Yıl: 2022 Cilt: 3 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 307 - 311 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.52831/kjhs.1167071 İndeks Tarihi: 03-01-2023

SON SINIF FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ÖĞRENCİLERİNDE AKADEMİK KARİYER FARKINDALIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ANKARA ÖRNEĞİ

Öz:
Amaç: Akademik kariyer farkındalığına yönelik çalışmalar, belirli bir alanda uzmanlaşmayı sağlayarak fizyoterapistlerin akademik ve mesleki rol ve statülerinin gelişimini destekleyebilir. Bu çalışmada, kariyer planlaması aşamasında bulunan son sınıf fizyoterapi ve rehabilitasyon (FTR) öğrencilerinin akademik kariyer farkındalıklarını etkileyen faktörlerin incelenmesi amaçlandı. Yöntem: Çalışma; Ankara ilinde üçü devlet (Hacettepe, Gazi ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi), üçü vakıf (Lokman Hekim, Başkent ve Atılım Üniversitesi) olmak üzere altı farklı üniversitede 2021-2022 eğitim öğretim yılında öğrenim gören 227 FTR son sınıf öğrencisi ile yürütüldü. Veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu” ve “Akademik Kariyer Farkındalık Ölçeği (AKFÖ)” kullanıldı. AKFÖ toplam puanını etkileyen faktörler çoklu doğrusal regresyon analizi ile incelendi. Bulgular: Çalışma yaşları 22.6±1.3 yıl olan, 134’ü (%59) devlet, 93’ü (%41) vakıf üniversitesinde eğitim gören 227 (kadın: 186, %82) FTR son sınıf öğrencisi ile tamamlandı. AKFÖ toplam puanı üzerinde etkili faktörlerin; akademik kariyer hakkında bilgilendirilme durumu (B=12.22, p<0.001), ailede/yakın çevrede lisansüstü eğitim görme durumu (rol model) (B=5.97, p=0.006), bölüm memnuniyeti (B=1.54, p=0.001) ve Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) girme durumu (B=5.01, p=0.022) olduğu saptandı. Bu dört değişkenin bağımlı değişkendeki (AKFÖ toplam puan) kümülatif varyansın %24’ünü açıkladığı görüldü (R2=0.243). Sonuç: Akademik kariyer farkındalığını etkileyen faktörlerin; akademik kariyer hakkında bilgilendirilme durumu, ailede/yakın çevrede lisansüstü eğitim görme durumu (rol model), bölüm memnuniyeti ve ALES’e girme durumunun olduğu bulundu. Fizyoterapist adaylarında akademik kariyere ilişkin farkındalık oluşturabilmek için yükseköğretim kurumlarında kariyer ofisleri kurmak, ders planlamaları içerisinde kariyer ile ilgili seçmeli derslere yer vermek ya da belirli aralıklarla seminerler düzenlenmek faydalı olabilir. Ayrıca, akademik kariyer planı olan öğrencilere rol model seçiminde yardımcı olmak, rol modelleriyle iletişim kurmasına olanak sağlamak ve öğrencilerin bölüm memnuniyetini artırmaya yönelik uygulamalar yapmak akademik kariyer farkındalığını artırabilir.
Anahtar Kelime:

FACTORS AFFECTING ACADEMIC CAREER AWARENESS IN SENIOR PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION STUDENTS: THE CASE OF ANKARA

Öz:
Objective: Studies on academic career awareness may support the development of physiotherapists' academic and professional roles and status by providing specialization in a certain field. In this study, it was aimed to investigate the factors affecting the academic career awareness of senior physiotherapy and rehabilitation (PTR) students who are in the career planning stage. Method: The study was conducted with 227 PTR senior students studying in six different universities in Ankara, three of which are state (Hacettepe, Gazi, and Ankara Yıldırım Beyazıt University) and three of which are private (Lokman Hekim, Başkent, and Atılım University), in the 2021-2022 academic year. ‘’Personal Information Form’’ and ‘’Academic Career Awareness Scale (ACAS)’’ were used as data collection tools. The factors affecting the total score of ACAS were analyzed by multiple linear regression analysis. Results: The study was completed with 227 (Female: 186, 82%) FTR senior students with a mean age of 22.6±1.3 years, 134 (59%) of whom were studying at a state university and 93 (41%) at a private university. It was determined that the factors affecting the total score of ACAS were being informed about the academic career (B=12.22, p<0.001), postgraduate education status in the family/close environment (role model) (B=5.97, p=0.006), department satisfaction (B=1.54, p=0.001), and taking the Academic Personnel and Postgraduate Education Entrance Exam (ALES) (B=5.01, p=0.022). It was observed that these four variables explained 24% of the cumulative variance in the dependent variable (total score of ACAS) (R2=0.243). Conclusion: It was found that being informed about academic career, postgraduate education status in the family/close environment (role model), department satisfaction, and taking ALES were the factors affecting academic career awareness. For physiotherapy candidates to develop academic career awareness, it may be beneficial to establish career offices in higher education institutions, incorporate career- related elective courses in the curriculum, or schedule seminars regularly. Furthermore, academic career awareness may also be increased by helping students with an academic career plan in choosing a role model, enabling them to communicate with the role model, and establishing procedures to improve students' department satisfaction.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Eliason GT, Patrick J. Career development in the schools. 1st. ed. United States of America: IAP; 2008.
 • 2. Nasir R, Lin LS. The relationship between self-concept and career awareness amongst students. Asian Soc Sci. 2013;9(1):193.
 • 3. Dağyar M, Kasalak G, Uğurlu N. Yükseköğretimde akademik kariyer farkındalığı: Bir ölçek geliştirme çalışması. Milli Eğitim Dergisi. 2021;50(230):557-580.
 • 4. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547.pdf, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 1981.
 • 5. Artess, J, Hooley T. Toward a new narrative of postgraduate career. In: Erwee R, Harmes M, Harmes M, Danaher P, eds. Postgraduate education in higher education. Singapore: Springer; 2018:115-209.
 • 6. Ilter I. Lisansüstü eğitime yönelik tutum ölçeği’nin Türk kültürüne uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elementary Educ. Online. 2019;18(1):263-284.
 • 7. Varhegyi MM, Jepsen DM. Undergraduate student aspirations, awareness and knowledge of postgraduate study options: a cross-institutional examination. In 23rd Annual Australian and New Zealand Academy of Management Conference, Melbourne, Australia. 2009.
 • 8. Pelletier D, Donoghue J, Duffield C. Australian nurses’ perception of the impact of their postgraduate studies on their patient care activities. Nurse Educ Today. 2003;23(6):434-442.
 • 9. Cotterill-Walker SM. Where is the evidence that master's level nursing education makes a difference to patient care? a literature review. Nurse Educ Today. 2012;32(1):57-64.
 • 10. https://istatistik.yok.gov.tr/, Yükseköğretim bilgi yönetim sistemi. 2021– 2022 akademik yılı yüksek öğretim istatistikleri, Temmuz 2022.
 • 11. Prion S, Haerling KA. Making sense of methods and measurement: Spearman-rho ranked-order correlation coefficient. Clinical Simulation in Nursing. 2014;10(10):535-536.
 • 12. Hayran M. Sağlık araştırmaları için temel istatistik. Ankara: Omega Araştırma; 2011.
 • 13. Faul F, Erdfelder E, Lang AG, Buchner A. G* Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behavior Research Methods. 2007;39(2):175-191.
 • 14. Arif S, Iqbal J, Khalil U. Factors influencing students' choices of academic career in Pakistan. FWU J Soc Sci. 2019;13(1):35-47.
 • 15. Humayon AA, Raza S, Khan RA. Effect of family influence, personal interest and economic considerations on career choice amongst undergraduate students in higher educational institutions of Vehari, Pakistan. Int J Organ Anal. 2018;7(2):129-142.
 • 16. Islam SA, Rahman GM, Nibir MMAM. Perceived factors influencing career choice of the undergraduate students of Public Universities in Bangladesh. Can J Inf Libr Sci. 2021;3(4):70-79.
 • 17. Abrahams F, Jano R, Van Lill B. Factors influencing the career choice of undergraduate students at a historically disadvantaged South African university. Ind High Educ. 2015;29(3):209-219.
 • 18. Karatepe HK, Derya A, Şen HT, Yüce UÖ, Elibol E. Effects of career management applications on nursing students’ career decisions, academic motivations and decision regret. J Contemp Med. 2021;11(1):113-119.
 • 19. Reese RJ, Miller CD. Effects of a university career development course on career decision-making self-efficacy. J Career Assess. 2006;14(2):252- 266.
 • 20. Foltz BM, Luzzo DA. Increasing the career decision making self efficacy of nontraditional college students. Journal of college counseling. 1998;1(1):35-44.
 • 21. Gibson DE. Role models in career development: New directions for theory and research. Journal of Vocational Behavior. 2004;65:134-156.
 • 22. Quimby JL, De Santis AM. The influence of role models on women's career choices. The Career Development Quarterly. 2006;54(4):297-306.
 • 23. Mwachaka PM, Mbugua ET. Factors influencing choice of paediatrics as a career among medical students at the University of Nairobi, Kenya. SAJCH. 2010;4(3):70-72.
 • 24. Halcomb E, Smyth E, McInnes S. Job satisfaction and career intentions of registered nurses in primary health care: an integrative review. BMC Fam Pract. 2018;19(1):1-14.
 • 25. Arkwright L, Edgar S, Debenham J. Exploring the job satisfaction and career progression of musculoskeletal physiotherapists working in private practice in Western Australia. Musculoskelet Sci Pract. 2018;35:67-72.
 • 26. Kurt T, Fidan T. Kariyer oluşumunda üniversite: beklentiler ve gerçekler. Yükseköğretim Dergisi. 2021;11(Pt 2):421-437.
 • 27. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181109-3.htm, Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik. Resmi Gazete. Sayı: 30590, 2018.
 • 28. Bae SM. An analysis of career maturity among Korean youths using latent growth modeling. School Psychology International. 2017;38(4):434-449.
 • 29. Tekke M, Ghani MFA. Examining the level of career maturity among Asian foreign students in public university: Gender and academic achievement. Hope Journal of Pakistan. 2013;1:101-121.
 • 30. Ilter İ. Lisans öğrencilerinin akademik başarıları ve kariyer kararı öz- yeterliklerinin lisansüstü eğitim niyetlerine etkisi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 2021;11(1):1-13.
 • 31. http://stats.oecd.org/, OECD StatExtracts, Temmuz 2022.
APA Celik H, DEMET Ö, SARI M, bek n (2022). SON SINIF FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ÖĞRENCİLERİNDE AKADEMİK KARİYER FARKINDALIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ANKARA ÖRNEĞİ. , 307 - 311. 10.52831/kjhs.1167071
Chicago Celik Halil Ibrahim,DEMET ÖZTÜRK,SARI MUSTAFA,bek nilgün SON SINIF FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ÖĞRENCİLERİNDE AKADEMİK KARİYER FARKINDALIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ANKARA ÖRNEĞİ. (2022): 307 - 311. 10.52831/kjhs.1167071
MLA Celik Halil Ibrahim,DEMET ÖZTÜRK,SARI MUSTAFA,bek nilgün SON SINIF FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ÖĞRENCİLERİNDE AKADEMİK KARİYER FARKINDALIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ANKARA ÖRNEĞİ. , 2022, ss.307 - 311. 10.52831/kjhs.1167071
AMA Celik H,DEMET Ö,SARI M,bek n SON SINIF FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ÖĞRENCİLERİNDE AKADEMİK KARİYER FARKINDALIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ANKARA ÖRNEĞİ. . 2022; 307 - 311. 10.52831/kjhs.1167071
Vancouver Celik H,DEMET Ö,SARI M,bek n SON SINIF FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ÖĞRENCİLERİNDE AKADEMİK KARİYER FARKINDALIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ANKARA ÖRNEĞİ. . 2022; 307 - 311. 10.52831/kjhs.1167071
IEEE Celik H,DEMET Ö,SARI M,bek n "SON SINIF FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ÖĞRENCİLERİNDE AKADEMİK KARİYER FARKINDALIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ANKARA ÖRNEĞİ." , ss.307 - 311, 2022. 10.52831/kjhs.1167071
ISNAD Celik, Halil Ibrahim vd. "SON SINIF FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ÖĞRENCİLERİNDE AKADEMİK KARİYER FARKINDALIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ANKARA ÖRNEĞİ". (2022), 307-311. https://doi.org/10.52831/kjhs.1167071
APA Celik H, DEMET Ö, SARI M, bek n (2022). SON SINIF FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ÖĞRENCİLERİNDE AKADEMİK KARİYER FARKINDALIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ANKARA ÖRNEĞİ. Karya Journal of Health Science, 3(3), 307 - 311. 10.52831/kjhs.1167071
Chicago Celik Halil Ibrahim,DEMET ÖZTÜRK,SARI MUSTAFA,bek nilgün SON SINIF FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ÖĞRENCİLERİNDE AKADEMİK KARİYER FARKINDALIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ANKARA ÖRNEĞİ. Karya Journal of Health Science 3, no.3 (2022): 307 - 311. 10.52831/kjhs.1167071
MLA Celik Halil Ibrahim,DEMET ÖZTÜRK,SARI MUSTAFA,bek nilgün SON SINIF FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ÖĞRENCİLERİNDE AKADEMİK KARİYER FARKINDALIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ANKARA ÖRNEĞİ. Karya Journal of Health Science, vol.3, no.3, 2022, ss.307 - 311. 10.52831/kjhs.1167071
AMA Celik H,DEMET Ö,SARI M,bek n SON SINIF FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ÖĞRENCİLERİNDE AKADEMİK KARİYER FARKINDALIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ANKARA ÖRNEĞİ. Karya Journal of Health Science. 2022; 3(3): 307 - 311. 10.52831/kjhs.1167071
Vancouver Celik H,DEMET Ö,SARI M,bek n SON SINIF FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ÖĞRENCİLERİNDE AKADEMİK KARİYER FARKINDALIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ANKARA ÖRNEĞİ. Karya Journal of Health Science. 2022; 3(3): 307 - 311. 10.52831/kjhs.1167071
IEEE Celik H,DEMET Ö,SARI M,bek n "SON SINIF FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ÖĞRENCİLERİNDE AKADEMİK KARİYER FARKINDALIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ANKARA ÖRNEĞİ." Karya Journal of Health Science, 3, ss.307 - 311, 2022. 10.52831/kjhs.1167071
ISNAD Celik, Halil Ibrahim vd. "SON SINIF FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ÖĞRENCİLERİNDE AKADEMİK KARİYER FARKINDALIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ANKARA ÖRNEĞİ". Karya Journal of Health Science 3/3 (2022), 307-311. https://doi.org/10.52831/kjhs.1167071