Yıl: 2022 Cilt: 15 Sayı: 30 Sayfa Aralığı: 690 - 714 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21602/sduarte.1169878 İndeks Tarihi: 25-01-2023

Varoluşun İmkansızlığı: Soluk Filminde Ölüm Olgusu

Öz:
Sanatlar, kültürel evrendeki fizyoloji, sosyoloji, psikoloji gibi somut veriler ve davranışsal gözlemlerden oluşturulmuş veya felsefe gibi soyut düşünsel şemalar üzerine inşa edilmiş kavramsal disiplinler aracılığıyla insan ve yaşama dair çıkarımları dışa vurur. Bu disiplinlerden yararlanan ve karmaşık algılama sürecini yeteneğiyle birleştiren sanatçı, fikirsel ve duygusal dışsallaştırmalarını eserlerinde yansıtır. Tüm toplumlarda fizyolojik, psikolojik, sosyolojik ve felsefi boyutları olan ölüm, kavramsal disiplinlerin kesişim alanında yer alır. Yaşamı sonlandıran ve bütünleyen yapısıyla ölüm, sanatsal birçok içerikteki varoluşsal felsefi çıkarımların da hareket noktasıdır. Dolayısıyla, başta sinema olmak üzere tüm sanatlardaki başat tematiklerden birisidir. Sinemada ölüm; karakterlerin eylemleri sonucu vuku bulan bir mefhum ya da bir karakter hüviyetinde cisimleşen bir olgu olarak kendini gösterir. Bu çalışma, Soluk filmi bağlamında ölüm olgusunu incelemeyi hedeflemektedir. Metodolojik açıdan imgesel ve sessel kodların Heideggerci kuramsal teoriler temelinde yorumlanmasına dayalı niteliksel çözümleme yönteminin kullanıldığı analiz, karakterlerin içsel ve dışsal süreçlerindeki değişimleri ölüm olgusu bağlamında ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelime: Ölüm Varoluş Heideggerci Ölüm Öğretisi Bağımsız Sinema

IMPOSSIBILITY OF EXISTENCE: DEATH PHENOMENON IN BREATH MOVIE

Öz:
Arts manifest implications as to human and life via notional disciplines like physiology, sociology, psychology which formed with tangible data and behavioral observations or like philosophy which constructed on intangible intellectual schemas in cultural universe. An artist, who benefits from these disciplines and unites complex perception process with own ability, reflects ideal and emotional externalizations in works. Death which possess physiological, sociological, psychological and philosophical dimensions in all societies preconditions on junction of disciplines. With its structure that deprives also completes the life, death is starting point of existential philosophical inferences in many artistic contents and one of the principal thematics in all arts, in cinema particularly. Death in cinema reveals itself as a phenomenon that materializes identification of a character or a conception which occurs as a result of actions of characters. This essay targets analyse death phenomenon as part of Breath movie. In methodology, qualitative audiovisual analysis based upon Heideggerian theories have presented variations in internal and external processes of characters as part of death phenomenon.
Anahtar Kelime: Death Dasein Heideggerian Death Doctrine Arthouse Cinema

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Anıl, Y. Ş. (2006). Sokrates, İstanbul: Kastaş Yayınları.
 • Baker, U. (2019). Beyin Ekran, 3. Basım, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Bonitzer, P. (2017). Kör Alan ve Dekadrajlar, çev. İ. Yaşar, 3. Basım, İstanbul: Metis Yayınları.
 • Canetti, E. (2007). Ölüm Üzerine, çev. G. Aytaç, İstanbul: Payel Yayınları.
 • Celalleddin, H. (2021). Ölümün Anlamı, İstanbul: KDY.
 • Cervantes, M. (2020). Don Quijote, çev. R. Hakmen, 30. Basım, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Daldal, A. (2021). Umut, Distopya, Siyaset; Toplumsaldan Bireysele Türk Sineması’ndan Parçalar. İstanbul: h2o Kitap.
 • Dastur, F. (2019). Ölümle Yüzleşmek, çev. S. Oruç, İstanbul: Pinhan Yayınları.
 • Dastur, F. (2021). Ölüm, çev. M. Yalçınkaya, İstanbul: Pinhan Yayınları.
 • Deleuze, G. (2021). Zaman-İmge, çev. B. Yalım & E. Koyuncu, İstanbul: Norgunk Yayınları.
 • Dickerson, M. (2018). Sanat Tarihi, çev. O. Düz, İstanbul: Say Yayınları.
 • Eagleton, T. (2020). Mizah, çev. M. Pekdemir, 2. Basım, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Esser, A. M. (2015). “Human Seath as a Concept of Practical Philosophy”, Death and Mortality, Collegium: Studies across Disciplines in the Humanities and Social Sciences Vol. 19, 32-47.
 • Epikür, (1962). Mektuplar ve Maksimler, çev. H. Örs, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Frampton, D. (2013). Filmozofi, çev. C. Soydemir, İstanbul: Metis Yayınları.
 • Gökberk, M. (2010). Felsefe Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Güleç, C. (2011). Protezli Tanrı, Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Gürel, S. (2017). “Ingmar Bergman”, Rabarba, Sayı 6.
 • Hagin, B. (2010). Death in Classical Hollywood Cinema. Palgrave Macmillan.
 • Heidegger, M. (2004). Varlık ve Zaman, çev. A. Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınları.
 • Hupp, A. (2017). “A Psychological and Philosophical Understanding of Death: An Analysis of Platonic and Epicurean Philosophy in Modern America”, Honors Bachelor of Arts, 32.
 • Kerimoğlu, N. (2016). Felsefenin Kısa Tarihi, İstanbul: Kamer Yayınları.
 • Kesal, E. (2014). Evvel Zaman, İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Kraus, P. (2017). “Ölüm ve Metafizik”, Ölüm ve Felsefe, çev. N. Küçük, Ed. Jeff Malpas ve Robert C. Solomon, İstanbul: İthaki Yayınları, s. 188-214.
 • Montaigne, M. (1991). Denemeler, çev. S. Eyuboğlu, İzmir: Cem Yayınları.
 • Oskay, Ü. (1998). Çağdaş Fantazya, İstanbul: Der Yayınları.
 • Ökten, K. H. (2016). Ölüm Kitabı, 2. Basım, İstanbul: Agora Yayınları.
 • Özçınar, M. (2018). Türk Sinemasının Felsefi Arka Planı, İstanbul: Doruk Yayınları.
 • Parkes, G. (2017). “Ölüm ve Ayrılma”, Ölüm ve Felsefe, çev. N. Küçük, Ed. Jeff Malpas ve Robert C. Solomon, İstanbul: İthaki Yayınları, s. 160-188.
 • Platon (2014). Sokrates’in Savunması, çev. A. Çokona, İstanbul: İBY.
 • Pösteki, N. (2005). “Hediye Sunumu Olarak Ölen Kişinin Ardından Yapılan Uygulamalar ve Türk
 • Sineması Örnekleri”, Uluslararası Türk Kültüründe Hediye Kültürü Sempozyumu. M.Ü. Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, s. 60-75.
 • Savaş, H. (2013). Sinema ve Varoluşçuluk, Ankara: Sözcükler Yayınevi.
 • Schopenhauer, A. (2013). Ölümün Anlamı, çev. A. Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları.
 • Shiner, L. (2020). Sanatın İcadı, çev. İ. Türkmen, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Soll, I. (2017). “Ölümün Sözümona Önemsizliği Üzerine”, Ölüm ve Felsefe, çev. N. Küçük, Ed. Jeff Malpas ve Robert C. Solomon, İstanbul: İthaki Yayınları, s. 51-84.
 • Şentürk, S. G. (2019). Çağdaş Sanatta Ölüm Temasının Etik ve Estetik Açıdan İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya: Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı.
 • Tarkovski, A. (2008). Mühürlenmiş Zaman, çev. F. Ant, İstanbul: Agora Yayınları.
 • Tokdemir, İ. (2018). Sanatta Ölüm Kavramının Beden ve Cinsellik Üzerinden Deneyimlenmesi, Yayımlanmamış Sanatta Yeterlik Sanat Çalışması Raporu, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Heykel Anasanat Dalı.
 • Williams, R. (2018). Modern Trajedi, çev. B. Özkul, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Yalom, I. D. (2018). Varoluşçu Psikoterapi, çev. Z. Babayiğit, İstanbul: Pegasus Yayınları.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (1999). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yılmaz, Ö. (Yönetmen), (2019). Soluk *Film+. Türkiye: Çakıl Film.
 • Zorn, D. (1979). “Heidegger’s Philosophy of Death”, Akademia, 2(2), s. 10-12.
 • http 1: Online Etymology Dictionary (2022), “death (n.)”, http://www.etymonline. com/index.php?term=death/, Erişim tarihi: 29.08.2022.
 • http 2: Etimoloji Türkçe Sözlük (2022), “ölüm”, http://www.etimolojiturkce.com/arama/ölüm, Erişim tarihi: 13.10.2022.
 • http 3: Ne Demek? (2022), “Ölüm Ne Demek?”, http://turkcenedemek.com/kelime/ölüm, Erişim tarihi: 18.11.2022.
 • http 4: Epicurus (2022:5), “Letter to Herodotus”, http://newepicurean.com/epicurus/letter-to-herodotus- elemental-edition/, Erişim tarihi: 09.09.2022.
 • http 5: Öperli (2004), “Zeki Demirkubuz ile Söyleşi”, http://zekidemirkubuz.com/Content.aspx? ContentID=17, Erişim tarihi: 24.08.2022
 • http 6: Türk Dil Kurumu Sözlükleri (2022), “Soluk”, http://sozluk.gov.tr/, Erişim tarihi: 16.09.2022.
APA ISIKLAR U (2022). Varoluşun İmkansızlığı: Soluk Filminde Ölüm Olgusu. , 690 - 714. 10.21602/sduarte.1169878
Chicago ISIKLAR ULAS Varoluşun İmkansızlığı: Soluk Filminde Ölüm Olgusu. (2022): 690 - 714. 10.21602/sduarte.1169878
MLA ISIKLAR ULAS Varoluşun İmkansızlığı: Soluk Filminde Ölüm Olgusu. , 2022, ss.690 - 714. 10.21602/sduarte.1169878
AMA ISIKLAR U Varoluşun İmkansızlığı: Soluk Filminde Ölüm Olgusu. . 2022; 690 - 714. 10.21602/sduarte.1169878
Vancouver ISIKLAR U Varoluşun İmkansızlığı: Soluk Filminde Ölüm Olgusu. . 2022; 690 - 714. 10.21602/sduarte.1169878
IEEE ISIKLAR U "Varoluşun İmkansızlığı: Soluk Filminde Ölüm Olgusu." , ss.690 - 714, 2022. 10.21602/sduarte.1169878
ISNAD ISIKLAR, ULAS. "Varoluşun İmkansızlığı: Soluk Filminde Ölüm Olgusu". (2022), 690-714. https://doi.org/10.21602/sduarte.1169878
APA ISIKLAR U (2022). Varoluşun İmkansızlığı: Soluk Filminde Ölüm Olgusu. Art-e Sanat Dergisi, 15(30), 690 - 714. 10.21602/sduarte.1169878
Chicago ISIKLAR ULAS Varoluşun İmkansızlığı: Soluk Filminde Ölüm Olgusu. Art-e Sanat Dergisi 15, no.30 (2022): 690 - 714. 10.21602/sduarte.1169878
MLA ISIKLAR ULAS Varoluşun İmkansızlığı: Soluk Filminde Ölüm Olgusu. Art-e Sanat Dergisi, vol.15, no.30, 2022, ss.690 - 714. 10.21602/sduarte.1169878
AMA ISIKLAR U Varoluşun İmkansızlığı: Soluk Filminde Ölüm Olgusu. Art-e Sanat Dergisi. 2022; 15(30): 690 - 714. 10.21602/sduarte.1169878
Vancouver ISIKLAR U Varoluşun İmkansızlığı: Soluk Filminde Ölüm Olgusu. Art-e Sanat Dergisi. 2022; 15(30): 690 - 714. 10.21602/sduarte.1169878
IEEE ISIKLAR U "Varoluşun İmkansızlığı: Soluk Filminde Ölüm Olgusu." Art-e Sanat Dergisi, 15, ss.690 - 714, 2022. 10.21602/sduarte.1169878
ISNAD ISIKLAR, ULAS. "Varoluşun İmkansızlığı: Soluk Filminde Ölüm Olgusu". Art-e Sanat Dergisi 15/30 (2022), 690-714. https://doi.org/10.21602/sduarte.1169878