Sosyal bilgiler dersinde karikatür kullanımının öğrencilerin akademik başarısına ve derse ilişkin görüşlerine etkisi

Yıl: 2010 Cilt: 29 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 1 - 20 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sosyal bilgiler dersinde karikatür kullanımının öğrencilerin akademik başarısına ve derse ilişkin görüşlerine etkisi

Öz:
Bu çalışmada, Sosyal Bilgiler dersinde karikatür kullanımının öğrencilerin başarısı ve derse ilişkin görüşlerine etkisi araştırılmıştır. Araştırma kapsamında, Sosyal Bilgiler 7. sınıf Zaman İçinde Bilim ünitesi karikatür temelli etkinliklerle işlenmiştir. Çalışmada nitel ve nicel yöntemler bir arada kullanılmış; öğrencilerin başarıları uygulanan üç çalışma kâğıdıyla, derse ilişkin görüşleri 13 maddelik bir anketle tespit edilmeye çalışılmış, sorulan açık uçlu sorularla da elde edilen bu nicel verilerin desteklenmesi amaçlanmıştır. Nicel veriler, paired samples t testine, nitel veriler ise betimsel analize tabi tutulmuştur. Araştırma bulgularına göre, Sosyal Bilgiler dersinde karikatür kullanımı öğrencilerin akademik başarısını yükseltmekte ve derse ilişkin görüşlerinde genel anlamda pozitif bir farklılık oluşturmaktadır.
Anahtar Kelime: görüş malzeme sosyal bilgiler dersi akademik başarı karikatür

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akengin, H. ve Demirsoy, M. (2009). 4. ve 5. Sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine ilişkin görüşleri. IV. Sosyal bilimler eğitimi kongresi, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü, İstanbul.
 • Akengin, H., Sağlam, D. ve Dilek, A. (2002). İlköğretim 4 ve 5. Sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler Dersi ile İlgili Görüşleri, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5, 1-12.
 • Alaba, S. (2007). The Use of Educational Cartoons and Comics in Enhancing Creativity in Primary School Pupils in Ile-ife, Osun State, Nigeria. Journal of Applied Sciences Research, 3(10), 913-920.
 • Altınışık, S. ve Orhan, F. (2002). Sosyal Bilgiler dersinde çoklu ortamın öğrencilerin akademik başarı ve derse karşı tutumlarına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 41-49.
 • Altun, A. (2009). Sosyal Bilgiler dersinde karikatür kullanımı. Refik Turan(Ed.) Sosyal bilgiler öğretiminde yeni yaklaşımlar, 192-211. Ankara: Pegema yayıncılık.
 • Arık, B. (1998). Değişen toplum değişen karikatür. İstanbul: Türkiye gazeteciler cemiyeti yayınları.
 • Ayverdi, İ. (2006). Misalli büyük Türkçe sözlük. Kubbealtı lugatı. İstanbul: Kubbealtı neşriyat.
 • Balım, A., İnel, D. ve Evrekli, E. (2008). Fen Öğretiminde Kavram Karikatürü Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algılarına Etkisi. Elementary Education Online, 7(1), 188-202.
 • Banks, J., & Banks, C. (1999). Teaching strategies for the social studies. New York: Longman.
 • Başak, A. (2002). Materyal kullanımının ilköğretim okulu öğrenci başarısına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Bilgili, A. (Ed.). (2008). Geçmişten geleceğe sosyal bilimler ve sosyal bilgiler. Sosyal bilgilerin temelleri. Ankara: Pegema yayıncılık.
 • Callahan, T., & Randall, F. (1980). The newspaper in the social studies clasroom: An issue oriented curriculum. Retrieved from ERİC database No: ED221879.
 • Çalışkan, F. (2005). İlköğretim 4.sınıf Sosyal Bilgiler dersinde aktif öğrenme yöntemlerinden çözümlemeli öykü yönteminin öğrencilerin akademik başarılarına, tutumlarına ve aktif öğrenme düzeylerine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Denzin, N., & Lincoln, Y. (2005). The sage handbook of qualitative research (Third edition). London: Sage publications.
 • Durmaz, B. (2007). Yapılandırıcı fen öğretiminde kavram karikatürlerinin öğrencilerin başarısı ve duyuşsal özelliklerine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Durualp, E. (2006). İlköğretimde sosyal bilgiler dersinde karikatür kullanımı. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ellis, A. (2007). Teaching and learninig elemantary social studies. New york: Pearson.
 • Eşgi, N. (2006). Web temelli öğretimde basılı materyal ve yüz yüze öğretimin öğrenci başarısı üzerine etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(4), 459-473.
 • Huberman, M., & Miles, M. (2002). The qualitative research’s companion. London: Sage Publicartions.
 • İngeç, S. (2008). Use of concept cartoons as an assessment tool in physics education. US-China Education Review. 5(11), 47-54.
 • Kabapınar, Y. (2007). İlköğretimde hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: Maya Akademi.
 • Kan, Ç. (2006). Etkili sosyal bilgiler öğretimi arayışı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2), 537-544.
 • Kete, R., Avcu, T. ve Aydın, A. (2009). Öğretmen adaylarının çalışma yapraklarında karikatür kullanımına yönelik tutumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17, 531-540.
 • Nahiley, J., & Stephens, J. and Sutherland, J. (1982). Cartoons: When they are effective. Journal of Extansion. 3-4, 531-540.
 • Özer, A. (1994). İletişimin çizgi dili karikatür. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi yayınları.
 • Özşahin, E. (2009). Karikatürlerle coğrafya öğretimi. Marmara Üniversitesi Coğrafya Dergisi. 20, 101-122.
 • Öztürk, C. (2009). Sosyal bilgiler: Toplumsal yaşama disiplinler arası bir bakış. Sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: Pegema yayıncılık.
 • Parker, W. (1991). Achieving thinking and decision making objectives in social studies. Handbook of research on social studies teaching and learning (Ed.) Shaver. New York: Macmillan publishing company.
 • Patton, M. (1990). Qualitative evaluation and research methods. London: Sage Publications.
 • Ross, R. (2001). The social studies curriculum. New York: State university of New York pres.
 • Seferoğlu, S. (2006). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: Pegema yayıncılık.
 • Sönmez, V. (2008). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Anı yayıncılık.
 • Topuz, H. (1986). İletişimde karikatür ve toplum. Eskişehir: Anadolu üniversitesi basımevi.
 • Üstün, Ö. (2007). Ortaöğretim üçüncü sınıfta türk dili ve edebiyatı dersinde karikatür kullanımının yazılı anlatım öğretimine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yaşar, O. (2004). İlköğretim sosyal bilgiler dersinde görsel materyal kullanımı ile coğrafya konularının eğitim ve öğretimi. Milli Eğitim Dergisi, 163, 104-119.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin yayınları.
 • Zarrillo, J. (2008). Teaching elemantry social studies. Ohio: Pearson.
APA AKENGİN H, İBRAHİMOĞLU Z (2010). Sosyal bilgiler dersinde karikatür kullanımının öğrencilerin akademik başarısına ve derse ilişkin görüşlerine etkisi. , 1 - 20.
Chicago AKENGİN Hamza,İBRAHİMOĞLU Zafer Sosyal bilgiler dersinde karikatür kullanımının öğrencilerin akademik başarısına ve derse ilişkin görüşlerine etkisi. (2010): 1 - 20.
MLA AKENGİN Hamza,İBRAHİMOĞLU Zafer Sosyal bilgiler dersinde karikatür kullanımının öğrencilerin akademik başarısına ve derse ilişkin görüşlerine etkisi. , 2010, ss.1 - 20.
AMA AKENGİN H,İBRAHİMOĞLU Z Sosyal bilgiler dersinde karikatür kullanımının öğrencilerin akademik başarısına ve derse ilişkin görüşlerine etkisi. . 2010; 1 - 20.
Vancouver AKENGİN H,İBRAHİMOĞLU Z Sosyal bilgiler dersinde karikatür kullanımının öğrencilerin akademik başarısına ve derse ilişkin görüşlerine etkisi. . 2010; 1 - 20.
IEEE AKENGİN H,İBRAHİMOĞLU Z "Sosyal bilgiler dersinde karikatür kullanımının öğrencilerin akademik başarısına ve derse ilişkin görüşlerine etkisi." , ss.1 - 20, 2010.
ISNAD AKENGİN, Hamza - İBRAHİMOĞLU, Zafer. "Sosyal bilgiler dersinde karikatür kullanımının öğrencilerin akademik başarısına ve derse ilişkin görüşlerine etkisi". (2010), 1-20.
APA AKENGİN H, İBRAHİMOĞLU Z (2010). Sosyal bilgiler dersinde karikatür kullanımının öğrencilerin akademik başarısına ve derse ilişkin görüşlerine etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 1 - 20.
Chicago AKENGİN Hamza,İBRAHİMOĞLU Zafer Sosyal bilgiler dersinde karikatür kullanımının öğrencilerin akademik başarısına ve derse ilişkin görüşlerine etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 29, no.2 (2010): 1 - 20.
MLA AKENGİN Hamza,İBRAHİMOĞLU Zafer Sosyal bilgiler dersinde karikatür kullanımının öğrencilerin akademik başarısına ve derse ilişkin görüşlerine etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.29, no.2, 2010, ss.1 - 20.
AMA AKENGİN H,İBRAHİMOĞLU Z Sosyal bilgiler dersinde karikatür kullanımının öğrencilerin akademik başarısına ve derse ilişkin görüşlerine etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010; 29(2): 1 - 20.
Vancouver AKENGİN H,İBRAHİMOĞLU Z Sosyal bilgiler dersinde karikatür kullanımının öğrencilerin akademik başarısına ve derse ilişkin görüşlerine etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010; 29(2): 1 - 20.
IEEE AKENGİN H,İBRAHİMOĞLU Z "Sosyal bilgiler dersinde karikatür kullanımının öğrencilerin akademik başarısına ve derse ilişkin görüşlerine etkisi." Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, ss.1 - 20, 2010.
ISNAD AKENGİN, Hamza - İBRAHİMOĞLU, Zafer. "Sosyal bilgiler dersinde karikatür kullanımının öğrencilerin akademik başarısına ve derse ilişkin görüşlerine etkisi". Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 29/2 (2010), 1-20.