Yıl: 2010 Cilt: 6 Sayı: 22 Sayfa Aralığı: 57 - 64 Metin Dili: Türkçe

Kadınların gebelik, doğum ve yenidoğan bakımına ilişkin geleneksel inanç ve uygulamaları

Öz:
Problem durumu: Sağlık, toplumsal çevreden etkile- nen bir olgudur. Modern görüşe göre, birey toplumsalçevresi ile bir bütün olarak ele alınmaktadır. Toplumsalçevreyi etkileyen en önemli faktörlerden biri de o toplumun kültürüdür. Her toplumun kendine özgü inanç ve gelenek- leri vardır. Sağlık hizmetlerinin topluma götürülmesindenönce toplumu iyi tanımak, sağlık alanındaki ihtiyaçlarını,beklentilerini ve götürülen hizmete karşı gösterdikleri tep- kilerin nedenlerini ortaya çıkarmak gereklidir. Araştırmanın amacı: Bu çalışma kadınların gebelik,doğum ve yeni doğan bakımına ilişkin geleneksel inanç ve uygulamalarının saptanması amacıyla planlanmıştır.Yöntem: Çankırı Devlet Hastanesi’ne 2008 yılınınOcak-Şubat aylarında gelen 150 kadına anket formuuygulanmıştır. Verilerin analizi SPSS 15.0 programındayapılmıştır.Bulgular ve sonuçlar: Araştırma kapsamına alınankadınların yaş ortalaması 32.2±6.8 olup, %90.7’si ev hanı- mı, %52.7’sinin ilkokul mezunu olduğu tespit edilmiştir.Örneklem kapsamına alınan kadınların %74.7’si bebeğini kundaklamış, %31.8’i toprağa sarmış, %76.7’si tuzlamış,%74.0’ı bebeğinin yüzüne sarı tülbent örtmüş, %46.7’sibebeğini hocaya yada bilen birine okutmuş, %69.3’ü kırk çıkarmak amacıyla anne ve bebek birlikte yıkanmış olduk- ları tespit edilmiştir.Öneriler: Toplumda var olan zararlı inanç ve uygula- maları ortaya çıkartmak için farklı desenlerde araştırmalar yapılmalı ve zararlı uygulamaların sonuçları hakkında top- lum bilinçlendirilmelidir.
Anahtar Kelime: geleneksel uygulamalar kültür halk inanışları gebelik yenidoğan bebek bakımı doğum

Believes and traditional practices of women concerning pregnancy, labor and care of newborns

Öz:
Problem situation: Health, social environment is affectedby the phenomenon. According to modern views, the individualwith the social environment is taken as a whole. One of themost important factors affecting the social environment in whichit is the culture of the community. Every society has its ownunique beliefs and traditions. Prior to taking health services tothe community to know the community well, in the field of healthneeds, expectations and drive towards the service of theirresponse is necessary to uncover the causes. The aim of the study: This study is planned in order todetermine womens’ traditional believes and practices concerningpregnancy, labor and care of newborns. Method: 150 womens coming in Çankırı State Hospitalconsisted our material, these women are applied for thequestionnaires between January and February in 2008. Theanalysis at data is assessed by using SPSS 15.0 programme. Findings and conclusions: The average age of thewomen in the study 32.2±6.8 and 90.7% housewives, 52.7%have been identified as the primary school graduates. Thesample covered the women's 74.7% 'have babies arson had31.8% to the soil surrounding, 76.7% CPC in salt, 74% babyface, a yellow scarf crust, and 46.7% of babies mentor to orsomeone who knows more has, 69.3% of forty in order toremove the mother and the baby they were washed together. Recommendations: Harmful beliefs and practices existingin the community reveal different patterns to be made in theresearch community should be informed about the consequencesand harmful practices.
Anahtar Kelime: newborn baby care birth folk beliefs traditional practices culture pregnancy

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Biltekin, Ö., Boran D.Ö., Denkli D.M., Yalçınkaya, S. (2004) “Naldöken Sağlık Ocağı Bölgesinde 0-11 Aylık Bebeği Olan Annelerin Doğum Öncesi Dö- nem ve Bebek Bakımında Geleneksel Uygula- maları”, Sted Dergisi, 13 (5), 166-168.
 • Çağımlar, Z. (2006) Adana’da Çocuğa Bağlı İnançlar İle Bunlara Bağlı Pratiklere Genel Bir Bakış. http:// turkoloji.cu.edu.tr/CUKUROVA/makaleler/zeki- ye_cagimlar_adana_cocuk.pdf, Erişim Tarihi: 20.07.2010.
 • Çıblak, N. (2004) “Halk Kültüründe Nazar, Nazarlık İnan- cı ve Bunlara Bağlı Uygulamalar”, Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR), 15, 103-125.
 • Dinç, S. (2005) “Şanlıurfa Merkezde Bulunan 4 Numaralı Sağlık Ocağı’na Kayıtlı “0-1 Yaşında Çocuğa Sa- hip Olan Annelerin Çocuklarının Bakımında Uygu- ladıkları Geleneksel Uygulamalar”, Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi , 1 (2), 53-63.
 • Eğri, G. ve Gölbaşı, Z. (2007) “15-49 Yaş Grubu Evli Ka- dınların Doğum Sonu Dönemde Bebek Bakımına Yönelik Geleneksel Uygulamaları”, TSK Koruyu- cu Hekimlik Bülteni, 6 (5), 313-320.
 • Ersoy, R. (2006) Kadın Kamlar’dan Göçerevli Türkmenler’de “Ebelik” Kurumu’na Dönüşüm. http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/ruhi_ersoy_ ebelik.pdf. Erişim Tarihi: 13.07.2010.
 • Hotun, N. İstanbul İli Halkalı Yöresindeki Kadınların Ge- belik ve Doğuma İlişkin Geleneksel İnanç ve Uy- gulamaları. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans tezi, İstanbul 1990.
 • Işık, MT., Akçınar, M., Kadıoğlu, S. (2010) “Mersin İlin- de Gebelik, Doğum ve Loğusalık Dönemlerinde Anneye ve Yenidoğana Yönelik Geleneksel Uy- gulamalar”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7 (1), 63-84.
 • Savran, G. (1998) Adana Bölgesinden Derlenen Bazı Halk Tıbbi Uygulamalarının Tıbbi Antropoloji Açı- sından Değerlendirilmesi. http://turkoloji.cu.edu.tr/CUKUROVA/sempozyum/semp_3/savran.pdf. Erişim Tarihi: 13.07.2010.
 • Şenol, V., Ünalan, D., Çetinkaya, F., Öztürk, Y. (2004) “Kayseri İlinde Halk Ebeliği İle İlgili Geleneksel Uy- gulamalar”, Klinik Gelişim Dergisi, 17 (3/4), 47-55.
 • Şenses, M. ve Yıldızoğlu, İ. (2002) “Sekiz Ayrı İldeki Kaynana ve Gelinlerin Loğusalık Ve Çocuk Ba- kımında Geleneksel Uygulamaları”, Çocuk Foru- mu, 5 (2), 44-48.
 • Türk Dil Kurumu. (2010) Kültür. http://tdkterim.gov.tr/bt s/?kategori=verilst&kelime=k%FClt%FCr&ayn=t am. Erişim Tarihi: 20.07.2010.
APA KOYUN A, ÇAMUROĞLU C, KORKMAZ G, OCAK F (2010). Kadınların gebelik, doğum ve yenidoğan bakımına ilişkin geleneksel inanç ve uygulamaları. Aile ve Toplum, 6(22), 57 - 64.
Chicago KOYUN Ayşe,ÇAMUROĞLU Canan,KORKMAZ Gülçin,OCAK Fatma Kadınların gebelik, doğum ve yenidoğan bakımına ilişkin geleneksel inanç ve uygulamaları. Aile ve Toplum 6, no.22 (2010): 57 - 64.
MLA KOYUN Ayşe,ÇAMUROĞLU Canan,KORKMAZ Gülçin,OCAK Fatma Kadınların gebelik, doğum ve yenidoğan bakımına ilişkin geleneksel inanç ve uygulamaları. Aile ve Toplum, vol.6, no.22, 2010, ss.57 - 64.
AMA KOYUN A,ÇAMUROĞLU C,KORKMAZ G,OCAK F Kadınların gebelik, doğum ve yenidoğan bakımına ilişkin geleneksel inanç ve uygulamaları. Aile ve Toplum. 2010; 6(22): 57 - 64.
Vancouver KOYUN A,ÇAMUROĞLU C,KORKMAZ G,OCAK F Kadınların gebelik, doğum ve yenidoğan bakımına ilişkin geleneksel inanç ve uygulamaları. Aile ve Toplum. 2010; 6(22): 57 - 64.
IEEE KOYUN A,ÇAMUROĞLU C,KORKMAZ G,OCAK F "Kadınların gebelik, doğum ve yenidoğan bakımına ilişkin geleneksel inanç ve uygulamaları." Aile ve Toplum, 6, ss.57 - 64, 2010.
ISNAD KOYUN, Ayşe vd. "Kadınların gebelik, doğum ve yenidoğan bakımına ilişkin geleneksel inanç ve uygulamaları". Aile ve Toplum 6/22 (2010), 57-64.