Yıl: 2022 Cilt: 33 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 53 - 64 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17123/atad.910358 İndeks Tarihi: 02-01-2023

Neden Gönüllülük? Nedenler ve Uyumsuzluklar Bağlamında Turizm Açısından Bir Araştırma

Öz:
Araştırmada seyahat ve konaklama tercihlerinin birçok alternatifinin ortaya çıktığı günümüzde, önemli boş zaman değerlendirme alanlarına dönüşen ekoyerleşkeler (ekolojik yerleşke) mercek altına alınmıştır. Araştırma kapsamında; ekoyerleşkelerin gönüllüleri kabul etme, gönüllülerin yerleşkeleri tercih etme nedenleri sınıflandırılarak karşılaştırılmış, uyumsuzluk aşamaları tanımlanmış, ekoyerleşkeler tarafından geliştirilen gönüllü kriterleri tanımlanmıştır. Ekoyerleşkelerdeki mevcut durumu ortaya koyabilmek adına, gönüllü kabul eden 12 ekoyerleşke ziyaret edilmiş; bu ekoyerleşkelerden 15 yerleşke sakini, 12 gönüllüyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Türkiye’deki yerleşke sakinlerinin gönüllü kabul nedenleriyle gönüllülerin ekoyerleşkeleri tercih nedenleri tecrübe, keşifsel, faydacı, ekolojik yaşama geçiş, sosyal, psikolojik, ekolojik ve popülist nedenler olarak belirlenmiştir. Belirlenen uyumsuzluklar adapte edilebilecek, dönüştürülebilecek, çatışma yaratan aşamalar olarak tanımlanmış ve nedenlerine bağlı olarak açıklanmışlardır.
Anahtar Kelime: Gönüllü turizm Ekoyerleşke Ekoturizm Gönüllü tercihleri

Why Volunteering? A Research on Tourism in Terms of Reasons and Inharmoniousness

Öz:
The research focused on ecological lands turned into important leisure-time lands in today's world, where many alternatives of travel and accommodation preferences have emerged. Within the scope of the research; the reasons why the volunteers prefer the ecolands and the ecolands host volunteers are mutually examined, inharmoniousness levels are defined, the volunteer criteria developed by the ecolands over time are tried to be revealed. In order to reveal the current situation in ecolands, 12 ecolands accepting volunteers were visited, face-to-face interviews were held with 15 residents and 12 volunteers from these ecolands. The reasons of volunteers to go ecolands and ecolands to host volunteers are classified as experience, exploratory, utilitarian, transition to ecological life, social, psychological, ecological and populist reasons; while inharmoniousness levels are defined as the ones can be adapted, transformed, and creating conflict and they are explained depending on their causes.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Ahmadova, S. ve Akova, O. (2016). Türkiye’de Organik Eko- turizm Çiftlikleri Üzerine Bir Araştırma, Karabük Üni- versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (1): 14-29.
 • Cicik, Ş. ve Akdağ, G. (2021). Çiftlik Turizmi Uygulamaları - nın Permakültür Gönüllülerinin Motivasyonlarına Et- kisi, Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research , 5 (2): 359-387.
 • Akın, A., Akın, A., Baş, M. ve Karakan, H. İ. (2021). Pandemi Döneminde TaTuTa Çiftliklerinin Uyguladığı Strateji- ler, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5 (3): 1896-1911.
 • Aytaçlı, B. (2012). Durum Çalışmasına Ayrıntılı Bir Bakış, Ad- nan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimle- ri Dergisi, 3 (1): 1-9.
 • Bailey, A. ve Russel, K. (2010). Predictors of Interpersonal Growth in Volunteer Tourism: A Latent Curve Appro- ach, Leisure Sciences, 32: 352-368.
 • Benson, A. ve Siebert, N. (2009). Volunteer Tourism: Motiva- tions of German Participants in South Africa, Annals of Leisure Research, 12 (3-4): 295-314.
 • Brown, S. ve Lehto, X. (2005). Travelling With a Purpose: Un- derstanding The Motives And Benefits Of Volunteer Vacationers, Current Issues in Tourism, 8 (6): 479-496.
 • Callanan, M. ve Thomas, S. (2005). Volunteer Tourism: De- constructing Volunteer Activities Within a Dynamic Environment. İçinde; M. Novelli (Editör), Niche To- urism: Contemporary İssues, Trends And Cases (ss. 183- 200). Boston, MA: Elsevier.
 • Chen, L.J. ve Chen, J.S. (2011). The Motivations and Expecta- tions of International Volunteer Tourists: A Case Study If Chinese Village Traditions, Tourism Management, 32 (2): 435-442.
 • Clary, E. G., Snyder, M., Stukas, A. A. (1996). Volunteers’ Mo- tivations: Findings From a National Survey, Non Profit And Voluntary Sector Quarterly, 25 (4): 485-505.
 • Erdoğan, İ. (2012). Pozitivist Metodoloji ve Ötesi. Araştırma Ta- sarımları Niteliksel ve İstatistiksel Yöntemler. Ankara: Erk Yayınları.
 • Gray, N. J. ve Campbell, L. M. (2007). A Decommodified Ex- perience? Exploring Aesthetic, Economic and Ethical Values for Volunteer Ecotourism in Costa Rica, Journal of Sustainable Tourism, 15 (5): 463-482.
 • Grimm, K.E. ve Needham, M.D. (2012a). Moving Beyond the I in Motivation: Attributes and Perceptions of Conser- vation Volunteer Tourists, Journal of Travel Research, 51 (4): 488-501.
 • Grimm, K.E. ve Needham, M.D. (2012b). Internet Promotio- nal Material and Conservation Volunteer Tourist Mo- tivations: A Case Study of Selecting Organizations and Projects, Tourism Management Perspectives, 2012 (1): 17- 27.
 • Güneş, S.G. ve Parlak, O. (2020). The Role of Voluntary Recre- ation Activities in the United Nations 2030 Sustainable Development Goals, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8 (4): 1-15.
 • Han, H., Meng, B., Chua, B.L., Ryu, H.B. ve Kim, W. (2019). International Volunteer Tourism And Youth Travelers– An Emerging Tourism Trend, Journal of Travel & Tou- rism Marketing, 36 (5): 549-562.
 • Hatırnaz, B., Konaklıoğlu, E. (2021). Ekolojik Yerleşkeye Sa- hip Olmanın Zorlukları: Turizm ve Ekolojik Yaşam Bağlamında Bir Değerlendirme, Journal of Recreation and Tourism Research, 8 (3): 268-288.
 • Irshad, H. (2010). Rural Tourism An Overview. Government of Alberta. Kanada: Agriculture and Rural Development.
 • Kurnaz, H. A. (2020). Gönüllü Turizm. İçinde: Güneş, S.G. ve Özdemir S. Akgül, (Ed.), Sorumlu Turizm (ss. 133-152). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Kuş, E. (2003). Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri. Ankara: Anı Ya- yıncılık.
 • Leco, F., Pérez, A., Hernández, J.M. ve Campón, A.M. (2013). Rural Tourists and Their Attitudes and Motivations To- wards the Practice of Environmental Activities such as Agrotourism, International Journal of Environmental Re- search, 7 (1): 255-264.
 • Lo. A.S. ve Lee, C.Y.S. (2011). Motivations And Perceived Va- lue of Volunteer Tourists from Hong Kong, Tourism Management, 32 (2): 326-334.
 • Lobley, M., Butler, A. ve Reed, M. (2009). The Contribution of Organic Farming to Rural Development: An Explo- ration of The Socio-Economic Linkages of Organic and Non-Organic Farms in England, Land Use Policy, 26 (3): 723–735.
 • Mostafanezhad, M. (2016). Organic Farm Volunteer Tourism as Social Movement Participation: A Polanyian Politi- cal Economy Analysis of World Wide Opportunities on Organic Farms (WWOOF) in Hawaii, Journal of Sustai- nable Tourism, 24 (1): 114-131.
 • Nolan, R. ve Rotherham, I. (2012). Volunteer Perceptions of an Ecotourism Experience: A Case Study of Ecotourism to The Coral Reefs of Southern Negros in The Philippi- nes, Journal of Ecotourism, 11 (3): 153-172.
 • Otoo, F. (2013). Motivations of American Volunteer Tourists to Ghana, African Journal of Hospitality, Tourism and Le- isure, 2 (4): 1-12.
 • Otoo, F. ve Amuquandoh, F. (2014). An Exploration of The Motivations for Volunteering: A Study of Internatio - nal Volunteer Tourists to Ghana, Tourism Management Perspectives, 11: 51-57.
 • Pan, T.J. (2012). Motivations of Volunteer Overseas and What Have We Learned–The Experience of Taiwanese Stu- dents, Tourism Management, 33 (6) : 1493-1501.
 • Proyrungroj, R. (2017). Orphan Volunteer Tourism in Thai- land: Volunteer Tourists Motivations and On-Site Ex- periences, Journal of Hospitality & Tourism Research, 41 (5): 560-584.
 • Sharpley, R. ve Vass, A. (2006). Tourism, Farming and Diver- sification: An Attitudinal Study, Tourism Management, 27 (5): 1040–1052.
 • Shucksmith, M., Rønningen, K. (2011). The Uplands After Ne- oliberalism? The Role of The Small Farm in Rural Sus- tainability, Journal of Rural Studies, 27 (3): 275-287.
 • Şahbudak, E. ve Şimşek, O. (2017). Alternatif Bir Ekolojik Ya- şam Modeli: TaTuTa (Ekolojik Çiftliklerde Tarım Turiz- mi ve Gönüllü Bilgi, Tecrübe Takası) Projesi, Journal of Current Researches on Social Sciences, 7 (3): 313-332.
 • Şekerli, S. (2018). Tarım Turizmi (Tatuta) Projesi Kapsamında Faaliyet Gösteren Ekolojik Çiftliklerde Bir Araştırma: İzmir İli Örneği. (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). İzmir: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi.
 • Wearing S. (2001). Volunteer Tourism: Seeking Experiences That Make a Difference. Büyük Britanya : CAB International, Wallingfor.
 • Wearing, S. (2004). Examining Best Practice in Volunteer To- urism. İçinde, R. Stebbins ve M. Graham (Editörler). Volunteering as Leisure / Leisure as Volunteering. Camb- ridge: CABI.
 • Uriely, N., Reichel, A. ve Ron, A. (2003) Volunteering in Tou- rism: Additional Thinking, Tourism Recreation Research, 28: 57–62.
 • Yamamoto, D. ve Engelsted, A.K. (2014). World Wide Oppor- tunities on Organic Farms (WWOOF) in The United States: Locations and Motivations of Volunteer Tou- rism Host Farms, Journal of Sustainable Tourism, 22 (6): 964-982.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araş- tırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yin, R. (1984). Case Study Research: Design and Methods. (3. Ba- sım). California: Sage Publications.
 • Zengin, E. ve Savgın, C. (2016). Türkiye Çiftlik Turizminin Neresinde?, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü- sü Dergisi, 19 (35): 475-493.
APA Hatırnaz B, Konaklıoğlu E (2022). Neden Gönüllülük? Nedenler ve Uyumsuzluklar Bağlamında Turizm Açısından Bir Araştırma. , 53 - 64. 10.17123/atad.910358
Chicago Hatırnaz Beyza,Konaklıoğlu Ece Neden Gönüllülük? Nedenler ve Uyumsuzluklar Bağlamında Turizm Açısından Bir Araştırma. (2022): 53 - 64. 10.17123/atad.910358
MLA Hatırnaz Beyza,Konaklıoğlu Ece Neden Gönüllülük? Nedenler ve Uyumsuzluklar Bağlamında Turizm Açısından Bir Araştırma. , 2022, ss.53 - 64. 10.17123/atad.910358
AMA Hatırnaz B,Konaklıoğlu E Neden Gönüllülük? Nedenler ve Uyumsuzluklar Bağlamında Turizm Açısından Bir Araştırma. . 2022; 53 - 64. 10.17123/atad.910358
Vancouver Hatırnaz B,Konaklıoğlu E Neden Gönüllülük? Nedenler ve Uyumsuzluklar Bağlamında Turizm Açısından Bir Araştırma. . 2022; 53 - 64. 10.17123/atad.910358
IEEE Hatırnaz B,Konaklıoğlu E "Neden Gönüllülük? Nedenler ve Uyumsuzluklar Bağlamında Turizm Açısından Bir Araştırma." , ss.53 - 64, 2022. 10.17123/atad.910358
ISNAD Hatırnaz, Beyza - Konaklıoğlu, Ece. "Neden Gönüllülük? Nedenler ve Uyumsuzluklar Bağlamında Turizm Açısından Bir Araştırma". (2022), 53-64. https://doi.org/10.17123/atad.910358
APA Hatırnaz B, Konaklıoğlu E (2022). Neden Gönüllülük? Nedenler ve Uyumsuzluklar Bağlamında Turizm Açısından Bir Araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 33(2), 53 - 64. 10.17123/atad.910358
Chicago Hatırnaz Beyza,Konaklıoğlu Ece Neden Gönüllülük? Nedenler ve Uyumsuzluklar Bağlamında Turizm Açısından Bir Araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 33, no.2 (2022): 53 - 64. 10.17123/atad.910358
MLA Hatırnaz Beyza,Konaklıoğlu Ece Neden Gönüllülük? Nedenler ve Uyumsuzluklar Bağlamında Turizm Açısından Bir Araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.33, no.2, 2022, ss.53 - 64. 10.17123/atad.910358
AMA Hatırnaz B,Konaklıoğlu E Neden Gönüllülük? Nedenler ve Uyumsuzluklar Bağlamında Turizm Açısından Bir Araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2022; 33(2): 53 - 64. 10.17123/atad.910358
Vancouver Hatırnaz B,Konaklıoğlu E Neden Gönüllülük? Nedenler ve Uyumsuzluklar Bağlamında Turizm Açısından Bir Araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2022; 33(2): 53 - 64. 10.17123/atad.910358
IEEE Hatırnaz B,Konaklıoğlu E "Neden Gönüllülük? Nedenler ve Uyumsuzluklar Bağlamında Turizm Açısından Bir Araştırma." Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 33, ss.53 - 64, 2022. 10.17123/atad.910358
ISNAD Hatırnaz, Beyza - Konaklıoğlu, Ece. "Neden Gönüllülük? Nedenler ve Uyumsuzluklar Bağlamında Turizm Açısından Bir Araştırma". Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 33/2 (2022), 53-64. https://doi.org/10.17123/atad.910358