Yıl: 2021 Cilt: 40 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 963 - 987 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.7822/omuefd.1014044 İndeks Tarihi: 03-02-2023

Investigation of University Students' Motivation to Participate in Physical Activity during the Pandemic Period

Öz:
The aim of this study is to examine the motivation of university students to participate in physical activity during the pandemic period in terms of age, gender, income status, time to do sports and place of residence. The universe of the study consists of the students of Ondokuz Mayıs University Yaşar Doğu Faculty of Sports Sciences. With the random sampling method of the research, a total of 328 students, 165 male and 163 female, were formed from four different departments. In the study, the "Physical Activity Participation Motivation Scale" and demographic information form, the validity and reliability study of which was conducted by Demir and Cicioglu, was applied to the students of the faculty of sports sciences. Since the data was collected through Google Forms, the voluntary participation of the participants in the research was taken as basis. The collected data were analyzed using the SPSS 22 package program. Since the data showed normal distribution, the Independent T Test and One-Way Analysis of Variance were used. The homogeneity of the data was performed using the Scheffe test and the Post-Hoc Multiple Comparison test. Statistical values were evaluated at 95% confidence interval and p<0.05 and p<0.01 significance levels. There was no significant difference between the motivation to participate in physical activity according to the gender, age, place of residence and time to do sports (p>0.05). The motivation to participate in physical activity according to the income of the participants showed significant differences in the individual reason, reasonlessness sub-dimensions and the sub-dimension total score (p<0.05). As a result, it was seen that the age, gender and time to do sports of the participants did not affect the motivation to participate in physical activity. Only the financial income of the participants affects their motivation to participate in physical activity. We can say that high-income participants have high motivation to participate in physical activity. In this case, it can be said that individuals who do not experience financial anxiety easily think about participation in physical activity in their spare time. In addition, if we consider that gyms are paid, these results are expected.
Anahtar Kelime: Pandemic Participation in physical activity Motivation University Student.

Pandemi Döneminde Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktiviteye Katılım Motivasyonunun İncelenmesi

Öz:
Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin pandemi döneminde fiziksel ak- tiviteye katılım motivasyonunu yaş, cinsiyet, gelir durumu, spor yapmaya zaman ayırma ve yaşadığı yer değişkenleri açısından incelemektir. Çalışmanın evrenini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri oluş- turmaktadır. Araştırmanın rastgele örneklem yöntemi ile dört ayrı bölümden 165 erkek, 163 kadın toplam 328 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada spor bilimleri fa- kültesi öğrencilerine, Demir ve Cicioğlu tarafından geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış olan “Fiziksel Aktiviteye Katılım Motivasyonu Ölçeği” ve demografik bil- giler formu uygulanmıştır. Veriler Google Formlar üzerinden toplandığı için katı- lımcıların gönüllü olarak araştırmaya katılımı esas alınmıştır. Toplanan veri SPSS 22 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Veriler normal dağılım gösterdiği için İndependet T Testi ve Tek-Yönlü Varyans Analizi kullanılmıştır. Homojenli- ği sağlanan veriler Scheffe testi ile Post-Hoc Çoklu Karşılaştırma testi yapılmıştır. İstatistiksel değerler %95 güven aralığında ve p<0,05 ve p<0,01 anlamlılık düzey- lerinde değerlendirmeye alındı. Katılımcıların cinsiyete, yaşa, yaşadıkları yere ve spor yapmaya zaman ayırma durumuna göre fiziksel aktiviteye katılım motivasyo- nu arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05). Katılımcıların gelirine göre fiziksel aktiviteye katılım motivasyonu bireysel neden, nedensizlik alt boyutlarında ve alt boyut toplam puanında anlamlı farklılık göstermiştir (p<0,05). Sonuç ola- rak katılımcıların fiziksel aktiviteye katılım motivasyonunu, yaşa, cinsiyete ve spor yapmaya zaman ayırma durumuna göre değişmektedir. Yüksek gelirli katılımcıla- rın fiziksel aktiviteye katılımda yüksek motivasyona sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum maddi kaygı yaşamayan bireylerin kolayca artakalan vakitlerinde fizik- sel aktiviteye katılımı düşündükleri söylenebilir. Ayrıca spor salonlarının ücretli olduğunu düşünürsek, bu sonuçların çıkması beklenen durumdur.
Anahtar Kelime: Pandemi Fiziksel aktiviteye katılım Motivasyon Üniversi- te Öğrenci.

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Artut, V. (2016). Avrupa’daki Sualtı Hokeyi Sporcularının Spora Katılım Motivasyonlarının Belirlenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bahçeşehir Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Büyüköztürk, Ş. (2005). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Chen, P., Mao , L., Nassis, G. P., Harmer, P., Ainsworth, B. E., ve Li, F. (2020). Returning Chinese school-aged children and adolescents to physical activity in the wake of COVID-19: Actions and precautions. Journal of Sport and Health Science, 9(4), 322. DOİ: 10.1016/j.jshs.2020.04.003.
 • Crisafulli A., Pagliaro P. (2020). Physical activity/inactivity and COVID-19. European Journal of Preventive Cardiology, 18, 1-4. DOİ:10.1177/2047487320927597
 • Demir, G. T. ve Cicioğlu, H. İ. (2018). Fiziksel aktiviteye katılım motivasyonu ölçeği (FAKMÖ): geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Human Sciences, 15(4), 2479-2492.
 • Esin, M. N. Ö. (1997). Endistüriyel Alanda Çalışan İşçilerin Sağlık Davranışlarının Saptanması ve Geliştirilmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Fallon K. (2020). Exercise in the time of COVID-19. Australian Journal of General Practice, 22, 49. DOİ: 10.31128/ AJGP-COVID-13.
 • Hall, G., Laddu, D.R., Phillips, S.A., Lavie, C.J., ve Arena, R. (2020). A tale of two pandemics: How will COVID-19 and global trends in physical inactivity and sedentary behavior affect one another? Journal of Progress in Cardiovascular Disease, 64: 108–110. DOİ: 10.1016/j.pcad.2020.04.005.
 • Hammami, A., Harrabi, B., Mohr, M., ve Krustrup, P. (2020). Physical activity and coronavirus disease 2019 (COVID-19): specific recommendations for home-based physical training. Journal of Managıng Sports and Leısure. DOİ: 10.1080/23750472.202 0.1757494.
 • Karaca, Y. (2020) Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin covıd-19 dönemi fiziksel aktiviteye katılım motivasyonlarının incelenmesi̇. ROL Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 1-17.
 • Kıyak, R. E. (2019). Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları, İlişkili Faktörler ve Obezite Sıklığının Değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi). Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi/Tıp Fakültesi, Zonguldak.
 • Lavie, C. J., Ozemek, C., Carbone, S., Katzmarzyk, P. T., ve Blair, S. N. (2019). Sedentary behavior, exercise, and cardiovascular health. Journal of Circulation Research, 124(5), 799-815. DOİ: 10.1161/ CIRCRESAHA.118.312669.
 • Lippi, G., Henry, B. M., ve Sanchis-Gomar, F. (2020). Physical inactivity and cardiovascular disease at the time of coronavirus disease 2019 (COVID-19). European Journal of Preventive Cardiology, 141(5), 399- 400. DOİ: 10.1177/2047487320916823.
 • Özkan, A. (2017). Sınıf Öğretmenlerinin ve Adaylarının Enerji ve Besin Öğesi Alımları (Beslenme Alışkanlıkları) ile Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının ve Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Belirlenmesi ve İlişkilendirilmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bartın Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bartın.
 • Şirin, E. F. (2008). Futbolcu kızların (12-15 yaş) spora katılım motivasyonlarının belirlenmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(1), 1-7.
 • Tambağ, H. (2011). Hatay Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve etkileyen faktörler. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 18(2), 47-58.
 • Türkeli, A. ve Namlı, S. (2019). Beden eğitimi ve spor bölümü öğrencilerinin fiziksel aktivite motivasyonlarının incelenmesi. Iksad 4. Internatıonal Congress of Socıal Scıences, 12-19.
 • Walker, S. N., Sechrist, K. R. ve Pender, N. J. (1987). The health promoting lifestyle profile: development and psychometric characteristics. Nursing Research, 36(2), 76-81.
 • Wernecka, A. O., Collingsb, P. J., Barbozad, L .L., Stubbse, B., ve Silvac, D. R. (2019). Associations of sedentary behaviors and physical activity with social isolation in 100,839 school students: The Brazilian Scholar Health Survey. Journal of General Hospital Psychiatry, 59(7), 13. DOİ: 10.1016/j.genhosppsych.2019.04.010.
 • Yalçın, İ., Turğut, M., Gacar, A. ve Çalık, F. (2017). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu’nda öğrenim gören kadın sporcuların spora katılım motivasyonlarının bazı değişkenlere göre araştırılması. Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(2), 201-210.
 • Yıldırım, M. (2017). Üniversite takımlarında mücadele eden sporcuların spora katılım motivasyonlarına etki eden faktörlerin belirlenmesi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi örneği). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 41-51.
APA CEYLAN L, ÇEBİ M, ELIOZ M, Yamak B (2021). Investigation of University Students' Motivation to Participate in Physical Activity during the Pandemic Period. , 963 - 987. 10.7822/omuefd.1014044
Chicago CEYLAN LEVENT,ÇEBİ MEHMET,ELIOZ MURAT,Yamak Bade Investigation of University Students' Motivation to Participate in Physical Activity during the Pandemic Period. (2021): 963 - 987. 10.7822/omuefd.1014044
MLA CEYLAN LEVENT,ÇEBİ MEHMET,ELIOZ MURAT,Yamak Bade Investigation of University Students' Motivation to Participate in Physical Activity during the Pandemic Period. , 2021, ss.963 - 987. 10.7822/omuefd.1014044
AMA CEYLAN L,ÇEBİ M,ELIOZ M,Yamak B Investigation of University Students' Motivation to Participate in Physical Activity during the Pandemic Period. . 2021; 963 - 987. 10.7822/omuefd.1014044
Vancouver CEYLAN L,ÇEBİ M,ELIOZ M,Yamak B Investigation of University Students' Motivation to Participate in Physical Activity during the Pandemic Period. . 2021; 963 - 987. 10.7822/omuefd.1014044
IEEE CEYLAN L,ÇEBİ M,ELIOZ M,Yamak B "Investigation of University Students' Motivation to Participate in Physical Activity during the Pandemic Period." , ss.963 - 987, 2021. 10.7822/omuefd.1014044
ISNAD CEYLAN, LEVENT vd. "Investigation of University Students' Motivation to Participate in Physical Activity during the Pandemic Period". (2021), 963-987. https://doi.org/10.7822/omuefd.1014044
APA CEYLAN L, ÇEBİ M, ELIOZ M, Yamak B (2021). Investigation of University Students' Motivation to Participate in Physical Activity during the Pandemic Period. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(2), 963 - 987. 10.7822/omuefd.1014044
Chicago CEYLAN LEVENT,ÇEBİ MEHMET,ELIOZ MURAT,Yamak Bade Investigation of University Students' Motivation to Participate in Physical Activity during the Pandemic Period. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 40, no.2 (2021): 963 - 987. 10.7822/omuefd.1014044
MLA CEYLAN LEVENT,ÇEBİ MEHMET,ELIOZ MURAT,Yamak Bade Investigation of University Students' Motivation to Participate in Physical Activity during the Pandemic Period. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.40, no.2, 2021, ss.963 - 987. 10.7822/omuefd.1014044
AMA CEYLAN L,ÇEBİ M,ELIOZ M,Yamak B Investigation of University Students' Motivation to Participate in Physical Activity during the Pandemic Period. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; 40(2): 963 - 987. 10.7822/omuefd.1014044
Vancouver CEYLAN L,ÇEBİ M,ELIOZ M,Yamak B Investigation of University Students' Motivation to Participate in Physical Activity during the Pandemic Period. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; 40(2): 963 - 987. 10.7822/omuefd.1014044
IEEE CEYLAN L,ÇEBİ M,ELIOZ M,Yamak B "Investigation of University Students' Motivation to Participate in Physical Activity during the Pandemic Period." Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, ss.963 - 987, 2021. 10.7822/omuefd.1014044
ISNAD CEYLAN, LEVENT vd. "Investigation of University Students' Motivation to Participate in Physical Activity during the Pandemic Period". Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 40/2 (2021), 963-987. https://doi.org/10.7822/omuefd.1014044