Yıl: 2022 Cilt: Sayı: 56 Sayfa Aralığı: 225 - 258 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.9779/pauefd.1002810 İndeks Tarihi: 04-01-2023

COVİD-19 Salgını Sonrası Öğretmen ve Mimarların Eğitim Ortamına İlişkin Görüşleri

Öz:
Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını toplumsal, sosyal ve ekonomik anlamda tüm dünyayı sarstığı gibi eğitim süreci üzerinde de önemli etkiler yaratmıştır. Eğitimin uzaktan eğitim yöntemi ile sürmesi salgın kapsamında alınmış zorunlu ve gerekli bir tedbir olmasına karşın, birtakım sorunların da beraberinde gelmesine sebep olmuştur. Bu durum eğitim sisteminin ve okul ortamlarının salgından etkilenme durumlarının bir problem alanı olarak ele alınmasını gerektirmiştir. Bu bağlamda, çalışmada öğretmen ve mimarların görüşlerine göre eğitim ortamlarının salgın sonrasına hazır olma durumunun ve salgın sonrası eğitim ortamı algılarının ortaya konulması hedeflenmiştir. Çalışma nitel araştırma yöntemleri arasında yer alan fenomenolojik yöntem ile tasarlanmıştır. Bu amaçla 8 mimar ve 7 öğretmenden oluşan toplam 15 katılımcı ile dört adet alt problem sorusundan oluşan yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilerek dört alt problemle ilişkili tema ve kodlar elde edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin ve mimarların salgın sonrası eğitim ortamlarının salgın öncesi eğitim ortamlarından farklılaşması gerektiği yönünde görüşlere sahip oldukları görülmüştür. Buna ek olarak katılımcılara göre eğitim ortamlarının salgından önce de zaten değişmesi gerektiği, fakat salgın ile birlikte bu değişimin artık bir zorunluluk olduğu görüşünde oldukları tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime: covid-19 eğitim mekanı pandemi okul tasarımı okul mimarisi

Teachers' and Architectures' Opinions About Educational Environments For Post COVID-19 Pandemic

Öz:
The Covid-19 epidemic, which emerged in China and affected the whole world, shook the whole world socially and economically and had significant effects on the education process. Although the continuation of education with the distance education method is a necessary and necessary measure taken within the scope of the epidemic, it has also caused some problems. This situation required the education system and school environments to be affected by the epidemic as a problem area. In this context, it is aimed to reveal the readiness of the educational environments for the post-epidemic and the perceptions of the educational environment after the epidemic, according to the views of teachers and architects. The study was designed with the phenomenological method, which is among the qualitative research methods. For this purpose, semi-structured interviews consisting of four sub-problem questions were conducted with a total of 15 participants, consisting of 8 architects and seven teachers. The themes and codes related to four sub-problems were obtained by analyzing the data with the descriptive analysis method. As a result of the research, it was seen that teachers and architects had views that post-epidemic educational environments should differ from pre-epidemic educational environments. In addition, according to the participants, it was determined that the educational environments should have changed before the epidemic, but that this change is now a necessity with the epidemic.
Anahtar Kelime: covid-19 educational space epidemic school design school architecture

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abakay, H. & Bulunuz, M. (2018). Okul içi ve okul dışı gürültü düzeylerinin karşılaştırılması. Academy Journal of Educational Sciences, 2, 1, 53-65.
 • Akarsu, B. & Akarsu, B. (2019). Bilimsel araştırma tasarımı, nicel, nitel ve karma araştırma yaklaşımları (1. Basım). İstanbul: Cinius Yayınları.
 • Anstrand, D.E., & Kirkbride, E. (2002). The education environment program, www.designshare.com
 • Ariani, M.G. & Mirdad, F. (2016). The effect of school design on student performance. International Education Studies, 9, 1, 175-181.
 • Atabay, S. (2014). Mekân ve mimarinin eğitimde başarıya etkisi. [Çevrim-içi: https://tedmem.org/mem-notlari/gorus/mekan-ve-mimarinin-egitimde-basariya-etkisi], Erişim tarihi: 05.07.2021.
 • Aydın, E. (2020). Covid-19 döneminde EBA Tv üzerinden yapılan Türkçe derslerinin değerlendirilmesi. Milli Eğitim, 49, 1, 877-894.
 • Banerjee, D., & Rai, M. (2020). Social isolation in covid-19: the impact of loneliness, International Journal of Social Psychiatry, 66, 9.
 • Barker, R.G., & Gump, P.V. (1964). Big school, small school: high school size and student behavior. California: Stanford University Press.
 • Burden P.E. (1995). Classroom management and discipline: methods to facilitate cooperation and instruction. USA: Longman Publishers.
 • Cao, W., Fang, Z., Hou, G., Han, M., Xu, X., Dong, J., & Zheng, J. (2020). The psychological impact of the COVID-19 epidemic on college students in China. Psychiatry Research. Retrieved August 15, 2021, from PubMed database.
 • Christensen, L., Johnson, R.B. & Turner, L.A. (2015). Research Method, Design, and Analysis, Global Edition, Pearson.
 • Clements, R. (2004). An investigation of the status of outdoor play. Contemporary Issues in Early Childhood, 5, 1, 68-80.
 • Çukur, D. & Delice, E. G. (2011). Erken çocukluk Döneminde Görsel Algı Gelişimine Uygun Mekân Tasarımı. Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi, 7, 24, 25-36.
 • Dursun, F. (2006). Öğretim sürecinde araç kullanımı. İlköğretmen Dergisi, 1, 8-9.
 • Ehrenkrantz, E. (1999). Planning for flexibility, not obsolescence. [Çevrim-içi: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED439596.pdf], Erişim tarihi: 15.07.2021.
 • Ettman, C.K., Abdalla, S.M., Cohen, G.H., Sampson, L., Vivier, P.M., & Galea, S. (2020). Prevalence of depression symptoms in US adults before and during the COVID-19 Pande-mic. JAMA Netw Open, 1, 3,9, e2019686.
 • Frost, J. L., Wortham, S. C., & Reifel, S. (2001). Play and Child Development. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall Inc.
 • Gül, G. (2004). Birey toplum eğitim ve öğretmen. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 223- 236.
 • Kaufman, P., DeVoe, J. F., Peter, K., Ruddy, S. A., Miller, A. K., Planty, M., Snyder, T. D. & Rand, M.R. (2003). Indicators of School Crime and Safety: 2003, National Center for Education Statistics /NCES, Department of Education, Washington, DC.
 • Kayıhan, K.S., & Tönük, S. (2008). Sürdürülebilir temel eğitim binası tasarımı bağlamında arsa seçimi ve analizi konusunun irdelenmesi. Megaron Yıldız Teknik Ünversitesi, Mimarlık Fakültesi Dergisi, 3, 2, 137-154.
 • Korkmaz, N.H., Öztürk, İ.E., Rodoslu, C. & Uğur, S. (2020). Ortaokul öğrencilerinin Covid-19 salgını sürecinde fiziksel aktivite düzeylerindeki değişikliklerin incelenmesi Bursa ili örneği. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 22, 4, 101-115
 • Kumi, R., Conway, C.M., Limayem, M. & Goyal, S. (2013). Learning in color: how color and affect influence learning outcomes, Transaction on Professional Communication, 56, 1, 2-15.
 • Lackney, J. (1999). Assessing school facilities for learning/assessing the ımpact of the physical environment on the educational process: ıntegrating theoretical ıssues with practical concerns. Mississippi State University.
 • Lewinski, P. (2015). Effects of classrooms' architecture on academic performance in view of telic versus paratelic motivation: a review. Front Psychol, 6, 746.
 • Little, H., & Eager, D. (2010) Risk, challenge and safety: implications for play quality and playground design. European Early Childhood Education Research Journal, 18, 4, 497-513.
 • Malaguzzi, L. (1993). The hundred languages of children the Reggio Emilia approach to early childhood education. Ablex Publishing, Norwood.
 • Maugeri, G., Castrogiovanni, P., Battaglia, G., Pippi, R., D'Agata, V., Palma, A., Rosa, M., & Musumeci, G. (2020). The impact of physical activity on psychological health during the Covid- 19 pandemic in Italy. Heliyon, 6, 6. e04315
 • MEB. (2020a). Bakan Selçuk, koronavirüs’e karşı eğitim alanında alınan tedbirleri açıkladı. [Çevrim- içi: http://www.meb.gov.tr/bakan-selcuk-koronaviruse-karsi-egitim-alaninda-alinan-tedbirleri- acikladi/haber/20497/tr], Erişim Tarihi: 29.02.2022.
 • MEB. (2020b). Salgın hastalık dönemlerinde psikolojik sağlamlığımızı korumak: gençler ı̇çin bilgilendirme rehberi. [Çevrim-içi: https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar /2020_04/10142411_Gencler_ Icin_Bilgilendirme_Rehberi.pdf], Erişim Tarihi: 25.05.2021.
 • MEB. (2021). Salgın döneminde okullarda alınması gereken önlemler. [Çevrim-içi: http://www.meb.gov.tr/salgin-doneminde-okullarda-alinmasi-gereken- onlemler/haber/23905/tr], Erişim Tarihi: 29.02.2022.
 • Merriam, S.B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. (Çev. Ed. S. Turan) Ankara: Pegem Akademi.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2016). Nitel veri analizi. (S. Akbaba-Altun & A. Ersoy, Çev. Eds.) Ankara: Pegem Akademi.
 • Moore, G. T. (1997). Favorable locations for child care centers. Child Care Information Exchange, 9, 97, 73-76.
 • Patton, M.Q. (2002). Nitel araştırma değerlendirme yöntemleri. California: Sage.
 • Pehlivan, İ. (2002). Alternatif okullar. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Poplawski, M. (2009). Building a school with a soul. A Journal for Waldorf Education, Fall/Winter, 18, 2, 22-25.
 • Roe, J.J., Thompson, C. W., Aspinall, P.A., Brewer, M.J., Duff, E.I, Miller, D. & Clow, A. (2013). Green space and stress: Evidence from cortisol measures in deprived urban communities. International Journal of Environment Research and Public Health, 10, 9, 4086-4103.
 • Salary, S., Holliday, L., Keese, M. & Wachter, H.P. (2018). Building features in school that influence academic performance. Journal of Civil Engineering and Architecture. 12, 163-197.
 • Şensoy, S.A. & Sağsöz, A. (2015). Öğrenci başarısının sınıfların fiziksel koşulları ile ilişkisi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 3, 87-104.
 • Tanner, C.K. (2000). The influence of school architecture on academic achievement. Journal of Educational Administration, 38, 4, 309-330.
 • Türker, A. & Dündar, E. (2020). Covid-19 pandemi sürecinde eğitim bilişim ağı (EBA) üzerinden yürütülen uzaktan eğitimlerle ilgili lise öğretmenlerinin görüşleri. Milli Eğitim, 49, 1, 323-342.
 • Uludağ Z. & Odacı, H. (2002). Eğitim öğretim faaliyetlerinde fiziksel mekân, Milli Eğitim Dergisi, 153- 154.
 • URL-1. https://www.weforum.org/agenda/2020/12/covid19-education-innovation-outcomes/ Erişim Tarihi: 05.05.2021.
 • URL-2. https://oecdedutoday.com/how-re-open-schools-after-coronavirus/ Erişim Tarihi: 05.05.2021.
 • URL-3. https://www.rt.com/news/487042-china-coronavirus-school-hats/ Erişim Tarihi: 05.05.2021.
 • URL-4.https://www.quickstartcentral.org/pages/vaquickstartcentral/pdfs/14984_Bucking ham_VMDO_Case_Study.pdf Erişim Tarihi: 24.12.2021.
 • URL-5. https://www.vmdo.com/buckingham-county-primary-and-elementary-schools.html Erişim Tarihi: 24.12.2021
 • Vandiver, B. (2011). The impact of school facilities on the learning environment. Doctoral dissertation, Capella University, Minneapolis, ABD.
 • Voet, M. & De Wever, B. (2017). Towards a differentiated and domain-specific view of educational technology: an exploratory study of history teachers' technology use. British Journal of Educational Technology, 48, 6, 1402-1413.
 • Wang, C., Pan, R., Wan, X., Tan, Y., Xu, L., Ho, C. S., & Ho, R. C. (2020). Immediate psychological responses and associated factors during the initial stage of the 2019 coronavirus disease (COVID-19) epidemic among the general population in China. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17, 5, 1729.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Nitel araştırma yöntemleri. (9. Basım), Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zülfikar, H. & Özmen, S. (2020). Covid-19 ı̇zolasyon sürecı̇nde bı̇reylerı̇n sosyo-ekonomı̇k özellı̇k ve davranış ı̇lı̇şkı̇lerı̇. İçinde Demirbaş, D., Bozkurt, V. ve Yorğun, S. (Ed.), Covid-19 pandemisinin ekonomik, toplumsal ve siyasal etkileri, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınevi.
APA Midilli Sarı R, TÜRK S (2022). COVİD-19 Salgını Sonrası Öğretmen ve Mimarların Eğitim Ortamına İlişkin Görüşleri. , 225 - 258. 10.9779/pauefd.1002810
Chicago Midilli Sarı Reyhan,TÜRK Sümeyye Aybike COVİD-19 Salgını Sonrası Öğretmen ve Mimarların Eğitim Ortamına İlişkin Görüşleri. (2022): 225 - 258. 10.9779/pauefd.1002810
MLA Midilli Sarı Reyhan,TÜRK Sümeyye Aybike COVİD-19 Salgını Sonrası Öğretmen ve Mimarların Eğitim Ortamına İlişkin Görüşleri. , 2022, ss.225 - 258. 10.9779/pauefd.1002810
AMA Midilli Sarı R,TÜRK S COVİD-19 Salgını Sonrası Öğretmen ve Mimarların Eğitim Ortamına İlişkin Görüşleri. . 2022; 225 - 258. 10.9779/pauefd.1002810
Vancouver Midilli Sarı R,TÜRK S COVİD-19 Salgını Sonrası Öğretmen ve Mimarların Eğitim Ortamına İlişkin Görüşleri. . 2022; 225 - 258. 10.9779/pauefd.1002810
IEEE Midilli Sarı R,TÜRK S "COVİD-19 Salgını Sonrası Öğretmen ve Mimarların Eğitim Ortamına İlişkin Görüşleri." , ss.225 - 258, 2022. 10.9779/pauefd.1002810
ISNAD Midilli Sarı, Reyhan - TÜRK, Sümeyye Aybike. "COVİD-19 Salgını Sonrası Öğretmen ve Mimarların Eğitim Ortamına İlişkin Görüşleri". (2022), 225-258. https://doi.org/10.9779/pauefd.1002810
APA Midilli Sarı R, TÜRK S (2022). COVİD-19 Salgını Sonrası Öğretmen ve Mimarların Eğitim Ortamına İlişkin Görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (56), 225 - 258. 10.9779/pauefd.1002810
Chicago Midilli Sarı Reyhan,TÜRK Sümeyye Aybike COVİD-19 Salgını Sonrası Öğretmen ve Mimarların Eğitim Ortamına İlişkin Görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , no.56 (2022): 225 - 258. 10.9779/pauefd.1002810
MLA Midilli Sarı Reyhan,TÜRK Sümeyye Aybike COVİD-19 Salgını Sonrası Öğretmen ve Mimarların Eğitim Ortamına İlişkin Görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol., no.56, 2022, ss.225 - 258. 10.9779/pauefd.1002810
AMA Midilli Sarı R,TÜRK S COVİD-19 Salgını Sonrası Öğretmen ve Mimarların Eğitim Ortamına İlişkin Görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2022; (56): 225 - 258. 10.9779/pauefd.1002810
Vancouver Midilli Sarı R,TÜRK S COVİD-19 Salgını Sonrası Öğretmen ve Mimarların Eğitim Ortamına İlişkin Görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2022; (56): 225 - 258. 10.9779/pauefd.1002810
IEEE Midilli Sarı R,TÜRK S "COVİD-19 Salgını Sonrası Öğretmen ve Mimarların Eğitim Ortamına İlişkin Görüşleri." Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, , ss.225 - 258, 2022. 10.9779/pauefd.1002810
ISNAD Midilli Sarı, Reyhan - TÜRK, Sümeyye Aybike. "COVİD-19 Salgını Sonrası Öğretmen ve Mimarların Eğitim Ortamına İlişkin Görüşleri". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 56 (2022), 225-258. https://doi.org/10.9779/pauefd.1002810