Yıl: 2022 Cilt: 23 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 263 - 280 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.12984/egeefd.1090493 İndeks Tarihi: 25-11-2022

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Öğrencileriyle İlgili Sosyal Medya Paylaşımlarının İncelenmesi

Öz:
Bu araştırmada özel eğitime ihtiyacı olan çocukların kişisel bilgilerinin sosyal medya uygulamalarında paylaşılmasının çocuk hakları bağlamında doğuracağı sonuçlara ilişkin bilgi vermek ve özel eğitim öğretmenlerinin özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerini içeren paylaşımlarını incelemek amaçlanmıştır. Nitel yöntemlerden doküman analizi tekniğinin benimsendiği bu araştırmada Instagram uygulamasındaki herkese açık 52 kişisel hesaptaki 1951 fotoğraf ve 1262 video incelenmiştir. Analizler sonucunda bir ana tema ve dört alt tema belirlenmiştir. Özel eğitime ihtiyacı olan çocukların fotoğraflarındaki ve videolarındaki görsel kimliklerinin çoğunlukla gizlenmediği, yüz ve bedensel özelliklerinin açıkça paylaşıldığı, bunların yanı sıra fotoğraf veya video paylaşımlarının açıklamalar kısmında çocukların adlarının da gizlenmeden yazılı olarak paylaşıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarla kucağına alma, öpme ve sarılma gibi fiziksel temasları olduğu ve fiziksel temasa ilişkin en çok görülen davranışların da bunlar olduğu ortaya çıkmıştır. İncelenen hesaplarda görsel içerikler ile yazılı açıklamaların uyumlu olduğu paylaşımların daha fazla olduğu belirlenmiştir. Son olarak yapılan paylaşımlardaki mekânların büyük çoğunluğunun okul veya özel eğitim kurumlarının bir parçası olan derslik, bahçe, oyun alanı gibi alanlar olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelime: Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenci Sosyal medya Çocuk hakları

Investigation of Special Education Teachers’ Photosharing of Their Students

Öz:
The researchers in this study aimed to present information about the consequences of sharing photos of children on social media in the context of child rights and to investigate special education teachers’ shares which include their students with special educational needs. Designing the study with document analysis, one of the qualitative methods, the researchers investigated 1951 photos and 1262 videos shared by 52 open accounts on Instagram. One main theme and four sub themes were identified as a result of the analysis. Results showed that most of the special education teachers who are the owners of the open accounts did not hide visual identities of students with special educational needs, shared their students’ face and physical features explicitly, as well as their names in the descriptions on Instagram. The results also demonstrated that the special education teachers had physical contacts with their students with special educational needs and the most frequent types of physical contacts were lapping, hugging and kissing. Besides, visual contents were corresponded to written descriptions on most of the shares. Finally, overwhelming majority of the shares took place in classroom, garden, playground of the schools or special education and rehabilitation centers.
Anahtar Kelime: Student with special education needs Social media Child rights

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Abidin, C. (2015). Communicativeintimacies: Influencers and perceived interconnectedness. Ada: A Journal of Gender, New Media & Technology, 8, 1-16. doi: 10.7264/N3MW2FFG
 • Acun, İ., Yücel, C., Belenkuyu, C. ve Keleş, S. (2017). Üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanım amaçlarının incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 23(4), 559-602.
 • Aguilar, S. J., Rosenberg, J. M., Greenhalgh, S. P., Fütterer, T., Lishinski, A., & Fischer, C. (2021). A different experience in a different moment? Teachers’ social media use before and during the Covid-19 pandemic. AERA Open, 7. doi: 10.1177/23328584211063898
 • Altheide, D. L., & Schneider, C. J. (2013). Qualitative media analysis (2nd ed.). Los Angeles: Sage.
 • Atasoy, K. (2016). Kişilik hakkı kapsamında sosyal medyada kişisel verilerin korunması ve veri sahibinin rızası. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 22(3), 269-301.
 • Avcı, F. (2020). Öğretmenlerin sosyal medya kullanımları ve sosyal medya kavramına ilişkin metaforik algıları. Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), 6(2), 769-788. doi: 10.46442/intjcss.808818
 • Birleşmiş Milletler. (1989). Çocuk haklarına dair sözleşme. https://www.unicef.org/turkey/çocuk-haklarına-dair-sözleşme adresinden elde edildi.
 • Bostan, E., Kocaman, G., & Altınok, B. (2017). Social media and Instagram mothers in the context of surveillance society. Route Educational and Social Science Journal, 4(7), 313-321.
 • British Broadcasting Corporation. (2018). Oğlunun fotoğraflarını izinsiz sosyal medyada paylaşan anne suçlu bulundu. https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-42604622 adresinden elde edildi.
 • Carpenter, J. P., Morrison, S. A., Craft, M., & Lee, M. (2020). How and why are educators using Instagram? Teaching and Teacher Education, 96, 103149.
 • Carpenter, J. P., Shelton, C. C., & Schroeder, S. E. (2022). The education influencer: A new player in the educator professional landscape. Journal of Research on Technology in Education, Advanced Online Publication. doi: 10.1080/15391523.2022.2030267
 • Caz, Ç. ve Bardakçı, S. (2019). Sosyal medya bozukluğu: Üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 10(17), 1100-1124. doi: 10.26466/opus.521522
 • Chen, B., & Bryer, T. (2012). Investigating instructional strategies for using social media in formal and informal learning. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 13(1), 87-104.
 • Choudhary, V. (2015). Instagram users in India to start receiving ads soon. Retrieved from https://www.livemint.com/Consumer/hVrCSRZQqbUi8bBpITVSfN/Instagram-users-tostart-receiving-advertisements-soon.html
 • Ciğerci, F. M. (2016). İlkokul dördüncü sınıf türkçe dersinde dinleme becerilerinin geliştirilmesinde dijital hikâyelerin kullanılması. (Yayımlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Cino, D., & Vandini, C. D. (2020). “Why does a teacher feel the need to post my kid?”: Parents and teachers constructing morally acceptable boundaries of children’s social media presence. International Journal of Communication, 14, 1153-1172.
 • Clarke, B. H. (2009). Early adolescents’ use of social networking sites to maintain friendship and explore identity: Implications for policy. Policy & Internet, 1(1), 55-89.
 • Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory (3rd ed.). London, UK: Sage. doi: 10.4135/9781452230153
 • Çalışır, G. (2015). Kişilerarası iletişimde kullanılan bir araç olarak sosyal medya: Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerine yönelik bir araştırma. Humanities Sciences, 10(3), 115-144. doi: 10.12739/NWSA.2015.10.3.4C0197
 • Çimke, S., Gürkan, D. Y. ve Polat, S. (2018). Sosyal medyada çocuk hakkı ihlali: Sharenting. Güncel Pediatri, 16(2), 261-267.
 • Demircioğlu, H. ve Işık, E. (2021). Çocuk ihmali ve istismarına yönelik öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 52(8), 313-351. doi: 10.29228/SOBIDER.51080
 • Duban, N. ve Şen, F. G. (2020). Sınıf öğretmeni adaylarının Covid-19 pandemi sürecine ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 357-376. doi: 10.7827/TurkishStudies.43653
 • Eren, E. Ş. (2014). Sosyal Medya Kullanım Amaçları Ölçeğinin geliştirilmesi ve bazı kişisel değişkenlere göre incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(4), 230- 243.
 • Evans, D., & McKee, J. (2010). Social media marketing: The next generation of business engagement. Indianapolis, Ind: Wiley Pub.
 • Federal Trade Commission [FTC]. (2014). Privacy & data security update. Retrieved from https://www.ftc.gov/reports/privacy-data-security-update-2014
 • Feerrar, J. (2020). Supporting digital wellness and well being. In S. Holder & A. Lannon (Eds.), Student wellness and academic libraries: Case studies and activities for promoting health and success (pp. 169-185). ACRL Press.
 • Feyzioğlu, B. İ. (2016). Eğitimde sosyal medyanın kullanılmasına ilişkin okul yöneticileri ve öğretmenlerin görüşleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.
 • Forkosh B. A., & Hershkovitz, A. (2012). A case study of Israeli higher-education institutes sharing scholarly information with the community via social networks. The Internet and Higher Education, 15(1), 58-68.
 • Freeman, B., & Chapman, S. (2007). Is “YouTube” telling or selling you something? Tobacco content on the Youtube video-sharing website. Tobacco Control, 16(3), 207-210.
 • Friesen, N., & Lowe, S. (2012). The questionable promise of social media for education: Connective learning and the commercial imperative. Journal of Computer Assisted Learning, 28(3), 183-194. doi: 10.1111/j.1365-2729.2011.00426.x
 • Gökler, M. E. ve Turan, Ş. (2020). Covid-19 pandemisi sürecinde problemli teknoloji kullanımı. Estüdam Halk Sağlığı Dergisi, 5, 108-114. doi: 10.35232/estudamhsd.767526
 • Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1982). Epistemological and methodological bases of naturalistic inquiry. Educational Communication and Technology Journal, 30(4), 233-252.
 • Gülbahar, Y., Madran, R. O., & Kalelioglu, F. (2010). Development and evaluation of an interactive webquest environment: “Web macerasi”. Journal of Educational Technology & Society, 13(3), 139-150.
 • Güngör, A. (2021). Sosyal medyada çocuk hakları ihlali ve çocuk istismarı: Instagram anneleri. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 54, 1-24. doi: 10.47998/ikad.836192
 • Hareket, E. ve Yel, S. (2021). Eğitim hukukunda çocuk hakları ve eğitimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Hartwig, R., & McMullen, B. (2021). Teaching self-protection to students with disabilities. Teaching Exceptional Children, 54(1), 16-24. doi: 10.1177/00400599211038369
 • Hrastinski, S., & Aghaee, N. M. (2012). How are campus students using social media to support their studies? An explorative interview study. Education and Information Technologies, 17(4), 451-464. doi: 10.1007/s10639-011-9169-5
 • Instagram. (2022). Gizlilik ayarları ve bilgiler. https://help.instagram.com/196883487377501/?helpref=hc_fnav adresinden elde edildi.
 • James, C., Davis, K., Flores, A., Francis, J., Pettingill, L., Rundle, M., & Gardner, H. (2010). Young people, ethics, and the new digital media. Contemporary Readings in Lawand Social Justice, 2(2), 215-284.
 • Jogezai, N. A., Baloch, F. A., Jaffar, M., Shah, T., Khilji, G. K., & Bashir, S. (2021). Teachers' attitudes towards social media (sm) use in online learning amid the Covid-19 pandemic: The effects of sm use by teachers and religious scholars during physical distancing. Heliyon, 7(4), 1-9. doi: 10.1016/j.heliyon. 2021.e06781
 • Kara, T. (2012). Sosyal medya ağlarının sosyal ticaret ağına dönüşümü: Facebook örneği. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 11(4), 1419-1439.
 • Keith, B. E., & Steinberg, S. (2017). Parental sharing on the internet: Child privacy in the age of social media and the pediatrician’s role. JAMA Pediatr, 171(5), 413-414. doi: 10.1001/jamapediatrics.2016.5059.
 • Khan, T. M. (2021). Use of social media and Whatsapp to conduct teaching activities during the Covid-19 lockdown in Pakistan. International Journal of Pharmacy Practice, 29(1), 90-90. doi: 10.1111/ijpp.12659
 • Khan, T., Kend, M., & Robertson, S. (2016). Use of social media by university accounting students and its impact on learning outcomes. Accounting Education, 25(6), 534-567. doi: 10.1080/09639284.2016.1230880
 • Kıran, S., Yılmaz, C. ve Emre, İ. E. (2019). Instagram’daki influencerların takipçiler üzerindeki etkisi. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bilgisayar Bilimleri Dergisi, 3(2), 100-111. doi: 10.33461/uybisbbd.637155
 • Kıyak, Ü. E., Tuna, D. M. ve Tekin-İftar, E. (2019). Zihin yetersizliği olan bireylere güvenlik becerilerinin öğretimi: Kapsamlı betimsel analiz. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 20(1), 143-176. doi: 10.21565/ozelegitimdergisi.408927
 • Kindi, S., & Alhashmi, S. M. (2012). Use of social networking sites among shinas college of technology students in Oman. Journal of Information & Knowledge Management, 11(01), 1250002. doi: 10.1142/S0219649212500025
 • Klapproth, F., Federkeil, L., Heinschke, F., & Jungmann, T. (2020). Teachers' experiences of stress and their coping strategies during Covid-19 induced distance teaching. Journal of Pedagogical Research, 4(4), 444-452. doi: 10.33902/JPR.2020062805
 • Köseoğlu, Ö. (2012). Sosyal ağ sitesi kullanıcılarının motivasyonları: Facebook üzerine bir araştırma. Selçuk İletişim, 7(2), 58-81.
 • Kumar, P. C. (2019). Thereal problem with posting about your kids online. Retrieved from https://Theconversation.Com/The-Real-Problem-With-Posting-About-Your-Kids-Online-110131
 • Kurtuluş, S., Özkan, E., & Öztürk, S. (2015). How do social media users in Turkey differ in terms of their use habits and preferences? International Journal of Business and Information, 10(3), 337-364. doi: 10.6702/ijbi.2015.10.3.4
 • Lumley, V. A., & Miltenberger, R. G. (1997). Sexual abuse prevention for persons with mental retardation. American Journal on Mental Retardation, 101(2), 459-472. doi: 10.1023/B:JOGC.0000028158.79395.1e
 • Manca, S., & Ranieri, M. (2016). Is Facebook still a suitable technology enhanced learning environment? An updated critical review of the literature from 2012 to 2015. Journal of computer assisted learning, 32(6), 503-528. doi: 10.1111/jcal.12154
 • Mao, J. (2014). Social media for learning: A mixed methods study on high school students’ technology affordances and perspectives. Computers in Human Behavior, 33, 213-223. doi: 10.1016/j.chb.2012.12.032
 • Marcelo, C., & Marcelo, P. (2021). Educational influencers on Twitter. Analysis of hashtags and relationship structure. Comunicar, 29(68), 73-83. doi: 10.3916/C68-2021-06
 • Mavnacıoğlu, K. (2009, Ekim). İnternette kullanıcıların oluşturduğu ve dağıttığı içeriklerin etik açıdan incelenmesi: Sosyal medya örnekleri. M. Yağbasan (Ed.), Medya ve Etik Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde (ss. 63-72). Elazığ: Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi.
 • McCabe, M. P., Cummins, R. A., & Reid, S. B. (1994). An empirical study of the sexual abuse of people with intellectual disability. Sexuality and Disability, 12(4), 297-30. doi: 10.1007/BF02575321.
 • Mechling, L. C. (2008). Thirty year review of safety skill instruction for persons within tell ectual disabilities. Education and Training in Developmental Disabilities, 43(3), 311-323.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. (S. Turan, çev.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. London, UK: Sage.
 • Millî Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2021). Kurumsal sosyal medya kullanım kılavuzu. https://basinmus.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_04/12123508_Sosyal_Medya_KYlavuzu.pdf adresinden elde edildi.
 • Millî Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2017). Okullarda sosyal medyanın kullanılması genelgesi. http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/1833.pdf adresinden elde edildi.
 • Murray, J. (2020). Introduction: Young children’s rights to protection. In J. Murray, B. B. Swadener, & K. Smith (Eds.), The routledge international handbook of young children's rights (pp. 51-84). Washington, DC: AmericanPsychological Association.
 • Nottingham, E. (2019). Dad! Cutthat part out!’ Children’s rights to privacy in the age of ‘generation tagged’: Sharenting, digital kidnapping and the child micro-celebrity. In J. Murray, B. B. Swadener, & K. Smith (Eds.), The routledge international handbook of young children's rights (pp. 90-120). Washington, DC: AmericanPsychological Association.
 • O’Leary, Z. (2014). The essential guide to doing your research project (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Oswald, M. James, H., & Nottingham, E. (2016). The not-so-secret life of five-year-olds: Legal and ethical issues relating to disclosure of information and the depiction of children on broad cast and social media. Journal of Media Law, 8(2), 198-228. doi: 10.1080/17577632.2016.1239942
 • Parmigiani, D., Benigno, V., Giusto, M., Silvaggio, C., & Sperandio, S. (2021). E-inclusion: Online special education in Italy during the Covid-19 pandemic. Technology, Pedagogy and Education, 30(1), 111-124. doi: 10.1080/1475939X.2020.1856714.
 • Parsa, A. F. ve Akmeşe, Z. (2019). Sosyal medya ve çocuk istismarı: Instagram anneleri örneği. Kadem Kadın Araştırmaları Dergisi, 5(1), 163-191. doi: 10.21798/kadem.2019153622
 • Plunkett, L. A. (2019). Sharenthood: Why we should think before we talk about our kids online. London, England: Mit Press.
 • Sak, R., Şahin Sak, İ. T., Öneren Şendil, Ç. ve Nas, E. (2021). Bir araştırma yöntemi olarak doküman analizi. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi, 4(1), 227-250. doi: 10.33400/kuje.843306
 • Saldaña, J. (2016). The coding manual for qualitative researchers (3rd ed.). London, UK: Sage.
 • Sarıtaş, A. (2018). Sosyal medya reklamlarında fenomen kullanımı ve reklam izleme tercihi. The Journal of International Scientific Researches, 3(4), 62-74. doi: 10.23834/isrjournal.473169
 • Sayımer, İ. (2008). Sanal ortamda halkla ilişkiler. İstanbul: Beta Basım Yayım.
 • Schroeder, R. (2019). Digital media and the entrenchment of right-wing populist agendas. Social Media+ Society, 5(4), 2056305119885328. doi: 10.1177/2056305119885328
 • Senft, T. M. (2008). Camgirls, celebrity community in the age of social networks. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/343786951_Camgirls_Celebrity_and_Community_in_the_Age_of_Social_Networks_2008
 • Serin, H. (2019). Sosyal medyada çocuk hakları ihlalleri: Ebeveynler ve öğretmenler farkında mı? Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 1005-1031. doi: 10.17494/ogusbd.
 • Skarbek, D., Hahn, K., & Parrish, P. (2009). Stop sexual abuse in special education: An ecological model of prevention and intervention strategies for sexual abuse in special education. Sexuality & Disability, 27(2),155-164. doi: 10.1007/s11195-009-9127-y
 • Stalker, K., Taylor, J., Fry, D., & Stewart, A. B. (2015). A study of disabled children and child protection in Scotland – Ahidden group? Children and Youth Services Review, 56(1), 126-134. doi: 10.1016/j.childyouth.2015.07.012
 • Statista. (2020). Most popular social networks worldwide as of April 2020, Ranked by number of active users. Retrieved from https://www.statista.com/statistics/272014/global-social- networks-rankedby-number-of-users/
 • Sullivan, P. M., & Knutson, J. F. (2000). Maltreatment and disabilities: A population-based epidemiological study. Child Abuse & Neglect, 24(10), 1257-1273. doi: 10.1016/s0145-2134(00)00190-3
 • Swango-Wilson, A. (2009). Perception of sex education for individuals with develop mental and cognitive disability: A four cohort study. Sexuality & Disability, 27(1), 223-228. doi: 10.1007/s11195-009-9140-1
 • Şahiner, S. G. (2017). Sosyal medya fenomenleri ne kadar kazanıyor? https://webrazzi.com/2017/06/13/sosyal-medya-fenomenleri-ne-kadar-kazaniyor/ adresinden elde edildi.
 • Taner, A. İ. (2018). Yeni medyada kişisel verilerin güvenliği, kişisel verileri koruyan hukuki ve cezai düzenlemeler. İstanbul: Ahi Hukuk Bürosu.
 • Tess, P. A. (2013). The role of social media in higher education classes (Real and virtual) – A literature review. Computers in Human Behavior, 29(5), 60-68. doi: 10.1016/j.chb.2012.12.032
 • The International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect [ISPCAN]. (2006). Annual report. Retrieved from https://www.ispcan.org/wp-content/uploads/2017/03/ispcan_annual_report_2006.pdf
 • Tıraşçı, Y. ve Gören, S. (2007). Çocuk istismarı ve ihmali. Dicle Tıp Dergisi, 34(1), 70-74.
 • Tiryakioglu, F., & Erzurum, F. (2011). Use of social networks as an educational tool. Contemporary Educational Technology, 2(2), 135-150.
 • Trust, T., & Whalen, J. (2020). Should teachers be trained in emergency remote teaching? Lessons learned from the Covid-19 pandemic. The Journal of Technology and Teacher Education, 28(2), 189-199.
 • Türk Ceza Kanunu (2004). Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar: Madde 135. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5237.pdf adresinden elde edildi.
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. (1982). Kişinin hakları ve ödevleri: Madde 20. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.2709.pdf adresinden elde edildi.
 • Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK]. (2021). Hanehalkı bilişim teknolojileri (bt) kullanım araştırması. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)-Kullanim-Arastirmasi-2021-37437 adresinden elde edildi.
 • Türkmenoğlu, H. (2015). Teknoloji ile sanat ilişkisi ve bir dijital sanat örneği olarak Instagram. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4), 87-100. doi: 10.7816/ulakbilge-02-04-07
 • Ubaedillah, U., & Pratiwi, D. I. (2021). Utilization of information technology during the Covid-19 pandemic: Student's perception of online lectures. Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, 3(2), 447-455. doi: 10.31004/edukatif.v3i2.320
 • United Nations International Children's Emergency Fund [UNICEF]. (2004). Çocuk haklarına dair sözleşme. https://www.unicefturk.org/public/uploads/files/UNICEF_CocukHaklarinaDairSozlesme.pdf adresinden elde edildi.
 • Van Dijck, J. & T. Poell (2018). Social media platforms and education. In J. Burgess, A. Marwick, & T. Poell (Eds.), The SAGE Handbook of Social Media (pp. 579-591). London: Sage, Forthcoming.
 • Visser, R. D., Evering, L. C., & Barrett, D. E. (2014). Twitter for teachers: The implications of Twitter as a self- directed professional development tool for K–12. Teachers Journal of Research on Technology in Education, 46(4), 396-413. doi: 10.1080/15391523.2014.925694
 • Vuran, S. (Ed.). (2020). Özel eğitim öğretmenleri için belirlenmiş etik ilkeler kılavuzu. Ankara: Vize Akademik.
 • Wang, J. L., Jackson, L. A., Gaskin, J., & Wang, H. Z. (2014). The effects of social networking site (sns) use on college students’ friendship and well-being. Computers in Human Behavior, 37, 229-236. doi: 10.1016/j.chb.2014.04.051
 • We Are Social. (2021). Digital 2021: The latest ınsights ınto the ‘state of digital. Retrieved from https://wearesocial.com/uk/blog/2021/01/digital-2021-the-latest-insights-into-the-state-of-digital/
 • Whigham, N. (2015, July). Digital kidnapping will make you think twice about what you post to social media. Retrieved from http://www.news.com.au/lifestyle/real-life/digital-kidnapping-will-make-you-think- twice-about-what-you-post-to-social-media/story-fnq2oad4-1227449635495
 • Yargıtay 12. Ceza İdaresi. (2016). Herkese açık ve kolaylıkla ulaşılabilen bir fotoğrafın sosyal medya hesabından alınarak, başka bir profilde yayımlanması özel hayata ilişkin kabul edilmemektedir. 2016/5349, 30 Mart 2016. https://gocuk.com.tr/herkese-acik-fotografin-alinip-yayimlanmasi-suc-kabul-edilmemektedir/ adresinden elde edildi.
 • Yavanoğlu, U., Sağıroğlu, Ş. ve Çolak, İ. (2012). Sosyal ağlarda bilgi güvenliği tehditleri ve alınması gereken önlemler. Politeknik Dergisi, 15(1), 15-27. doi: 10.2339/2012.15.1
 • Yavuz, S. (2020). Sosyal medya kullanım amaçları üzerine bir araştırma: İlahiyat fakültesi öğrencileri örneği. Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17(17), 99-132.
 • Yılmaz, N. (2008). Dersin akışını bozan istenmeyen davranışları yönetme stratejilerinin incelenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 1-38.
APA Ak G, KILINÇ Ş, (Hasanoğlu) YAZÇAYIR G, KIYAK Ü (2022). Özel Eğitim Öğretmenlerinin Öğrencileriyle İlgili Sosyal Medya Paylaşımlarının İncelenmesi. , 263 - 280. 10.12984/egeefd.1090493
Chicago Ak Gamze,KILINÇ ŞULE,(Hasanoğlu) YAZÇAYIR Gülcihan,KIYAK ÜZEYİR EMRE Özel Eğitim Öğretmenlerinin Öğrencileriyle İlgili Sosyal Medya Paylaşımlarının İncelenmesi. (2022): 263 - 280. 10.12984/egeefd.1090493
MLA Ak Gamze,KILINÇ ŞULE,(Hasanoğlu) YAZÇAYIR Gülcihan,KIYAK ÜZEYİR EMRE Özel Eğitim Öğretmenlerinin Öğrencileriyle İlgili Sosyal Medya Paylaşımlarının İncelenmesi. , 2022, ss.263 - 280. 10.12984/egeefd.1090493
AMA Ak G,KILINÇ Ş,(Hasanoğlu) YAZÇAYIR G,KIYAK Ü Özel Eğitim Öğretmenlerinin Öğrencileriyle İlgili Sosyal Medya Paylaşımlarının İncelenmesi. . 2022; 263 - 280. 10.12984/egeefd.1090493
Vancouver Ak G,KILINÇ Ş,(Hasanoğlu) YAZÇAYIR G,KIYAK Ü Özel Eğitim Öğretmenlerinin Öğrencileriyle İlgili Sosyal Medya Paylaşımlarının İncelenmesi. . 2022; 263 - 280. 10.12984/egeefd.1090493
IEEE Ak G,KILINÇ Ş,(Hasanoğlu) YAZÇAYIR G,KIYAK Ü "Özel Eğitim Öğretmenlerinin Öğrencileriyle İlgili Sosyal Medya Paylaşımlarının İncelenmesi." , ss.263 - 280, 2022. 10.12984/egeefd.1090493
ISNAD Ak, Gamze vd. "Özel Eğitim Öğretmenlerinin Öğrencileriyle İlgili Sosyal Medya Paylaşımlarının İncelenmesi". (2022), 263-280. https://doi.org/10.12984/egeefd.1090493
APA Ak G, KILINÇ Ş, (Hasanoğlu) YAZÇAYIR G, KIYAK Ü (2022). Özel Eğitim Öğretmenlerinin Öğrencileriyle İlgili Sosyal Medya Paylaşımlarının İncelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 23(3), 263 - 280. 10.12984/egeefd.1090493
Chicago Ak Gamze,KILINÇ ŞULE,(Hasanoğlu) YAZÇAYIR Gülcihan,KIYAK ÜZEYİR EMRE Özel Eğitim Öğretmenlerinin Öğrencileriyle İlgili Sosyal Medya Paylaşımlarının İncelenmesi. Ege Eğitim Dergisi 23, no.3 (2022): 263 - 280. 10.12984/egeefd.1090493
MLA Ak Gamze,KILINÇ ŞULE,(Hasanoğlu) YAZÇAYIR Gülcihan,KIYAK ÜZEYİR EMRE Özel Eğitim Öğretmenlerinin Öğrencileriyle İlgili Sosyal Medya Paylaşımlarının İncelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, vol.23, no.3, 2022, ss.263 - 280. 10.12984/egeefd.1090493
AMA Ak G,KILINÇ Ş,(Hasanoğlu) YAZÇAYIR G,KIYAK Ü Özel Eğitim Öğretmenlerinin Öğrencileriyle İlgili Sosyal Medya Paylaşımlarının İncelenmesi. Ege Eğitim Dergisi. 2022; 23(3): 263 - 280. 10.12984/egeefd.1090493
Vancouver Ak G,KILINÇ Ş,(Hasanoğlu) YAZÇAYIR G,KIYAK Ü Özel Eğitim Öğretmenlerinin Öğrencileriyle İlgili Sosyal Medya Paylaşımlarının İncelenmesi. Ege Eğitim Dergisi. 2022; 23(3): 263 - 280. 10.12984/egeefd.1090493
IEEE Ak G,KILINÇ Ş,(Hasanoğlu) YAZÇAYIR G,KIYAK Ü "Özel Eğitim Öğretmenlerinin Öğrencileriyle İlgili Sosyal Medya Paylaşımlarının İncelenmesi." Ege Eğitim Dergisi, 23, ss.263 - 280, 2022. 10.12984/egeefd.1090493
ISNAD Ak, Gamze vd. "Özel Eğitim Öğretmenlerinin Öğrencileriyle İlgili Sosyal Medya Paylaşımlarının İncelenmesi". Ege Eğitim Dergisi 23/3 (2022), 263-280. https://doi.org/10.12984/egeefd.1090493