Yıl: 2010 Cilt: 19 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 60 - 67 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Ria’ya özel danışmanlık ilkesine göre ria uygulanması, genital hijyen eğitimi ve vulvovajinal enfeksiyonlarının görülme ilişkisi

Öz:
Bu araştırma Rahim İçi Araç (RİA)’a özel danışmanlık ilkesine göre RİA uygulanması ve genital hijyen eğitiminin, vulvovajinal enfeksiyonların oluşumu ile ilişkisinin incelenmesine yönelik deneysel bir çalışmadır. Kayseri Doğum ve Çocuk Bakımevi Aile Planlaması Polikliniği’ne 25 Kasım 2003-30 Mayıs 2005 tarihleri arasında RİA taktırmak için başvuran 200 kadın üzerinde yapılmıştır. Araştırma üç grup ile gerçekleştirilmiştir. Deneysel olarak çalışılan birinci grup; genital enfeksiyon olmayan ve araştırmacı tarafından RİA uygulaması yapılıp genital hijyen eğitimi verilen kadınlardan (n=50), deney değişken olarak çalışılan ikinci grup; genital enfeksiyon olmayan ve araştırmacı tarafından RİA uygulanan ancak genital hijyen eğitimi verilmeyen kadınlardan (n=50), kontrol grubu olarak çalışılan üçüncü grup ise; poliklinik rutinine göre RİA uygulanan kadınlardan (n=100) oluşturulmuştur. Araştırmada veri toplamak amacıyla ”Sosyo -demografik anket formu”,”RİA’ya özel danışmanlık ilkesine göre RİA uygulamada izlenecek adımları içeren RİA uygulama becerisi öğrenim rehberi”,”mikroskobik değerlendirme becerisi öğrenim rehberi” kullanılmıştır. Kadınlara RİA takıldıktan bir ay ve üç ay sonra vulvovajinal enfeksiyonların oluşumunu değerlendirmek için iki izlem yapılmıştır. Verilerin analizinde; deney, deney değişken ve kontrol grupları arasında randomizasyonun sağlanmasında ve gruplar arasında farklılığın incelenmesinde pearson ve Mc Nemar testi yapılmıştır. Deney grubundaki kadınların birinci izlemde % 28’inde, birinci izlemden üç ay sonraki ikinci izlemde % 46.7’sinde vulvovajinal enfeksiyon belirlenmiştir. Deney değişken grubundaki kadınların birinci izlemde %48’inde, ikinci izlemde ise %51.1’inde vulvovajinal enfeksiyon saptanmıştır. Kontrol grubundaki kadınların birinci izlemde % 72’sinde, ikinci izlemde ise %54.4’ünde vulvovajinal enfeksiyon tespit edilmiştir. Sonuç olarak; RİA’ya özel danışmanlık ilkesine göre RİA uygulamasının ve vulvovajinal enfeksiyonlara yönelik genital hijyen eğitiminin vulvovajinal enfeksiyonların görülme sıklığını azalttığı gösterilmiştir.
Anahtar Kelime:

IUD insertion according to special IUD consultation principle and the relation between genital hygiene training and the incidence of vulvovaginal infections

Öz:
This experimental research was conducted in order to evaluate the relation of IUD (Intrauterıne Devıce) practice and genital hygiene education on the formation of vulvovaginal infections according to IUD special consultancy principle.Two hundred voluntary women who visited Kayseri Birth and Child Nursing Home Family Planning clinics in order to get IUD were divided into three groups: Eperimental group 1–Application and genital hygiene education grup ,having no infections (n= 50), Experimental dependent groups: 2-IUD applied group having no infections (n=50) and control groups 3–the group to which IUD was applied according to policlinic routine (n=100). For data collection,”Sociodemographic questionnaire”,”IUD Insertion according to IUD special consultancy principle”,”microscopic evaluation skill teaching manual” were used . In order to evaluate vulvovaginal infections after IUD application two followups (one month and after three month) were performed.For statistical analyses, Pearson and McNemar tests were performed. Vulvovaginal infection prevelances for the experimental group, (group 1) in the first and second follow-up were 28%, 46.7%, respectively. Vulvovaginal infection prevelances in the experimental dependent group, (group 2) were 48 % and 51.1 % in for the first and second follow up respectively. In the control group (group 3) vulvovaginal infection prevalance were 72% and 54.4% in the first and second follow-up respectively. In conclusion, IUD insertion according to IUD special consultancy principle and the genital hygiene education on vulvovaginal infections effciently decreased the vulvovaginal infection prevalence.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Demirci H. Evli Kadınların Üreme Sağlığını Koruyucu Davranışlarının Belirlenmesi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul 2004; ss3-21.
 • 2. Ege E. Genital Hijyen Davranışları Envanterinin Geliştirilmesi ve Verilen Eğitimin Genital Hijyen Davranışlarına Etkisi. Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Erzurum 2005;ss 1-28.
 • 3. Serbest S. Vajinal Akıntısı Olan Kadınların Hijyen Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1997; ss1-6
 • 4. Agarwal K, Sharma U, Acharya V, et al. Mıcrobıal and cytopathologıcal sudy of intrauterıne contraceptıve devıce users. Indian J Med Sci 2004; 58:394-399.
 • 5. Anh PK, Khanh NT, Ha DT, et al. Prevalence of lower genital tract ınfection among women attending maternal and child health and planning clinics in Hanoi. Vietnam, Southeast Asian J Trop Med Public Health 2003; 34: 367-373.
 • 6. Irving G, David M. Psychological factors associated with recurrent vajinal candidiazis: a preliminary study. Sexually Transmitted Infections 1998; 74:334-338.
 • 7. Hoduoglugül NNS, Aslan D, Bertan M, Intrauterine device use and some issues related to sexually transmitted disease screening and occurrence, Contraception 2000; 61:359-364.
 • 8. Çalışkan D. Geleneksel intravajinal uygulama” vajinal duş, lavaj” yapılmalı mı? yapılmamalı mı?. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 2005;4 :15-18.
 • 9. Tosun İ, Aydın F, Kakkikkaya N, etal. Frequency of bakteriyal vaginosis among women attending for ınrauterine device insertion at an ınner-city family planning clinic. Eur J Contracept Reprod Health Care 2003; 8:135-138 .
 • 10. Özkan S, 15-49 Yaş Doğurgan Çağı Kadınlarda Vajinitisin Tanılamasında Hemşirenin Etkinliğinin Belirlenmesi ve Vulvovajinal Enfeksiyonin Oluşumuna Neden Olan Faktörlerin İncelenmesi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Ensititüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir 1998; 1-70
 • 11. Eroğlu K, Akkuzu G, Vural G, ve ark. Postplesantal ve Erken Pospartum Rahim İçi Araç (RİA) Uygulamaları İle Postpuerperal ve İnterval RİA Uygulamalarının Etkililik ve Komplikasyonlar Yönünden İncelenmesi. T.C. Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma projesi, Ankara 2003.
 • 12. Özek B. Aile Planlaması Temel Bilgiler: Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Genital Yol Enfeksiyonları, Damla Matbaacılık, Ankara 1997; ss 213-238.
 • 13. T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi: Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar. III. Baskı. Cilt II, Damla Matbacılık, Ankara 2000;ss453-513.
 • 14. Chiaffarino F, Parazzini F, De Besi P, Risk factor for bacterial vaginozis. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2004; 117: 222-226.
 • 15. Joesoef MR, Karundeng A, Runtupalit C, High rate of bakterial vaginozis among women with intrauterine devices in Manado, Indonesia. Contraception 2001; 64:169-172 .
 • 16. Şahin N. Trabzon’da Aile Planlaması Kliniklerine Başvuran Kadınların Pelvik Muayeneyi Kabul Edenlerde Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların Sıklığı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Uzmanlık Tezi, Ankara 1998;100-115
 • 17. Watcharotone W, Sirimai K, Kiriwat O, et al. Prevalence of bacterial vaginozis in thai women attending the family planning clinic. Siriraj Hospital, J Med Assoc Thai. 2004; 87: 1419-1424.
 • 18. Harikarnpukdee D, Sirimai K, Kiriwat O, et al. Prevelance of bakteriyal vaginozis among ıntrauterine device users in thai women attenting family planning clinic. Siriraj Hospital, JMed Assoc Thai 2004; 87: 8-11.
 • 19. Rajamanoharan S, Low N, Jones SB, et al. Bacterial vaginozis, ethnicity, and the use of genital cleaning agents: A Case Control Stud. Sex Transm Dis. 1999; 26(7):404-409.
 • 20. Lago FDR Simoes AJ, Bahamondesl, et al. Follow -up of users of ıntrauterine device with and without bacterial vaginozis and other cervicovajinal infections. Contraception 2003; 68:105-109.
 • 21. Dilbaz B. IUD Use in Turkey and in The World: From Past To Future. IV. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Ankara 20-23 Nisan 2005; ss84-88.
 • 22. Tchoudomirrova K, Stanilova M, Garov V. Clinical manifestations and diognosis of bacterial vaginosis in a clinic of sexually transmitted diseases. Folia Med (Plovdiv) 1998; 40:34-40.
 • 23. Wilkinson D, Nedovela N, Tampon sampling for diagnosis of bacterial vaginozis: A potentially useful way to detect genital infections? J Clin Microbiol 1997; 35 : 2408-2409.
 • 24. Usluer G.”Vulvovajinal enfeksiyonlar”. Kitap: İnfeksiyon Hastalıkları Ayşe Willke Topçu (ed). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 1996; 939-942.
APA ZİNCİR H, BAYIK TEMEL A (2010). Ria’ya özel danışmanlık ilkesine göre ria uygulanması, genital hijyen eğitimi ve vulvovajinal enfeksiyonlarının görülme ilişkisi. , 60 - 67.
Chicago ZİNCİR HANDAN,BAYIK TEMEL Ayla Ria’ya özel danışmanlık ilkesine göre ria uygulanması, genital hijyen eğitimi ve vulvovajinal enfeksiyonlarının görülme ilişkisi. (2010): 60 - 67.
MLA ZİNCİR HANDAN,BAYIK TEMEL Ayla Ria’ya özel danışmanlık ilkesine göre ria uygulanması, genital hijyen eğitimi ve vulvovajinal enfeksiyonlarının görülme ilişkisi. , 2010, ss.60 - 67.
AMA ZİNCİR H,BAYIK TEMEL A Ria’ya özel danışmanlık ilkesine göre ria uygulanması, genital hijyen eğitimi ve vulvovajinal enfeksiyonlarının görülme ilişkisi. . 2010; 60 - 67.
Vancouver ZİNCİR H,BAYIK TEMEL A Ria’ya özel danışmanlık ilkesine göre ria uygulanması, genital hijyen eğitimi ve vulvovajinal enfeksiyonlarının görülme ilişkisi. . 2010; 60 - 67.
IEEE ZİNCİR H,BAYIK TEMEL A "Ria’ya özel danışmanlık ilkesine göre ria uygulanması, genital hijyen eğitimi ve vulvovajinal enfeksiyonlarının görülme ilişkisi." , ss.60 - 67, 2010.
ISNAD ZİNCİR, HANDAN - BAYIK TEMEL, Ayla. "Ria’ya özel danışmanlık ilkesine göre ria uygulanması, genital hijyen eğitimi ve vulvovajinal enfeksiyonlarının görülme ilişkisi". (2010), 60-67.
APA ZİNCİR H, BAYIK TEMEL A (2010). Ria’ya özel danışmanlık ilkesine göre ria uygulanması, genital hijyen eğitimi ve vulvovajinal enfeksiyonlarının görülme ilişkisi. Sağlık Bilimleri Dergisi, 19(1), 60 - 67.
Chicago ZİNCİR HANDAN,BAYIK TEMEL Ayla Ria’ya özel danışmanlık ilkesine göre ria uygulanması, genital hijyen eğitimi ve vulvovajinal enfeksiyonlarının görülme ilişkisi. Sağlık Bilimleri Dergisi 19, no.1 (2010): 60 - 67.
MLA ZİNCİR HANDAN,BAYIK TEMEL Ayla Ria’ya özel danışmanlık ilkesine göre ria uygulanması, genital hijyen eğitimi ve vulvovajinal enfeksiyonlarının görülme ilişkisi. Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.19, no.1, 2010, ss.60 - 67.
AMA ZİNCİR H,BAYIK TEMEL A Ria’ya özel danışmanlık ilkesine göre ria uygulanması, genital hijyen eğitimi ve vulvovajinal enfeksiyonlarının görülme ilişkisi. Sağlık Bilimleri Dergisi. 2010; 19(1): 60 - 67.
Vancouver ZİNCİR H,BAYIK TEMEL A Ria’ya özel danışmanlık ilkesine göre ria uygulanması, genital hijyen eğitimi ve vulvovajinal enfeksiyonlarının görülme ilişkisi. Sağlık Bilimleri Dergisi. 2010; 19(1): 60 - 67.
IEEE ZİNCİR H,BAYIK TEMEL A "Ria’ya özel danışmanlık ilkesine göre ria uygulanması, genital hijyen eğitimi ve vulvovajinal enfeksiyonlarının görülme ilişkisi." Sağlık Bilimleri Dergisi, 19, ss.60 - 67, 2010.
ISNAD ZİNCİR, HANDAN - BAYIK TEMEL, Ayla. "Ria’ya özel danışmanlık ilkesine göre ria uygulanması, genital hijyen eğitimi ve vulvovajinal enfeksiyonlarının görülme ilişkisi". Sağlık Bilimleri Dergisi 19/1 (2010), 60-67.