Yıl: 2020 Cilt: 2020 Sayı: 11 Sayfa Aralığı: 217 - 229 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.38079/igusabder.674554 İndeks Tarihi: 24-11-2022

Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe Yönelik İmaj Algıları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Öz:
Amaç: Araştırma, hemşirelik öğrencilerinin mesleki imaj algılarının ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Yöntem: Çalışmanın evrenini, İstanbul ilinde bulunan özel bir üniversitede Sağlık Bilimleri Yüksekokulu’nun hemşirelik bölümünde okuyan tüm öğrenciler (N=350) oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçimi yapılmamış, gönüllü olarak katılmayı kabul eden 196 öğrenci araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırma verileri “Kişisel Bilgi Formu” ve “Hemşirelik Mesleğine Yönelik İmaj Ölçeği (HMYİÖ)” kullanılarak elde edilmiştir. Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 21,28±2,00 yıl (18-29) ve %74’ü kadın olup, ölçeğin toplam puan ortalamasının 140,88±9,46 (min 42-max 210) olduğu bulundu. Ölçeğin alt boyutlarına bakıldığında; mesleki nitelik 43,94±5,42 (min 11-max 55), çalışma koşulları 30,65±2,95 (min 10-max 50), cinsiyet 15,60±3,94 (min 8-max 40), eğitim 19,87±1,88 (min 5-max 25), mesleki statü 18,97±4,68 (min 5-max 25) ve dış görünüm 11,83± 2,96’dır. Ölçek toplam puan ortalaması ile cinsiyet arasında istatistiksel açıdan anlamlılık saptanmış olup kadın öğrencilerin ölçek puan ortalaması erkeklere göre yüksek bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: Öğrencilerin hemşirelik mesleğine yönelik olarak orta düzeyde imaj algılarının olduğu belirlendi. Öğrenci hemşirelerin meslek imajını ve mesleğe karşı bakış açılarını daha fazla geliştirmek için eğitim sürecinde profesyonelliğin benimsetilmesi ve mesleki donanımlarının arttırılması sağlanmalıdır.
Anahtar Kelime: Meslek imajı hemşirelik öğrenci

Professional Image Perceptions of Nursing Students and Determining Affecting Factors

Öz:
Aim: The research was planned descriptively to determine the nursing students’ perceptions of professional image and the affecting factors. Method: The population of the study was composed of all students (N=350) studying in the Nursing Department of the School of Health Sciences at a private university in Istanbul. In the research, sample selection was not made and 196 students who voluntarily accepted to participate were included in the research. The data of the study was collected using “Personal Information Form” and “Scale for the Image of Nursing Profession”. Results: The mean age of the students participating in the study was 21,28±2,00 years old (18- 29) and 74% of them were female, and the mean of scale was 140,88 ± 9,46. When the subscales of the scale are analyzed; professional qualities 43,94 ± 5,42 (min 11-max 55), working conditions 30,65 ± 2,95 (min 10-max 50), gender 15,60 ± 3,94 (min 8-max 40), education 19,87 ± 1,88 (min 5-max 25), professional status 18,97 ± 4,68 (min 5-max 25) and appearance was 11.83 ± 2.96. A statistically significant difference was found between the scale total score average and the gender of the student. The average score of female students was higher than others (p<0.05). Conclusion: It was determined that the students had medium level image perceptions about the nursing profession. In order to further develop the professional image and perspective of the student nurses, it should be provided that professionalism is adopted in the education process and their professional competence is improved.
Anahtar Kelime: Professional image nursing student

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Emiroğlu N. Sağlık personelinin ve toplumun hemşirelik imajı. Hemşirelik Araştırma Dergisi. 2000;2(1):9-18.
 • 2. Özcan A, Özgür H. Hemşirelerin mesleki benliklerini algılayışları. In: Erefe İ, ed. II. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildiri Kitabı. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi; 1990:226-32.
 • 3. Özsoy SA. Toplumda hemşirelik imajının belirlenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2000;16(2-3):1-19.
 • 4. Bromley DB. Reputation, Image and Impression Management. England: John Willey & Sons Ltd,; 1993.
 • 5. Özdelikara A, Boğa NM, Çayan N. Hemşirelik öğrencilerine ve sağlık alanı dışındaki öğrencilere göre hemşirelik imajı. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2015;5(2):1-5.
 • 6. Dağlı R, Çakırcalı E, Girgeç S, Çalışkan İ. Hemşirelik imajı. In: 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi; 1-3 Mayıs 2014; Trabzon, Türkiye.
 • 7. Ertem G, Dönmez YC, Oksel E. Günlük gazetelerde hemşirelik haberlerinin incelenmesi. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi. 2009;2(2):70-5.
 • 8. Khorshid L, Eşer İ, Çınar Ş, Arslan GG. Öğrencilerin toplumdaki hemşirelik imajına ilişkin görüşleri. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2005;21(2):581-8.
 • 9. Gul R. The image of nursing from nurses and non nurses perspectives in Pakistan first. Independent Nursing Journal of Pakistan. 2008;1(2):1-16.
 • 10. Çıtak Tunç G, Akansel N, Özdemir A. Hemşirelik ve sağlık memurluğu öğrencilerinin meslek seçimlerini etkileyen faktörler. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanat Dergisi. 2010;3(1):24-31.
 • 11. Finkelman A, Kenner C. The image of nursing: what it is and how it needs to change. In: Harvey A, Bempkins S, eds. Professional Nursing Concepts. 2nd ed. Burlington: Jones & Bartlett L; 2013:85-109.
 • 12. Korkmaz F, Görgülü S. Hemşirelerin meslek ölçütleri bağlamında hemşireliğe ilişkin görüşleri. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi. 2010;17(1):1-17.
 • 13. Björkström ME, Athlin EE, Johansson IS. Nurses’ development of professional self–from being a nursing student in a baccalaureate programme to an experienced nurse. Journal of Clinical Nursing. 2008;17(10):1380-1391.
 • 14. Özmen D, Çetinkaya A. Hemşirelik son sınıf öğrencilerinin mesleki algılarına yönelik nitel bir çalışma. Turkish Journal of Research & Development in Nursing. 2016;18(1):40-52.
 • 15. Çınar Yücel Ş, Güler E, Eşer İ, Khorshid L. İki farklı eğitim sistemi ile öğrenim gören hemşirelik son sınıf öğrencilerinin hemşirelik mesleğini algılama durumlarının karşılaştırılması. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. 2011;27(3):1-8.
 • 16. Slatyer S, Coventry LL, Twigg D, Davis S. Professional practice models for nursing: a review of the literature and synthesis of key components. Journal of Nursing Management. 2016;24(2):139-150.
 • 17. Andrews LD. Current Image of Professional Nursing. www.rsu.edu.tr. Yayınlanma tarihi 2007. Erişim tarihi 17 Ocak 2019.
 • 18. Hung CA, Wu PL, Liu NY, Hsu WY, Lee BO, Pai HC. The effect of gender friendliness barriers on perceived image in nursing and caring behaviour among male nursing students. Journal of Clinical Nursing. 2019;28(9-10):1465-1472.
 • 19. Cheng CH. Perceptions of nursing image held by third and fourth-year baccalaureate nursing students and related factors. The Journal of Nursing. 2016;63:91-102.
 • 20. Dost A, Bahçecik AN. Hemşirelik mesleğine yönelik imaj ölçeği geliştirilmesi. JAREN. 2015;1(2):51-59.
 • 21. Özkan Z, Ünver S, Avcıbaşı İM, Semerci R, Fındık Ü. Bir grup hemşirelik öğrencisinin mesleğe yönelik imaj algısı. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi. 2017;19(1):38-47.
 • 22. Koç Z, Bal C, Sağlam Z. Erkek öğrenci hemşirelerin hemşirelik mesleğini algılama durumlarının belirlenmesi. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi. 2010; (Sempozyum Özel Sayısı):318-323.
 • 23. Ünver S, Avcıbaşı İM, Özkan ZK, Motör D. Hemşirelik bölümünde okuyan erkek öğrencilerin sosyal çevrelerinde yaşadıkları sorunlar. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2016;5(6):1636-1648.
 • 24. Arkan G, Ordin YS, Haney MÖ. Hemşirelik öğrencilerinin mesleki değerleri ve tükenmişlik düzeyi arasındaki ilişki. ACU Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019;10(3): 443-450.
 • 25. Karaöz S. Hemşirelik öğrencilerinin eğitimleri sırasında mesleğe ilişkin algılarındaki değişimin incelenmesi: hemşireliğe giriş dersinin bu değişimdeki rolü. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2002;6(2):10- 20.
 • 26. Andsoy I, Güngör T, Bayburtoğlu T. Karabük üniversitesi sağlık yüksekokulu öğrencilerinin hemşireliği tercih etme nedenleri ve mesleğin geleceği ile ilgili görüşleri. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi. 2012;1(1):124-130.
APA Karaman F, ÇAKMAK S, YEREBAKAN ŞEN A (2020). Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe Yönelik İmaj Algıları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. , 217 - 229. 10.38079/igusabder.674554
Chicago Karaman Funda,ÇAKMAK SULTAN,YEREBAKAN ŞEN AYŞE NUR Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe Yönelik İmaj Algıları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. (2020): 217 - 229. 10.38079/igusabder.674554
MLA Karaman Funda,ÇAKMAK SULTAN,YEREBAKAN ŞEN AYŞE NUR Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe Yönelik İmaj Algıları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. , 2020, ss.217 - 229. 10.38079/igusabder.674554
AMA Karaman F,ÇAKMAK S,YEREBAKAN ŞEN A Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe Yönelik İmaj Algıları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. . 2020; 217 - 229. 10.38079/igusabder.674554
Vancouver Karaman F,ÇAKMAK S,YEREBAKAN ŞEN A Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe Yönelik İmaj Algıları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. . 2020; 217 - 229. 10.38079/igusabder.674554
IEEE Karaman F,ÇAKMAK S,YEREBAKAN ŞEN A "Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe Yönelik İmaj Algıları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi." , ss.217 - 229, 2020. 10.38079/igusabder.674554
ISNAD Karaman, Funda vd. "Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe Yönelik İmaj Algıları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi". (2020), 217-229. https://doi.org/10.38079/igusabder.674554
APA Karaman F, ÇAKMAK S, YEREBAKAN ŞEN A (2020). Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe Yönelik İmaj Algıları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2020(11), 217 - 229. 10.38079/igusabder.674554
Chicago Karaman Funda,ÇAKMAK SULTAN,YEREBAKAN ŞEN AYŞE NUR Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe Yönelik İmaj Algıları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2020, no.11 (2020): 217 - 229. 10.38079/igusabder.674554
MLA Karaman Funda,ÇAKMAK SULTAN,YEREBAKAN ŞEN AYŞE NUR Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe Yönelik İmaj Algıları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.2020, no.11, 2020, ss.217 - 229. 10.38079/igusabder.674554
AMA Karaman F,ÇAKMAK S,YEREBAKAN ŞEN A Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe Yönelik İmaj Algıları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020; 2020(11): 217 - 229. 10.38079/igusabder.674554
Vancouver Karaman F,ÇAKMAK S,YEREBAKAN ŞEN A Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe Yönelik İmaj Algıları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020; 2020(11): 217 - 229. 10.38079/igusabder.674554
IEEE Karaman F,ÇAKMAK S,YEREBAKAN ŞEN A "Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe Yönelik İmaj Algıları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi." İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2020, ss.217 - 229, 2020. 10.38079/igusabder.674554
ISNAD Karaman, Funda vd. "Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe Yönelik İmaj Algıları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2020/11 (2020), 217-229. https://doi.org/10.38079/igusabder.674554