Yıl: 2011 Cilt: 11 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 383 - 402 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sınıfında özel gereksinimli öğrenci bulunan öğretmenlerin öğrencilerin sosyal becerilerine ilişkin beklentilerinin değerlendirilmesi

Öz:
Bu çalışmada, (a) öğretmenlerin özel gereksinimli olan ve olmayan öğrencilerin sosyal becerilerine ilişkin beklentilerinin incelenmesi, (b) öğretmenlerin özel gereksinimli olan ve olmayan öğrencilerden bekledikleri işbirliği, atılganlık ve kendini kontrol becerilerinin farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmaya 172 ilköğretim birinci kademe öğretmeni katılmış, öğretmenlerin sosyal becerilere ilişkin beklentilerini belirlemek amacıyla Gresham ve Elliott tarafından geliştirilen "Sosyal Beceri Dereceleme Sistemi Öğretmen Formu-Sosyal Beceri Alt Ölçeği"nin (SBDS-SBÖ) önem boyutu kullanılmıştır. Öğretmenler SBDS-SBÖ yü, bir özel gereksinimli bir de özel gereksinimli olmayan öğrenci için ayrı ayrı doldurmuşlardır. İlköğretim öğretmenlerinin sosyal becerilere ilişkin beklentilerini değerlendirmek amacıyla her maddeye 0, 1 ve 2 puan veren öğretmenlerin yüzdeleri hesaplanmış, böylece öğretmenlerinin çoğunun, "önemli değil", "önemli" ya da "çok önemli" olarak işaretlediği sosyal becerilerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Öğretmenlerin özel gereksinimli ve özel gereksinimli olmayan öğrenciler için sosyal becerilere ilişkin beklentilerini karşılaştırmak amacıyla parametrik olmayan testlerden Mann Whitney-U Testi kullanılmıştır. Analiz sonucunda öğretmenlerin çoğunun hiçbir beceriyi özel gereksinimli öğrencilerin okul başarısı için çok önemli görmediği, ancak ölçeğin genellikle işbirliği alt ölçeğinde yer alan 13 sosyal beceriyi bu öğrenciler için önemli buldukları belirlenmiştir. Özel gereksinimli olmayan öğrenciler için ise 10 sosyal beceri çok önemli görülmüş ve bu becerilerin çoğunun atılganlık alt ölçeğinde yer aldığı bulunmuştur. Ayrıca öğretmenlerin özel gereksinimli öğrenciler için sosyal beceri beklentilerinin, özel gereksinimli olmayan akranlarından anlamlı düzeyde daha düşük olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Turkish teachers’ expectancies for success in inclusive classrooms .

Öz:
The present study was designed to investigate (a) which social skills were accepted as critical for success in inclusive classrooms according to the Turkish general classroom teachers and (b) whether the teachers’ expectancies related to social skills of the students with and without disabilities differed. The importance dimension of the Social Skills Rating System-Social Skills test (SST) developed by Gresham and Elliott was administered tothe 172 teachers in order to determine the social skills expectations for the students. Each teacher was asked to fill out two forms, one for the students with special needs (SSN) and the other for the average student (AS) ofthe classroom identified based on the teachers’ views. To evaluate elementary school teachers’ expectancies, the percentage of the teachers who scored each item of the SSS-T by giving 0, 1 and 2 were calculated and thusthe social skills accepted as “not important”, “important” and “critical” for success by the teachers were identified. In order to compare teachers’ expectations for SSN and AS, Mann Whitney-U test was used. The resultsof the analysis indicated that most of the teachers thought that none of social skills were critical for the school success of SSN whereas 13 social skills mostly from cooperation subscale of the social skills test were impor- tant for these students. By most of the teachers, 10 social skills mostly from assertiveness subscale were considered as critically important for AS. In addition, it was found that the teachers’ social skills expectations forSSN are significantly less than their peers without special needs.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • Akalın, S. (2007). İlköğretim birinci kademedeki sınıf öğretmen- leri ile kaynaştırma öğrencisi olan ve olmayan öğrencilerin sınıf içi davranışlarının incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Akfırat, Ö. F. (2004). Yaratıcı dramanın işitme engellilerinin sosyal becerilerinin gelişimine etkisi. Özel Eğitim Dergisi, 5 (1), 9-22.
 • Alvidrez J., & Weinstein, R. (1999). Early teachers’ perceptions and later student academic achievement. Journal of Education- al Psychology, 91, 731-746.
 • Anderson-Clark, T. N., Green, R. J., & Henley, T. B. (2008). The relationship between first names and teacher expectations for achievement motivation. Journal of Language and Social Psy- chology, 27 (1), 94-99.
 • Artar, M., Çuhadaroğlu, A. ve Türk, E. (2008, Ekim). Öğrencinin öğrenmesine öğretmenin bakış açısı. VI. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi: Türkiye’de Çocuk Yetiştirme’de sunu- lan bildiri. Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara.
 • Avcıoğlu, H. (2001). İşitme engelli çocuklara sosyal becerilerin öğretilmesinde işbirlikçi öğrenme yaklaşımı ile sunulan öğretim programının etkililiğinin incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Baker, J. M., & Zigmond, N. (1995). The meaning and practise of inclusion for students with learning disabilities . Themes and implications from the five case. Journal of Special Education , 29 (2),163-180.
 • Baron, R. M., Tom, D. Y. H., & Cooper, H. M. (1985). Social class, race and teacher expectations. In J. Dusek (Ed.), Teacher expectancies (pp. 251-270). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Baydık, B. ve Bakkaloğlu, H. (2009). Alt sosyoekonomik düzeydeki özel gereksinimli olan ve olmayan ilköğretim öğrencilerinin sosyometrik statülerini yordayan değişkenler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9, 402-447.
 • Brattesani, K., Middlestadt, S. E., & Marshal, H. H. (1981). Us- ing student perceptions of teacher behavior to predict student outcomes. Rockville, MD: National Institute of Mental Health, Washington, DC. National Institute of Education (ERIC Docu- ment Reproduction No: ED 199297).
 • Beebe-Frankenberger, M., Lane, K. L., Bocian, K. M., Gresham, F. M., & MacMillan, D. L. (2005). Students with or at risk for problem behavior: Betwixt and between teacher and parent ex- pectations. Preventing School Failure, 49 (2), 10-17.
 • Bender, W. N., & Smith, J. K. (1990). Classroom behavior of children and adolescents with learning disabilities: A meta- analysis. Journal of Learning Disabilities, 23, 298-305.
 • Brophy, J. (1970). Teachers’ communication of dif erential ex- pectations for children’s calssroom performance: Some behav- ioral data. Journal of Edycational Psychology, 61 (5), 365-374.
 • Brophy, J., & Good, T. (1970). Teachers’ communication of dif- ferential expectations for children’s classroom performance: Some behavioral data. Journal of Educational psychology, 61 (5), 365-374.
 • Bulgren, J. A., & Carta, J. J. (1992). Examining the instructional contexts of students with learning disabilities. Exceptional Children, 59 (3), 182-191.
 •   Büyüköztürk, Ş. (2005). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Cartledge, G., Loe, S. A. (2001). Cultural Diversity and Social Skill Instruction. Exceptionality, 9 (1-2), 33-46.
 • Cooper, H. M. (1979). Pygmalion grows up: A model for teach- er expectation communication and performance influence. Re- view of Educational research, 49 (3), 389-410.
 • Çifci, İ. (2001). Zihinsel engelli bireyler için hazırlanan bilişsel süreç yaklaşımına dayalı sosyal beceri öğretim programının etkililiğinin incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çifci Tekinarslan, İ., Sazak-Pınar, E. ve Sucuoğlu, B. (2009, Ekim). Zihin engelli öğrencilerin sosyal becerilerinin ebeveynleri ve öğretmenleri tarafından değerlendirilmesi. 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulan bildiri. Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü, Muğla.
 • Diken, İ. H. ve Sucuoglu, B. (1999). Sınıfında zihin engelli çocuk bulunan ve bulunmayan sınıf öğretmenlerinin zihin engelli çocukların kaynaştırılmasına yönelik tutumlarının karşılaştırılması. Özel Eğitim Dergisi, 2 (3), 25-39.
 • Good, T. L. (1987). Teacher expectations. In D. C. Berliner & B. V. Rosenshine (Eds.), Talks to teachers (159-200). New York: Random House.
 • Gresham, F. M., Dolstra, L., Lambros, K. M., McLaughlin, V., & Lane, K. L. (2000, November). Teacher expected model behav- ior profiles: Changes over time. Paper presented at the Teacher Educators for Children with Behavioral Disorders conference. Scottsdale, AZ.
 • Gresham, F. M., & Elliott, S. N. (1990). Social skills rating sys- tem. Circle Pines, MN: American Guidance Service.
 • Gresham, F. M., Sugai, G., & Horner, R. H. (2001). Interpret- ing outcomes of social skills training for students with high- incidence disabilities. Exceptional Children, 67, 331-344.
 • Guralnick, M., & Weinhouse, E. (1984). Peer-related social skills interactions of developmentally delayed young children: Development and characteristics. Developmental Psychology, 20 (5), 815-827.
 • Gürgür, H. (2005). Kaynaştırma uygulamasının yapıldığı ilköğretim sınıfında işbirlikçi öğretim yaklaşımının incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Hamre-Nietupski, S., Hendrickson, J., Nietupski, J., & Sasso, G. (1993). Perceptions of teachers of students with moderate, severe or profound disabilities on facilitating friendships with non-disabled peers. Education and Training in Mental Retarda- tion and Developmental Disabilities, 28, 111-127.
 • Harris, M. J., Rosenthal, R., & Snodgrass, S. E. (1986). The ef- fects of teachers expectations, gender and behavior on pupil ac- ademic performance and self-concept. Journal of Educational Research, 79 (3), 173-179.
 • Hattie, J. (2003, February). New Zealand education snapshot. Paper presented at Knowledge Wave 2003: h e Leadership Fo- rum. Auckland, New Zealand.
 • Hersh, R. H., & Walker, H. M. (1983). Great expectations: Mak- ing school effective for all students. Policy Studies Review, 2 (1), 147-189.
 • Hughes, C. A., Ruhl, K. L., Schumaker, J. B., & Deshler, D. D. (2002). Effects of instruction in an assignment completion strategy on the homework performance of students with learn- ing disabilities in general education classes. Learning Disabili- ties Research and Practice, 17 (1), 1-18.
 • Jussim, L., Smith, A., Madon, S., & Palumbo, P. (1998). Teacher expectations. In J. Brophy (Ed.), Advances in research on teach- ing: Expectations in the classroom (pp. 1-48). Greenwich, CT: JAI Press.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2007). Kültürel psikoloji: Kültür bağlamında insan ve aile (3. bs.). İstanbul:Evrim Yayınları.
 • Kargın, T., Acarlar, F. ve Sucuoğlu, B. (2005). Öğretmen, yö- netici ve anne babaların kaynaştırma uygulamalarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Özel Eğitim Dergisi, 4 (2), 55-76.
 • Kavale, K. A., & Forness, S. R. (1996). Social skill deficits and learning disabilities: A meta-analysis. Journal of Learning Dis- abilities, 29, 226-237.
 • Kerr, M. M., & Zigmond, N. (1986). What do high school teachers want? A study of expectations and standards. Educa- tion and Treatment of Children, 9, 239-249.
 • Lane, L. K. (1999). Young students at risk for antisocial be- havior: The utility of academic and social skills interventions. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 7 (4), 211-223.
 • Lane, K. L. (2003). Identifying young students at risk for an- tisocial behavior: The utility of “teachers as tests.” Behavioral Disorders, 28, 360-389.
 • Lane, L. K., Givner, C. C, & Pierson, R. M. (2004). Teacher expectations of student behavior: Social skills necessary for success in elementary school classrooms. The Journal of Special Education, 38 (2), 104-110.
 • Lane, K. K., Menzies, H. M., Barton-Arwood, S. M., Doukas, G. L., & Munton, S. M. (2005). Designing, implementing, and evaluating social skills interventions for elementary students: Step-by-step procedures based on actual school-based investi- gations. Preventing School Failure, 49 (2), 18-26.
 • Lane, L. K., Pierson, R. M., & Givner, C. C. ( 2003). Teacher expectations of students behavior: Which skills do elementary and secondary teachers deem necessary for success in the class- room? Education and Treatment of Children, 26 (4), 413-430.
 • Lane, L. K., Pierson, R. M., & Givner C. C. (2004). Secondary teachers’ views on social competence: Skills essential for suc- cess. The Journal of Special Education, 38 (3), 174-186.
 • Lane, L. K., Wehby, J. W., & Cooley, C. (2006). Teacher expec- tations of students classroom behavior across the grade span: Which social skills are necessary for success? Council for Ex- ceptional Children, 72 (2), 153-167.
 • Lenz, B. K., & Mellard, D. P. (1990). Content area skill assess- ment. In R. A. Gable & J. M. Hendrickson (Eds.), Error patterns in academics: Identification and remediation (pp. 117-145). New York: Longman.
 • Levin, J., Smith, M., & Arluke, A. (1982). The effects of labeling students upon teachers’ expectations and intentions. Journal of Social Psychology, 118, 207-212.
 • McMullen, M. C., Shippen, M. E., & Dangel, H. L. (2007). Mid- dle school teachers’ expectations of organizational behaviors of students with learning disabilities. Journal of Instructional Psychology, 34 (2), 75-80.
 • Meier, C. R., DiPerna, J. C., & Oster, M. M. (2006). Importance of social skills in the elementary grades. Education and Treat- ment of Children, 29 (3), 409-419.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2009). 2009-2010 yılı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü kurum ve öğrenci sayıları. http://orgm.meb.gov.tr/Istatistik- ler/2009-2010_GENEL_SONUC.pdf adresinden 2 Nisan 2010 tarihinde edinilmiştir.
 • Obiakor, F. E. (1999). Teacher expectations of minority excep- tional learners: Impact on “accuracy” of self-concepts. Excep- tional Children, 66, 39-53.
 • Onur, B. (1976). Ortaöğretimde ahlâk eğitimi, ahlâk eğitimi açısından lise son sınıl arda öğrenci-eğitimci ilişkilerini be- lirleyen koşulların araştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Özkal, N., Kılıç, A. G. ve Yıldız, V. (2002). Öğrenci adlarının öğretmen beklentisi ve öğrencilerin akademik başarıları üzerindeki etkileri. Eğitim Araştırmaları, 7, 157-164.
 • Özaydın, L. (2006). Arkadaşlık becerilerini geliştirme programının özel gereksinimli olan ve olmayan çocukların so- syal etkileşimlerine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Paape, J. R. (2000). Social skill expectations: Do general edu- cation and special education teachers dif er? A Research Pa- per. http://www.uwstout.edu/lib/thesis/2000/2000paapej.pdf adresinden 2 Nisan 2010 tarihinde edinilmiştir.
 • Palardy, J. M. (1998). The effects of teachers’ expectations on children’s literacy development. Reading Improvement, 35, 184- 186.
 • Pallant, J. (2001). SPSS survival manual. Philadelphia: Open University Press Buckingham.
 • Paterson, D., & Graham, L. (2000, July). Inclusive teaching from the inside: What teachers think? Paper presented at he Interna- tional Special Education Congress 2000 (ISEC2000). Universty of Manchester, Manchester.
 • Poyraz Tüy, S. T. (1999). 3-6 yaş arasındaki işitme engelli ve işiten çocukların sosyal beceri ve problem davranışları yönünden karşılaştırılmaları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Rubie-Davies, C. M. (2007). Classroom interactions: Explor- ing the practices of high- and low-expectation teachers. British Journal of Educational Psychology, 77, 289-306.
 • Rubie-Davies, C., Hattie, J., & Hamilton, R. (2006). Expect- ing the best for students: Teacher expectations and academic outcomes. British Journal of Educational Psychology, 76 (3), 429-444.
 • Safran, S. P., & Safran, J. S. (1985). Classroom context and teachers’ perceptions of problem behaviors. Journal of Educa- tional Psychology, 77, 20-28.
 • Sazak, E. (2003). Zihin engelli birey için hazırlanan akran aracılı sosyal beceri öğretim programının etkililiğinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniver- sitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Sazak-Pınar, E. (2009). Kaynaştırma sınıfı öğretmenlerinin sosyal becerilere ilişkin beklentileri ve sosyal beceri öğretim programının öğretmen çıktıları üzerindeki etkililiğinin ince- lenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Scruggs, T. E., & Mastropieri, M. A. (1996). Teacher percep- tions of mainstreaming/inclusion, 1958-1995: A research syn- thesis. Exceptional Children, 63 (1), 59-74.
 • Solomon, D., Battistich, V., & Hom, A. (1996). Teacher beliefs and practices in schools serving communities that differ in socio- economic level. Paper presented at the American Educational Research Association Annual Meeting, New York.
 • Spader, K. (2006, August). The effects of teachers’ expectations on student achievement. Paper presented at the Annual Meet- ing of American Sociological Association. Montreal, Quebec.
 • Sucuoğlu, B. ve Kargın, T. (2006). İlköğretimde kaynaştırma uygulamaları: Yaklaşımlar, yöntemler, teknikler. Ankara: Morpa Yayınları .
 • Sucuoğlu, B. ve Özokçu, O. (2005). Kaynaştırma öğrencilerinin sosyal becerilerinin değerlendirilmesi. Özel Eğitim Dergisi, 6 (1), 41-57.
 • Trouilloud, D. O., Sarrazin, P. G., Martinek, T. J., & Guillet, E. (2002). The influence of teacher expectations on student achievement in physical education classes: Pygmalion revis- ited. European Journal of Social Psychology 32, 591-607.
 • Uysal, A. (2004). Kaynaştırma uygulaması yapan öğretmenlerin kaynaştırmaya ilişkin görüşleri. A. Konrot (Ed.), 13. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Bildirileri: Özel Eğitimden Yansımalar içinde (s. 121-136). Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Ünsal, P. (2007). Kaynaştırma öğrencilerinin sosyal becerilerini artırmak için uygulanan iki farklı müdahale yaklaşımının etki- liliklerinin karşılaştırılması. Yayımlanmamış doktora tezi, An- kara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Vuran, S. (2005).The sociometric status of students with dis- abilities in elementary level integration classes in Turkey. Eura- sian Journal of Educational Research, 5 (18), 217-235.
 • Walker, H., & Rankin, R. (1983). Assessing the behavioral ex- pectations and demands of less restrictive settings. School Psy- chology Review, 12, 274-284.
 • Wigi eld, A., Galper, A., Denton, K., & Seefeldt, C. (1999). Teachers’ beliefs about former Head Start and non-Head Start first-grade children’s motivation, performance, and future educational prospects. Journal of Educational Psychology, 91, 98-104.
 • Yurtal, F. ve Yontal, A. (2006). Sınıf öğretmenlerinin öğrencilerinden bekledikleri sorumluluklar ve sorumluluk kazandırmada kullandıkları yöntemler. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (2), 411-424.
APA PINAR SAZAK E, SUCUOĞLU N (2011). Sınıfında özel gereksinimli öğrenci bulunan öğretmenlerin öğrencilerin sosyal becerilerine ilişkin beklentilerinin değerlendirilmesi. , 383 - 402.
Chicago PINAR SAZAK Elif,SUCUOĞLU NİMET BÜLBİN Sınıfında özel gereksinimli öğrenci bulunan öğretmenlerin öğrencilerin sosyal becerilerine ilişkin beklentilerinin değerlendirilmesi. (2011): 383 - 402.
MLA PINAR SAZAK Elif,SUCUOĞLU NİMET BÜLBİN Sınıfında özel gereksinimli öğrenci bulunan öğretmenlerin öğrencilerin sosyal becerilerine ilişkin beklentilerinin değerlendirilmesi. , 2011, ss.383 - 402.
AMA PINAR SAZAK E,SUCUOĞLU N Sınıfında özel gereksinimli öğrenci bulunan öğretmenlerin öğrencilerin sosyal becerilerine ilişkin beklentilerinin değerlendirilmesi. . 2011; 383 - 402.
Vancouver PINAR SAZAK E,SUCUOĞLU N Sınıfında özel gereksinimli öğrenci bulunan öğretmenlerin öğrencilerin sosyal becerilerine ilişkin beklentilerinin değerlendirilmesi. . 2011; 383 - 402.
IEEE PINAR SAZAK E,SUCUOĞLU N "Sınıfında özel gereksinimli öğrenci bulunan öğretmenlerin öğrencilerin sosyal becerilerine ilişkin beklentilerinin değerlendirilmesi." , ss.383 - 402, 2011.
ISNAD PINAR SAZAK, Elif - SUCUOĞLU, NİMET BÜLBİN. "Sınıfında özel gereksinimli öğrenci bulunan öğretmenlerin öğrencilerin sosyal becerilerine ilişkin beklentilerinin değerlendirilmesi". (2011), 383-402.
APA PINAR SAZAK E, SUCUOĞLU N (2011). Sınıfında özel gereksinimli öğrenci bulunan öğretmenlerin öğrencilerin sosyal becerilerine ilişkin beklentilerinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1), 383 - 402.
Chicago PINAR SAZAK Elif,SUCUOĞLU NİMET BÜLBİN Sınıfında özel gereksinimli öğrenci bulunan öğretmenlerin öğrencilerin sosyal becerilerine ilişkin beklentilerinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 11, no.1 (2011): 383 - 402.
MLA PINAR SAZAK Elif,SUCUOĞLU NİMET BÜLBİN Sınıfında özel gereksinimli öğrenci bulunan öğretmenlerin öğrencilerin sosyal becerilerine ilişkin beklentilerinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, vol.11, no.1, 2011, ss.383 - 402.
AMA PINAR SAZAK E,SUCUOĞLU N Sınıfında özel gereksinimli öğrenci bulunan öğretmenlerin öğrencilerin sosyal becerilerine ilişkin beklentilerinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2011; 11(1): 383 - 402.
Vancouver PINAR SAZAK E,SUCUOĞLU N Sınıfında özel gereksinimli öğrenci bulunan öğretmenlerin öğrencilerin sosyal becerilerine ilişkin beklentilerinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2011; 11(1): 383 - 402.
IEEE PINAR SAZAK E,SUCUOĞLU N "Sınıfında özel gereksinimli öğrenci bulunan öğretmenlerin öğrencilerin sosyal becerilerine ilişkin beklentilerinin değerlendirilmesi." Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11, ss.383 - 402, 2011.
ISNAD PINAR SAZAK, Elif - SUCUOĞLU, NİMET BÜLBİN. "Sınıfında özel gereksinimli öğrenci bulunan öğretmenlerin öğrencilerin sosyal becerilerine ilişkin beklentilerinin değerlendirilmesi". Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 11/1 (2011), 383-402.