Yıl: 2011 Cilt: 0 Sayı: 19 Sayfa Aralığı: 451 - 465 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Mevzu'atu'l-Ulum'da felsefe tasavvuru

Öz:
Osmanlı klasik çağında telif edilmiş olan Mevzû'âtu'l-Ulûm, İslam ilim geleneği çerçevesinde, kendine özgü bir ilimler tasnifi içeren, her bir ilim dalına ait önemli eser ve âlimler hakkında bilgi veren bir ansiklopedidir. Bu makalede, Mevzû'âtu'l-Ulûm''da. felsefe (hikmet) ve özellikle ilm-i ilahî (metafizik) için ayrılmış bölümler incelenerek, felsefenin mahiyeti, konumu ve değeri hakkında ileri sürülen düşünceler araştırılacak, metinde adı geçen düşünürlere ilişkin değerlendirmeler incelenecektir. Böylelikle Mevzû'âtu'l-Ulûm''un felsefe tasavvuru, en azından ana hatlarıyla, tasvir edilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelime:

Konular: Din Bilimi Felsefe

The philosophical conseption of Mawdu'atu'l-Ulum

Öz:
Mawdû'âtu'l-lJlûm that written in Otoman classical history, is a encyclopedia that includes a distinctive classification of the sciences, provides important work of each branch of sciences and give information about the scholars within the framework of the Islamic tradition of learning (sciences). In this Study, we will examine the parts of philosophy, especially theological theme (methaphysic) one in Mawdû'âtu'l-Ulûm. And it is examined the ideas put forward about the nature of philosophy, its status, values and assessments of the thinkers mentioned in the text. Thereby, it will be described generally, at least, the philosophical envision of Mawdû'âtu'l-Ulûm.
Anahtar Kelime:

Konular: Din Bilimi Felsefe
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
  • Aristoteles, Metafizik, (çev. Ahmet Arslan), Sosyal Yay. İst. 1996.
  • Farabi, Kitâbu'l-Cem' Beyne Re'yeyi'l-Hakîmeyn, Dâru'l-Meşnk, Beyrut 1968.
  • İbn Rüşd, Tefsiru Mâ-ba'de't-Tabî'a, thk. Maurice Bouyges, Dâru'l-Maşrık, Beyrut 1991.
  • İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi'l-Burhân, (thk. Mahmud Kasım), el-Hey'etu'l-Mısriyye, Kahire 1982.
  • İbn Sina, Risale fî Aksâmi'l-Ulûmi'l-Akliyye, (Resâil Fi'l-Hikme ve't-Tabîiyyât içinde),Matbaa-i Cevâib, Kostantiniyye (h.) 1297.
  • Kâtib Çelebi, Keşfu'z-Zunûn, (thk. Ş. Yaltkaya, R. Bilge), Milli Eğitim Basımevi İst.1971.
  • Nev'î Efendi, Netâyicu'l-Fünûn, (transk. Ömer Tolgay), İnsan Yay. İst. 1995.
  • Sühreverdî, Kitâbu Hikmeti'1-İşrâk, (thk. Henry Corbin), Encümen-i Felsefe-i İrân, Tahran 1977.
  • Taşköprîzâde Ahmed Efendi, Mevzu 'âtu 1-Ulûm, (Müt. Kemâleddin Mehmed Efendi), İkdâmMat. (h.) 1313.
APA Birgül M (2011). Mevzu'atu'l-Ulum'da felsefe tasavvuru. , 451 - 465.
Chicago Birgül Mehmet fatih Mevzu'atu'l-Ulum'da felsefe tasavvuru. (2011): 451 - 465.
MLA Birgül Mehmet fatih Mevzu'atu'l-Ulum'da felsefe tasavvuru. , 2011, ss.451 - 465.
AMA Birgül M Mevzu'atu'l-Ulum'da felsefe tasavvuru. . 2011; 451 - 465.
Vancouver Birgül M Mevzu'atu'l-Ulum'da felsefe tasavvuru. . 2011; 451 - 465.
IEEE Birgül M "Mevzu'atu'l-Ulum'da felsefe tasavvuru." , ss.451 - 465, 2011.
ISNAD Birgül, Mehmet fatih. "Mevzu'atu'l-Ulum'da felsefe tasavvuru". (2011), 451-465.
APA Birgül M (2011). Mevzu'atu'l-Ulum'da felsefe tasavvuru. Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları, 0(19), 451 - 465.
Chicago Birgül Mehmet fatih Mevzu'atu'l-Ulum'da felsefe tasavvuru. Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları 0, no.19 (2011): 451 - 465.
MLA Birgül Mehmet fatih Mevzu'atu'l-Ulum'da felsefe tasavvuru. Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları, vol.0, no.19, 2011, ss.451 - 465.
AMA Birgül M Mevzu'atu'l-Ulum'da felsefe tasavvuru. Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları. 2011; 0(19): 451 - 465.
Vancouver Birgül M Mevzu'atu'l-Ulum'da felsefe tasavvuru. Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları. 2011; 0(19): 451 - 465.
IEEE Birgül M "Mevzu'atu'l-Ulum'da felsefe tasavvuru." Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları, 0, ss.451 - 465, 2011.
ISNAD Birgül, Mehmet fatih. "Mevzu'atu'l-Ulum'da felsefe tasavvuru". Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları 19 (2011), 451-465.