Yıl: 2011 Cilt: 10 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 233 - 256 Metin Dili: Türkçe

Bourdieu’yü okumak: Post-pozitivist bir sosyolojinin ġmkânı üzerine

Öz:
Bu makale, Fransız sosyolog Pierre Bourdieu‟nün düşünsel üretimine odaklanmakve Bourdieu‟nün sosyolojik perspektifinin hangi tarihsel zemine yerleştiğini elealmak suretiyle, post-pozitivist bir sosyoloji imkânını araştırmaktadır. Bu bağlamda,yazının ilk kısmında, Bourdieu‟nün nesnelciliğin toplumsala tepeden bakışı ileöznelciliğin, bireylerin gündelik etkinlik ve düşüncelerini sorgulamadan kabulüarasındaki gerilimi aşmaya çalışan bilimsel anlayışa, hangi eksenleri (sırasıylayapısalcılık, etkileşimcilik ve faydacılık) eleştirerek ulaştığı gösterilecektir. Bu biranlamda, ana-akım sosyolojinin temel omurgasına darbe vuran, yapısalcı terminolojiile fenomenolojik tavır arasında melezleşen yeni bir bilimsel dilin inşası demektir.Eserlerinin bütünü, pozitivizme, ampirizme, yapısalcılığa, varoluşçuluğa,fenomenolojiye, ekonomizme, Marksizm‟e, metodolojik bireyciliğe ve büyük boykurama karşı süren daimi bir polemik olarak da okunan Bourdieu‟nün sosyolojisi,öznelci ve nesnelci bilgi biçimlerini ve gerçekliğe özcü bakışı eleştirerek suretiyleyeni bir anlayış ortaya koyar. Bourdieu-kaynaklı bu yenilikçi görüşün kilit nosyonuolan habitus kavramı da post-pozitivist bir sosyoloji imkânı açısından ele alınacaktır.
Anahtar Kelime:

Reading bourdieu: On the possibility of a post-positivist sociology

Öz:
This article intends to quest for an opportunity of post-positivist sociology byfocusing on the French sociologist Pierre Bourdieu`s intellectual production andaddressing the point on which historical basis Bourdieu`s sociological perspective isestablished. In this context, in the first part of the article, it is going to be pointed outby which movements (successively structuralism, interactionism and pragmatism)criticizing does he arrive at the scientific understanding that tries to overcome thetension between objectivism which looks down on the social and subjectivism whichaccepts individuals` quotidian life and ideas without questioning. This, in otherwords, means a construction of a new scientific language becoming hybridizedbetween the structuralist terminology and the phenomenological attitude anddamaging the main backbone of mainstream sociology. Bourdieu`sunderstandingof sociology, whose works are also being read as an eternal argument againstpositivism, empiricism, structuralism, existentialism, phenomenology, economism,Marxism, methodological individualism and grand narratives, provides a new point of view by criticising subjective and objective forms of knowledge and theessentialist perspective of reality. The concept of habitus being the crucial notion ofthis Bourdieu based innovative thought is also going to be dealt with in terms of anopportunity of post-positivist sociology.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Alexander, Jeffrey (1985), “Neofunctionalism: An Introduction” in Alexander, ed., Neofunctionalism. Sage.
 • Baert, Patrick (1998), “Bourdieu‟s Genetic Structuralism”, Social Theory in the Twentieth Century, Polity Press.
 • Bourdieu, Pierre (1977), Outline of a Theory of Practice, Cambridge, England: Cambridge University Press.
 • Bourdieu, Pierre (1984), Distinction: A Social Critique of Judgement of Taste, Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Bourdieu, Pierre (1989a), “Social Space and Symbolic Power”, Sociological Theory 7.
 • Bourdieu, Pierre (1989b), Language and Symbolic Power, Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Bourdieu, Pierre (1990a), The Logic of Practice, Polity Press, Cambridge.
 • Bourdieu, Pierre (1990b) In Other Words: Essays Towards a Reflexive Sociology, trans. M.Adamson, Cambridge.
 • Bourdieu, Pierre (1995), Pratik Nedenler, Çev. Hülya Tufan, İstanbul: Kesit Yayınları.
 • Bourdieu, Pierre (1997), Toplumbilim Sorunları, Çev. Işık Ergüden, İstanbul: Kesit Yayınları.
 • Bourdieu, Pierre (2007), “Vive La Crise!: Sosyal Bilimlerde Heterodoksi İçin”, Ocak ve Zanaat içinde, Çev. Ümit Tatlıcan, (der.) Çeğin vd., İletişim Yay., İstanbul.
 • Bourdieu, Pierre, Loic Wacquant (2003), Düşünümsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar, Çev. Nazlı Ökten, İletişim Yay., İstanbul.
 • Burke, Peter (2001), Bilginin Toplumsal Tarihi, Çev. Mete Tunçay, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Callinicos, Alex (2004), Toplum Kuramı, Tarihsel Bir Bakış, Çev. Yasemin Tezgiden, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Caulhon, Craig (1995), Critical Social Theory: Culture, History, and the Challenge of Difference, Cambridge, MA, Blackwell.
 • Erol, N. (1997), “Eleştirel Sosyal Teori: Kültür, Tarih ve Fark Sorunu”, Toplum ve Bilim, 72 Bahar.
 • Giddens Anthony (1978), “Hermeneutics, ethnomethodology and problems of interpretative analysis”, Studies in Social and Political Theory. Anthony Giddens (eds.), London : Hutchinson.
 • Giddens Anthony (1999), Toplumun Kuruluşu, Çev. Hüseyin Özel, Ankara: Bilim Sanat Yayınları.
 • Kuhn, Thomas (1995), Bilimsel Devrimlerin Yapısı, Çev. Nilüfer Kuyaş, İstanbul: Alan Yayınları, 5. baskı.
 • Ley, David (2003) “Forgetting Postmodernism? Recuperating a Social History of Local Knowledge”, Progress in Human Geography 27 (5): 537-560.
 • Mauss, Marcel (2005), Sosyoloji ve Antropoloji, çev. Özcan Doğan, İstanbul: Doğu-Batı Yayınları.
 • Mutman, Mahmut (1997), “Özne: Bir Başka Arşiv”, Toplum ve Bilim, Sayı:73 Yaz, İstanbul: Birikim Yayınları.
 • Seidman, Steven (2002), “Sosyolojik Teorinin Sonu”, İnsan Bilimlerinde Retoriğe Dönüş, Çev. Hüsamettin Arslan, (der.) Hüsamettin Arslan, İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Skinner, Quentin (1997), “Teorinin Dönüşü”, Çağdaş Temel Kuramlar içinde, Çev. Ahmet Demirhan, Ankara: Vadi Yayınları.
 • Swartz, David (1997), Culture and Power the Sociology Of Pierre Bourdieu, The University of Chicago.
 • Tucker, Kenneth H. (1998), Anthony Giddens and Modern Social Theory, Sage Publications.
 • Turner, Jonathan H. (1991), “Constructivist Structuralism: Pierre Bourdieu”, The Structure of Sociological Theory, J.H. Turner (eds.) Wadsworth Publishing Company, Fifth Edition.
 • Vandenberghe, F. (1999), “The Real is Relational: An Epistemological Analysis of Pierre Bourdieu‟s Generative Structualism”, Sociological Theory, Vol. 17.
 • Wagner, Peter (1996), Modernliğin Sosyolojisi, Çev. Mehmet Küçük, İstanbul: Sarmal Yayınları.
APA MEDER M, ÇEĞİN G (2011). Bourdieu’yü okumak: Post-pozitivist bir sosyolojinin ġmkânı üzerine. , 233 - 256.
Chicago MEDER MEHMET,ÇEĞİN GÜNEY Bourdieu’yü okumak: Post-pozitivist bir sosyolojinin ġmkânı üzerine. (2011): 233 - 256.
MLA MEDER MEHMET,ÇEĞİN GÜNEY Bourdieu’yü okumak: Post-pozitivist bir sosyolojinin ġmkânı üzerine. , 2011, ss.233 - 256.
AMA MEDER M,ÇEĞİN G Bourdieu’yü okumak: Post-pozitivist bir sosyolojinin ġmkânı üzerine. . 2011; 233 - 256.
Vancouver MEDER M,ÇEĞİN G Bourdieu’yü okumak: Post-pozitivist bir sosyolojinin ġmkânı üzerine. . 2011; 233 - 256.
IEEE MEDER M,ÇEĞİN G "Bourdieu’yü okumak: Post-pozitivist bir sosyolojinin ġmkânı üzerine." , ss.233 - 256, 2011.
ISNAD MEDER, MEHMET - ÇEĞİN, GÜNEY. "Bourdieu’yü okumak: Post-pozitivist bir sosyolojinin ġmkânı üzerine". (2011), 233-256.
APA MEDER M, ÇEĞİN G (2011). Bourdieu’yü okumak: Post-pozitivist bir sosyolojinin ġmkânı üzerine. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 233 - 256.
Chicago MEDER MEHMET,ÇEĞİN GÜNEY Bourdieu’yü okumak: Post-pozitivist bir sosyolojinin ġmkânı üzerine. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10, no.1 (2011): 233 - 256.
MLA MEDER MEHMET,ÇEĞİN GÜNEY Bourdieu’yü okumak: Post-pozitivist bir sosyolojinin ġmkânı üzerine. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, no.1, 2011, ss.233 - 256.
AMA MEDER M,ÇEĞİN G Bourdieu’yü okumak: Post-pozitivist bir sosyolojinin ġmkânı üzerine. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2011; 10(1): 233 - 256.
Vancouver MEDER M,ÇEĞİN G Bourdieu’yü okumak: Post-pozitivist bir sosyolojinin ġmkânı üzerine. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2011; 10(1): 233 - 256.
IEEE MEDER M,ÇEĞİN G "Bourdieu’yü okumak: Post-pozitivist bir sosyolojinin ġmkânı üzerine." Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10, ss.233 - 256, 2011.
ISNAD MEDER, MEHMET - ÇEĞİN, GÜNEY. "Bourdieu’yü okumak: Post-pozitivist bir sosyolojinin ġmkânı üzerine". Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10/1 (2011), 233-256.