Yıl: 2011 Cilt: 10 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 597 - 614 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Okulöncesi öğretmen adaylarının mesleki benlik saygılarının incelenmesi

Öz:
Bu araştırmada; Eğitim Fakültesi ilköğretim Bölümü Okul Öncesi ÖğretmenliğiAnabilim Dalı birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinin mesleki benlik saygısıdüzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda; mesleki benlik saygısıdüzeylerinde, cinsiyet, doğum sırası, mezun olduğu lise, bölüm tercihi yaparkenyardım aldığı kişi/kurum ve bölümden dolayı pişmanlık yaşama durumlarınınfarklılık yaratıp yaratmadığı incelenmiştir. Araştırma, 2007–2008 eğitim öğretimyıllı bahar döneminde Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesiilköğretim Bölümü Okulöncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencilerindenaraĢtırmaya gönüllü olarak katılan birinci sınıftan 59, dördüncü sınıftan 44 öğrenciolmak üzere toplam 103 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada, öğrencilerinkendileri ve aileleri hakkındaki ilgili bilgileri almak amacıyla “Genel Bilgi Formu”ve Arıcak (1999) tarafından geliştirilen “Mesleki Benlik Saygısı Ölçeği”kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin cinsiyetinin ve bölümden dolayıpişmanlık yaşama durumunun mesleki benlik puanları arasında anlamlı farklılıkyarattığı (P<0,01), doğum sırası, mezun olduğu lise ve bölüm tercihi yaparkenyardım aldığı kişi/kurumun durumlarının ise farklılık yaratmadığıbelirlenmiştir(P>0,05).
Anahtar Kelime:

The investigation college pre-school mastership branch of professional self perception

Öz:
The investigation has been made for determining the Professional self-respect levelsof the students who have been educating at Erzurum Atatürk University KazımKarabekir Teachers&#8217; College Pre-school Mastership Branch the places they inhabitand the person/institution who aided them when they made choose about branches interms of gender, birth order, high schools they graduate from. The investigation hasbeen managed on total 103 students, 59 from the 1.grade, 44 from the 4. grade, whoare educating at Erzurum Atatürk University Kazım Karabekir Teachers&#8217; CollegePre-school Mastership Branch. In the investigation &#8220;General Knowledge Form&#8221; and&#8220;Professional Self-respect Scale&#8221; which has been developed by Arıcak (1999) havebeen used in order to have some information regarding them and their families. Atthe results of the investigations it has been observed that there were a difference(P<0,01) between the Professional self-points of gender and branch regret. It hasbeen also observed that any difference occurred while the students&#8217; order of birth,high school they graduated, persons/institutions which were be helpful for themwhile they made preference for branches (P>0,05). Some suggestions have beenmade for the teacher candidates by taking the results into consideration.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akay, B. (1983). Lise Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Düzeyleri.
 • Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Akbaba, S. (1997). Kendini Değerlendirme Türü Ölçeklerin Kullanılmasının Bireylerin İlgi ve Yeteneklerinin Farkına Varmaları Üzerindeki Etkisi. Ankara: Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2, sayı: 5. s: 14-32.
 • Akbaba, S. (1999). Bireyin Akademik Benlik Kavramı Ölçeğini Puanlamasının Mesleki Olgunluk Düzeyine Etkisi. Ankara: Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 3, sayı: 2
 • Aral, N.Gürsoy, F. Yıldız Bıçakçı M.(2007).0kul Öncesi Eğitim Kurumlarında Çalışan Öğretmen Adaylarının Mesleki Menlik Saygılarının İncelenmesi. Uluslar arası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, 12-14 Mayıs Bakü Azerbaycan.
 • Aral, N. Kandır, A., Yaşa, M.C. (2001). Okul Öncesi Eğitim I. Yapa Yayınları,15 s., İstanbul.
 • Arı R., Üre Ö., Yılmaz H. Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. Mikro Basım Yayım Dağıtım, 87.s., Konya.
 • Arıcak, O.T. (1999). Grupla Psikolojik Danışma Yoluyla Benlik ve Mesleki Benlik Saygısının Geliştirilmesi. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Bacanlı, F. (1995). Mesleki Grup Rehberliğinin Lise Öğrencilerinin mesleki Olgunluk Düzeylerine Etkisi. Ankara: Gazi Üniversitesi, yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Başal, H.A. (2005). Okul Öncesi Eğitimin İlke ve Yöntemleri. Morpa Kültür Yayınları Ltd.Şti., 82 s., İstanbul.
 • Davis, R.C., Home, A.M., (1986). The Effect of Small Group Counseling and a Career Course on Career Decidednens and Maturity, The Vocational Guidance Quarterly, Vol:34, pp, 255-262,
 • Hanson, J.T., sander, D.L. (1973). Differential Effect of Individual and Group Counseling on Realism of Vocational Choise, Journal of Counseling Psycology, Vol:20, No:3, pp.541-544,
 • Leonard, L.R. walsh, W.B. Osipow, H.S. (1986). Self-Esteem, Self Consistency and second Vocational Choise, Journal of Counseling Psycology, Vol:20, No: 1, pp, 91-93.
 • Luzzo, D.A. (1993). Value of Career Decision-Making Self- Efficancy in Predicting Career Decision-Making Attitudes and Skills. Journal of Counseling Psycology, Vol:40, No: 2, pp, 194-199.
 • Oğuzkan, Ş., Oral, G. (1997). Orta Dereceli Kız Teknik Öğretim Okulları Okul Öncesi Eğitimi. Milli Eğitim Basımevi, 2-90-92 s., İstanbul.
 • Oktay, A. Polat Unutkan Ö.(2005). Okul Öncesi Eğitimde Güncel Konular. Morpa Yayınları, 11-68-69 s., İstanbul.
 • Smalley, R.L., Stake, J.E., (1988). Evaluating Sources of Ego-Threatening Feedback: Self- Esteem and Narcissism Effects. Journal of Counseling Psycology, 27. 299-301.
 • Smith, D.R., evans. J.R. (1973).Comparison of Experimental Group Guidance and Individual Counseling as Facilitators of Vocational Development, Journal of Counseling Psycology, Vol:20, No:3, pp.202-290,
 • Şahin, A. (1992). Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin Benlik Algısı ile Mesleki Benlik Algısı Arasındaki Bağdaşım. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Ulusoy, M. (1980). Ortaokul Üçüncü Sınıf Öğrencilerinde Mesleğe Yönelme. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
APA DEMİR V, GÜRSOY F, ADA Ş (2011). Okulöncesi öğretmen adaylarının mesleki benlik saygılarının incelenmesi. , 597 - 614.
Chicago DEMİR Vildan,GÜRSOY Figen,ADA ŞÜKRÜ Okulöncesi öğretmen adaylarının mesleki benlik saygılarının incelenmesi. (2011): 597 - 614.
MLA DEMİR Vildan,GÜRSOY Figen,ADA ŞÜKRÜ Okulöncesi öğretmen adaylarının mesleki benlik saygılarının incelenmesi. , 2011, ss.597 - 614.
AMA DEMİR V,GÜRSOY F,ADA Ş Okulöncesi öğretmen adaylarının mesleki benlik saygılarının incelenmesi. . 2011; 597 - 614.
Vancouver DEMİR V,GÜRSOY F,ADA Ş Okulöncesi öğretmen adaylarının mesleki benlik saygılarının incelenmesi. . 2011; 597 - 614.
IEEE DEMİR V,GÜRSOY F,ADA Ş "Okulöncesi öğretmen adaylarının mesleki benlik saygılarının incelenmesi." , ss.597 - 614, 2011.
ISNAD DEMİR, Vildan vd. "Okulöncesi öğretmen adaylarının mesleki benlik saygılarının incelenmesi". (2011), 597-614.
APA DEMİR V, GÜRSOY F, ADA Ş (2011). Okulöncesi öğretmen adaylarının mesleki benlik saygılarının incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 597 - 614.
Chicago DEMİR Vildan,GÜRSOY Figen,ADA ŞÜKRÜ Okulöncesi öğretmen adaylarının mesleki benlik saygılarının incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10, no.1 (2011): 597 - 614.
MLA DEMİR Vildan,GÜRSOY Figen,ADA ŞÜKRÜ Okulöncesi öğretmen adaylarının mesleki benlik saygılarının incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, no.1, 2011, ss.597 - 614.
AMA DEMİR V,GÜRSOY F,ADA Ş Okulöncesi öğretmen adaylarının mesleki benlik saygılarının incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2011; 10(1): 597 - 614.
Vancouver DEMİR V,GÜRSOY F,ADA Ş Okulöncesi öğretmen adaylarının mesleki benlik saygılarının incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2011; 10(1): 597 - 614.
IEEE DEMİR V,GÜRSOY F,ADA Ş "Okulöncesi öğretmen adaylarının mesleki benlik saygılarının incelenmesi." Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10, ss.597 - 614, 2011.
ISNAD DEMİR, Vildan vd. "Okulöncesi öğretmen adaylarının mesleki benlik saygılarının incelenmesi". Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10/1 (2011), 597-614.