Yıl: 2022 Cilt: 12 Sayı: Dijitalleşme Özel Sayısı Sayfa Aralığı: 108 - 124 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.30783/nevsosbilen.1125228 İndeks Tarihi: 08-12-2022

YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLE DEĞİŞEN ÇOCUKLUK KÜLTÜRÜ: DİJİTAL ÇOCUKLUK

Öz:
Yeni medya çağı olarak dijitalleşmenin en üst seviyeye geldiği günümüzde, çocuktan yetişkine bütün bireylerin ekranlarla çevrili bir yaşam sürdürdüğü bilinmektedir. Günümüzde ekranla tanışma yaşı, her geçen gün gittikçe düşmekte ve ekran karşısında geçirilen zaman da oldukça artmaktadır. Bu durumdan en çok etkilenen kitlenin de çocuklar olduğu görülmektedir. Daha doğmadan dijital yerli olan bu çocuklar, doğdukları andan itibaren dijital araçlarla çevrili kültürel bir sistemde büyümektedir. Bu kültürel sistemde çocuklar, geleneksel olarak bilinen çocukluk kültüründen yeni iletişim teknolojileri ile değişen dijital çocukluk kültürüne geçiş yapmaktadır. Dijital çocukluk kültüründe, çocukların oyun oynama, sosyalleşme, öğrenme ve eğlenme pratikleri, geleneksel çocukluğa göre farklılık göstermekte ve dijital araçların egemenliği altında bir yaşam sürmektedirler. Bu bağlamda da çalışmada, yeni iletişim teknolojileri ile değişen kültürel yapı, kültürel yapının değiştirmiş olduğu çocukluk kültürü ve bu kültürel sistem içerisindeki çocukluğun dijital çocukluğa dönüşümü irdelenmiştir. Çalışmanın evrenini çizgi filmler oluştururken, örneklem olarak TRT Çocuk kanalında yayınlanan Rafadan Tayfa ve yine aynı dizinin bir serisi olan Dijital Tayfa’dan iki bölüm amaçlı örneklem yöntemi ile seçilmiştir. Çalışmada doküman analizi yöntem olarak kullanılırken, elde edilen veriler niteliksel içerik analizi ile çözümlenmiştir. Bölümlerde, geleneksel mahallede yaşayan bir grup arkadaşın yapması gereken günlük yaşam pratiklerindeki her aşamayı dijital ekranlarla gerçekleştirdiği ve geleneksel çocukluktan farklı bir çocukluk yaşadıkları resmedilmiş, bölümlerin sonunda ise teknolojinin aşırı kullanımının olumsuz sonuçlarını gören ve eski olarak bilinen geleneksel çocukluğun daha güzel olduğunun farkına varan bir çocukluk figürü çizilmiştir.
Anahtar Kelime:

CHANGING CHILDHOOD CULTURE WITH NEW COMMUNICATION TECHNOLOGIES: DIGITAL CHILDHOOD

Öz:
It is known that all individuals, from children to adults, lead a life surrounded by screens, as digitalization reaches its highest level as the new media age. Today, the age of meeting with the screen is decreasing day by day and the time spent in front of the screen is increasing. It is seen that the group most affected by this situation is children. These children, who are digital natives before they are born, grow up in a cultural system surrounded by digital tools from the moment they are born. Children growing up in this cultural system are transitioning from the traditionally known childhood culture to the digital childhood culture that changes with new communication technologies. In digital childhood culture, children's playing, socializing, learning and entertainment practices also differ from traditional childhood and lead a life under the dominance of digital tools. In this context, the cultural structure that has changed with new communication technologies, the childhood culture that the cultural structure has changed, and the transformation of childhood into digital childhood within this cultural system have been examined in this study. While the cartoons were forming the universe of the study, Rafadan Tayfa broadcast on TRT Çocuk channel and Digital Tayfa, which is also a series of the same series, were selected with the purposeful sampling method in two episodes. While document analysis was used as a method in the study, the data obtained were analyzed with qualitative content analysis. While in the episodes, a childhood that is different from the traditional childhood, which realizes every step in the daily life practices of a group of friends living in a traditional neighborhood, is depicted with digital screens, a childhood figure is drawn who realizes the negative consequences of the excessive use of technology and that the traditional childhood known as the old is more beautiful.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Allcott, H., Gentzkow, M. and Song, L. (2021). Digital addiction, https://www.nber.org/papers/w28936.
 • Akçalı, S. İ. (2015). Tüketim toplumunda çocuğun yitişi. Selda İçin Akçalı (Ed.), Çocuk ve medya içinde (s. 13- 51). Nobel Yayın Dağıtım.
 • Aygül, H. ve Apak, F. (2019), Değişen sosyallikler ve yeni sosyalleşme pratikleri ekseninde youtube ve çocuk youtuberlar. Hasan Hüseyin Algül ve Erdal Eke (Ed.), Dijital nesillerin teknoloji bağımlılığı içinde (s.143-172). Nobel Yayınları.
 • Binark, M. (2016). Akıllı telefonlarla bağlantılı olma hali ve yeni kültürlenme ve deneyimlerimiz. Hece Aylık Edebiyat Dergisi, (234-235-236), 131-136.
 • Bourse, M. (2017). Kültürel çalışmaları anlamak. (H. Yücel, Çev.). İletişim Yayınları.
 • Chassiakos, Y. L. R., Radesky, J., Christakis, D., Moreno, M. A. and Cross, C. (2016). Children and adolescents and digital media, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27940795.
 • Chatfield, T. (2013). Dijital çağa nasıl uyum sağlarız. (L. Konca, Çev.). Sel Yayıncılık.
 • Creeber, G. and Martin, R. (2009). Digital culture: understanding new media: understanding new media. UK: Open University Press.
 • Dijk, V. (2016). Ağ toplumu. (Ö. Sakin, Çev.). Kafka Yayınları.
 • Elkind, D. (2001). Değişen dünyada çocuk yetiştirme ve eğitim. Bekir Onur (Ed.), 3. Ulusal çocuk kültürü kongresi dünyada ve Türkiye’de değişen çocukluk. (S. 15-25). Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları.
 • Frost, J. L., Wortham, S. C. and Reifel, R. S. (2012). Play and child development. https://dokumen.pub/play-and-child- development-4th-ed-9780132596831-0132596830.html.
 • Goodwin, K. (2018). Dijital dünyada çocuk büyütmek. (T. Er, Çev.). Aganta Kitap Yayınevi.
 • Hurley, K. (2018). Mükemmel çocuk mu? mutlu çocuk mu?. (E. Çetin, Çev.). Beyaz Balina Yayınları.
 • İnal, K. (2015). Türkiye’de çocukluk: nereye!. S. İçin-Akçalı (Ed.), Çocuk ve medya. içinde (s. 13- 51). Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kilbey, E. (2019). Çocuğunuz dijital dünyanın esiri olmasın. (E. Söğüt, Çev.). Paloma Yayınları.
 • Livingstone, S. and Bovill, M. (1999). Young people, new media. summary report of the research project: Children, young people and the changing media environment. http://www.lse.ac.uk/Depts/Media/people/slivingstone/young_people_report.pdf,
 • Ofcom (2019). Children and parents: media use and attitudes. https://www.ofcom.org.uk/research-and-data/media- literacy-research/childrens.
 • O’Shea, L. (2019). Geleceğin tarihleri. (A. Ay, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Palfrey, J. ve Gasser, U. (2016). Doğuştan dijital. (1. Baskı). (Çev. N. Aydın). İstanbul: İKÜ Yayınevi.
 • Palmer, S. (2010). Zehirlenen çocukluk. (Ö. Ç. Aksoy, Çev.). İletişim Yayınları.
 • Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. MCB University Press, 9(5), 1-6.
 • Postman, N. (1995). Çocukluğun yokoluşu. (1. Baskı). (Çev. K. İnal). Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.
 • Sayar, K. Ve Benli, S. (2020). Dijital çocuk. Kapı Yayınları.
 • Selwyn, N. ve Facer, K. (2013). The politics of education and technology: Conflicts, controversies, and connections. (1. Baskı). United States: Palgrave Macmillan.
 • Staksrud, E. (2013). Children in the online world risk, regulation, rights. England: Ashgate Publishing Limited.
 • Stearns, P. N. (2018). Çocukluğun tarihi. (H. Dikmen, B. Uçar, Çev.). Dedalus Yayınları.
 • Shapiro, J. (2020). Yeni çocukluk. (N. İdrisoğlu, Çev.). Sola Unitas Yayınları.
 • Tapscott, D. (2008). Growing up digital, McGraw-Hill Education.
 • Turner, G. (2016). İngiliz kültürel çalışmalar. (D. Özçetin, B. Özçetin, Çev.). Heretik Yayınları.
 • Yıldırım, A. ve Şimsek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Seçkin Yayınları. Rafadan tayfa 120. Bölüm, https://www.youtube.com/watch?v=AiOgDImUmqw. Dijital tayfa, Hayatımız Teknoloji, https://www.youtube.com/watch?v=jj2TkjIpxoQ,
 • https://www.youtube.com/watch?v=jj2TkjIpxoQ
 • https://www.youtube.com/watch?v=jj2TkjIpxoQ
 • https://www.youtube.com/watch?v=AiOgDImUmqw
 • https://www.youtube.com/watch?v=AiOgDImUmqw https://www.youtube.com/watch?v=AiOgDImUmqw
APA BİRİCİK Z (2022). YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLE DEĞİŞEN ÇOCUKLUK KÜLTÜRÜ: DİJİTAL ÇOCUKLUK. , 108 - 124. 10.30783/nevsosbilen.1125228
Chicago BİRİCİK Zeynep YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLE DEĞİŞEN ÇOCUKLUK KÜLTÜRÜ: DİJİTAL ÇOCUKLUK. (2022): 108 - 124. 10.30783/nevsosbilen.1125228
MLA BİRİCİK Zeynep YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLE DEĞİŞEN ÇOCUKLUK KÜLTÜRÜ: DİJİTAL ÇOCUKLUK. , 2022, ss.108 - 124. 10.30783/nevsosbilen.1125228
AMA BİRİCİK Z YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLE DEĞİŞEN ÇOCUKLUK KÜLTÜRÜ: DİJİTAL ÇOCUKLUK. . 2022; 108 - 124. 10.30783/nevsosbilen.1125228
Vancouver BİRİCİK Z YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLE DEĞİŞEN ÇOCUKLUK KÜLTÜRÜ: DİJİTAL ÇOCUKLUK. . 2022; 108 - 124. 10.30783/nevsosbilen.1125228
IEEE BİRİCİK Z "YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLE DEĞİŞEN ÇOCUKLUK KÜLTÜRÜ: DİJİTAL ÇOCUKLUK." , ss.108 - 124, 2022. 10.30783/nevsosbilen.1125228
ISNAD BİRİCİK, Zeynep. "YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLE DEĞİŞEN ÇOCUKLUK KÜLTÜRÜ: DİJİTAL ÇOCUKLUK". (2022), 108-124. https://doi.org/10.30783/nevsosbilen.1125228
APA BİRİCİK Z (2022). YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLE DEĞİŞEN ÇOCUKLUK KÜLTÜRÜ: DİJİTAL ÇOCUKLUK. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 12(Dijitalleşme Özel Sayısı), 108 - 124. 10.30783/nevsosbilen.1125228
Chicago BİRİCİK Zeynep YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLE DEĞİŞEN ÇOCUKLUK KÜLTÜRÜ: DİJİTAL ÇOCUKLUK. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 12, no.Dijitalleşme Özel Sayısı (2022): 108 - 124. 10.30783/nevsosbilen.1125228
MLA BİRİCİK Zeynep YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLE DEĞİŞEN ÇOCUKLUK KÜLTÜRÜ: DİJİTAL ÇOCUKLUK. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, vol.12, no.Dijitalleşme Özel Sayısı, 2022, ss.108 - 124. 10.30783/nevsosbilen.1125228
AMA BİRİCİK Z YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLE DEĞİŞEN ÇOCUKLUK KÜLTÜRÜ: DİJİTAL ÇOCUKLUK. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi. 2022; 12(Dijitalleşme Özel Sayısı): 108 - 124. 10.30783/nevsosbilen.1125228
Vancouver BİRİCİK Z YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLE DEĞİŞEN ÇOCUKLUK KÜLTÜRÜ: DİJİTAL ÇOCUKLUK. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi. 2022; 12(Dijitalleşme Özel Sayısı): 108 - 124. 10.30783/nevsosbilen.1125228
IEEE BİRİCİK Z "YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLE DEĞİŞEN ÇOCUKLUK KÜLTÜRÜ: DİJİTAL ÇOCUKLUK." Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 12, ss.108 - 124, 2022. 10.30783/nevsosbilen.1125228
ISNAD BİRİCİK, Zeynep. "YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLE DEĞİŞEN ÇOCUKLUK KÜLTÜRÜ: DİJİTAL ÇOCUKLUK". Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 12/Dijitalleşme Özel Sayısı (2022), 108-124. https://doi.org/10.30783/nevsosbilen.1125228