Yıl: 2022 Cilt: 57 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 2870 - 2889 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.11.1989 İndeks Tarihi: 26-12-2022

Geçici Koruma Statüsü Altında Bulunan Suriyelilerin Türkiye Ekonomisine Etkileri

Öz:
Sınır komşusu Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaş sonrası, Türkiye Suriyeli sığınmacıları kabul etmiştir. İki ülke arasında oluşan koridor, kısa sürede dünyadaki en önemli göç rotalarından birisi haline gelmiştir. Bu göç Türkiye tarihinin en önemli göç hareketi olma özelliğine sahiptir. 2022 yılı itibariyle 3,6 milyonu aşkın “Geçici Koruma Altında Bulunan Suriyeli (GKS)” Türkiye nüfusunun yaklaşık %4,5’ini, yani Türkiye’nin dördüncü büyük şehrini, oluşturmaktadır. Suriye’deki krize yönelik çözümün belirsizliği, sığınmacıların kalış sürelerinin uzayarak yaşam merkezlerinin Türkiye olması ve Türkiye’deki doğurganlık eğilimleri gibi faktörler gönüllü geri dönüşlere rağmen GKS’lerin Türkiye için kalıcı bir olgu haline geleceğini göstermektedir. Bu nedenle GKS’ler mevcut ve gelecekteki siyasetin gündemi ve politika uygulamaları bağlamında Türkiye için büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, GKS’lerin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini incelemektir. Bu doğrultuda öncelikle göçün nedenleri ve ekonomik etkileri üzerinden kavramsal tartışmaya yer verilecektir. Ardından Türkiye’nin uygulamakta olduğu politikalar ile birlikte GKS’lerin yoğunluğu, yaşam alanları, demografik özellikleri ve çalıştıkları iş kollarına ilişkin durumları incelenecektir. Son olarak da GKS’lerin ekonomik etkileri ile niteliklerinin Türkiye için eş zamanlı olumlu ve olumsuz yönleri analiz edilecektir.
Anahtar Kelime:

The Impact of Syrians Under Temporary Protection Status on The Turkish Economy

Öz:
Türkiye started to see an influx of asylum seekers after civil war broke out in Syria in 2011 and the corridor between the two countries soon became one of the busiest migration routes in the world, as well as in Turkish history. As of 2022, Türkiye is host to more than 3.6 million “Syrians under Temporary Protection (SuTPs)”, who today account for approximately 4.5% of the total population of the country, similar to that of the fourth largest metropolitan city. While there have been many voluntary returns, factors such as the uncertainty of the solution to the crisis in Syria have led many SuTPs to prolong their stay and to make Türkiye their home, and records of childbirth in Türkiye reveal that SuTPs are set to be a permanent feature in the country. SuTPs are thus of great importance for Türkiye in terms of current and future political agenda and policy implementation. The present study examines the effects of SuTPs on the Turkish economy, beginning with a conceptual discussion of the causes and economic effects of migration. In the following section, the policies implemented by Türkiye will be examined along with the density, living areas, demographic characteristics and business lines of SuTPs. Finally, the economic impact of SuTPs and the simultaneously positive and negative consequences of their qualifications for Türkiye will be analyzed.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • AA. (2022). Suriye’deki İç Savaş 11. Yılını Geride Bıraktı. https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ suriyedeki-ic-savas-11-yilini-geride-birakti/2534367 (Erişim Tarihi: 14.08 2022).
 • Abbasoğlu Özgören, A., & Arslan, H. (2020). Syrians in Labour: A Matter of Integration Throgh Informality. In Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Challenges, (Ed. Alanur Çavlin), Routledge, London/New York, New York, 123-140.
 • AFAD. (2015). AFAD Dergisi. https://www.afad.gov.tr/kurumlar/afad.gov.tr/3508/xfiles/agustos-dergi.pdf (Erişim Tarihi: 04.10.2022).
 • AFAD. (2016). Suriyeli Misafirlerimiz Kardeş Topraklarında. Ankara.
 • AFAD. (2017). Türkiye’deki Suriyelilerin Demografik Görünümü, Yaşam Koşulları ve Gelecek Beklentilerine Yönelik Saha Araştırması. Ankara.
 • AFAD. (2020). Uluslararası İnsani Yardım Raporu 2019. Ankara.
 • Akgündüz, Y.E ve Torun, H. (2019). Two and a Half Million Syrian Refugees, Tasks and Capital Intensity. https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/EN/TCMB+EN/Main+Menu/Publications/ Research/Working+Paperss/2019/19-23 (Erişim Tarihi: 04.10.2022).
 • Bartram, D., Poros, M. V., &Monforte, P. (2017). Göç Meselesinde Temel Kavramlar. (Çeviren Itır Atabeyoğlu Tuncay), Hece Yayınları, Ankara.
 • BBC. (2022). Erdoğan, 1 Milyon Suriyelinin Gönüllü Geri Dönüşü için Hazırlık Yaptıklarını Söyledi. https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-61307585 (Erişim Tarihi: 01.09.2022).
 • Bloomberg. (2021). AB’den Türkiye’deki Suriyeliler için 3 Milyar Euro. https://www.bloomberght.com/ab-den-turkiye-ye-suriyeliler-icin-3-milyar-euro-2283137 (Erişim Tarihi: 23.08.2022).
 • Borjas, G. J. (2018a). Immigration Economics and Immigration Policy. https://www.law.berkeley.edu/wp-content/uploads/2018/04/Immigration-Economics-and-Immigration-Policy.pdf (Erişim Tarihi: 16.08.2022).
 • Borjas, G. J. (2018b). Lessons from Immigration Economics. The Independent Review, 22(3), 329–340.
 • Carpio, X., & Wagner, M. (2015). The Impact of Syrian Refugees on theTurkish Labor Market Policy. (Policy Research Working Paper 7402), World Bank Social Protection and Labor Global Practice Group
 • Ceritoglu, E., Yüncüler, B., G., Torun, H., &Tumen, S. (2015). The Impact of Syrian Refugees on Natives’ Labor Market Outcomes in Turkey: Evidence from a Quasi-Experimental Design. (IZA DP No. 9348). Central Bank Report, Ankara.
 • Çak, M., Karakaş, M., &Oğhan, V. (2021). Göçün Makroekonomik Etkileri. Göç ve Etkileri Güvenlik, Toplum, Kadın, Çocuk, Ekonomi, Dış Politika içinde, (Ed. Prof. Dr. Mehmet Karakaş & Doç. Dr. Demet Çak) içinde, 133-149. Pegem Akademi. Ankara. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. (2018). ESSN Exit Strategy. Ankara
 • Dünya Bankası. (2018). Moving For Prosperity: Global Migration and Labor Markets. https://www.worldbank.org/en/research/publication/moving-for-prosperity (Erişim tarihi: 22.08.2022).
 • Dünya Bankası. (2020). Adressing Employment Obstacles For Young Syrian Refugee Women. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33900(Erişim Tarihi: 02.09.2022).
 • Dünya Bankası. (2021). Dünya Kalkınma Göstergeleri, İşgücüne Katılım Oranı (Ulusal Tahmin). https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators (Erişim Tarihi: 23.08.2022).
 • Erdoğan, M. M. (2020). Açık Kapı Politikasından Açık Sınır Politikasına Türkiye’deki Suriyeliler. https://www.uikpanorama.com/blog/2020/03/09/acik-kapi-politikasindan-acik-sinir-politikasina-turkiyedeki-suriyeliler-murat-erdogan/ (Erişim Tarihi: 23.09.2022).
 • Erdoğan, M. M. (2021). Suriyeliler Barometresi 2020 Suriyelilerle Uyum İçinde Yaşamanın Çerçevesi. UNHCR.
 • Erdoğan, M. M., &Çorabatır, M. (2020). Suriyeli Mülteci Nüfusun Demografik Gelişimi, Türkiye’deki Eğitim, İstihdam ve Belediye Hizmetlerine Yakın Gelecekte Olası Etkileri. Qudra Programme Research Panel. https://igamder.org/uploads/belgeler/QUDRA_TURKEY% 20 RESEARCHREPORT_TR.pdf (Erişim Tarihi: 11.09.2022).
 • Göç İdaresi Başkanlığı. (2022). İstatistikler. https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638 (Erişim Tarihi: 09.11.2022).
 • Harris, J. (2014). A Precariat Charter: From Denizens to Citizens-Review. The Guardian, 09.04.2014. https://www.theguardian.com/books/2014/apr/09/precariat-charter-denizens-citizens-review (Erişim Tarihi: 20.09.2022).
 • HÜ Nüfus Etütleri Enstitüsü. (2019a). 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Suriyeli Göçmen Örneklemi, Temel Bulgular. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve TÜBİTAK, Ankara, Türkiye. https://fs.hacettepe.edu.tr/hips/dosyalar/yayinlar/2019_tnsa_SR_compressed.pdf (Erişim Tarihi: 10.09.2022).
 • HÜ Nüfus Etütleri Enstitüsü. (2019b). 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Suriyeli Göçmen Örneklemi. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve TÜBİTAK, Ankara, Türkiye.
 • ILO. (2021). 2014 Yılından Bu Yana Türkiye’de Suriyeli Mülteciler. https://www.ilo.org/ankara/publications/infographics/WCMS_831510/lang--tr/index.htm (Erişim Tarihi: 10.09.2022).
 • IOM. (2017). Analiz: Türkiye Akım İzleme Anketi. https://docplayer.biz.tr/54699320-Analiz-turkiye-akim-izleme-anketi-nisan-mayis-2017.html(Erişim Tarihi: 02.09.2022).
 • IOM. (2020). 2020 Dünya Göç Raporu. https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2020-turkish-chapter-2 (Erişim Tarihi: 15.06.2022).
 • IOM. (2022). World Migration Report 2022. https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2022. (Erişim Tarihi: 23.08.2022).
 • Junankar, P. N. (Rasa) (2016). Economics of Immigration: The Impact of Immigration on the Australian Economy. U.K. Palgrave. https://doi.org/10.1057/9781137555250.
 • Kalkınma Bakanlığı. (2016). Türkiye’deki Geçici Koruma Statüsündeki Suriyelilere Yönelik 2016-2018 Dönemini Kapsayan Birinci Aşama İhtiyaç Analizi. Ankara.
 • Kaymaz, T., &Kadkoy, O. (2016) Syrians in Turkey – The Economics of Integration. Alsharq Forum Exper tBrief. Available at: https://www.tepav.org.tr/upload/files/14733226257-7.Syrians-İN-Turkey_---The economics of integration.pdf. (Erişim tarihi: 11.09.2022).
 • Kortan Saraçoğlu, I. (2021). Dünyada ve Türkiye’de Göç ve İşgücü Piyasaları. Dünyada ve Türkiye’de Çalışma Hayatı, İstihdam ve İşsizlik içinde (Ed. Narin, M. & Dinçer, G.), 129-162. Gazi Kitabevi. Ankara.
 • López, J. A. F., &Argáez, N. S. (2019). La diásporavenezolana y su repercusión en la estructurasocioeconómicacolombiana. Revista CEA, 5(10), 83-98. https://doi.org/10.22430/24223182.1204.
 • Massey, D. S., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A., & Taylor, J. E. (1993). Theories of International Migration: A ReviewandAppraisal. Populationand Development Review, 19(3), 431–466. https://doi.org/10.2307/2938462.
 • ORSAM ve TESEV. (2015). Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri. https://www.tesev.org.tr/wp/content/uploads/rapor_Suriyeli_Siginmacilarin_Turkiyeye_Etkileri.pdf(Erişim tarihi: 08.08.2022).
 • Özçürümez, S., &İçduygu, A. (2020). Zorunlu Göç Deneyimi ve Toplumsal Bütünleşme Kavramlar, Modeller ve Uygulamalar ile Türkiye. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. İstanbul.
 • Pinedo Caro, L. (2020). Syrian Refugees in the Turkish Labour Market: A Socio-Economic Analysis. Sosyoekonomi, 28 (46), 51-74. DOI: 10.17233/sosyoekonomi.2020.04.03.
 • Sirkeci (Ed.), Not Only a Burden but Also a Contribution: Impacts of Syrians on Turkish Economy, London: TPL, 132-138.
 • TEPAV. (2021). İşgücü Piyasasında Suriyeliler: Arz ve Talep Yanlı Analizler. https://www.tepav.org.tr/tr/haberler/s/10339 (Erişim Tarihi: 01.08.2022).
 • TÜİK. (2022a). Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sonuçları. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Adrese-Dayali-Nufus-Kayit-Sistemi-Sonuclari-2021-45500. (Erişim tarihi: 09.11.2022).
 • TÜİK. (2022b). Toplam Nüfus. https://cip.tuik.gov.tr/#. (Erişim Tarihi: 09.11.2022).
 • Tümen, S. (2015). The Use of Natural Experiments in Migration Research. https://wol.iza.org/articles/use-of-natural-experiments-in-migration-research/long (Erişim Tarihi: 04.10.2020)
 • Türk Tabipler Birliği. (2016). Savaş Göç ve Sağlık. Türk Tabipleri Birliği Yayınları, Ankara.
 • Türk Kızılay ve WFP. (2019). Türkiye’deki Mülteciler Geçim Kaynakları Araştırması. https://data.unhcr.org/en/needs-assessment/1466 (Erişim Tarihi: 01.09.2022).
 • Türk Kızılay. (2022a). SUY İnfografik. https://platform.kizilaykart.org/tr/Doc/rapor/ SUY_Infografik_Temmuz_2022.pdf (Erişim Tarihi: 02.09.2022).
 • Türk Kızılay. (2022b). TSUY İnfografik. https://platform.kizilaykart.org/tr/Doc/rapor/T-SUY_Infografik_May%C4%B1s_2022_TR.pdf (Erişim Tarihi: 02.09.2022)
 • UNDESA. (2021). International Migrant Stock 2020. www.un.org/development/desa/pd/ content/international-migrant-stock.
 • UNHCR. (2011). Global Trends in 2010. https://www.unhcr.org/4dfa11499.pdf (Erişim Tarihi: 16.06.2022).
 • UNHCR. (2022). Refugee Data Finder. https://www.unhcr.org/refugee-statistics/ (Erişim tarihi: 11.09.2022).
 • UNHCR. (2022). 11 yılın ardından, artan zorluklar yerinden edilmiş birçok Suriyeliyi çaresizliğin eşiğine getiriyor.https://www.unhcr.org/tr/33949-eleven-years-on-mounting-challenges-push-many-displaced-syrians-to-the-brink.html(Erişim tarihi: 22.08.2022).
 • UNOCHA. (2022). Syrian Factsheet. https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-factsheet-last-updated-10052022 (Erişim tarihi: 09.09.2022).
 • UNOCHA. (2022). Humanitarian Needs Owerview: Syrian Arab Republic. file:/// C:/Users/ts/Downloads/hno_2022_final_version_210222.pdf (Erişim tarihi: 06.09.2022).
 • Verme, P. (2017). The Economics of Forced Displacement An Introduction. Dünya Bankası https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/26476/WPS8038.pdf?sequence=1&isAllowed=y(Erişim tarihi: 03.09.2022).
 • Zachariadis, M. (2012). Immigration and International Prices. Journal of International Economics, 87, 298-311.
APA YALIN M, NARIN M (2022). Geçici Koruma Statüsü Altında Bulunan Suriyelilerin Türkiye Ekonomisine Etkileri. , 2870 - 2889. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.11.1989
Chicago YALIN Makbule,NARIN MÜSLÜME Geçici Koruma Statüsü Altında Bulunan Suriyelilerin Türkiye Ekonomisine Etkileri. (2022): 2870 - 2889. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.11.1989
MLA YALIN Makbule,NARIN MÜSLÜME Geçici Koruma Statüsü Altında Bulunan Suriyelilerin Türkiye Ekonomisine Etkileri. , 2022, ss.2870 - 2889. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.11.1989
AMA YALIN M,NARIN M Geçici Koruma Statüsü Altında Bulunan Suriyelilerin Türkiye Ekonomisine Etkileri. . 2022; 2870 - 2889. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.11.1989
Vancouver YALIN M,NARIN M Geçici Koruma Statüsü Altında Bulunan Suriyelilerin Türkiye Ekonomisine Etkileri. . 2022; 2870 - 2889. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.11.1989
IEEE YALIN M,NARIN M "Geçici Koruma Statüsü Altında Bulunan Suriyelilerin Türkiye Ekonomisine Etkileri." , ss.2870 - 2889, 2022. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.11.1989
ISNAD YALIN, Makbule - NARIN, MÜSLÜME. "Geçici Koruma Statüsü Altında Bulunan Suriyelilerin Türkiye Ekonomisine Etkileri". (2022), 2870-2889. https://doi.org/10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.11.1989
APA YALIN M, NARIN M (2022). Geçici Koruma Statüsü Altında Bulunan Suriyelilerin Türkiye Ekonomisine Etkileri. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 57(4), 2870 - 2889. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.11.1989
Chicago YALIN Makbule,NARIN MÜSLÜME Geçici Koruma Statüsü Altında Bulunan Suriyelilerin Türkiye Ekonomisine Etkileri. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi 57, no.4 (2022): 2870 - 2889. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.11.1989
MLA YALIN Makbule,NARIN MÜSLÜME Geçici Koruma Statüsü Altında Bulunan Suriyelilerin Türkiye Ekonomisine Etkileri. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, vol.57, no.4, 2022, ss.2870 - 2889. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.11.1989
AMA YALIN M,NARIN M Geçici Koruma Statüsü Altında Bulunan Suriyelilerin Türkiye Ekonomisine Etkileri. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi. 2022; 57(4): 2870 - 2889. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.11.1989
Vancouver YALIN M,NARIN M Geçici Koruma Statüsü Altında Bulunan Suriyelilerin Türkiye Ekonomisine Etkileri. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi. 2022; 57(4): 2870 - 2889. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.11.1989
IEEE YALIN M,NARIN M "Geçici Koruma Statüsü Altında Bulunan Suriyelilerin Türkiye Ekonomisine Etkileri." Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 57, ss.2870 - 2889, 2022. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.11.1989
ISNAD YALIN, Makbule - NARIN, MÜSLÜME. "Geçici Koruma Statüsü Altında Bulunan Suriyelilerin Türkiye Ekonomisine Etkileri". Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi 57/4 (2022), 2870-2889. https://doi.org/10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.11.1989