Yıl: 2022 Cilt: 12 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 1134 - 1144 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.30783/nevsosbilen.1122001 İndeks Tarihi: 06-12-2022

DUYGUSAL BAĞLILIK ve BİREYSEL YARATICILIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE BİLGİ PAYLAŞIMININ ARACI ROLÜ

Öz:
Küreselleşen iş dünyasında örgütler, rekabet gücünü artırabilmesi için çalışanlarının yaratıcı düşüncelerine ve fikirlerine, örgüt içi bilgi alışverişlerine ihtiyaç duymaktadır. Örgütler bu ihtiyacı karşılayabilmeleri için, önce çalışanlarının işletmeye olan duygusal bağlılıklarını elde edebilmesi gerekmektedir. Duygusal bağlılık, çalışanların örgüte psikolojik ve hissi olarak bağlanması şeklinde ifade edilebilir. Bireysel yaratıcılık, yeni ve faydalı düşünce, ürün ve prosedürün üretilmesi olarak tanımlanabilir. Bilgi paylaşımı ise, örgütte çalışanların yaptıkları işle veya görevle alakalı birbirleriyle bilgi ve fikir alışverişinde bulunmaları şeklinde tanımlanabilir. Bu bağlamda örgütün amaçlarına ve hedeflerine ulaşmasında çalışanların örgüte karşı duygusal bağlılığı, çalışanlar arasındaki bilgi paylaşımı ve çalışanların bireysel yaratıcılığı örgüt için önem arz etmektedir. Bu araştırmanın amacı duygusal bağlılık ile bireysel yaratıcılık arasındaki ilişkide bilgi paylaşımın aracı rolü olup olmadığını incelemektir. Bu kapsamda Erzincan ilinde faaliyet gösteren özel bir üretim tesisinde çalışan 244 kişiye anket yapılmış ve anketler SPSS 22, AMOS 23 ve SPSS MACRO paket programları kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda bilgi paylaşımının, duygusal bağlılık ve bireysel yaratıcılık arasındaki ilişkide aracı role sahip olduğu tespit edilmiştir. Literatürde duygusal bağlılık ve bireysel yaratıcılık arasındaki ilişkide bilgi paylaşımının aracılık rolünü daha önce inceleyen bir araştırmaya rastlanılmaması, bu araştırmanın literatüre önemli bir kaynak ve katkı sağlaması beklenmektedir. Ayrıca elde edilen sonuçlarla sektör yöneticilerine ve çalışanlarına tavsiyelerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelime:

MEDIATING ROLE OF KNOWLEDGE SHARING IN THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL COMMITMENT AND INDIVIDUAL CREATIVITY

Öz:
In the globalizing business world, organizations need the creative thoughts and ideas of their employees and information exchange within the organization in order to increase their competitive power. In order for organizations to meet this need, they first need to increase their employees' emotional commitment to the business, knowledge sharing and individual creativity. In this context, the emotional commitment of the employees to the organization, the sharing of information among the employees and the individual creativity of the employees are important for the organization in reaching the goals and objectives of the organization. The aim of this research is to examine whether information sharing has a mediating role in the relationship between emotional commitment and individual creativity. In this context, 244 people working in a private production facility operating in the province of Erzincan were surveyed and the surveys were analyzed using SPSS 22, AMOS 23 and SPSS MACRO package programs. As a result of the analysis, it has been determined that information sharing has a mediating role in the relationship between emotional commitment and individual creativity. It is expected that there is no research in the literature examining the mediating role of information sharing in the relationship between emotional commitment and individual creativity, and it is expected that this research will provide an important source and contribution to the literature. In addition, recommendations were made to sector managers and employees with the results obtained.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akgül, İ., & Yavuz, U. (2021). Örtülü Bilgi Paylaşımı ile Çalışan Yaratıcılığı Arasındaki İlişkide Algılanan Örgütsel Desteğin Aracı Rolü. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25(1), 193–213. https://orcid.org/0000-
 • Al-Jabari, B., & Ghazzawi, I. (2019). Organizational Commitment: A Review of the Conceptual and Empirical Literature and a Research Agenda. International Leadership Journal, 11(1).
 • Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective , continuance and normative. Journal of Occupational Psychology, 63, 1–18.
 • Baron, R. M. & Kenny, D. A. (1986). The moderator–mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173-1182.
 • Chennamaneni, A., Teng, J. T., & Raja, M. K. (2012). A unified model of knowledge sharing behaviours: theoretical development and empirical test. Behaviour & Information Technology, 31(11), 1097-1115.
 • Çakıroğlu, K. I., & Öztürk, A. (2020). Mağaza Kişiliği Ölçeğinin Türkçe Uyarlamasının Geçerlilik ve Güvenirliği. Business & Management Studies: An International Journal, 8(5), 4273-4299.
 • Çekmecelioğlu, H. (2006). Örgüt İklimi, Duygusal Bağlılık Ve Yaratıcılık Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi: Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(2), 295–310.
 • Darvishmotevali, M., Altinay, L., & Köseoglu, M. A. (2020). The link between environmental uncertainty, organizational agility, and organizational creativity in the hotel industry. International Journal of Hospitality Management, 87(August 2019), 1–9. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102499
 • Demirel, Y., & Seçkin, Z. (2011). Örgütsel Adaletin Bilgi Paylaşımı Üzerine Etkisi: İlaç Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma. Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilig, 56, 99–119.
 • Doğan, S., & Demirtaş, Ö. (2020). Sağlık Kurumlarında Örgütsel Adalet Algısının Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi. Usaysad Derg, 6(1), 79–93. http://dergipark.gov.tr/usaysad
 • Dong, Y., Bartol, K. M., Zhang, Z. X., & Li, C. (2017). Enhancing employee creativity via individual skill development and team knowledge sharing: Influences of dual-focused transformational leadership. Journal of Organizational Behavior, 38(3), 439–458. https://doi.org/10.1002/JOB.2134
 • Edwards, D., Cheng, M., Wong, I.A., Zhang, J. & Wu, Q. (2017), Ambassadors of knowledge sharing, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 29(2), 690-708.
 • Erat, S., Kitapçı, H., & Çömez, P. (2017). The effect of organizational loads on work stress, emotional commitment, and turnover intention. International Journal of Organizational Leadership, 6, 221–231.
 • Erdem, A. T. (2021). Güçlendirici Liderliğin Yenilikçi İş Davranışına Etkisinde Bilgi Paylaşımının Aracılık Rolü: Bilişim Sektöründe Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 30(1), 119–131. https://doi.org/10.35379/cusosbil.824655
 • Garvin, D.A. (1999), “Öğrenen Bir Örgüt Yaratmak”, Bilgi Yönetimi, (Çev. Gündüz Bulut), İstanbul: MESS Yayınları.
 • Gurteen, D. (1999). Creating a knowledge sharing culture. Knowledge Management Magazine, 2(5), 1-4.
 • Hall, R., & Andriani, P. (2003). Managing knowledge associated with innovation. Journal of Business Research, 56(2), 145–152. https://doi.org/10.1016/S0148-2963(01)00287-9
 • Han, T. S., Chiang, H. H., & Chang, A. (2010). Employee participation in decision making, psychological ownership and knowledge sharing: Mediating role of organizational commitment in Taiwanese high-tech organizations. International Journal of Human Resource Management, 21(12), 2218–2233. https://doi.org/10.1080/09585192.2010.509625
 • Hayes, A. F. (2018). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis second edition: A regression-based approach. New York: The Guilford Press.
 • Hooff, B. van den, & Huysman, M. (2009). Managing knowledge sharing: Emergent and engineering approaches. Information and Management, 46(1), 1–8. https://doi.org/10.1016/j.im.2008.09.002
 • Houghton, J. D. (2010). Leadership development: The key to unlocking individual creativity in organizations. Leadership & Organization Development Journal, 31(3), 230–245. https://doi.org/10.1108/01437731011039343
 • Imamoglu, S. Z., Ince, H., Turkcan, H., & Atakay, B. (2019). The Effect of Organizational Justice and Organizational Commitment on Knowledge Sharing and Firm Performance. Procedia Computer Science, 158, 899–906. https://doi.org/10.1016/J.PROCS.2019.09.129
 • Kanbur, E., & Özyer, K. (2016). Çalışanların Bi̇reysel Yaratıcılık Düzeyleri̇ni̇n Gi̇ri̇şi̇mci̇li̇k Performanslarına Etki̇si̇. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14(2), 264. https://doi.org/10.11611/jmer178484
 • Karaaslan, A., Egun Özler, D., & Kulaklıoğlu, A. S. (2009). Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ve Bi̇lgi̇ Paylaşımı Arasındaki̇ İli̇şki̇ye Yöneli̇k Bi̇r Araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 11(2), 135–160.
 • Karagöz, Y. (2019). Spss-Amos-Meta Uygulamalı İstatiksel Analizler. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 • Lee, S., Byun, G., & Kim, S. (2021). Effects of coworkers’ helping behavior on employees’ knowledge sharing and creativity: The moderating role of interactional justice. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(24). https://doi.org/10.3390/ijerph182413302
 • Luo, C., Lan, Y., (Robert) Luo, X., & Li, H. (2021). The effect of commitment on knowledge sharing: An empirical study of virtual communities. Technological Forecasting and Social Change, 163, 120438. https://doi.org/10.1016/J.TECHFORE.2020.120438
 • Mallinckrodt, B., Abraham, W. T., Wei, M. & Russell, D. W. (2006). Advances in Testing the Statistical Significance of Mediation Effects, Brief reports. Journal of Counseling Psychology, 53 (3), 372-378.
 • Mishra P. & Datta, B. (2011). Perpetual Asset Management of Customer-Based Brand Equity-the Pam Evaluator. Current Research Journal of Social Science, 3 (1), 34-43.
 • Moin, M. F. (2017). The link between perceptions of leader emotion regulation and followers’ organizational commitment. Journal of Management Development. https://doi.org/10.1108/JMD-01-2017-0014
 • Naktiyok, A. (2004). İç girişimcilik. İstanbul: Beta
 • Novitasari, D., Supriatna, H., Asbari, M., Nugroho, Y. A., & Nadeak, M. (2021). Exploring the Impact of Trust in Leader and Knowledge Sharing on Employee Innovation. International Journal of Social and Management Studies (IJOSMAS), 02(03), 47–62. https://www.ijosmas.org/index.php/ijosmas/article/view/30
 • Özutku, H. (2008). Örgüte duygusal, devamlılık ve normatif bağlılık ile iş performansı arasındaki ilişkinin incelenmesi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Istanbul University Journal of the School of Business Administration Cilt, 37(2), 79–97. www.ifdergisi.org
 • Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2004). SPSS and SAS procedures for estimating indirect effects in simple mediation models. Behavior research methods, instruments, & computers, 36(4), 717-731.
 • Preacher, K. J., Rucker, D. D., & Hayes, A. F. (2007). Addressing moderated mediation hypotheses: Theory, methods, and prescriptions. Multivariate behavioral research, 42(1), 185-227.
 • Rego, A., Ribeiro, N., e Cunha, M. P., & Jesuino, J. C. (2011). How happiness mediates the organizational virtuousness and affective commitment relationship. Journal of business research, 64(5), 524-532.
 • Ruiz-Palomino, P., Metwally, M., Alonso, M., Ospina, P., Duarte, A. P., Ribeiro, N., Semedo, A. S., & Gomes, D. R. (2021). Authentic Leadership and Improved Individual Performance: Affective Commitment and Individual Creativity’s Sequential Mediation. Frontiers in Psychology, 12(1660), 1–11. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.675749
 • Sharif, S., Lodhi, R. N., & Saddique, F. (2021). Gender disparity in leadership boosts affective commitment and tacit knowledge sharing about libraries. International Journal of Organizational Analysis, 1–23. https://doi.org/10.1108/IJOA-12-2020-2549
 • Singh, S. K., Gupta, S., Busso, D., & Kamboj, S. (2021). Top management knowledge value, knowledge sharing practices, open innovation and organizational performance. Journal of Business Research, 128, 788–798. https://doi.org/10.1016/J.JBUSRES.2019.04.040
 • Sunar, M. A., & Canbek, M. (2021). Duygusal Zekânın Bireysel Yaratıcılık Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracı Rolü: Adana İlinde Bir Araştırma. AÇÜ Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 101–122.
 • Suzete Dias Semedo, A., Fernandes Matos Coelho, A., & Manuel Pereira Ribeiro, N. (2016). Effects of authentic leadership, affective commitment and job resourcefulness on employees’ creativity and individual performance. Leadership & Organization Development Journal, 37(8), 1038–1055. https://doi.org/10.1108/LODJ-02-2015-0029
 • Taş, Y. (2011). İş Tatmini Ve Bilgi Paylaşımı Düzeyinin Duygusal Bağlılığa Etkisi: Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesinde Bir Araştırma. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(21), 117–131.
 • Töre, E. (2019). Entelektüel Sermayenin Yenilikçi İş Davranışına Etkisinde Bilgi Paylaşımının Aracı Rolü. Yönetim Bilimleri Dergisi, 17(34), 275–299. https://doi.org/10.35408/comuybd.415125
 • Ullah, Y., Ullah, H., & Jan, S. (2022). The mediating role of employee creativity between knowledge sharing and innovative performance: empirical evidence from manufacturing firms in emerging markets. Management Research Review, 45(1), 86–100. https://doi.org/10.1108/MRR-03-2020-0164
 • Ural, A. & Kılıç, İ. (2005). Bilimsel araştırma süreci ve Spss ile veri analizi. Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Voelpel, S. C., & Han, Z. (2005). Managing knowledge sharing in China: the case of Siemens ShareNet. Journal of Knowledge Management, 9(3), 51–63. https://doi.org/10.1108/13673270510602764
 • Zainuddin, S., & Isa, C. R. (2019). The role of workplace fairness and information sharing in a budget setting process: An empirical study. Gadjah Mada International Journal of Business, 21(2), 135–158. https://doi.org/10.22146/gamaijb.31133
APA baş m, ERSARI G (2022). DUYGUSAL BAĞLILIK ve BİREYSEL YARATICILIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE BİLGİ PAYLAŞIMININ ARACI ROLÜ. , 1134 - 1144. 10.30783/nevsosbilen.1122001
Chicago baş murat,ERSARI GOKNUR DUYGUSAL BAĞLILIK ve BİREYSEL YARATICILIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE BİLGİ PAYLAŞIMININ ARACI ROLÜ. (2022): 1134 - 1144. 10.30783/nevsosbilen.1122001
MLA baş murat,ERSARI GOKNUR DUYGUSAL BAĞLILIK ve BİREYSEL YARATICILIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE BİLGİ PAYLAŞIMININ ARACI ROLÜ. , 2022, ss.1134 - 1144. 10.30783/nevsosbilen.1122001
AMA baş m,ERSARI G DUYGUSAL BAĞLILIK ve BİREYSEL YARATICILIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE BİLGİ PAYLAŞIMININ ARACI ROLÜ. . 2022; 1134 - 1144. 10.30783/nevsosbilen.1122001
Vancouver baş m,ERSARI G DUYGUSAL BAĞLILIK ve BİREYSEL YARATICILIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE BİLGİ PAYLAŞIMININ ARACI ROLÜ. . 2022; 1134 - 1144. 10.30783/nevsosbilen.1122001
IEEE baş m,ERSARI G "DUYGUSAL BAĞLILIK ve BİREYSEL YARATICILIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE BİLGİ PAYLAŞIMININ ARACI ROLÜ." , ss.1134 - 1144, 2022. 10.30783/nevsosbilen.1122001
ISNAD baş, murat - ERSARI, GOKNUR. "DUYGUSAL BAĞLILIK ve BİREYSEL YARATICILIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE BİLGİ PAYLAŞIMININ ARACI ROLÜ". (2022), 1134-1144. https://doi.org/10.30783/nevsosbilen.1122001
APA baş m, ERSARI G (2022). DUYGUSAL BAĞLILIK ve BİREYSEL YARATICILIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE BİLGİ PAYLAŞIMININ ARACI ROLÜ. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 12(2), 1134 - 1144. 10.30783/nevsosbilen.1122001
Chicago baş murat,ERSARI GOKNUR DUYGUSAL BAĞLILIK ve BİREYSEL YARATICILIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE BİLGİ PAYLAŞIMININ ARACI ROLÜ. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 12, no.2 (2022): 1134 - 1144. 10.30783/nevsosbilen.1122001
MLA baş murat,ERSARI GOKNUR DUYGUSAL BAĞLILIK ve BİREYSEL YARATICILIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE BİLGİ PAYLAŞIMININ ARACI ROLÜ. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, vol.12, no.2, 2022, ss.1134 - 1144. 10.30783/nevsosbilen.1122001
AMA baş m,ERSARI G DUYGUSAL BAĞLILIK ve BİREYSEL YARATICILIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE BİLGİ PAYLAŞIMININ ARACI ROLÜ. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi. 2022; 12(2): 1134 - 1144. 10.30783/nevsosbilen.1122001
Vancouver baş m,ERSARI G DUYGUSAL BAĞLILIK ve BİREYSEL YARATICILIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE BİLGİ PAYLAŞIMININ ARACI ROLÜ. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi. 2022; 12(2): 1134 - 1144. 10.30783/nevsosbilen.1122001
IEEE baş m,ERSARI G "DUYGUSAL BAĞLILIK ve BİREYSEL YARATICILIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE BİLGİ PAYLAŞIMININ ARACI ROLÜ." Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 12, ss.1134 - 1144, 2022. 10.30783/nevsosbilen.1122001
ISNAD baş, murat - ERSARI, GOKNUR. "DUYGUSAL BAĞLILIK ve BİREYSEL YARATICILIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE BİLGİ PAYLAŞIMININ ARACI ROLÜ". Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 12/2 (2022), 1134-1144. https://doi.org/10.30783/nevsosbilen.1122001