfahanî, Rağıb, Müfredât: Kur'an Istılahları Sözlüğü, çev. Mehmet Yolcu- Abdulbaki Güneş, Çıra Yayınları, İstanbul 2007.
 • Kara, Mustafa, “Ma'rûf Kerhî ve Tasavvuf-Şia İlişkisi Üzerine”, Hareket Dergisi, 1980, sayı: 16-17, ss. 3-14.
 • Karahan, Abdullah, “Hz. Hüseyin’in Öldürüleceğini Bildiren Rivâyetler Açısından Hadis Kaynaklarında Kerbela Olayı”, Çeşitli Yönleriyle Kerbela (Din Bilimleri) 3, haz. Alim Yıldız, Kültür ve Turizm Bakanlığı Fonu Yay., Sivas 2010, ss. 23-58.
 • Kartal, Ahmet, “Anadolu Selçuklu Devleti Döneminde Dil ve Edebiyat”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 2008, sayı: 1, ss. 95-168.
 • Kaya, Emrah, “İbnü’l-Arabî’nin Bilgi Kaynakları ve Bu Kaynaklardan İstifade Metodu”, Uluslararası İbnü’l Arabi Sempozyumu: İnsanlığın Hakikat Arayışı ve İbnü’l Arabi, İnönü Ün. Yayınları, Malatya 2018, ss. 719-728.
 • Kaya, Emrah, “Tasavvufun ve Epistemolojik Bir Araç Olarak İlhamın İbn Teymiyye Düşüncesindeki Yeri”, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 2016, c. 20, sayı: 1, ss. 11-34.
 • Küçük, Hülya, “Tasavvufta Kadın”, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi], 1997, sayı: 7, ss.389- 398.
 • Ma’ruf, Haşim, Beyne’t-Tasavvuf ve’t-Teşeyyu‘, Daru’l-Kalem, Beyrut 1979.
 • Mirjafari, Hüseyin, “Tasavvuf ve Safevîler Döneminde Sûfî Kelimesinin Anlamındaki Aşamalı Değişim”, çev. Sagıp Atlı, Sûfî Araştırmaları, 2012, c. 3, sayı:5, ss. 107- 114.
 • Morris, James W., “Velî Ne Demektir? Velâyet Bağını Keşfetme”, Hacı Bayrâm-ı Velî Uluslararası Sempozyumu, Ankara 2012, ss.177-184.
 • Namlı, Tuncer, “İlke ve Olgu, Görüş ve Fırka Süreçlerinde Mezheb”, Eskiyeni Dergisi, 2012, sayı: 25, ss. 5-13.
 • Nasr, Seyyid Hüseyin, “Nazarî İrfan, Doktriner Tasavvuf ve Bugünkü Önemi”, İslâm Araştırmaları Dergisi, 2004, sayı: 12, ss. 1-26.
 • Nasr, Seyyid Hüseyin, “Farsça Konuşan Dünyada İbn Arabî”, çev. Tahir Uluç, İbn Arabî Anısına (Makaleler), İnsan Yayınları, İstanbul 2002, ss. 171-176.
 • Nesefi, Ömer, “Kitabün fi Mezâhibi'l- Mutasavvıfa”, çev. Süleyman Uludağ, Diyanet İlmi Dergi, 1979, c. 18, sayı: 3, ss. 167-173.
 • Netton, Ian Richard, “İslâm Felsefesinde Yeni Eflâtunculuk”, çev. Gürbüz Deniz, Dinî Araştırmalar, 2004, c. 7, sayı: 19, ss. 351- 355.
 • Oruçhan, Osman, “İbn Hacer’in Buhârî Ravileri Savunusu: Hedyu’s-Sârî Özelinde Bir Değerlendirme”, Din Bilimleri Dergisi, 2017, c. 17, sayı: 1, ss. 83-125.
 • Oruçhan, Osman, “İbn Hacer’in Yalancılıkla İtham Edilen Buhari Ravileri Savunusu Üzerine Bir Değerlendirme”, Turkish Studies, 2016, c. 11, sayı:17, ss.487-518.
 • Öngören, Reşat, "Tarikat", TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2011, c. 40, ss. 95- 105.
 • Öngören, Reşat, "Tasavvuf", TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2011, c. 40, ss. 119-126.
 • Öz, Mustafa - İlhan, Avni, “İmâmet”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2000, c.22, ss. 201-203.
 • Öz, Mustafa, Başlangıçtan Günümüze Şîîlik ve Kolları, Ensar Neşriyat, İstanbul 2011.
 • Özbolat, Abdullah, “Toplumsal Fonksiyonları Bağlamında Dini Otorite: Tipolojik Bir Deneme”, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2015, c. 20, sayı: 2, ss. 1-23.
 • Pürcevâdî, Nasrullah, “On İki İmam Şiiliğinde Tasavvufa Muhalefet”, çev. Abdullah Kartal, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002, c. 11, sayı: 1, ss. 233-242.
 • Radtke, Bernd, “İbnü’l-Arabî’nin Öncülerinden Biri: Hakîm Tirmizî ve Velâyet Görüşü”, çev. Salih Çift, Tasavvuf Dergisi, 2007, c. 9, sayı: 21, ss. 501-507.
 • Sancar, Faruk, “İbn Arabi’nin Efdaliyet Nazariyesi’nin Ehl-i Sünnet Açısından Değerlendirilmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2011, c. 2, sayı: 34, ss. 93-114.
 • Sarmış, İbrahim, Teorik ve Pratik Açıdan Tasavvuf ve İslâm, 7. bsk., Ekin Yayınları, İstanbul 2014.
 • Soğukoğlu, Fehmi - Biçer, Ramazan, “Hicrî V. Yüzyıla Kadar Olan Dönemde Sûfî ve Şiî Düşünce Açısından Epistemolojik İnsan Hiyerarşisinde Velî ve İmam’ın Konumu”, Kelam Araştırmaları Dergisi [Kader], 2017, c. 15, sayı: 3, ss. 615-642.
 • Sinanoğlu, Mustafa, "İlham (Diğer Dinlerde)”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2000, c. 22, ss. 100-101.
 • Sürmeli, Mehmet, “Kur’ân-ı Kerim’de Velâyet Kavramı”, Tasavvuf Dergisi, 2002, c.3, sayı: 9, ss. 303-336.
 • Şelebi, Abdülcelil, “Batınî Tefsirinin Doğuşu ve Nedenleri”, çev. Gıyasettin Arslan, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004, c. 9, sayı: 1, ss. 99-108.
 • Şeybî, Kamil Mustafa, es-Sılatu Beyne't- Tasavvuf ve't-Teşeyyu‘, Daru’l-Endulus, Beyrut 1982.
 • Taftazânî, Sadettin, Şerhu'l-Akâid, çev. Süleyman Uludağ, Dergah Yayınları, İstanbul 2013.
 • Topaloğlu, Bekir, “Velî (Esmâ-i Hüsnâ)”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2013, c. 43, ss. 24-25.
 • Topaloğlu, Fatih, “Şia’nın İran Kültüründen Etkilendiği Düşüncesi Üzerine Bir Değerlendirme”, Milel ve Nihal, 2011, c. 8, sayı: 3, ss. 31-45.
 • Topaloğlu, Fatih, “Eski İran’daki Yarı Tanrı-Kral Anlayışının Şii İmamet İnancına Etkisi”, Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2016, c. 3, sayı: 6, ss. 72-81.
 • Tosun, Necdet, “Mâtürîdiyye ve Tasavvuf İlişkisi”, Tasavvuf Dergisi, 2016, c. 17, sayı: 38, ss. 47-54.
 • Uludağ, Süleyman, “Keramet”, TDV İslâm Ansiklopedisi, Ankara 2002, c. 25, ss.265- 268.
 • Uludağ, Süleyman, “Şiîlikte Tasavvuf”, Milletlerarası Tarihte ve Günümüzde Şiilik Sempozyumu, İSAV Yayınları İstanbul 1993, ss. 515-542.
 • Uludağ, Süleyman, “Velî”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2013, c. 43, ss. 25- 28.
 • Uysal, Muhittin, Tasavvuf Kültüründe Hadis, Yediveren Kitap, Konya 2001.
 • Ünal, İsmail Hakkı, “Kur’an ve Sünnet Açısından Kutsiyet, Velâyet ve Kerâmet”, İslâm Düşünce ve Geleneğinde Kutsiyet, Velâyet, Kerâmet, ed. Y. Şevki Yavuz, Kuramer Yayınları, İstanbul 2017, ss. 19- 48.
 • Üzüm, İlyas, “İsnaaşeriye (Kelâm)”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2001, c. 23, ss. 147-149.
 • Vekil, Abdurrahman Abdulvehhab, Hazihi hiye's-sufiyye, 4. bsk., Dâru'l-Kutubi'l- İlmiyye, Beyrut 1984.
 • Watt, William Montgomery, Müslüman Aydın: (Gazali Hakkında Bir Araştırma), çev. Hanifi Özcan, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fak. Yay., İzmir 1989.
 • Wisnovsky, Robert, “Şii Kelamında Ekberi Dönüşümün Bir Yönü”, çev. Ercan Alkan, Tasavvuf Dergisi, 2010, sayı: 26, ss. 237- 252.
 • Yavuz, Yusuf Şevki, “İslâm Akâidinde Kutsiyet, Velâyet ve Kerâmet İnancına İtikadî Mezheplerin Bakışı”, İslâm Düşünce ve Geleneğinde Kutsiyet, Velâyet, Kerâmet, ed. Y. Şevki Yavuz, Kuramer Yayınları, İstanbul 2017, ss. 113-150.
 • Yavuz, Yusuf Şevki, “Kutsiyet, Velâyet, Kerâmet Sempozyumuna Dair Genel Değerlendirme”, İslâm Düşünce Ve Geleneğinde Kutsiyet, Velâyet, Kerâmet, ed. Y. Şevki Yavuz, Kuramer Yayınları, İstanbul 2017, ss. 445-454.
 • Yeşilyurt, Temel, “Kelâm Açısından Velâyet- Nübüvvet İlişkisi”, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1996, sayı: 2, ss. 389-408.
 • Yeşilyurt, Temel, “Kutsiyet, Velâyet ve Kerâmet Kavramları”, İslâm Düşünce ve Geleneğinde Kutsiyet, Velâyet, Kerâmet, ed. Y. Şevki Yavuz, Kuramer Yayınları, İstanbul 2017, ss. 289-297.
 • Yıldırım, Ahmet, “Tasavvufun Kaynağı Olarak Hadis”, Hadis ve Siyer Araştırmaları, 2018, c. 4, sayı: 2, ss. 51-70.
 • Yıldırım, Ahmet, Tasavvufun Temel Öğretilerinin Hadislerdeki Dayanakları, TDV Yayınları, Ankara 2013.
 • Yıldırım, Enbiya, “Sahîhân Üzerinde İcma Meselesi”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1998, sayı: 2, ss. 361- 369.
 • Yıldırım, Ramazan, “Yanlış Peygamber Algısının Sebepleri”, Hz. Peygamber’in Nübüvvetinin Süresi ve Kapsamı, Çalıştay Bildiri ve Müzakere Metinleri (17-19 Ekim 2014), Gaziantep, 2015, ss. 265- 267.
 • Yılmaz, Sabri, “İslâm’ın Temel inanç Esasları Açı- sından Kutsiyet, Velâyet ve Kerâmet”, İslâm Düşünce ve Geleneğinde Kutsiyet, Velâyet, Kerâmet, ed. Y. Şevki Yavuz, Kuramer Yayınları, İstanbul 2017, ss.431-437.
 • Zincânî, İbrahim, “Ana Hatlarıyla İmâmiyye Akidesi”, çev. Murat Serdar, Bilimname dergisi, 2005, c. 3, sayı: 8, ss. 133-143.
APA AKMAN M (2022). Mahiyet ve Münasebet Perspektifinden İmâmet-Velâyet. , 911 - 933.
Chicago AKMAN MUSTAFA Mahiyet ve Münasebet Perspektifinden İmâmet-Velâyet. (2022): 911 - 933.
MLA AKMAN MUSTAFA Mahiyet ve Münasebet Perspektifinden İmâmet-Velâyet. , 2022, ss.911 - 933.
AMA AKMAN M Mahiyet ve Münasebet Perspektifinden İmâmet-Velâyet. . 2022; 911 - 933.
Vancouver AKMAN M Mahiyet ve Münasebet Perspektifinden İmâmet-Velâyet. . 2022; 911 - 933.
IEEE AKMAN M "Mahiyet ve Münasebet Perspektifinden İmâmet-Velâyet." , ss.911 - 933, 2022.
ISNAD AKMAN, MUSTAFA. "Mahiyet ve Münasebet Perspektifinden İmâmet-Velâyet". (2022), 911-933.
APA AKMAN M (2022). Mahiyet ve Münasebet Perspektifinden İmâmet-Velâyet. İslami Araştırmalar, 33(3), 911 - 933.
Chicago AKMAN MUSTAFA Mahiyet ve Münasebet Perspektifinden İmâmet-Velâyet. İslami Araştırmalar 33, no.3 (2022): 911 - 933.
MLA AKMAN MUSTAFA Mahiyet ve Münasebet Perspektifinden İmâmet-Velâyet. İslami Araştırmalar, vol.33, no.3, 2022, ss.911 - 933.
AMA AKMAN M Mahiyet ve Münasebet Perspektifinden İmâmet-Velâyet. İslami Araştırmalar. 2022; 33(3): 911 - 933.
Vancouver AKMAN M Mahiyet ve Münasebet Perspektifinden İmâmet-Velâyet. İslami Araştırmalar. 2022; 33(3): 911 - 933.
IEEE AKMAN M "Mahiyet ve Münasebet Perspektifinden İmâmet-Velâyet." İslami Araştırmalar, 33, ss.911 - 933, 2022.
ISNAD AKMAN, MUSTAFA. "Mahiyet ve Münasebet Perspektifinden İmâmet-Velâyet". İslami Araştırmalar 33/3 (2022), 911-933.