Yıl: 2022 Cilt: 9 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 656 - 680 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.31682/ayna.1119318 İndeks Tarihi: 31-03-2023

Sosyal Medya Bağımlılarının Kurallarla ve Sınırlarla İlişkisi Üzerine Nitel bir Araştırma

Öz:
Sosyal medya zaman ve mekân konularında esneklik kazandıran ve insan bedeninin doğal sınırlamalarını ortadan kaldıran araçlardan bir tanesi olarak düşünülebilir. Son yirmi yılda özellikle genç yetişkinler arasında popülerlik kazandığı söylenebilir. Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte araştırmacılar yönünü yeni bir bağımlılık türü olan sosyal medya bağımlılığını çalışmaya çevirmişlerdir. Bağımlılık nicel araştırmalarda genellikle yasal sorunlar ve kural ihlalleri ile ilişkilendirilse de bu konudaki nitel araştırma literatürü kısıtlıdır. Bu çalışmanın amacı sosyal medya bağımlılarının kurallarla ve sınırlarla ilişkili deneyimlerini anlamaya çalışarak literatüre katkı sağlamaktır. Bu amaçla nitel bir araştırma yöntemi olan Yorumlayıcı Fenomenolojik Analiz yönteminden faydalanılmıştır. Bu doğrultuda altı katılımcı ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler sonunda elde edilen veriler analize tabi tutulmuştur. Analiz sonucunda ortaya çıkan iki tema (1) sınırsızlık alanı olarak algılanan sosyal medya ve (2) otorite figürlerine göre konumlanma olarak isimlendirilmiştir. Bu temalar Lacanyen Psikanalitik teori çerçevesinde tartışılmıştır.
Anahtar Kelime: Sosyal medya bağımlılığı Yorumlayıcı Fenomenolojik Analiz Lacanyen Psikanaliz

Qualitative Study on How Social Media Addiction Relates Rules and Boundaries

Öz:
Social media is a medium that removes time and space limitations. It has gained popularity over the last two decades, especially among young adults. With the growing popularity of social media, researchers have turned their attention to study social media addiction, which is a new type of addiction. Although addiction is generally associated with legal problems and rule violations in quantitative research, the qualitative research on this subject is limited. The aim of this study was to contribute to the literature through elaborating the experiences of social media addicts related to rules and boundaries. For this purpose, the Interpretive Phenomenological Analysis (IPA), which is a qualitative research method, was chosen. Accordingly, semi-structured interviews were conducted with six participants. The obtained data were analyzed in accordance with IPA guidelines. As a result of the analysis, two themes emerged: (1) social media as a medium of limitlessness and (2) positioning with respect to the authority figures. Emergent themes were discussed within the framework of Lacanian Psychoanalytic theory.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • Altuner, D., Engin, N., Gürer, C., Akyay, İ. ve Akgül, A. (2009). Madde kullanımı ve suç ilişkisi: kesitsel bir araştırma. Tıp Araştırmaları Dergisi, 7(2), 87-94.
 • Aydoğan, F. (2010). İkinci medya çağında gözetim ile kamusal alan paradoksunda internet. İçinde F. Aydoğan ve A. Akyüz (Edl.), İkinci Medya Çağında İnternet (ss. 3-17). Alfa Yayınevi.
 • Baltacı, S. ve Gençöz, F. (2019). Psikolojide Lacanyen söylem analizi yaklaşımı: madde bağımlılığı ve yasa ilişkisinin terapi sürecinde incelenmesi örneği. AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, 6(1), 38-62.
 • Darke, S., Torok, M., Kaye, S., Ross, J. ve McKetin, R. (2010). Comparative rates of violent crime among regular methamphetamine and opioid users: offending and victimization. Addiction, 105(5), 916-919.
 • Declercq, F. (2004). Lacan's concept of the real of jouissance: clinical illustrations and implications. Psychoanalysis, Culture & Society, 9(2), 237-251.
 • Ergün, S., Hekimoğlu, E. C. ve Gençöz, F. (2022). Fetiş nesnesinin fallus ile ilişkisi üzerine bir inceleme. AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, 9(2), 332-350.
 • Evans, D. (1996). An introductory dictionary of Lacanian psychoanalysis (1. Basım). Routledge.
 • Freud, S. (1994). Group psychology and the analysis of the ego (J. Strachey, Çev.). İçinde J. Strachey (Ed.), The Standart Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XVIII (ss. 65-144). Hogarth Press. (1921)
 • Gökdemir-Bulut, B. P. (2017). Lacanyen bakış açısından pervert yapı kavramı ve terapötik öneriler. AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, 4(1), 26-38.
 • Hawi, N. S. ve Samaha, M. (2017). The relations among social media addiction, self-esteem, and life satisfaction in university students. Social Science Computer Review, 35(5), 576-586.
 • Hays, D. G. ve Singh, A. A. (2012). Qualitative inquiry in clinical and educational settings (1. Basım). The Guilford Press.
 • Homer, S. (2016). Jacques Lacan (A. Aydın, Çev.). Phoenix Yayınevi. (2005)
 • Howitt, D. (2016). Introduction to qualitative methods in psychology (3. Basım). Pearson.
 • Kaplan, A. M. ve Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. Business Horizons, 53(1), 59-68.
 • Kırık, A., Arslan, A., Çetinkaya, A. ve Gül, M. (2015). A quantitative research on the level of social media addiction among young people in Turkey. International Journal of Sport Culture and Science, 3(3), 108-122.
 • Kuss, D. J. ve Griffiths, M. D. (2011). Online social networking and addiction—a review of the psychological literature. International Journal of Environmental Research and Public Health, 8(9), 3528-3552.
 • Kuss, D. J. ve Griffiths, M. D. (2017). Social networking sites and addiction: Ten lessons learned. International Journal of Environmental Research and Public Health, 14(3), 311.
 • Lacan, J. (2006). The subversion of the subject and the dialectic of desire in the Freudian unconscious (B. Fink, Çev.). İçinde Ecrits: A Selection (ss. 671-702). WW Norton & Company. (1960)
 • Lacan, J. (2007). Écrits: The first complete edition in English (B. Fink, H. Fink ve R. Grigg, Çev.). W.W. Norton & Company. (1966)
 • Lacan, J. (2011). The seminar of Jacques Lacan: Book X: Anxiety (C. Gallagher, Çev.). (1962-1963)
 • Lacan, J. (2013). Ethics of psychoanalysis: The seminar of Jacques Lacan. Book VII (J.A. Miller, Ed. ve D. Porter, Çev.). Routledge. (1959-1960)
 • Larkin, M. Watts, S. ve Clifton, E. (2006). Giving voice and making sense in interpretative phenomenological analysis. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 102-120.
 • Loose, R. (2002). The subject of addiction: Psychoanalysis and the administration of enjoyment (1. Basım). Karnac Books.
 • Loose, R. (2011). Modern symptoms and their effects as forms of administration: a challenge to the concept of dual diagnosis and to treatment. İçinde Y. G. Baldwin, K. Malone ve T. Svolos (Edl.), Lacan and Addiction: An Anthology (ss. 1-39). Karnac Books.
 • Malone, K. ve Baldwin, Y. G. (2011). Viewing addictions through Lacanian lenses. İçinde Y. G. Baldwin, K. Malone ve T. Svolos (Edl.), Lacan and Addiction: An Anthology. (ss. 17-34). Karnac Books.
 • Mathison, S. (1988). Why triangulate?. Educational Researcher, 17(2), 13-17.
 • O’Day, E. B. ve Heimberg, R. G. (2021). Social media use, social anxiety, and loneliness: A systematic review. Computers in Human Behavior Reports, 3, 100070. https://doi.org/10.1016/j.chbr.2021.100070
 • Oroszi, T. (2019). Addiction treatment and crime rates. Research and Reviews on Healthcare: Open Access Journal, 4(3), 339-346. https://doi.org/10.32474/rrhoaj.2019.04.000186
 • Sine, R. ve Sarı, G. (2018). Profesyonel gazetecilerin gözünden sosyal medya ve habercilik ilişkisi. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (30), 364-384. https://doi.org/10.31123/akil.460921
 • Smith, J. A., Flowers, P. ve Larkin, M. (2009). Interpretative phenomenological analysis: Theory, method and research (1. Basım). Sage Publications.
 • Smith, J. A. ve Osborn, M. (2007). Interpretative Phenomenological Analysis. İçinde J. A. Smith (Ed.), Qualitative Psychology: A Practical Guide to Research Methods (ss. 53 - 80). Sage Publications.
 • Soysal, Ö. (2009). Başlangıçta zevk vardı…. MonoKL Lacan Özel Sayısı, 606, 610.
 • Verhaeghe, P. (1996). The riddle of castration anxiety: Lacan beyond Freud. [Kongre sunumu]. Congress of the APPI: “Anxiety and Its Coordinates”. Dublin, İrlanda.
 • Verhaeghe, P. (2019). Lacan’s answer to alienation: Separation. Crisis and Critique. 6(1), 365-388.
 • Zivnuska, S., Carlson, J. R., Carlson, D. S., Harris, R. B. ve Harris, K. J. (2019). Social media addiction and social media reactions: The implications for job performance. The Journal of Social Psychology, 159(6), 746-760.
APA Aktaş D, CANBOLAT F, GENÇÖZ F (2022). Sosyal Medya Bağımlılarının Kurallarla ve Sınırlarla İlişkisi Üzerine Nitel bir Araştırma. , 656 - 680. 10.31682/ayna.1119318
Chicago Aktaş Dilan,CANBOLAT FAZİLET,GENÇÖZ Faruk Sosyal Medya Bağımlılarının Kurallarla ve Sınırlarla İlişkisi Üzerine Nitel bir Araştırma. (2022): 656 - 680. 10.31682/ayna.1119318
MLA Aktaş Dilan,CANBOLAT FAZİLET,GENÇÖZ Faruk Sosyal Medya Bağımlılarının Kurallarla ve Sınırlarla İlişkisi Üzerine Nitel bir Araştırma. , 2022, ss.656 - 680. 10.31682/ayna.1119318
AMA Aktaş D,CANBOLAT F,GENÇÖZ F Sosyal Medya Bağımlılarının Kurallarla ve Sınırlarla İlişkisi Üzerine Nitel bir Araştırma. . 2022; 656 - 680. 10.31682/ayna.1119318
Vancouver Aktaş D,CANBOLAT F,GENÇÖZ F Sosyal Medya Bağımlılarının Kurallarla ve Sınırlarla İlişkisi Üzerine Nitel bir Araştırma. . 2022; 656 - 680. 10.31682/ayna.1119318
IEEE Aktaş D,CANBOLAT F,GENÇÖZ F "Sosyal Medya Bağımlılarının Kurallarla ve Sınırlarla İlişkisi Üzerine Nitel bir Araştırma." , ss.656 - 680, 2022. 10.31682/ayna.1119318
ISNAD Aktaş, Dilan vd. "Sosyal Medya Bağımlılarının Kurallarla ve Sınırlarla İlişkisi Üzerine Nitel bir Araştırma". (2022), 656-680. https://doi.org/10.31682/ayna.1119318
APA Aktaş D, CANBOLAT F, GENÇÖZ F (2022). Sosyal Medya Bağımlılarının Kurallarla ve Sınırlarla İlişkisi Üzerine Nitel bir Araştırma. AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, 9(3), 656 - 680. 10.31682/ayna.1119318
Chicago Aktaş Dilan,CANBOLAT FAZİLET,GENÇÖZ Faruk Sosyal Medya Bağımlılarının Kurallarla ve Sınırlarla İlişkisi Üzerine Nitel bir Araştırma. AYNA Klinik Psikoloji Dergisi 9, no.3 (2022): 656 - 680. 10.31682/ayna.1119318
MLA Aktaş Dilan,CANBOLAT FAZİLET,GENÇÖZ Faruk Sosyal Medya Bağımlılarının Kurallarla ve Sınırlarla İlişkisi Üzerine Nitel bir Araştırma. AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, vol.9, no.3, 2022, ss.656 - 680. 10.31682/ayna.1119318
AMA Aktaş D,CANBOLAT F,GENÇÖZ F Sosyal Medya Bağımlılarının Kurallarla ve Sınırlarla İlişkisi Üzerine Nitel bir Araştırma. AYNA Klinik Psikoloji Dergisi. 2022; 9(3): 656 - 680. 10.31682/ayna.1119318
Vancouver Aktaş D,CANBOLAT F,GENÇÖZ F Sosyal Medya Bağımlılarının Kurallarla ve Sınırlarla İlişkisi Üzerine Nitel bir Araştırma. AYNA Klinik Psikoloji Dergisi. 2022; 9(3): 656 - 680. 10.31682/ayna.1119318
IEEE Aktaş D,CANBOLAT F,GENÇÖZ F "Sosyal Medya Bağımlılarının Kurallarla ve Sınırlarla İlişkisi Üzerine Nitel bir Araştırma." AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, 9, ss.656 - 680, 2022. 10.31682/ayna.1119318
ISNAD Aktaş, Dilan vd. "Sosyal Medya Bağımlılarının Kurallarla ve Sınırlarla İlişkisi Üzerine Nitel bir Araştırma". AYNA Klinik Psikoloji Dergisi 9/3 (2022), 656-680. https://doi.org/10.31682/ayna.1119318