Yıl: 2021 Cilt: 11 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 2098 - 2109 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 02-12-2022

ÖRGÜTLERDE BEYAZ YAKALI KADIN ÇALIŞANLARIN MARUZ KALDIĞI DIŞLANMANIN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Öz:
Bu çalışmanın amacı, çalışanların dışlanma davranışına maruz kalmalarının işten ayrılma niyetleri üzerine bir etkisi olup olmadığı ve dışlanmanın demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktır. Araştırmada beyaz yakalı kadın çalışanların dışlanma durumuna maruz kalmalarını ölçmek amacıyla Ferris’ in “The Development and Validation of the Ostracism Scale” makalesinde geliştirmiş olduğu ölçeğinden yararlanılmıştır. Çalışanların işten ayrılma niyetlerini ölçmek için ise Wayne, Shore ve Linden (1997) geliştirdiği işten ayrılma niyeti ölçeği kullanılmıştır. Çalışma nicel araştırma olup, verilerin analizinde SPSS 20 paketinden faydalanılmıştır. Çalışmada dışlanmanın işten ayrılma niyeti ile ilişkisinin belirlenmesi için korelasyon analizi yapılmış, pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Dışlanmanın işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinin belirlenmesi amacıyla regresyon analizi yapılmış ve pozitif yönde anlamlı etkisi olduğu saptanmıştır. Demografik değişkenler açısından bakıldığında ise beyaz yakalı kadın çalışanların dışlanma durumuna maruz kalmalarının yalnızca kıdem duruma göre bir farklılık gösterdiği saptanmıştır. İşten ayrılma niyetinin de yine sadece demografik değişkenlerden kıdem değişkenine göre farklılık gösterdiği ortaya konmuştur.
Anahtar Kelime:

THE EFFECT OF EXCLUSION OF WHITE-COLLAR WOMEN IN ORGANIZATIONS ON THE INTENTION TO LEAVE

Öz:
The aim of this study is to reveal whether the exposure of employees to exclusion has an effect on their intention to leave and whether exclusion differs according to demographic variables. Using the scale developed in the article “The Development and Validation of the Ostracism Scale”, white-collar female employees are excluded in the `` Ferris '' article in order to investigate the exclusion and exposure of white-collar female employees. To measure the employee's turnover intention, the intention to leave the job developed by Wayne, Shore, and Linden (1997) was measured. The study is a quantitative research and SPSS 20 package was used in the analysis of the data. In the study, correlation analysis was performed to determine the relationship between exclusion and intention to leave, and it was determined that there was a positive and significant relationship. The impact of exclusion on intention to quit has been reduced. Apart from the demographic variables, it was shown that the exposure of white-collar female employees to exclusion only depends on seniority. It has also been revealed that the intention to leave the job shows only according to the seniority among demographic variables.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Adaman, F. ve Keyder Ç. (2006). Türkiye’de Büyük Kentlerin Gecekondu ve Çöküntü Mahallelerinde Yaşanan Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma, Avrupa Komisyonu, Sosyal Dışlanma ile Mücadelede Mahalli Topluluk Eylem Programı 2002-2006 Raporu.
 • Banki, S. (2012). How Much or How Many? Partial Ostracism and its Consequences. Doctoral Dissertation. Rotman School of Management, University of Toronto, Toronto, ON.
 • Cesur, A. (1998). İşgörenlerin Çalışma Hayatına İlişkin Sorunlarının İş Tatmini Yönünden İncelenmesi. Yüksek lisans tezi, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Cotton, J.L. ve Tuttle, J.M. (1986). Employee Turnover: A Meta-Analysis and Review with Implications for Research, The Academy of Management Review, 11(1), 55-70.
 • Çarıkçı, İ. H., ve Çelikkol, Ö. (2009). İş–Aile Çatışmasının Örgütsel Bağlılık Ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (9), 153-170.
 • Çelik, C. ve Koşar A. (2015). Örgüt Kültürü ve İşyerinde Dışlanma Arasındaki İlişki. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 24(2), 47 – 62.
 • Erdilek, K. M. (2015). Sağlık Personelinin İş Stresi, İş-Aile Çatışması ve İş-Aile-Hayat Tatminlerine Yönelik Algılarının İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Yönetim Bilimleri Dergisi, 13(26), 113-134.
 • Estévez, A. M. ve Serlin J. (2013). Organizatinal Ostracism as Political Game. Diversity, Diversity Management and Identity in Organizations Convenors. Montreal, July, 1-26.
 • Ferris D. L., Brown D. J., Berry J. W. ve Lian H. (2008). The Development and Validation of the Workplace Ostrasicm Scale. The Journal of Applied Psychology, 93(6), 1348-1366.
 • Foster, P. J. (2012). Leader- Member- Exchange and The Workplace Bully. Doctoral Dissertation, Kansas State University.
 • Fox, S. ve. Stallworth L. E (2005). Racial/Ethnic Bullying: Exploring Links Between Bullying and Racism in The US Workplace. Journal of Vocational Behavior. 66(3), 438-456.
 • Gkorezis P, Panagiotou M, Theodorou M. (2016) Workplace Ostracism and Employee Silence in Nursing: The Mediating Role of Organizational Identification. Journal of Advanced Nursing, 72(10), 2381-2388.
 • Halis, M. ve Demirel, Y. (2016). Sosyal Desteğin Örgütsel Soyutlama (Dışlanma) Üzerine Etkisi. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11(1), 318-335.
 • Haq, I. U. (2014). Workplace Ostracism and Job Outcomes: Moderating Effects of Psychological Capital. In Human Capital Without Borders: Knowledge and Learning for Quality of Life: Proceedings of The Management, Knowledge and Learning International Conference. Örebro, Sweden: ToKnowPress.
 • Kanten, P. ve Kanten, S. (2016). Davranışın Aydınlık ve Karanlık Yüzü, İstanbul: Nobel Yayıncılık.
 • Kaya, Ç, Ataman, G. ve Aydın, B.Y. (2017). Workplace Ostracism and Work Engagement: The Moderating Role of Neuroticism. International Journal of Business and Management, 5(2), 17-28.
 • Koşar, A. (2014). Örgüt Kültürü ve İşyerinde Dışlanma Arasındaki İlişkinin Mersin Üniversitesi’nde Çalışanlar Üzerinde İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Köksal, K., Gürsoy, A. ve Tuta, Y. (2019). Aile Desteğinin Örgütsel Dışlanma ile İşten Ayrılma Niyeti İlişkisindeki Rolü. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17(35), 1925-1945.
 • Köse, S., Çakan, S. ve Terzi, D. (2018). Örgütsel Adaletsizliğin Örgütsel Dışlanmaya Etkisinde Psikolojik Dayanıklılığın Aracı Rolü. İşletme Bilimi Dergisi, 6(1), 245-262.
 • Lustenberger, D. E. ve Jagacinski, C. M. (2010). Exploring the Effects of Ostracism on Performance and Intrinsic Motivation. Human Performance. 23(4), 283-304.
 • Luthans, F., Avolio, B. J., Avey, J. B., ve Norman, S. M. (2007). Positive Psychological Capital: Measurement And Relationship With Performance And Satisfaction. Personnel Psychology. 60(3), 541-572.
 • Ng, T. W. (2017) Can Idiosyncratic Deals Promote Perceptions of Competitive Climate, Felt Ostracism, and Turnover? Journal of Vocational Behavior 99, 118-131.
 • Pelit, O. (2018) Örgütsel Dışlanmanın İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Afyonkarahisar'daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Reçica, L. (2017). Örgüte Güven, İş Tatmini Ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkiyi İncelemeye Yönelik Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Renn R., Allen D. ve Huning, T. (2013). The Relationship of Social Exclusion at Work With Self-Defeating Behavior and Turnover. The Journal Social Psychology, 153(2), 229–249.
 • Robinson, S. L., O’Reilly J. ve W. Wang (2013). Invisible at Work: An Integrated Model of Workplace Ostracism. Journal of Management, 39(1), 203-231.
 • Sığrı, Ü. ve Gürbüz, S. (2013). Örgütsel Davranı,. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Soybalı, H. H., ve Pelit, O. (2018). Örgütsel Dışlanmanın İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Afyonkarahisar’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(3), 225-249.
 • Şimşek, M., Akgemci, T. ve Çelik, A. (2011). Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Tett, R.P. ve Meyer, J.P. (1993). Job Satisfaction, Organizational Commitment, Turnover İntention And Turnover: Path Analyses Based On Meta-Analytic Findings. Personnel Psychology. 46(2), 259-293.
 • Uysal, H.T. (2019). Örgütsel Dışlanmanın Çalışanlarda Sinizm Gelişimine Etkisi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 319-326.
 • Varol, F. (2010). Örgütsel Bağlılık ve İş Tatminin İşten Ayrılma Niyetine Olan Etkisi: Konya İli İlaç Sektörü Çalışanları Üzerine Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Williams, K. D. (2007). Ostracism. Annual Review Psychology. 58, 425-452.
 • Wu, C. H., Liu, J., Kwan, H. K., ve Lee, C. (2016). Why and When Workplace Ostracism İnhibits Organizational Citizenship Behaviors: An Organizational İdentification Perspective. Journal of Applied Psychology, 101(3), 362-378.
 • Wu, L. Z., Yim, F. H. K., Kwan, H. K. ve Zhang, X. (2012). Coping With Workplace Ostracism: The Roles of Ingratiation and Political Skill in Employee Psychological Distress. Journal of Management Studies, 49(1), 178-199.
 • Yan, Y., Zhou, E., Long, L., ve Ji, Y. (2014). The İnfluence Of Workplace Ostracism On Counterproductive Work Behavior: The Mediating Effect Of State Self-Control. Social Behavior And Personality: An İnternational Journal, 42(6), 881-890.
 • Yang, J. (2012). Workplace Ostracism and Performance Related Outcomes: A Process Model Incorporating Social Influence and Social Identity Theories. Post Graduate Dissertation, State Universtiy of New York, USA.
 • Yenihan, B., Mert, Ö. ve Çiftyıldız, K. (2014). İş Stresi ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki: Otomotiv İşletmesinde Bir Araştırma. Çalışma İlişkileri Dergisi, 5(1), 38-49.
 • Yıldırım, E. ve Akın, M. (2018). Örgütlerde Dışlanma, Sinizm ve Pozitif-Negatif Duygusallık Arasındaki İlişkiler: Pozitif Ve Negatif Duygusallığın Aracılık Rolü. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 14(2), 427-449.
 • Zhao, H., Peng, Z. ve Sheard, G. (2013). Workplace Ostracism and Hospitality Employees’ Counterproductive Work Behaviors: The Joint Moderating Effects of Proactive Personality and Political Skill. International Journal of Hospitality Management, 33, 219-227.
APA ATALAY E, GÜNDOGMUS E, Yener Aydin B (2021). ÖRGÜTLERDE BEYAZ YAKALI KADIN ÇALIŞANLARIN MARUZ KALDIĞI DIŞLANMANIN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. , 2098 - 2109.
Chicago ATALAY Emine,GÜNDOGMUS EMINE,Yener Aydin Birsen ÖRGÜTLERDE BEYAZ YAKALI KADIN ÇALIŞANLARIN MARUZ KALDIĞI DIŞLANMANIN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. (2021): 2098 - 2109.
MLA ATALAY Emine,GÜNDOGMUS EMINE,Yener Aydin Birsen ÖRGÜTLERDE BEYAZ YAKALI KADIN ÇALIŞANLARIN MARUZ KALDIĞI DIŞLANMANIN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. , 2021, ss.2098 - 2109.
AMA ATALAY E,GÜNDOGMUS E,Yener Aydin B ÖRGÜTLERDE BEYAZ YAKALI KADIN ÇALIŞANLARIN MARUZ KALDIĞI DIŞLANMANIN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. . 2021; 2098 - 2109.
Vancouver ATALAY E,GÜNDOGMUS E,Yener Aydin B ÖRGÜTLERDE BEYAZ YAKALI KADIN ÇALIŞANLARIN MARUZ KALDIĞI DIŞLANMANIN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. . 2021; 2098 - 2109.
IEEE ATALAY E,GÜNDOGMUS E,Yener Aydin B "ÖRGÜTLERDE BEYAZ YAKALI KADIN ÇALIŞANLARIN MARUZ KALDIĞI DIŞLANMANIN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ." , ss.2098 - 2109, 2021.
ISNAD ATALAY, Emine vd. "ÖRGÜTLERDE BEYAZ YAKALI KADIN ÇALIŞANLARIN MARUZ KALDIĞI DIŞLANMANIN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ". (2021), 2098-2109.
APA ATALAY E, GÜNDOGMUS E, Yener Aydin B (2021). ÖRGÜTLERDE BEYAZ YAKALI KADIN ÇALIŞANLARIN MARUZ KALDIĞI DIŞLANMANIN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 11(4), 2098 - 2109.
Chicago ATALAY Emine,GÜNDOGMUS EMINE,Yener Aydin Birsen ÖRGÜTLERDE BEYAZ YAKALI KADIN ÇALIŞANLARIN MARUZ KALDIĞI DIŞLANMANIN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 11, no.4 (2021): 2098 - 2109.
MLA ATALAY Emine,GÜNDOGMUS EMINE,Yener Aydin Birsen ÖRGÜTLERDE BEYAZ YAKALI KADIN ÇALIŞANLARIN MARUZ KALDIĞI DIŞLANMANIN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, vol.11, no.4, 2021, ss.2098 - 2109.
AMA ATALAY E,GÜNDOGMUS E,Yener Aydin B ÖRGÜTLERDE BEYAZ YAKALI KADIN ÇALIŞANLARIN MARUZ KALDIĞI DIŞLANMANIN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi. 2021; 11(4): 2098 - 2109.
Vancouver ATALAY E,GÜNDOGMUS E,Yener Aydin B ÖRGÜTLERDE BEYAZ YAKALI KADIN ÇALIŞANLARIN MARUZ KALDIĞI DIŞLANMANIN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi. 2021; 11(4): 2098 - 2109.
IEEE ATALAY E,GÜNDOGMUS E,Yener Aydin B "ÖRGÜTLERDE BEYAZ YAKALI KADIN ÇALIŞANLARIN MARUZ KALDIĞI DIŞLANMANIN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ." Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 11, ss.2098 - 2109, 2021.
ISNAD ATALAY, Emine vd. "ÖRGÜTLERDE BEYAZ YAKALI KADIN ÇALIŞANLARIN MARUZ KALDIĞI DIŞLANMANIN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ". Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 11/4 (2021), 2098-2109.