Yıl: 2023 Cilt: 10 Sayı: 35 Sayfa Aralığı: 29 - 46 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.29224/insanveinsan.1185722 İndeks Tarihi: 30-03-2023

COVID-19 Pandemisi Türkiye’nin Yeşil Büyüme Göstergeleri Bakımından OECD Karşısındaki Performansını Değiştirdi mi?

Öz:
Pandemiler başta politik, ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel olmak üzere pek çok açıdan toplumların değişim sergilemelerine neden olmaktadırlar. Bu değişimlerin muhtemel etkileri üretim ve tüketimin gerilemesi, gelirin azalması, işsizliğin artması, ticaretin düşmesi, enerji talebi ve çevre kirliliğinin azalmasıdır. COVID-19 pandemisi de küresel ekonomiyi anlamlı bir şekilde etkilemiştir. Ülkeler, gelişmişlik düzeylerine göre bu gelişmelerden farklı şekilde etkilenmiştir. COVID-19 pandemisi Türkiye ekonomisini de etkilemeye devam etmektedir. Bu çalışmanın amacı, COVID-19 pandemisinin Türkiye’nin OECD karşısındaki yeşil büyüme performansında bir etkiye yol açıp açmadığını kümeleme analizi uygulayarak belirlemektir. 46 yeşil büyüme göstergesi kullanılarak uygulanan kümeleme analizi bulguları, Türkiye’nin dahil olduğu ülke grubunun COVID-19 pandemisi sonrasında değiştiğini göstermiştir. Türkiye pandemi öncesinde Şili ve Kolombiya gibi ülkeler ile aynı grupta yer alırken, pandemi sonrasında çevresel kalitenin iyileştirilmesine katkı sunan önemli yenilenebilir enerji potansiyeline sahip Danimarka, İsveç, Norveç, Avustralya, Lüksemburg ve Finlandiya gibi ülkeler ile aynı grupta yer almaya başlamıştır.
Anahtar Kelime: Yeşil büyüme COVID-19 Pandemi OECD Kümeleme analizi

Has the COVID-19 Pandemic Changed Turkey’s Performance Against The OECD in Regards to Green Growth Indicators?

Öz:
Pandemics cause societies to change in many ways, including political, economic, social, cultural and environmental. The possible effects of these changes are the decrease in production and consumption, decrease in income, increase in unemployment, decrease in trade, decrease in energy demand and environmental pollution. Depending on the development level of the countries, countries may be affected differently from these developments. The COVID-19 pandemic has also significantly affected the global economy. The COVID-19 pandemic continues to affect the Turkish economy. The aim of this study is to determine whether the COVID-19 pandemic has had an impact on Turkey’s green growth performance against the OECD by a pplying cluster analysis. Cluster analysis findings using 46 green growth indicators showed that the country group including Turkey changed after the COVID-19 pandemic. While Turkey was in the same group with countries such as Chile and Colombia before the pandemic, it started to be in the same group with countries such as Denmark, Sweden, Norway, Australia, Luxemburg and Finland, which have significant renewable energy potential that contributes to the improvement of environmental quality after the pandemic.
Anahtar Kelime: Green Growth COVID-19 Pandemic OECD Cluster analysis

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Agboola, Mary Oluwatoyin, Festus Victor Bekun ve Daniel Balsalobre-Lorente. “Implications of Social Isolation in Combating COVID-19 Outbreak in Kingdom of Saudi Arabia: Its Consequences on the Carbon Emissions Reduction”. Sustainability, 13/16 (2021): 9476.
 • Al, İbrahim. “Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi: Türkiye İçin Bir Endeks Önerisi”. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12/1 (2019): 112- 124.
 • Aljadani, Abdussalam, Hassen Toumi, Said Toumi, Mosbah Hsini ve Basma Jallali. “Investigation of the N-Sha ped Environmental Kuznets Curve for COVID-19 Mitigation in the KSA”. Environmental Science and Pollution Research, 28/23 (2021): 29681-29700.
 • Alpar, Reha. Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler . Ankara: Detay Yayıncılık, 2021.
 • Arisman, Arisman. “COVID-19 and the En vironmental Impact in Indonesia”. JICA Ogata Sadako Research Institute for Peace and Development Human Security and the Practices of Empowerme nt in East Asia Research Project Working Report, 2021.
 • Atik, Hayriye ve Fatma Ünlü. “Endüstri 4.0’a Dönüşüm Süreci: Avrupa Birliği Ülkelerinin Performansı Üzer ine Ampirik Bir Analiz”. Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi, 27/1 (2019): 145-168.
 • Atik, Hayriye ve Melike Atay Polat. Ekonomik Kalkınma ve Kadınların Elde Ettikleri Kazanımlar: Türkiye’deki İsta tistiki Bölge Birimleri Üzerine Bir Analiz. Ankara: Detay Yayıncılık, 2017.
 • Atik, Hayriye ve Sevgi Elverdi. “Türkiye ’de ve Avrupa Birliği’ne Üye Ülkelerde Kadınların Göreli Ekonomik Kalkınma Düzeyleri”. İktisadi ve İdari Bilimler Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler . Der., Yüksel Akay Unvan. Montenegro: IVPE, 2020.
 • Baky Haskuee, Mortaza ve Ali Asgary . “Environmental Risk of COVID-19 Recovery”. Energy & Environment, (2022).
 • Balsalobre-Lorente, Daniel, Oana M. Dri ha, Festus Victor Bekun, Avik Sinha ve Festus Fatai Adedoyin. “Consequences of COVID-19 on the Social Isolation of the Chinese Economy: Accounting fo r the Role of Reduction in Carbon Emissions”. Air Quality, Atmosphere & Health, 13/12 (2020): 1439-1451.
 • Barbier, Edward. B. “Greening the Post-Pandemic Recovery in the G20”. Environmental and Resource Economics, 76/4 (2020): 685-703.
 • Cárcel-Carrasco, Javier, Manuel Pasc ual-Guillamón ve Jaime Langa-Sanchis. “Analysis of the Effect of COVID-19 on Air Pollution: Perspective of the Spanish Case”. Environmental Science and Pollution Research , 28/27 (2021): 36880-36893.
 • Fahria, Izma ve Ineu Sulistiana. “Vector Error Correction Model to Analyze Energy Uses, Environmental Qualit y and Economic Growth during COVID- 19 Pandemic”. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science , 926/1, (2021).
 • Fetting, Constanze. “Impacts of the Covıd-19 Pandemic on Sustainable Development and the SDGs in Europe”, ESDN Report July, 2020.
 • Ganguly, Rajiv, Divyansh Sharma ve Pr ashant Kumar. “Short-Term Impacts of Air Pollutants in Three Megacities of India during COVID-19 Lockdown”. Environment, Development and Sustainability, 23/12 (2021): 18204-18231.
 • Habibi, Hamideh, Ripendra Awal, Ali Fares ve Masoud Ghahremannejad. “COVID-19 and the Improvement of the Global Air Quality: The Bright Side of a Pandemic”. Atmosphere, 11/12 (2020): 1279.
 • Jia, Jinrong, Muhammad Khalid Anser, Michael Yao-Ping Peng, Abdelmohsen A. Nassani, Mohamed Haffar ve Khalid Zaman. “Economic and Ecological Complexity in the Wake of COVID-19 Pandemic: Evidence from 60 Countries”. Economic Research-Ekonomska Istraživanja , 35/1 (2021): 3397- 3415.
 • Kalaycı, Şeref. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. İstanbul: Asil Yayınevi, 2006.
 • Karacan, Rıdvan, Vedat Cengiz ve Mehmet Emin Yardımcı. “Vicious Cycle of Economic Growth, PM2.5 and COVID- 19: Evidence from G7 Countries”. Polish Journal of Environmental Studies, 31/4 (2022): 3141–3152.
 • Li, Rongrong, Fuyu Zhang ve Qiang Wang. “How Does the EU's COVID-19 Economic Recession Impact the Renewable Energy of Other Countries? The Spillover Effect”. Energy Strategy Reviews, 40 (2022): 100825.
 • Magazzino, Cosimo ve Marco Mele. “A Neural Network Evidence of the Nexus Among Air Pollution, Economic Gr owth, and COVID-19 Deaths in the Hubei Area”. Advances in Environmental and Engineering Research , 2/2 (2021): 1-1.
 • Magazzino, Cosimo, Marco Mele ve Gi ovanna Morelli. “The Relationship between Renewable Energy and Economic Growth in a Time of COVID-19: A Machine Learning Experiment on the Brazilian Economy”. Sustainability, 13/3 (2021b): 1285.
 • Magazzino, Cosimo, Marco Mele ve Samuel Asumadu Sarkodie. “The Nexus between COVID-19 Deaths, Air Polluti on and Economic Growth in New York State: Evidence From Deep Machine Learning”. Journal of Environmental Management, 286 (2021a): 112241.
 • Malahayati, Marissa, Toshihiko Masuia ve Lukytawati Anggraeni. “An Assessment of the Short-Term Impact of COVID-19 on Economics and the Environment: A Case Study of Indonesia”. EconomiA, 22/3 (2021): 291-313.
 • Md. Mofijur I. M. Rizwanul Fattah, Md As raful Alam, A.B.M. Saiful Islam, Hwai Chyuan Ong, S.M. Ashrafur Rahman, G. Najafi, S. F. Ahmed, Md. Alhaz Uddin, T. M. I. Mahlia. “Impact of COVID-19 on the Social, Economic, Environmental and Energy Domains: Lessons Learnt from a Global Pandemic”. Sustainable Production and Consumption, 26 (2021): 343-359.
 • Mele, Marco ve Cosimo Magazzino. “Pollution, Economic Growth, and COVID- 19 Deaths in India: A Machine Learning Evidence”. Environmental Science and Pollution Research, 28/3 (2021): 2669-2677.
 • Mishra, Amritkant. “Positive Side Effects of the Covid-19 Pandemic on Environmental Sustainability: Evidenc e from the Quadrilateral Security Dialogue Countries”. Management of Environme ntal Quality: An International Journal, 33/3 (2022): 674-691.
 • Mostafa, Mohamed K., Gamil Gamal ve A. Wafiq. “The Impact of COVID 19 on Air Pollution Levels and Other Environmental Indicators-A Case Study of Egypt”. Journal of Environmental Management, 277 (2021): 111496.
 • Nabila, Rifda, Qi Mangku Bahjatulloh, Rosana Eri Puspita, Arna Asna Annisa, Mohammad Rofiuddin ve Saiful Anwar. “The Effect of Macroeconomic Variables on Environment Quality during COVID-19 Pandemic”. E3S Web of Conferences, 317 (2021), EDP Sciences.
 • Nagaj, Rafał ve Brigita Žuromskaitė. “T ourism in the Era of COVID-19 and Its Impact on the Environment”. Energies, 14/7 (2021): 2000.
 • OECD.Stat. “Green Growth Indicators”. 2022. Erişim 7 Ekim 2022. https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GREEN_GROWTH.
 • Rofiuddin, Mail Mohammad, Mail Rosana Er i Puspita, Mail Saiful Anwar, Mail Arna Asna Annisa, Mail Rifda Nabila ve Mail Desy Nur Pratiwi. “Impact of Pandemic COVID-19 and Economic Activity on Air Quality Improvement”. Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan), 6/2 (2021): 157-167. Shaheen, Fiza, Khalid Z aman, Muhammad Saeed Lodh i, Abdelmohsen A. Nassani, Mohamed Haffar ve Muhammad Moinuddin Qazi Abro. “Do Affluent Nations Value a Clean Environment and Preserve It? Evaluating the N-shaped Environmental Kuznets Curve”. Environmental Science and Pollution Research, (2022): 47267-47285.
 • Sharma, Gagan Deep, Aviral Kumar Tiwa ri, Mansi Jain, Anshita Yadav ve Mrinalini Srivastav. “COVID-19 and Environmental Concerns: A Rapid Review”. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 148 (2021): 111239.
 • Shipalana, Palesa, ve Cyhthia Chigwenya. The Impact of COVID-19 on Climate Finance and Green Development, SAIIA Policy Briefing, 233 (2021).
 • Trelohan, Magali, Agnès François-Lec ompte ve Michel Gentric. “Tourism Development or Nature Protection? Lessons from a Cluster Analysis Based on Users of a French Nature-Based Destination”. Journal of Outdoor Recreation and Tourism, 39 (2022): 100496.
 • UN Environment Programme. “High Level Session: The Environmental Dimension of COVID-19 Sustainable Development Recovery, XXII Meeting of the Forum of Ministers, of Environment of Latin America and the Caribbean”. Bridgetown, Barbados 1-2 February 2021, UNEP/LAC- IG.XXII/3.
 • Wang, Ke, Yiwei Wang ve Chun-Ping Chang. “The Impacts of COVID-19 Pandemic on Air Pollution from Energy Consumption: Diverse Evidence from China”. International Journal of Green Energy, 19/1 (2022): 84-94.
 • Wang, Qiang ve Min Su. “A Preliminary Assessment of the Impact of COVID-19 on Environment–A Case Study of China”. Science of the Total Environment , 728 (2020): 138915.
 • Wang, Qiang ve Xinyu Han.” Spillover Effe cts of the United States Economic Slowdown Induced by COVID-19 Pand emic on Energy, Economy, and Environment in Other Countries”. Environmental Research, 196 (2021), 110936.
APA POLAT M, ERGÜN S (2023). COVID-19 Pandemisi Türkiye’nin Yeşil Büyüme Göstergeleri Bakımından OECD Karşısındaki Performansını Değiştirdi mi?. , 29 - 46. 10.29224/insanveinsan.1185722
Chicago POLAT Melike ATAY,ERGÜN Suzan COVID-19 Pandemisi Türkiye’nin Yeşil Büyüme Göstergeleri Bakımından OECD Karşısındaki Performansını Değiştirdi mi?. (2023): 29 - 46. 10.29224/insanveinsan.1185722
MLA POLAT Melike ATAY,ERGÜN Suzan COVID-19 Pandemisi Türkiye’nin Yeşil Büyüme Göstergeleri Bakımından OECD Karşısındaki Performansını Değiştirdi mi?. , 2023, ss.29 - 46. 10.29224/insanveinsan.1185722
AMA POLAT M,ERGÜN S COVID-19 Pandemisi Türkiye’nin Yeşil Büyüme Göstergeleri Bakımından OECD Karşısındaki Performansını Değiştirdi mi?. . 2023; 29 - 46. 10.29224/insanveinsan.1185722
Vancouver POLAT M,ERGÜN S COVID-19 Pandemisi Türkiye’nin Yeşil Büyüme Göstergeleri Bakımından OECD Karşısındaki Performansını Değiştirdi mi?. . 2023; 29 - 46. 10.29224/insanveinsan.1185722
IEEE POLAT M,ERGÜN S "COVID-19 Pandemisi Türkiye’nin Yeşil Büyüme Göstergeleri Bakımından OECD Karşısındaki Performansını Değiştirdi mi?." , ss.29 - 46, 2023. 10.29224/insanveinsan.1185722
ISNAD POLAT, Melike ATAY - ERGÜN, Suzan. "COVID-19 Pandemisi Türkiye’nin Yeşil Büyüme Göstergeleri Bakımından OECD Karşısındaki Performansını Değiştirdi mi?". (2023), 29-46. https://doi.org/10.29224/insanveinsan.1185722
APA POLAT M, ERGÜN S (2023). COVID-19 Pandemisi Türkiye’nin Yeşil Büyüme Göstergeleri Bakımından OECD Karşısındaki Performansını Değiştirdi mi?. İnsan ve İnsan, 10(35), 29 - 46. 10.29224/insanveinsan.1185722
Chicago POLAT Melike ATAY,ERGÜN Suzan COVID-19 Pandemisi Türkiye’nin Yeşil Büyüme Göstergeleri Bakımından OECD Karşısındaki Performansını Değiştirdi mi?. İnsan ve İnsan 10, no.35 (2023): 29 - 46. 10.29224/insanveinsan.1185722
MLA POLAT Melike ATAY,ERGÜN Suzan COVID-19 Pandemisi Türkiye’nin Yeşil Büyüme Göstergeleri Bakımından OECD Karşısındaki Performansını Değiştirdi mi?. İnsan ve İnsan, vol.10, no.35, 2023, ss.29 - 46. 10.29224/insanveinsan.1185722
AMA POLAT M,ERGÜN S COVID-19 Pandemisi Türkiye’nin Yeşil Büyüme Göstergeleri Bakımından OECD Karşısındaki Performansını Değiştirdi mi?. İnsan ve İnsan. 2023; 10(35): 29 - 46. 10.29224/insanveinsan.1185722
Vancouver POLAT M,ERGÜN S COVID-19 Pandemisi Türkiye’nin Yeşil Büyüme Göstergeleri Bakımından OECD Karşısındaki Performansını Değiştirdi mi?. İnsan ve İnsan. 2023; 10(35): 29 - 46. 10.29224/insanveinsan.1185722
IEEE POLAT M,ERGÜN S "COVID-19 Pandemisi Türkiye’nin Yeşil Büyüme Göstergeleri Bakımından OECD Karşısındaki Performansını Değiştirdi mi?." İnsan ve İnsan, 10, ss.29 - 46, 2023. 10.29224/insanveinsan.1185722
ISNAD POLAT, Melike ATAY - ERGÜN, Suzan. "COVID-19 Pandemisi Türkiye’nin Yeşil Büyüme Göstergeleri Bakımından OECD Karşısındaki Performansını Değiştirdi mi?". İnsan ve İnsan 10/35 (2023), 29-46. https://doi.org/10.29224/insanveinsan.1185722