Yıl: 2022 Cilt: 51 Sayı: 236 Sayfa Aralığı: 3241 - 3252 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.37669/milliegitim.953208 İndeks Tarihi: 17-11-2022

Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Karar Verme Stillerinin ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Öz:
Bu çalışmanın amacı, öğretmen ve okul yöneticilerinin karar verme stillerinin ve problem çözme becerilerinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, çalışma nicel araştırma yöntemlerinden betimsel ve ilişkisel tarama modeline göre yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Bursa Yıldırım ilçesinde görev yapan okul yöneticileri ve öğretmenler oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise bu evren içinden bir grup okul yöneticisi ve öğretmen oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu, Problem Çözme Ölçeği (PÇÖ) ve Melbourne Karar Verme Ölçeği (MKVÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 21.0 paket programından faydalanılarak Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk Normallik Testleri, gruplar arası karşılaştırmalar için Mann-Whitney U (MW U) testi kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki korelasyonlar Spearman-Korelasyon katsayısı ile incelenmiştir. Sonuç olarak; araştırmada ele almaya çalışılan öğretmen ve okul yöneticilerinin karar verme stillerinin ve problem çözme becerilerinin düzeyleri incelendiğinde; okul yönetiminden birinci derece sorumlu olan okul yöneticilerinin karar vermede öz saygı düzeylerinin yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca dikkatli karar verme stiline sahip öğretmen ve okul yöneticilerinin problem çözme becerisine de sahip olduğu fakat kaçıngan, erteleyici ve panik karar verme stiline sahip olanların ise problem çözme becerilerinin yetersiz olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelime: okul yöneticisi öğretmen karar verme stili ve problem çözme

A Research On The Ways Of Making Decisions And Problem Solving Skills Of Teachers And School Managers

Öz:
This study aims to concentrate on the ways of making decisions and problem solving skills of teachers and school managers. For this purpose, the study was designed according to the descriptive and relational screening model, which is a quantitative research method. This study took place in schools located in Yıldırım, Bursa. The participants of the study are school managers and teachers working in Yıldırım, Bursa during the 2020-2021 academic year. The researchers of the study have developed Personal Information Forms, Problem Solving Scales (PÇÖ), Melbourne Making Decision Scale (MKVÖ) and used them to get the necessary data for the research. To analyze the data gathered from the scales we have used SPSS 21.0 package programme, Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk normality tests and for the comparison of group we used MW test. The correlation between the variants have been analyzed with the help of Spearman coefficient of correlation. As a result when we evaluate the data from all these scales about the ways of making decisions and problem solving skills of teachers and school managers, we can say that school managers lack self-respect while making decisions. Also it is seen that teachers and managers who show a careful decision making profile have good problem solving skills however the ones with avoiding, postponer and impatient personality types have ineffective problem solving skills.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA DENİZ M, Haşıl Korkmaz N (2022). Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Karar Verme Stillerinin ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi. , 3241 - 3252. 10.37669/milliegitim.953208
Chicago DENİZ Murat,Haşıl Korkmaz Nimet Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Karar Verme Stillerinin ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi. (2022): 3241 - 3252. 10.37669/milliegitim.953208
MLA DENİZ Murat,Haşıl Korkmaz Nimet Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Karar Verme Stillerinin ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi. , 2022, ss.3241 - 3252. 10.37669/milliegitim.953208
AMA DENİZ M,Haşıl Korkmaz N Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Karar Verme Stillerinin ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi. . 2022; 3241 - 3252. 10.37669/milliegitim.953208
Vancouver DENİZ M,Haşıl Korkmaz N Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Karar Verme Stillerinin ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi. . 2022; 3241 - 3252. 10.37669/milliegitim.953208
IEEE DENİZ M,Haşıl Korkmaz N "Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Karar Verme Stillerinin ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi." , ss.3241 - 3252, 2022. 10.37669/milliegitim.953208
ISNAD DENİZ, Murat - Haşıl Korkmaz, Nimet. "Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Karar Verme Stillerinin ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi". (2022), 3241-3252. https://doi.org/10.37669/milliegitim.953208
APA DENİZ M, Haşıl Korkmaz N (2022). Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Karar Verme Stillerinin ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi. Milli Eğitim, 51(236), 3241 - 3252. 10.37669/milliegitim.953208
Chicago DENİZ Murat,Haşıl Korkmaz Nimet Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Karar Verme Stillerinin ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi. Milli Eğitim 51, no.236 (2022): 3241 - 3252. 10.37669/milliegitim.953208
MLA DENİZ Murat,Haşıl Korkmaz Nimet Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Karar Verme Stillerinin ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi. Milli Eğitim, vol.51, no.236, 2022, ss.3241 - 3252. 10.37669/milliegitim.953208
AMA DENİZ M,Haşıl Korkmaz N Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Karar Verme Stillerinin ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi. Milli Eğitim. 2022; 51(236): 3241 - 3252. 10.37669/milliegitim.953208
Vancouver DENİZ M,Haşıl Korkmaz N Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Karar Verme Stillerinin ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi. Milli Eğitim. 2022; 51(236): 3241 - 3252. 10.37669/milliegitim.953208
IEEE DENİZ M,Haşıl Korkmaz N "Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Karar Verme Stillerinin ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi." Milli Eğitim, 51, ss.3241 - 3252, 2022. 10.37669/milliegitim.953208
ISNAD DENİZ, Murat - Haşıl Korkmaz, Nimet. "Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Karar Verme Stillerinin ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi". Milli Eğitim 51/236 (2022), 3241-3252. https://doi.org/10.37669/milliegitim.953208