Yıl: 2022 Cilt: 30 Sayı: 54 Sayfa Aralığı: 291 - 311 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17233/sosyoekonomi.2022.04.16 İndeks Tarihi: 10-11-2022

Ekonomi Okuryazarlığı: Esnafa Yönelik Bir Araştırma

Öz:
Çalışmada ekonomi okuryazarlığı düzeyi Gaziantep ilindeki esnaf kesimi üzerinden ölçülmüştür. Araştırmada, Gaziantep esnafının ekonomi okuryazarlık düzeyinin yüksek olduğu bulunmuştur. Farklılık testlerinde ekonomi okuryazarlığı düzeyi, eğitim düzeyi görece yüksek esnafta ve işletme çalışanlarına kıyasla işletme sahiplerinde daha yüksek bulunmuştur. Cinsiyete göre ise farklılık göstermediği anlaşılmıştır. Sonuçlara göre, yüksek ekonomi okuryazarlık düzeyine sahip esnaf orta ve uzun dönemde mikro ve makroekonomik göstergeleri etkileyebilme gücüne sahiptir. Politika yapıcıları esnaf sınıfını doğrudan ve dolaylı etkileyebilecek karar süreçlerinde bunu dikkate almalı; bilgi düzeylerini ileriye taşıması için gerekli desteği sağlamalıdır.
Anahtar Kelime:

Economic Literacy: A Study on Tradespeople

Öz:
In the study, the economic literacy level was measured over the tradesmen in Gaziantep, and it was found, that the economic literacy level of the tradesmen was high. In the difference tests, economic literacy level was found to be higher in tradesmen with relatively high education levels, in business owners compared to employees. There wasn’t a difference according to gender. Tradesmen with high economic literacy levels have the power to affect micro and macroeconomic indicators in the medium and long term. Policymakers should consider this in their decision that may directly/indirectly affect the craftsman class and should be supported to increase their knowledge level.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akhan, N.E. (2013), “Adım Adım Ekonomi Okuryazarlığı: Sosyal Bilgiler Dersleri İçin Alternatif Yollar”, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(14), 1-29.
 • Bayhan, P. vd. (2007), “Çocukların Ekonomiyle İlgili Kavramlara Yönelik Algılarının Yaşlara Göre İncelenmesi”, Eğitim ve Bilim, 32(143), 3-11.
 • Baykul, A. & M.A. Dulupçu (2009), “Isparta İl Merkezindeki Gıda Hizmet Sektöründe Çalışan Esnafın Sorunları Üzerine Bir İnceleme”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(10), 63-81.
 • Bentler, P. (1992), “On The Fit of Models to Covariances And Methodology to The Bulletin”, Psychological Bulletin, 112, 400-404.
 • Bland, J.M. & D.G. Altman (1997), “Statistics Notes: Cronbach's Alpha”, Bmj, 314(7080), 572.
 • Burke, M.A. & M. Manz (2011), “Economic Literacy and Inflation Expectations: Evidence from a Laboratory Experiment”, Public Policy Discussion Papers, No.11-8.
 • Byrne, B. (2010), Structural Equation Modeling With AMOS: Basic Concepts, Applications and Programming, New York: Routledge.
 • CSEF (Centre for Studies in Economics and Finance) (2009), “Economic Literacy: An International Comparison”, Working Paper No: 238.
 • Çetiner, M. & A.M. Çilingirtürk (2019), “Sosyal Ağların Finansal Okuryazarlık Üzerine Etkisi”, Sosyoekonomi, 27(41), 41-56.
 • Darvin, M.W. (2006), Economics Framework for the 2006 National Assessment of Educational Progress, Washington: National Assessment Governing Board U.S. Department of Education.
 • Dilek, S. vd. (2016), “Kastamonu Üniversitesi Öğrencilerinin Ekonomi Okuryazarlığı”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(7), 1865-1878.
 • DPT (1979), Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 1979-1983, Yayın No: 1664, Ankara.
 • DPT (2001), “Esnaf ve Sanatkârlara Götürülen Hizmetler”, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Yayın No: DPT: 2653-ÖİK:658, Ankara.
 • DPT (2013), Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018, DPT: 1041, Ankara.
 • Gavcar, E. vd. (2006), “Seyyar Pazar Esnafının Sorunları Ve Çözüm Önerileri (Muğla İli Örneği)”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(9), 133-142.
 • George, D. & P. Mallery (2003), SPSS For Windows Step By Step: A Simple Guide And Reference, 11.0 Update (4th Ed.), Boston: Allyn & Bacon.
 • Gerek, S. & A.A. Kurt (2008), Economic Literacy of University Students: A Sample From Anadolu University, <https://ssrn.com/abstract=1137610>, 25.12.2017.
 • Gerek, S. & A.A. Kurt (2010), “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümlerinde Ekonomi Okuryazarlığına İlişkin Göstergeler”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 87-97.
 • Gerek, S. & A.A. Kurt (2011), “Ekonomi Okuryazarlığına Yönelik Ampirik Bir Araştırma”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 30(1), 59-73.
 • Gianinno, L. & V.L. Crittenden (2005), “Assessing Shared Understanding of EconomicExchange Among Children and Adults”, Psychology & Marketing, 22(7), 551-576.
 • Hayta, N. & N.E. Akhan (2014), “İlköğretim Sosyal Bilgiler Derslerinde Ekonomi Okuryazarlığının Geliştirilmesi”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 18 (1), 205-230.
 • Hu, L. t. & P. Bentler (1999), “Cutoff Criteria For Fit Indexes in Covariance Structure Analysis: Conventional Criteria Versus New Alternatives Structural Equation Modeling”, A Multidisciplinary Journal, 6(1), 1-55.
 • Jappeli, T. (2009), “Economic Literacy: An International Comparision, Centre For Studies in Economics And Finance”, Working Paper No. 238, Italy.
 • Kepenek, Y. & N. Yentürk (2011), Türkiye Ekonomisi, 24. Basım, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Kline, P. (1994), An Easy Guide To Factor Analysis, New York: Routledge.
 • Lusardi, A. et al. (2010), “Financial Literacy Among The Young: Evidence And Implications For Consumer Policy”, CFS Working Paper, No. 2010/09.
 • Mercan, N. vd. (2012), “Ekonomi Okuryazarlığına Yönelik Ampirik Bir Araştırma”, Ekonomi Bilimleri Dergisi, 4(2), 109-118.
 • Miller, S.L. (1988), Economic Education For Citizenship Office of Educational Research and Improvement (ED), Washington, DC.
 • NCREL North Central Regional Educational Laboratory (2003), 21st Century Skills: Economic Literacy, <http://www.careersmarts.com/21/engauge21st.pdf>, 10.01.2018.
 • Oanea, D.C. & A. Dornean (2012), “Defining and Measuring Financial Literacy, New Evidence From Romanian’ Students of the Master Finance”, Scientific Annals of the Alexandru Ioan Cuza, University of Iaşi Economic Sciences, 59(2), 113-129.
 • OECD (2005), Improving Financial Literacy, France: OECD Publishing.
 • Prete, A.L. (2013), “Economic Literacy, Inequality, And Financial Development”, Economics Letters, 118, 74-76.
 • Remund, D.L. (2010), “Financial Literacy Explicated: The Case for a Clearer Definition in an Increasingly Complex Economy”, Journal of Consumer Affairs, 44, 276-295.
 • Schumacker, R.E. & R.G. Lomax (2010), A Beginner's Guide to Structural Equation Modeling (Third Edition), Routledge, New York.
 • Sedaie, B. (1998), “Economic Literacy And The Intention To Attend College”, Research in Higher Education, 39, 337-364.
 • Snavely, L. & N. Cooper (1997), “The Information Literacy Debate”, The Journal of Academic Librarianship, 23(1), 9-13.
 • Staubs, M.O. (2007), “Economics Education: Attitudes And Practices of Elementary and Middle Grade Teacher Candidates”, PhD Dissertation, The Department of Elementary Education in the Graduate School of the University of Alabama, Alabama: Tuscaloosa.
 • Şantaş, F. & B. Demirgil (2015), “Ekonomi Okuryazarlığı Düzeyinin Tespitine İlişkin Bir Araştırma”, Akademik Bakış Dergisi, (48), 46-60.
 • Taft, M.K. et al. (2013), “The Relation Between Financial Literacy, Financial Wellbeing and Financial Concerns”, International Journal of Business and Management, 8(11), 63-75.
 • The North Central Regional Educational Laboratory (NCREL) (2003), 21st Century Skills: Literacy in the Digital Age, The USA.
 • Ünal, S. vd.. (2015), “Ekonomi Okuryazarlığı ve Kredi Kartı Tutumunun Rasyonel Kredi Kartı Kullanımına Etkisi: Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı MYO Örneği”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 10(1), 31-52.
 • Walstad, W.B. & J.C. Soper (1988), “A Report Card on the Economic Literacy of U.S. High School Students”, The American Economic Review, 78 (2), 251-256.
 • Walstad, W.B. & M. Larsen (1992), A National Survey of American Economic Literacy, Lincoln, NE: Gallup Organization.
 • Walstad, W.B. et al. (2010), Basic Economics Test: Examiner’s Manual (Third Edition), Council for Economic Education.
 • Xu, L. & B. Zia (2012), “Financial Literacy Around The World, An Overview of The Evidence with Practical Suggestions for The Way Forward”, The World Bank, Policy Research Working Paper No. 6107.
 • Yeop Yunus, N.K. et al. (2010), “Economic Literacy Amongst the Secondary School Teachers in Perak Malaysia”, Information Management and Business Review, 1(2), 69-78.
 • Yılmaz, E. & A. İrmiş (2021), “Denizli Esnaflarının Girişimcilik Özelliklerini İncelemeye Yönelik Bir Araştırma”, Pamukkale University Journal of Business Research, 8(2), 346-377.
 • Yücel, F. (2008), Kent Esnaf ve Zanaatkârlarının Ekonomik Sorunları, Tehditler ve Çözüm Önerileri, Kent Araştırmaları Merkezi, İstanbul.
APA Çütcü İ, Kılıç Y, Meral G (2022). Ekonomi Okuryazarlığı: Esnafa Yönelik Bir Araştırma. , 291 - 311. 10.17233/sosyoekonomi.2022.04.16
Chicago Çütcü İbrahim,Kılıç Yunus,Meral Gozde Ekonomi Okuryazarlığı: Esnafa Yönelik Bir Araştırma. (2022): 291 - 311. 10.17233/sosyoekonomi.2022.04.16
MLA Çütcü İbrahim,Kılıç Yunus,Meral Gozde Ekonomi Okuryazarlığı: Esnafa Yönelik Bir Araştırma. , 2022, ss.291 - 311. 10.17233/sosyoekonomi.2022.04.16
AMA Çütcü İ,Kılıç Y,Meral G Ekonomi Okuryazarlığı: Esnafa Yönelik Bir Araştırma. . 2022; 291 - 311. 10.17233/sosyoekonomi.2022.04.16
Vancouver Çütcü İ,Kılıç Y,Meral G Ekonomi Okuryazarlığı: Esnafa Yönelik Bir Araştırma. . 2022; 291 - 311. 10.17233/sosyoekonomi.2022.04.16
IEEE Çütcü İ,Kılıç Y,Meral G "Ekonomi Okuryazarlığı: Esnafa Yönelik Bir Araştırma." , ss.291 - 311, 2022. 10.17233/sosyoekonomi.2022.04.16
ISNAD Çütcü, İbrahim vd. "Ekonomi Okuryazarlığı: Esnafa Yönelik Bir Araştırma". (2022), 291-311. https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2022.04.16
APA Çütcü İ, Kılıç Y, Meral G (2022). Ekonomi Okuryazarlığı: Esnafa Yönelik Bir Araştırma. Sosyoekonomi, 30(54), 291 - 311. 10.17233/sosyoekonomi.2022.04.16
Chicago Çütcü İbrahim,Kılıç Yunus,Meral Gozde Ekonomi Okuryazarlığı: Esnafa Yönelik Bir Araştırma. Sosyoekonomi 30, no.54 (2022): 291 - 311. 10.17233/sosyoekonomi.2022.04.16
MLA Çütcü İbrahim,Kılıç Yunus,Meral Gozde Ekonomi Okuryazarlığı: Esnafa Yönelik Bir Araştırma. Sosyoekonomi, vol.30, no.54, 2022, ss.291 - 311. 10.17233/sosyoekonomi.2022.04.16
AMA Çütcü İ,Kılıç Y,Meral G Ekonomi Okuryazarlığı: Esnafa Yönelik Bir Araştırma. Sosyoekonomi. 2022; 30(54): 291 - 311. 10.17233/sosyoekonomi.2022.04.16
Vancouver Çütcü İ,Kılıç Y,Meral G Ekonomi Okuryazarlığı: Esnafa Yönelik Bir Araştırma. Sosyoekonomi. 2022; 30(54): 291 - 311. 10.17233/sosyoekonomi.2022.04.16
IEEE Çütcü İ,Kılıç Y,Meral G "Ekonomi Okuryazarlığı: Esnafa Yönelik Bir Araştırma." Sosyoekonomi, 30, ss.291 - 311, 2022. 10.17233/sosyoekonomi.2022.04.16
ISNAD Çütcü, İbrahim vd. "Ekonomi Okuryazarlığı: Esnafa Yönelik Bir Araştırma". Sosyoekonomi 30/54 (2022), 291-311. https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2022.04.16