DÎVÂN-I HAYÂLÎ BEY NÜSHALARINDA ŞAİRE AİT OLMAYAN ŞİİRLER

Yıl: 2022 Cilt: 2022 Sayı: 43 Sayfa Aralığı: 135 - 146 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 05-12-2022

DÎVÂN-I HAYÂLÎ BEY NÜSHALARINDA ŞAİRE AİT OLMAYAN ŞİİRLER

Öz:
Hayâlî Bey, sadece 16. yüzyılın değil bütün Osmanlı Edebiyatı’nın en müstesna yerine sahip olan şairlerindendir. 1945 y ılında A. N. Tarlan tarafından 13 nüshaya dayanılarak tenkitli neşir olarak çalışılan Hayâlî Bey’in Dîvân’ı neredeyse üç çeyrek asır sonra tarafımızdan tekrardan ele alınmıştır. Hayâlî Bey Dîvân’ının yurt içi ve yurt dışında toplam 53 adet nüshasına ulaşılmıştır. Bu nüshalarda seyrek şekilde yer alan bazı şiirlerdeki kelime seçimi, kullan ılan imge/hayal ve üslup bakımından Hayâlî Bey’i yansıtmaması şüphesi üzerine şiirler üzerinde geni ş çaplı bir inceleme yapılmıştır. Bu incelemenin neticesinde Hayâlî Bey’in Dîvân nüshalarına çeşitli sebeplerle eklenmiş bu şiirlerin esasen hangi şairlere ait olduğu tespit edilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelime: Hayâlî Bey 16. Yüzyıl metin neşri tenkitli metin

Poems That Do Not Belong to the Poet In Divân-i Hayâlî Bey Copies

Öz:
Hayâlî Bey is one of the most exceptional poets not only of the 16th century, but of the entire Ottoman Literature. Hayâlî Bey's Dîvân, which was studied as a critical publication based on 13 copies by A. N. Tarlan in 1945, was reconsidered by us almost three quarters of a century later. A total of 53 copies of Hayâlî Bey's Dîvân have been reached in the country and abroad. Due to the suspicion that some of the poems in these copies do not reflect Hayâlî Bey in terms of word choice, image/imagination an d style, a wide-ranging analysis was made on the poems. As a result of this examination, it will be tried to determine who actually belongs to these poems that were added to Hayâlî Bey's Dîvân copies for various reasons.
Anahtar Kelime: Hayâlî Bey 16th century text publishing textual criticism

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Alvan (Ç ınar), T. (1998), Ḫayālī-i Gül şenī Dīvānı. (Yay ımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bahadır, S. C. (2012), Hayâlî Bey’in Bilinmeyen Gazelleri. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7, 921-946.
 • Canım, R. (2000), Tezkiretü’ş-Şu ̔arâ ve Tabsıratu’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin). Müellifi: Latîfî. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.
 • Çavuşoğlu, M. (1982), Helâkî Dîvan Tenkidli Basım. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.
 • Çelik Vural, Büşra. (2021), Hayâlî Bey Dîvânı (İnceleme-Tenkitli Metin-Dil İçi Çeviri). (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Antalya: Akdeniz Üniversitesi.
 • Duyar, H. (2009), On Altıncı Yüzyıl Şairlerinden Kabûlî’nin Şiirleri, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 4, 307-362.
 • Erdoğan, M. (2017), Bursalı Rahmî Dîvânı. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, (e- kitap). (Erişim tarihi: 28.02.2021).
 • Erünsal, İ. E. (2006), Divan Neşirlerinde Karşılaşılan Güçlükler I: Güvenilir Bir Metin Te'sisi, Osmanlı Araştırmaları, 27, 17-45.
 • Gıynaş, K. A. (2014), Pervâne Bey Mecmuası. Müellifi: Pervâne b. Abdullah. Eskişehir: Akademik Kitaplar Yayınları.
 • Gürbüz, M. (2018), Sulṭân-ı Ḫūbâna Münasib Eş’âr. Müellifi: Ḳâbilî. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. (e-kitap). (Erişim tarihi: 28.02.2021).
 • İsen, M. (1994), Künhü'l-Ahbâr'ın Tezkire Kısmı. Müellifi: Gelibolulu Âli Mustafa Efendi. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.
 • Kaçalin, M. S. (___), Âhî (1476-1517) Dîvân. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. (e- kitap). (Erişim tarihi: 28.02.2021).
 • Karahan, A. (1966), Kanunî Sultan Süleyman Çağı Şairlerinden Figanî ve Divançesi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.
 • Kavaklık, R. (2008), On Beşinci Yüzyıl Şairi Sabâyî ve Divançes i (Transkripsiyonlu Metin- Açıklamalar-Dizin). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. İstanbul.
 • Kesik, B. (2018), Cenâbî Dîvânı. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. (e-kitap). (Erişim tarihi: 28.02.2021).
 • Kılıç, F. (2010), Meşâ ̔irü ̓ş-Şu ̔arâ. Müellifi: Âşık Çelebi, İstanbul Ara ştırmaları Enstitüsü Yayınları, İstanbul.
 • Köksal, M. F. (2017), Mecma‘u’n-Nezâ’ir. Müellifi: Edirneli Nazmî. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. (e-kitap). (Erişim tarihi: 28.02.2021).
 • Küçük, S. (1984), “Hayâlî Bey’in Yayımlanmamış Gazelleri”. Türk Dili Dergisi, 394, 418-421.
 • Macit, M. (2017), Hatâyî Dîvân ı. Müellifi: İsmâîl b. Haydar el-Erdebilî (ö. 1524), İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları.
 • Mecdî Efendi (1269), Tercüme-i Şakâ’ik-i Nu’mâniyye. İstanbul:.Dârü’t-Tıbâ’atü’l-Âmire.
 • Mengi, M. (2020), Mesîhî Dîvânı. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. (e-kitap). (Erişim tarihi: 28.02.2021).
 • Nafiz, R. (1929), Tarihi Kıymeti Haiz Birkaç Manzume, Hayat Mecmuası, VI (135) 10.
 • Öztürk, U. (2013), Mecmû‘a-ı Eş‘âr (Muallim Cevdet K.479) ( İnceleme-Tenkitli Metin). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü.
 • Polat, S. (2015), Metin Tenkidi. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.
 • Samancı, M. (2013), Mecm ū’a-i Neẓā’ir (vr. 150b-250a) (Süleymani ye Kütüphanesi H. Hüsnü
 • Paşa 1031) İnceleme-Tenkitli Metin. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü.
 • Saraç, M. A. Y. (___), Şeyhü’l-İslâm Kemal Paşa-zâde ve Divanı. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi.
 • Tarlan, A. N. (1963), Necatî Beg Divanı. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Zülfe, Ö. (2009), Rahîkî [ö. 953/1546] ve Şiirleri, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 21, 171-198.
APA Çelik B (2022). DÎVÂN-I HAYÂLÎ BEY NÜSHALARINDA ŞAİRE AİT OLMAYAN ŞİİRLER. , 135 - 146.
Chicago Çelik Büşra DÎVÂN-I HAYÂLÎ BEY NÜSHALARINDA ŞAİRE AİT OLMAYAN ŞİİRLER. (2022): 135 - 146.
MLA Çelik Büşra DÎVÂN-I HAYÂLÎ BEY NÜSHALARINDA ŞAİRE AİT OLMAYAN ŞİİRLER. , 2022, ss.135 - 146.
AMA Çelik B DÎVÂN-I HAYÂLÎ BEY NÜSHALARINDA ŞAİRE AİT OLMAYAN ŞİİRLER. . 2022; 135 - 146.
Vancouver Çelik B DÎVÂN-I HAYÂLÎ BEY NÜSHALARINDA ŞAİRE AİT OLMAYAN ŞİİRLER. . 2022; 135 - 146.
IEEE Çelik B "DÎVÂN-I HAYÂLÎ BEY NÜSHALARINDA ŞAİRE AİT OLMAYAN ŞİİRLER." , ss.135 - 146, 2022.
ISNAD Çelik, Büşra. "DÎVÂN-I HAYÂLÎ BEY NÜSHALARINDA ŞAİRE AİT OLMAYAN ŞİİRLER". (2022), 135-146.
APA Çelik B (2022). DÎVÂN-I HAYÂLÎ BEY NÜSHALARINDA ŞAİRE AİT OLMAYAN ŞİİRLER. Türkbilig, 2022(43), 135 - 146.
Chicago Çelik Büşra DÎVÂN-I HAYÂLÎ BEY NÜSHALARINDA ŞAİRE AİT OLMAYAN ŞİİRLER. Türkbilig 2022, no.43 (2022): 135 - 146.
MLA Çelik Büşra DÎVÂN-I HAYÂLÎ BEY NÜSHALARINDA ŞAİRE AİT OLMAYAN ŞİİRLER. Türkbilig, vol.2022, no.43, 2022, ss.135 - 146.
AMA Çelik B DÎVÂN-I HAYÂLÎ BEY NÜSHALARINDA ŞAİRE AİT OLMAYAN ŞİİRLER. Türkbilig. 2022; 2022(43): 135 - 146.
Vancouver Çelik B DÎVÂN-I HAYÂLÎ BEY NÜSHALARINDA ŞAİRE AİT OLMAYAN ŞİİRLER. Türkbilig. 2022; 2022(43): 135 - 146.
IEEE Çelik B "DÎVÂN-I HAYÂLÎ BEY NÜSHALARINDA ŞAİRE AİT OLMAYAN ŞİİRLER." Türkbilig, 2022, ss.135 - 146, 2022.
ISNAD Çelik, Büşra. "DÎVÂN-I HAYÂLÎ BEY NÜSHALARINDA ŞAİRE AİT OLMAYAN ŞİİRLER". Türkbilig 2022/43 (2022), 135-146.