Yıl: 2011 Cilt: 21 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 113 - 128 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine olan tutumları

Öz:
Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine olan tutumlarını cinsiyet, mezun olunan lise türü, aile gelir durumu ve baba öğrenim durumu değişkenleri açısından incelemektir. Çalışma grubunu Fırat, İnönü ve Erzincan Üniversitesi sınıf öğretmenliği anabilim dalında öğrenim gören 140'ı kız, 172'si erkek olmak üzere toplam 312 öğretmen adayı oluşturmuştur. Tarama modelinin kullanıldığı bu araştırma betimsel niteliktedir. Araştırmanın verileri, kişisel bilgi formundan ve 5 li Likert tipi ölçekten oluşan öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum ölçeğinden elde edilmiştir. Ölçekteki veriler SPSS 15.0 paket programında frekans, aritmetik ortalama ve yüzde dağılımı teknikleri kullanılarak çözümlenmiştir. Ayrıca değişkenler arasında korelasyon çözümlemesi de yapılmıştır. Elde edilen veriler ışığında, öğrencilerin öğretmenlik mesleğine olan tutumları belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda sınıf öğretmeni adaylarının mezun olunan lise türü ve baba öğrenim durumu dışında cinsiyet ve aile gelir durumu değişkenlerine göre meslek tutumlarında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Genel olarak öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının olumlu olduğu, ancak tutum puanlarının çok yüksek olmadığı görülmüştür.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik

Attitudes of classroom teacher candidates toward teaching profession

Öz:
This study was conducted to investigate the attitudes of teacher candidates towards teaching profession in terms of variants such as gender, graduated high school type, family income and educational status of fathers. The study consisted of 312 preservice teachers including 140 female and 172 male students attending to department of primary education classroom teacher division in Fırat, İnönü and Erzincan Universities. In the research, descriptive methods used quantitative datas were used. The research data was consisted of personal information and relating to scale of attitude which was 5 Likert type toward the teaching profession. The datas on scale were analyzed using frequency, mean, percentage distribution techniques. Moreover correlation analysis was performed among variants. In light of obtained data, attitudes of students toward teaching profession has been tried to determine. In the result of research, significant differences were found according to gender, and family income status of candidates' attitudes in teaching, except for graduated high school type and father education status. In general, it has been observed that teacher candidates' attitudes were positive, but scores weren't high.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Açıkgöz, Ü.K.(1992). İşbirlikli Öğrenme: Kuram Araştırma ve Uygulama. Malatya Uğurel Matbaası.
 • Aşkar, P. ve M. Erden. (1987). Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği. Çağdaş Eğitim Dergisi, Sayı 121.
 • Ataünal, A. (2003). Niçin ve Nasıl Bir Öğretmen. Milli Eğitim Vakfı Yay., Ankara.
 • Bloom, B. S. (1995). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme. Çeviren: D. A. Özçelik: MEB. Yay.,S. 174. İstanbul:
 • Çapa, Y., Çil, N.(2000). "Öğretmen Adayların Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumların Farklı Değişkenler Açısından incelenmesi". Ankara: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi S. 18.
 • Celep, C., ve Diğerleri. (2005).Meslek Olarak Öğretmenlik. Ankara: Anı Yay., 3.Baskı.
 • Çelenk, S.(1998). Eğitim Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çetin, Ş. (2003). Anadolu Öğretmen Lisesi ve Düz Lise Çıkışlı Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması.( Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi, 306 S.
 • Erden, M. (1998).Öğretmenlik Mesleğine Giriş. İstanbul: Alkım Yay.
 • Erden, M. (2005). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. İstanbul: Epsilon Yay.
 • Eskicumalı, A. Yaman, E.(2001).il Öğretmenlik Mesleğinin Sosyo-Ekonomik Statüsü ve Bu Mesleğin Bir Kız Mesleği Haline Dönüşmesi Üzerine Bir Araştırma". Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 2: 53-68
 • Gömleksiz, N. (2004). Öğretmenlik Mesleğinin Nitelikleri. Editör Taşpınar, M. Öğretmenlik Mesleği, Ankara: Üniversite Kitapevi.
 • Gülecen, S.,Cüro, E., Semerci, N.(2008) "Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin Öğretmenlik İlişkin Tutumları. " Elazığ/Fırat Üniversitesi Sosyal Dergisi..
 • Hoşgörür, V., Ç, Dündar, H.(2002) ."Kırıkkale Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Programı Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine Karsı Tutumları". M.Ü Atatürk Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri Dergisi Sayı, 16.
 • İnceoğlu, M. (1993). Tutum Algı İletişim. Ankara: Verso Yay.
 • Kağıtçıbaşı. Ç.(1988). İnsan ve İnsanlar. İstanbul: Evrim Yayınevi.
 • Kaptan, S. (1998). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri. Ankara:Tekışık Web Ofset Tesisleri,.
 • Karagözoğlu, G. (2003). Eğitim Sistemimizde Öğretmen Yetiştirme Politikamıza Genel Bir Bakış.
 • Çağdaş Eğitim Sistemlerinde Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu. C.Ü. Kültür Merkezi, Sivas.
 • Karasar, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kaya, K.(2007).Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Sistemine ilişkin Öğretmen Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Elazığ.
 • Küçükahmet, L.(1976).Öğretmen Yetiştiren Kurum Öğretmenlerin Tutumları. Ankara:Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yay.
 • MEB.(1973). MEB 1739 Sayılı Kanunu 43.Madde.(Http://Mevzuat.Meb.Gov.Tr/Html/88.Html: Erişim Tarihi:23.01.2009).
 • Oral, B.(2003). "Eğitim Fakültesi Öğrencilerini Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları". Eurasian Journal Of Educationanl Research 15,pp 88 98
 • Özdemir, S. Yalın, H. (2000). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara:Nobel Yay.,3.Baskı.
 • Özgür, N. (1994). Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutum. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İstanbul.
 • Pehlivan, K.(2008). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyo Kültürel Özellikleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergimi. Cilt 4, Sayı 2.
 • Saraç, C.(2002).Tür/c Dili ve Edebiyatı/Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yeterlilikleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara.
 • Saracaloğlu, A.S., Bozkurt, N., Serin, O. ve Serin, U. (2004). Öğretmen Adaylarının Mesleğe Yönelik Tutumlarını Etkileyen Faktörler. Çağdaş Eğitim Dergisi, 311, 16-27.
 • Semerci, Ç.(2004).Türkiye 'de Öğretmen Tutumları. Elazığ: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt 14 Sayı 1.
 • Semerci, N.(1999).Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine ilişkin Tutum Ölçeği, Eğitim ve Bilim, Cilt 23, Sayı 111,ss 51-55.
 • Sözer, E.(1992). Eğitim Fakülteleri Öğrencileri ile Öğretmenlik Sertifikası Programı Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yay.
 • Şahin, A.E.(2004). Meslek ve Öğretmenlik. Ankara: Anı Yay.
 • Şenel, H. G., Demir, İ., Sertelin, Ç., Kılıçaslan, A. ve Koksal, A. (2004) Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum ve Kişilik Özellikleri Arasındaki ilişki. Eğitim Araştırmaları, 15,99-109.
 • Temizkan, M.(2008). Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerine bir araştırıma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 6 3 461-486.
 • Tezcan, M.(1992).Eğitim Sosyolojisi. Ankara: Zirve Ofset.
 • Tezcan, M.(1996). Eğitim Sosyolojisi. Ankara: Feryal Matbaası.
 • Turgut, M.F. ve Baykul, Y.(1992). Ölçekleme Teknikleri. Ankara: ÖSYM Yay.
 • Turgut, M. (198 3). Eğitim d e Ölçme ve Değerlendirme Metodları, Ankara: Sekizinci Baskı.
 • Ünal,C.( 1981).Genel Tutumların veya Değerlerin Psikolojisi, Ankara:Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yay., No:301.
 • Üredi, I. ve Üredi, L. (2005). Öğretmen adaylarının sınıf öğretmenliği bölümüne ilişkin tutumlarının incelenmesine yönelik bir program değerlendirme çalışması. İnternet'ten 20 Şubat 2008'de elde edilmiştir: _____http://www.istekkart.com/edu7dergi2/edu7/makale5. doc>.
 • Varış, F. (1988). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yay. Ankara.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2008). Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yay.
APA İlter İ, KÖKSALAN B (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine olan tutumları. , 113 - 128.
Chicago İlter İlhan,KÖKSALAN Bahadır Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine olan tutumları. (2011): 113 - 128.
MLA İlter İlhan,KÖKSALAN Bahadır Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine olan tutumları. , 2011, ss.113 - 128.
AMA İlter İ,KÖKSALAN B Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine olan tutumları. . 2011; 113 - 128.
Vancouver İlter İ,KÖKSALAN B Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine olan tutumları. . 2011; 113 - 128.
IEEE İlter İ,KÖKSALAN B "Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine olan tutumları." , ss.113 - 128, 2011.
ISNAD İlter, İlhan - KÖKSALAN, Bahadır. "Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine olan tutumları". (2011), 113-128.
APA İlter İ, KÖKSALAN B (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine olan tutumları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1), 113 - 128.
Chicago İlter İlhan,KÖKSALAN Bahadır Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine olan tutumları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21, no.1 (2011): 113 - 128.
MLA İlter İlhan,KÖKSALAN Bahadır Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine olan tutumları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.21, no.1, 2011, ss.113 - 128.
AMA İlter İ,KÖKSALAN B Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine olan tutumları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2011; 21(1): 113 - 128.
Vancouver İlter İ,KÖKSALAN B Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine olan tutumları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2011; 21(1): 113 - 128.
IEEE İlter İ,KÖKSALAN B "Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine olan tutumları." Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, ss.113 - 128, 2011.
ISNAD İlter, İlhan - KÖKSALAN, Bahadır. "Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine olan tutumları". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21/1 (2011), 113-128.