Yıl: 2022 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1427 - 1447 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.30783/nevsosbilen.1135087 İndeks Tarihi: 07-12-2022

YABANCI/İKİNCİ DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANYAZININDA SURİYELİLER: BİR EĞİLİM ARAŞTIRMASI

Öz:
İç savaş nedeniyle 2011 yılında Suriye’den başlayan göçler, Türkiye’de sosyal uyumu ön plana çıkaran pek çok çalışmanın temelini oluşturmuştur. Uyumun odak noktasında ise dil yer almaktadır. Yabancı/ikinci dil olarak Türkçe öğretimi alanında Suriyeliler, en önemli gündem maddelerinden biri halini almış, akademik çalışmalar bu bağlamda ivme kazanmıştır. Bu çalışmaların değerlendirilmesi, güncel durumu ortaya koymakla birlikte daha sonra yapılacak çalışmalara da yön vermektedir. Bu araştırmada, Suriyeliler özelinde gerçekleştirilen yabancı/ikinci dil olarak Türkçe öğretimi çalışmalarının genel eğilimlerini belirlemek amaçlanmıştır. 68 dergiden 27 İngilizce ve 107 Türkçe olmak üzere toplam 134 makalenin dâhil edildiği araştırma, nitel bir yaklaşımla doküman analizi yöntemine göre tasarlanmıştır. Makalelerin analizinde betimsel içerik analizinden yararlanılmıştır. Makaleler, yayımlandıkları dergiye; derginin tarandığı dizine; yayın yılına; yazar sayısına; araştırma yöntemlerine; örneklem/çalışma grubu özelliklerine; veri toplama yöntemine/aracına, veri analiz yöntemine, temasına ve konusuna göre dağılım açısından incelenmiştir. Analizler sonucunda makalelerin genellikle dil ve edebiyat eğitimi alanında yayınlar yapan, özellikle TR Dizin’de dizinlenen dergilerde yer aldığı; en çok 2020 yılında yayımlandığı, çoğunlukla iki yazarlı olduğu, yaklaşık dörtte üçünün nitel yaklaşımı benimsediği ve bu doğrultuda yarısına yakınının seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerini kullandığı, en çok lisans öğrencileri ve öğretmenler üzerine odaklandığı; verilerin toplanmasında görüşme yöntemini, verilerin analizinde ise içerik analizini öncelediği tespit edilmiştir. Makalelerin tema ve konu bakımından temel dil becerileri başta olmak üzere öğren(i)ci ve öğretici görüşleri/deneyimleri/değerlendirmelerine yoğunlaştığı belirlenmiştir. Araştırma sonuçları çerçevesinde önerilerde bulunulmuştur
Anahtar Kelime:

SYRIANS IN THE LITERATURE OF TEACHING TURKISH AS A FOREIGN/SECOND LANGUAGE: A TRENDING RESEARCH

Öz:
The migrations from Syria started in 2011 due to the civil war, which has formed the basis of many studies that emphasize socialization in Turkey. Language, therefore, stands on the focus of this social adaptation. Syrians have become one of the most important issues in the field of teaching Turkish as a foreign/ second language, and academic studies have gained speed in this regard. Moreover, evaluations of these studies not only reveal the current situation but also gives direction to future studies. This research aimed to determine the general tendencies of the studies on teaching Turkish as a foreign/second language specific to Syrians. The research, which included 134 articles from 68 journals, 27 of those are in English and 107 of those in Turkish, was designed according to the document analysis method with a qualitative approach. Descriptive content analysis was used for the analysis of the articles. Articles were analyzed according to the distribution of the journals in which they are published, the index in which they are scanned, the year of publication, number of authors, research methods, sample/ study group characteristics, data collection method/ tool, data analysis method, theme and their subject. As a result of the analysis, it was found that the articles were published in the journals that generally publish in the field of language and literature education, especially indexed in TR Index; mostly published in 2020, and most have two authors; nearly three-quarters of them adopted the qualitative approach and in this regard, almost half of them used non-random sampling methods; most of them focused on undergraduate students and teachers; interview method was prioritized in data collection and content analysis was used in the analysis of the data. It was determined that the articles particularly focus on basic language skills in terms of theme and subject, and the views/ experiences/ evaluations of learner(s) and instructors. Further suggestions and implications were given according to the results of the study.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA AYDIN G, Altuntaş Gürsoy İ (2022). YABANCI/İKİNCİ DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANYAZININDA SURİYELİLER: BİR EĞİLİM ARAŞTIRMASI. , 1427 - 1447. 10.30783/nevsosbilen.1135087
Chicago AYDIN Gülnur,Altuntaş Gürsoy İlke YABANCI/İKİNCİ DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANYAZININDA SURİYELİLER: BİR EĞİLİM ARAŞTIRMASI. (2022): 1427 - 1447. 10.30783/nevsosbilen.1135087
MLA AYDIN Gülnur,Altuntaş Gürsoy İlke YABANCI/İKİNCİ DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANYAZININDA SURİYELİLER: BİR EĞİLİM ARAŞTIRMASI. , 2022, ss.1427 - 1447. 10.30783/nevsosbilen.1135087
AMA AYDIN G,Altuntaş Gürsoy İ YABANCI/İKİNCİ DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANYAZININDA SURİYELİLER: BİR EĞİLİM ARAŞTIRMASI. . 2022; 1427 - 1447. 10.30783/nevsosbilen.1135087
Vancouver AYDIN G,Altuntaş Gürsoy İ YABANCI/İKİNCİ DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANYAZININDA SURİYELİLER: BİR EĞİLİM ARAŞTIRMASI. . 2022; 1427 - 1447. 10.30783/nevsosbilen.1135087
IEEE AYDIN G,Altuntaş Gürsoy İ "YABANCI/İKİNCİ DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANYAZININDA SURİYELİLER: BİR EĞİLİM ARAŞTIRMASI." , ss.1427 - 1447, 2022. 10.30783/nevsosbilen.1135087
ISNAD AYDIN, Gülnur - Altuntaş Gürsoy, İlke. "YABANCI/İKİNCİ DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANYAZININDA SURİYELİLER: BİR EĞİLİM ARAŞTIRMASI". (2022), 1427-1447. https://doi.org/10.30783/nevsosbilen.1135087
APA AYDIN G, Altuntaş Gürsoy İ (2022). YABANCI/İKİNCİ DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANYAZININDA SURİYELİLER: BİR EĞİLİM ARAŞTIRMASI. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 12(3), 1427 - 1447. 10.30783/nevsosbilen.1135087
Chicago AYDIN Gülnur,Altuntaş Gürsoy İlke YABANCI/İKİNCİ DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANYAZININDA SURİYELİLER: BİR EĞİLİM ARAŞTIRMASI. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 12, no.3 (2022): 1427 - 1447. 10.30783/nevsosbilen.1135087
MLA AYDIN Gülnur,Altuntaş Gürsoy İlke YABANCI/İKİNCİ DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANYAZININDA SURİYELİLER: BİR EĞİLİM ARAŞTIRMASI. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, vol.12, no.3, 2022, ss.1427 - 1447. 10.30783/nevsosbilen.1135087
AMA AYDIN G,Altuntaş Gürsoy İ YABANCI/İKİNCİ DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANYAZININDA SURİYELİLER: BİR EĞİLİM ARAŞTIRMASI. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi. 2022; 12(3): 1427 - 1447. 10.30783/nevsosbilen.1135087
Vancouver AYDIN G,Altuntaş Gürsoy İ YABANCI/İKİNCİ DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANYAZININDA SURİYELİLER: BİR EĞİLİM ARAŞTIRMASI. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi. 2022; 12(3): 1427 - 1447. 10.30783/nevsosbilen.1135087
IEEE AYDIN G,Altuntaş Gürsoy İ "YABANCI/İKİNCİ DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANYAZININDA SURİYELİLER: BİR EĞİLİM ARAŞTIRMASI." Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 12, ss.1427 - 1447, 2022. 10.30783/nevsosbilen.1135087
ISNAD AYDIN, Gülnur - Altuntaş Gürsoy, İlke. "YABANCI/İKİNCİ DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANYAZININDA SURİYELİLER: BİR EĞİLİM ARAŞTIRMASI". Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 12/3 (2022), 1427-1447. https://doi.org/10.30783/nevsosbilen.1135087