Yıl: 2023 Cilt: 13 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 63 - 86 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.7456//11301100/006 İndeks Tarihi: 03-01-2023

PORNOGRAFİNİN MEDYA ENDÜSTRİSİ İÇİNDEKİ YERİ

Öz:
Pornografinin toplumca yasak veya ayıp/günah olarak kabul edilerek göz önünden kaldırılmasına ve konuşulmasına engel olunan simgeleri üretmek ve onları pazarlamak amacıyla geliştiğini söylemek mümkündür. Cinselliğin kontrol edilme çabaları da değişik biçimlerde her zaman var olmuştur; öte yandan da insan cinselliği birtakım sınırlamaları her zaman mecbur tutmuştur. Ama cinsellik bu tip kısıtlamalarla önüne geçilebilecek bir durum değildir. Cinselliği doğallığından çıkarıp bastırdığınız ya da kısıtladığınız zaman ise cinselliğin farklı yerlerden akmaya başladığı ve bu akışı kontrol altına almanın hiç de kolay olmadığı görülmektedir. Cinselliğin dışa vurulması toplumda kısıtlanması sonucunda cinsellik toplumda konuşulması ayıp ya da yasak bir kavram olunca, ilişkilerin çarpıklığı, sevimsizliği yalnızca kapalı kapılar altında kalmamakta, kendisini çeşitli yollarla dışa vurma yolunu aramaktadır ki pornografi de bu yollardan birisidir. Cinsellik hakkında konuşmanın zorluğunun çok daha ötesinde pornografi üzerinde konuşmak çok daha zordur. Cinsellikle ilgili yayınlar ve pornografi arasındaki ayırımı yapmak kolay olmadığı gibi, pornografi tanımlaması en zor medya biçimlerinden birisi olup, analizi ve tartışması en zor konuların başında gelmektedir. Cinselliğe yer veren ürünlerin büyük çoğunluğu cinselliği pazarlamakta, satışa sürmekte ve cinsellikten ticari ürünler ortaya çıkararak cinselliği sömürmektedir. Bu bağlamda pornografi ile erotizm arasındaki fark önem taşımaktadır. Bu fark, özetle, cinselliğe yer veren ürünlerde cinselliğin sömürülmesinin, metalaştırılmasının ve pazarlanıp satılmasının bulunup bulunmadığı ve de bu ürünlerde eşitsizliğin ve sömürünün var olup olmadığı ile ve aynı zamanda, cinselliğin insani özden yoksunlaştırılıp, aşktan yalıtılarak, ya da aşkı çarpıtarak biyolojiye indirgenmiş olup olmadığı ile ilgilidir. Bu araştırma bedenin nesneleştirilmesinin ve pornografinin kısa bir tarihçesine var olan literatür kapsamında bir ziyaret yaparak medya endüstrisinin durumdan nasıl etkilendiğini tartışmayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelime: Pornografi Medya Endüstrisi Fuhuş Endüstrisi Bedenin Nesneleştirilmesi

THE PLACE OF PORNOGRAPHY IN THE MEDIA INDUSTRY

Öz:
We can say that pornography developed as a means of producing and marketing images which are considered indecent and/or sinful by society and prohibited from being viewed or talked about. Attempts to control people’s sexuality have always existed in various different forms, additionally, human sexuality itself innately contains certain boundaries. However, sexuality is not a phenomenon which can be curtailed by such obstacles. When sexuality is not regarded as a natural part of life but instead repressed or forcibly limited, it then begins to manifest through other avenues, and these avenues are not always easy to control. When expressions of sexuality are forbidden by society and even the talk of it is regarded as immoral or wrong, then unhealthy and loveless relationships aren’t kept behind closed doors but reveal themselves through various outlets, one of which is pornography. If talking about sexuality is difficult, then talking about pornography is a great deal more difficult. Not only is it hard to distinguish between publications related to sexuality and pornography, but pornography is one of the most difficult media forms to define, and it is difficult to analyse and debate it. Many products related to sexuality commodify sex, market it, and take advantage of it by commercialising it. This makes it important to distinguish between pornography and eroticism. One of the key features that could help us distinguish between the two is to ascertain whether sexuality-related products are taking advantage, commodifying, marketing, or selling sex, and whether they contain inequality and exploitation. At the same time, stripping sex of its human essence and its connection to love, and reducing it to a merely biological act can also be a discerning factor. This study takes a brief journey through the history of the objectification of the body and pornography via existing literature and attempts to discuss how the media industry is affected.
Anahtar Kelime: Pornography Media Industry Sex Industry Objectification of the Body.

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Altman, D. (2003). Küresel Seks. Çev. S. Çağlayan, Kitap Yayınevi.
 • Arıduru, T. (2020). Pornografik Materyal Tüketimi ile Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Şiddete Yönelik Tutumların İlişkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı, Ankara.
 • Aydın, S. (2009). Fatma Tülin Resmi: Algı, Form ve Pornografi. Sel Yayıncılık.
 • Barrs, P. (2011). The Erotic Engine: How Pornography Has Powered Mass Communication, from Gutenberg to Google. Doubleday.
 • Berger, J. (1986). Görme Biçimleri. Çev. Y. Salman, Metis Yayıncılık. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (2012). 2012 Araştırma Raporu.
 • Bourdieu, P. (2014). Eril Tahakküm. Çev. B. Yılmaz, Bağlam Yayınları.
 • Cohen, D. (1995). Erkek Olmak. Çev. Y. Alogan, Alan Yayıncılık.
 • Connell, R. W. (1993). Schools and Social Justice. Temple University Press.
 • Connell, R. W. (2016). Toplumsal Cinsiyet ve İktidar: Toplum, Kişi ve Cinsel Politika. Çev. C. Soydemir, Ayrıntı Yayınları.
 • Connell, R. W. (2019). Erkeklikler. Çev. N. Konukçu, Phoenix Yayınları.
 • Çoker, O. (2015). Pornografiye Yönelik Tutumların Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Demografik Değişkenlerle İlgisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul.
 • De Marchi, L. (1994). Reich’in düşünsel yaşamı. Çev. Bertan Onaran, Payel Yayınları.
 • Di Folco, P., Bourgeois, T., & Carrière, J. C. (2005). Dictionnaire de la pornographie; suivi d'une galerie de noms et d'une galerie de mots. Presses universitaires de France.
 • Dworkin, A. (1986). Porn is a Civil Rights Issue. Attorney General’s Commission on Pornography.
 • Dworkin, A. ve MacKinnon, C. (1988). Pornography and Civil Rights: A New Day for Women's Equality. http://www.nostatusquo.com/ACLU/dworkin/other/ordinance/newday/TOC.htm (Erişim: 22 Kasım 2022).
 • Dworkin, A. (1989) Pornography: Men Possessing Women. Penguin.
 • Dworkin, A. (2007). Intercourse. Free Press Paperbacks.
 • Erdem, H. H. (2012). Edgar Morin’de İnsanlık Durumu ve ‘‘Geleceğin Eğitimi’’ Düşüncesi. FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, (13), 75-88.
 • Family Safe Media. (t.y.). Pornography Statistics. https://www.familysafe.com/pornography-statistics/ (Erişim: 22 Kasım 2022).
 • Firestone, S. (1993). Cinselliğin Diyalektiği, Çev. Y. Salman, Payel Yayınevi.
 • Foucault, M. (2017). Öznellik ve hakikat, Collège de France dersleri, 1980-1981. Çev. Sibel Yardımcı, Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Freud, S, (2016). Haz İlkesinin Ötesinde: Ben ve İd. Çev. A. Babaoğlu, Metis Yayınları.
 • Freud, S. (2019). Uygarlığın huzursuzluğu. Çev. Haluk Barışcan, Metis Yayıncılık Ltd.
 • Fromm, E. (1993). İnsandaki Yıkıcılığın Kökenleri. Çev. Ş. Alpagut, Payel Yayınları.
 • Girgin, Ü. H. (2017). Yeni medya teknolojileri, pornografi ve kültürel dönüşüm. Atatürk İletişim Dergisi, (12), 69-98.
 • Göka, E. (1996). Psikiyatri ve Düşünce Dünyası Arasındaki Geçişler. Vadi Yayınları.
 • Greer, G. (1996). İğdiş Edilmiş Kadın. Çev. M. Bayatlı, Pencere Yayınevi.
 • Habermas, J. (1990). Moral Consciousness and Communicative Action. Cambridge: The MIT.
 • Habermas, J. (1992). Rasyonel Bir Topluma Doğru: Öğrenci Protestosu, Bilim ve Siyaset. Çev. A. Çiğdem ve M. Küçük, Vadi Yayınevi.
 • Haskaya Suna, A. (2019, Ağustos 27). Kadın, şiddet ve narsist erkeklik. Gazete Duvar. https://www.gazeteduvar.com.tr/kadin/2019/08/27/kadin-siddet-ve-narsist-erkeklik (Erişim: 22 Kasım 2022).
 • Hunt, L. (Ed.). (1993). The invention of pornography, 1500–1800: Obscenity and the origins of modernity. MIT Press.
 • Hyde, M. (1986). Pornografinin Tarihi. Çev. Feride Çiçekoğlu, Kalem Yayıncılık.
 • Illouz, E. (2011). Soğuk Yakınlıklar: Duygusal Kapitalizmin Şekillenmesi. Çev, Ö. Çağlar Aksoy, İletişim Yayınevi.
 • Jensen, R. (2019, December 5). It’s not about ‘toxic masculinity’ or ‘healthy masculinity,’ it’s about masculinity under patriarchy. Feminist Current. https://www.feministcurrent.com/2019/12/05/its-not-about-toxic-masculinity-or-healthy-masculinity-its-about-masculinity-under-patriarchy/ (Erişim: 22 Kasım 2022).
 • Kahn, S. (2016). Eros and Thanatos: A Psychoanalytic Examination of Death in the Context of Working Life. Management Forum, 4(3), 29-40.
 • Kejanlıoğlu, D. B. (2001). Cinsellik, Erotik Programlar, Müstehcenlik ve Ahlakçı İkiyüzlülük. D. Beybin Kejanlıoğlu, Sevilay Çelenk & Gülseren Adaklı (Ed.), Medya Politikaları: Türkiye’de TV Yayıncılığının Dinamikleri (s. 319- 357) içinde. İmge Yayınevi.
 • Kasap, O. (2005). Pornografideki kırılma: Elfride Jelinek ve Michael Haneke. İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Alman Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Lenders, J. (t.y.). The crisis of masculinities – a brief overview. SOCIAL SCIENCE WORKS. https://socialscienceworks.org/the-crisis-of-masculinities-a-brief-overview/ (Erişim: 22 Kasım 2022).
 • MacKinnon, C. A. (1983). Not a moral issue. Yale Law & Policy Review, 2(2).
 • MacKinnon, C. A. (1987). Feminism unmodified discourses on life and law. Harvard University.
 • MacKinnon, C. A. ve Dworkin, A. (1997). In Harm’s way: The pornography civil rights hearings. Massachusetts: Harvard University.
 • MacKinnon, C. A. (2005). Women’s live, men’s law. The Belknap Press of Harvard University.
 • MacKinnon, C. A. (2015). Feminist Bir Devlet Kuramına Doğru. Çev, T. Yöney, Metis Yayıncılık.
 • Mechling, E. W., & Mechling, J. (1994). The Jung and the restless: The mythopoetic men's movement. Southern Journal of Communication, 59(2), 97-111.
 • Mill, J. S. (2017). Kadınların Köleleştirilmesi. Çev. A. Özcan, Bilge Kültür Sanat Yayınevi.
 • Millett, K. (2011). Cinsel Politika. Çev. S. Selvi, Payel Yayınevi.
 • Mishra, P. (2018, March 17). The crisis in modern masculinity. The Guardian. https://www.theguardian.com/books/2018/mar/17/the-crisis-in-modern-masculinity (Erişim: 22 Kasım 2022).
 • Morgan, A. (2019, February 7). The real problem with toxic masculinity is that it assumes there is only one way of being a man. The Conversation. https://theconversation.com/the-real-problem-with-toxic-masculinity-is-that-it-assumes-there-is-only-one-way-of-being-a-man-110305 (Erişim: 22 Kasım 2022).
 • Morin, E. (2013). Geleceğin Eğitimi İçin Gerekli Yedi Bilgi. Çev. H. Dilli, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Morin, E. (2021). Yolumuzu Değiştirelim, Koronavirüsün Öğrettikleri. Çev. M. Erşen, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Navaro, L. (2011). Haset ve Rekabet: Kendi Kuyruğunu Yiyen Yılan. Remzi Yayınevi.
 • Ovidie, O. & Marzano-Parisoli, M. M. (2006). Oyuncu olarak beden - porno filmler: Rol mü gerçek mi? Dharma Yayınları.
 • Oxford Advanced Learner's Dictionary. (t.y.). Pornography. Oxford Advanced Learner's Dictionary içinde. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/pornography?q=pornography sitesinden alınmıştır. (Erişim: 6 Kasım 2022)
 • Özden, U. (2016). Endüstriyel Bir Form Olarak Müstehcenliğin Medyatik Üretimi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Ana Bilim Dalı, İstanbul.
 • Paul, P. (2007). Pornografi. Çev. D. Metin, Ekvator Yayınları.
 • Paz, O. (2002). Çifte Alev: Aşk ve Erotizm. Çev. T. Uyar, Okuyan Us Yayınevi.
 • Pviramontes. (2016, December 17). Feminism 101: What is Toxic Masculinity? FEM. https://femmagazine.com/feminim-101-what-is-toxic-masculinity/ (Erişim: 22 Kasım 2022).
 • Reich, W. (1995). Cinsel devrim. Çev. Bertan Onaran, Payel Yayınları.
 • Segal, L. (1992). Ağır Çekim: Değişen Erkeklikler, Değişen Erkekler. Çev. V. Ersoy, Ayrıntı Yayınevi.
 • Segal, L. (1993). False Premises: Anti-pornography Feminism. The Socialist Register, 29, 92-105.
 • Solanas, V. (2011). Erkek Doğrama Cemiyeti Manifestosu. Çev. A. Düzkan, Sel Yayınları.
 • Soydan, E. (2019). Kültürün pornolaşması: İnternet çağında pornografi. Heyamola Yayınları.
 • Swami, V., Stanistreet, D., and Payne, S. (2008, April 4). Masculinities and suicide. The British Psychological Society, The Psychologist. https://www.bps.org.uk/psychologist/masculinities-and-suicide (Erişim: 22 Kasım 2022).
 • Turan, G. (1995). Eros-Thanatos. Varlık, Nisan, 1-10.
 • Van Brabandt, P. (2017). Falling in lust: Sexiness, feminism, and pornography’. In M. Mikkola (Ed.), Beyond speech: Pornography and analytic feminist philosophy (pp. 221–242). Oxford University Press.
 • Ward, J. (2020, September 24). On the “misogyny paradox” and the crisis of heterosexual coupledom. LITERARY HUB. https://lithub.com/on-the-misogyny-paradox-and-the-crisis-of-heterosexual-coupledom/ (Erişim: 22 Kasım 2022).
 • Winter, T. (2004). Crisis of Masculinity. In American Masculinities: A Historical Encyclopedia (pp. 117-119). SAGE Publications, Inc. http://repository.bilkent.edu.tr/bitstream/handle/11693/51379/Crisis_of_Masculinity.pdf?sequence=1 (Erişim: 22 Kasım 2022).
 • Wolfe, Y. (2020, August 7). Penis size & toxic masculinity. Medium. https://medium.com/howl-by-yael-wolfe/penis-size-toxic-masculinity-806ac09d42aa (Erişim: 22 Kasım 2022).
 • Wollstonecraft, M. (2012). Kadın Haklarının Müdafaası. Çev. K. Erol, Doruk Yayınları.
 • Yalom, I. D. (2002). Aşkın celladı ve diğer psikoterapi öyküleri. Çev. Handan Saraç, Remzi Kitabevi.
APA ÖZDEMİR İ, ATAY T (2023). PORNOGRAFİNİN MEDYA ENDÜSTRİSİ İÇİNDEKİ YERİ. , 63 - 86. 10.7456//11301100/006
Chicago ÖZDEMİR İlker,ATAY TÜLAY PORNOGRAFİNİN MEDYA ENDÜSTRİSİ İÇİNDEKİ YERİ. (2023): 63 - 86. 10.7456//11301100/006
MLA ÖZDEMİR İlker,ATAY TÜLAY PORNOGRAFİNİN MEDYA ENDÜSTRİSİ İÇİNDEKİ YERİ. , 2023, ss.63 - 86. 10.7456//11301100/006
AMA ÖZDEMİR İ,ATAY T PORNOGRAFİNİN MEDYA ENDÜSTRİSİ İÇİNDEKİ YERİ. . 2023; 63 - 86. 10.7456//11301100/006
Vancouver ÖZDEMİR İ,ATAY T PORNOGRAFİNİN MEDYA ENDÜSTRİSİ İÇİNDEKİ YERİ. . 2023; 63 - 86. 10.7456//11301100/006
IEEE ÖZDEMİR İ,ATAY T "PORNOGRAFİNİN MEDYA ENDÜSTRİSİ İÇİNDEKİ YERİ." , ss.63 - 86, 2023. 10.7456//11301100/006
ISNAD ÖZDEMİR, İlker - ATAY, TÜLAY. "PORNOGRAFİNİN MEDYA ENDÜSTRİSİ İÇİNDEKİ YERİ". (2023), 63-86. https://doi.org/10.7456//11301100/006
APA ÖZDEMİR İ, ATAY T (2023). PORNOGRAFİNİN MEDYA ENDÜSTRİSİ İÇİNDEKİ YERİ. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 13(1), 63 - 86. 10.7456//11301100/006
Chicago ÖZDEMİR İlker,ATAY TÜLAY PORNOGRAFİNİN MEDYA ENDÜSTRİSİ İÇİNDEKİ YERİ. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 13, no.1 (2023): 63 - 86. 10.7456//11301100/006
MLA ÖZDEMİR İlker,ATAY TÜLAY PORNOGRAFİNİN MEDYA ENDÜSTRİSİ İÇİNDEKİ YERİ. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, vol.13, no.1, 2023, ss.63 - 86. 10.7456//11301100/006
AMA ÖZDEMİR İ,ATAY T PORNOGRAFİNİN MEDYA ENDÜSTRİSİ İÇİNDEKİ YERİ. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication. 2023; 13(1): 63 - 86. 10.7456//11301100/006
Vancouver ÖZDEMİR İ,ATAY T PORNOGRAFİNİN MEDYA ENDÜSTRİSİ İÇİNDEKİ YERİ. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication. 2023; 13(1): 63 - 86. 10.7456//11301100/006
IEEE ÖZDEMİR İ,ATAY T "PORNOGRAFİNİN MEDYA ENDÜSTRİSİ İÇİNDEKİ YERİ." The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 13, ss.63 - 86, 2023. 10.7456//11301100/006
ISNAD ÖZDEMİR, İlker - ATAY, TÜLAY. "PORNOGRAFİNİN MEDYA ENDÜSTRİSİ İÇİNDEKİ YERİ". The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 13/1 (2023), 63-86. https://doi.org/10.7456//11301100/006