Yıl: 2011 Cilt: 15 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 169 - 183 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Öğretmenlik mesleği özel alan yeterliklerine ilişkin bir inceleme (okul öncesi öğretmenliği örneği)

Öz:
Bu araştırmada okul öncesi öğretmen adaylarının özel alan yeterliklerine ilişkin görüşleri incelenmektedir. Çalışmada okul öncesi öğretmen adaylarının MEB tarafından “Temel Eğitime Destek Projesi” kapsamında geliştirilen okul öncesi öğretmenliği özel alan yeterliklerine ilişkin görüşleri değerlendirilmektedir. Araştırmaya konu olan okul öncesi öğretmenliği Özel Alan Yeterlikleri, 7 yeterlik alanı, 19 alt yeterlik alanı ve bunlara bağlı olarak her yeterliğe ait olarak A1, A2, A3 şeklinde sınıflandırılmış,“Performans Göstergeleri”nden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama formu olarak MEB tarafından okul öncesi öğretmenliği özel alan yeterlikleri ve buna bağlı olarak A2 düzeyinde 62 performans göstergesinin dereceleme ölçeğine dönüştürülmesi ile elde edilmiştir. Öğretmen adaylarının Özel Alan Yeterliklerinin 7 yeterlik alanı olan Gelişim Alanları, Ailelerle İletişim, Aile Katılımı Ve Aile Eğitimi, Değerlendirme, İletişim, Yaratıcılık Ve Estetik, Okul Ve Toplumla İş Birliği Yapma, Mesleki Gelişimi Sağlama alanlarındaki A2 düzeyindeki performans göstergelerine verdikleri cevaplara göre “Gelişim Alanları” boyutunun 4.23 ortalamayla en yüksek, “Ailelerle İletişim, Aile Katılımı Ve Aile Eğitimi” boyutu 3,93 ortalamayla en düşük ortalamaya sahip olduğu tespit edilmiştir
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyal Çalışma Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel İşletme Finans Aile Çalışmaları

An examination on teachers competencies in their branches (sample of early childhood teacher’s)

Öz:
In this research, the opinions of the candidates preschool teachers on their field capabilities are going to be scrutinized. In this study, the opinions of preschool teachers to preschool teaching capabilities developed within the Supporting Primary Education Project of Ministry of National Education are also going to be evaluated. In that sense, the field capabilities of preschool teaching, which are going to be discussed under this paper, comprise of 7 main field capabilities, 19 sub-field capabilities and performance indicators classified as A1, A2 and A3 for each capability. Data gathering form cited in the present research paper is acquired by making use of field capabilities of preschool school teachers which are developed by Ministry of National Education and by changing the A2 level 62 performance indicators into grading scale. Regarding responses of nominee teachers to the A2 level performance indicators within 7 field capabilities named as Developmental Area, Communication with Families, Participation of Families and Training of Families, Evaluation, Communication, Creation and Esthetic, Cooperation with School and Community some findings have been witnessed. While, “Improving Areas”, a category of the field capabilities, is found to be the highest average rate as 4,23, other categories such as “Communication with Families” and “Participation of Families and Training of Families” are found to be the lowest average rate as 3,93.
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyal Çalışma Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel İşletme Finans Aile Çalışmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Aydın, B., Bıçak, B. ve Kaya, S. (2010). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmen Yeterliklerini Kazanma Düzeylerine İlişkin Algıları. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu 20-22 Mayıs 2010. Elazığ Fırat Üniversitesi www.usos2010.firat.edu.tr Bildiriler Kitabı. http://usos2010.firat.edu.tr/bildiriler/ adresinden 25 Aralık 2010 tarihinde erişilmiştir.
 • Celep, C. (2004). Meslek Olarak Öğretmenlik. (Edit: C. Celep). Meslek Olarak Öğretmenlik. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Demiral, H., Baydar, F. ve Gönen, İ. (2010). “Sınıf Öğretmenliği Özel Alan Yeterlilikleri Hakkında Öğretmen Adaylarının Görüşleri”. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu 20-22 Mayıs 2010. Elazığ Fırat Üniversitesi www.usos2010.firat.edu.tr Bildiriler Kitabı. http://usos2010.firat.edu.tr/bildiriler/ Erişim Tarihi: 25 Aralık 2010.
 • Early, D. M. & Winton, P. J. (2001). Preparing the workforce: early childhood teacher preparation at 2- and 4-year institutions of higher education. Early Childhood Research Quarterly 16: 285–306.
 • Erden, M. (1998). “Öğretmenlik Mesleğine Giriş”. İstanbul: Alkım Yayınları.
 • Karasar, N. (2007) Bilimsel Araştırma Yöntemi Kavramlar, İlkeler, Teknikler (17. Baskı). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Karataş, U. U. (2002). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yeterlilikleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Küçükoğlu, A. ve Kaya, H. İ. (2009). “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Algıları”. 8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu 21-23 Mayıs 2009. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi www.usos2009.ogu.edu.tr Bildiri Özetleri (CD).
 • Mahiroğlu, A. (2007). “Öğretmenlik Mesleği ve Öğretmen Yetiştirmede Gelişmeler ve Yenilikler”. (Edit: Ö. Demirel, Z. Kaya). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • MEB. (2006). Tebliğler Dergisi (Kasım 2006). 69(2590), 1491-1540.
 • MEB. (2008). Öğretmen Yeterlikleri. Ankara: MEB Yayınları.
 • Merter, F. ve Camuzcu, S. (2010). “Bilgi Toplumunda İlköğretim Öğretmeninin Nitelikleri”. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu 20-22 Mayıs 2010. Elazığ Fırat Üniversitesi www.usos2010.firat.edu.tr Bildiriler Kitabı. http://usos2010.firat.edu. tr/bildiriler/ Erişim Tarihi: 25 Aralık 2010.
 • Özokçu, O. (2009). “Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Nasıl Bir Öğretmen Olmak İstedikleri İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi”. 8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu 21-23 Mayıs 2009. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi www.usos2009.ogu.edu.tr Bildiri Özetleri (CD).
 • Saban, A. (2009). “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Temel Teknoloji Yeterlikleri Yönünden Değerlendirilmesi”. 8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu 21-23 Mayıs 2009. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi www.usos2009.ogu.edu.tr Bildiri Özetleri (CD).
 • Saracho, O. N. & Spodek, B. (2007). “Early Childhood Teachers’ Preparation and the Quality of Program Outcomes”. Early Child Development and Care, 177(1), January 2007, pp. 71–91.
 • Şahin, A. E. (2004). Meslek ve Öğretmenlik. (Edit: V. Sönmez). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şahin, E. (2005). Okulöncesi Eğitimi Öğretmen Adayları ve Öğretmenleri İçin Uygulama Kılavuzu. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şeker, H., Deniz, S. ve Görgen, İ. (2005). “Tezsiz Yüksek Lisans Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Yeterlikleri Üzerine Değerlendirmeleri”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi. 42:237-253 Web: http://www.pegem.net/akademi/3-668-Prospective- Teachers-Assessment-of-Teacher-Competencies-.aspx Erişim Tarihi: 16 Ocak 2011.
 • Şişman, M. ve Acat, M. B. (2003). “Öğretmenlik Uygulaması Çalışmalarının Öğretmenlik Mesleğinin Algılanmasındaki Etkisi”. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 13-1, 235-250.
 • Yerlikaya, O. ve Öner, Ü. (2009). “Sınıf Öğretmenliği Programında Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Öğretimi Konusundaki Yeterliliklerine İlişkin Görüşleri”. 8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu 21-23 Mayıs 2009. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi www.usos2009.ogu.edu.tr Bildiri Özetleri (CD).
 • Yüksek Öğretim Kurulu (1998). Fakülte-Okul İşbirliği. Yök/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi. Ankara: Yüksek Öğretim Kurulu.
APA Kök M, ÇİFTÇİ M, ayık a (2011). Öğretmenlik mesleği özel alan yeterliklerine ilişkin bir inceleme (okul öncesi öğretmenliği örneği). , 169 - 183.
Chicago Kök Mehmet,ÇİFTÇİ Muhammed,ayık ahmet Öğretmenlik mesleği özel alan yeterliklerine ilişkin bir inceleme (okul öncesi öğretmenliği örneği). (2011): 169 - 183.
MLA Kök Mehmet,ÇİFTÇİ Muhammed,ayık ahmet Öğretmenlik mesleği özel alan yeterliklerine ilişkin bir inceleme (okul öncesi öğretmenliği örneği). , 2011, ss.169 - 183.
AMA Kök M,ÇİFTÇİ M,ayık a Öğretmenlik mesleği özel alan yeterliklerine ilişkin bir inceleme (okul öncesi öğretmenliği örneği). . 2011; 169 - 183.
Vancouver Kök M,ÇİFTÇİ M,ayık a Öğretmenlik mesleği özel alan yeterliklerine ilişkin bir inceleme (okul öncesi öğretmenliği örneği). . 2011; 169 - 183.
IEEE Kök M,ÇİFTÇİ M,ayık a "Öğretmenlik mesleği özel alan yeterliklerine ilişkin bir inceleme (okul öncesi öğretmenliği örneği)." , ss.169 - 183, 2011.
ISNAD Kök, Mehmet vd. "Öğretmenlik mesleği özel alan yeterliklerine ilişkin bir inceleme (okul öncesi öğretmenliği örneği)". (2011), 169-183.
APA Kök M, ÇİFTÇİ M, ayık a (2011). Öğretmenlik mesleği özel alan yeterliklerine ilişkin bir inceleme (okul öncesi öğretmenliği örneği). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 169 - 183.
Chicago Kök Mehmet,ÇİFTÇİ Muhammed,ayık ahmet Öğretmenlik mesleği özel alan yeterliklerine ilişkin bir inceleme (okul öncesi öğretmenliği örneği). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15, no.1 (2011): 169 - 183.
MLA Kök Mehmet,ÇİFTÇİ Muhammed,ayık ahmet Öğretmenlik mesleği özel alan yeterliklerine ilişkin bir inceleme (okul öncesi öğretmenliği örneği). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.15, no.1, 2011, ss.169 - 183.
AMA Kök M,ÇİFTÇİ M,ayık a Öğretmenlik mesleği özel alan yeterliklerine ilişkin bir inceleme (okul öncesi öğretmenliği örneği). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2011; 15(1): 169 - 183.
Vancouver Kök M,ÇİFTÇİ M,ayık a Öğretmenlik mesleği özel alan yeterliklerine ilişkin bir inceleme (okul öncesi öğretmenliği örneği). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2011; 15(1): 169 - 183.
IEEE Kök M,ÇİFTÇİ M,ayık a "Öğretmenlik mesleği özel alan yeterliklerine ilişkin bir inceleme (okul öncesi öğretmenliği örneği)." Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, ss.169 - 183, 2011.
ISNAD Kök, Mehmet vd. "Öğretmenlik mesleği özel alan yeterliklerine ilişkin bir inceleme (okul öncesi öğretmenliği örneği)". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15/1 (2011), 169-183.