Yıl: 2022 Cilt: 12 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 447 - 463 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.19126/suje.1125393 İndeks Tarihi: 13-02-2023

Morita Therapy: Educational and Cultural Equivalent

Öz:
Morita therapy is an oriental therapy and has achieved success in the treatment of many diseases. Although it is of Eastern origin and reflects the characteristics of the East in therapy, it has also been widely used in Western culture. Morita therapy, which has similar features with some concepts in our culture, is a practice-oriented therapy. This study aims to describe Morita therapy, which has similar connotations in our culture, with its philosophy, application areas and cultural similarities. This research, which is a qualitative study, is a descriptive study. Primary and secondary sources were used in the research. According to the results of the study, Morita therapy carries the traces of Zen Buddhism and Japanese culture. The philosophy of Morita therapy is based on the principles of Zen Buddhism and practices of Zen Buddhism are seen in its practices. Compared to other theories, Morita therapy has been found to have similar characteristics with Positive psychology and Acceptance and commitment therapy, although it is different than Rational Emotional Behavioral Therapy and Psychoanalysis. Although Morita therapy is similar to other theories, it is an important and distinctive feature of it which focuses on action rather than talking. In addition, it has been concluded that Morita therapy application methods and principles have similar connotations with concepts such as retreat/ reclusion, and seclusion in our culture.
Anahtar Kelime: Morita therapy applications of Morita therapy retreat/reclusion seclusion

Morita Terapisi: Eğitsel ve Kültürel Karşılığı

Öz:
Morita terapisi doğu kökenli bir terapi olup pek çok hastalığın tedavisinde başarıyı yakalamıştır. Doğu kökenli olup doğunun özelliklerini terapi uygulamasına yansıtmasına rağmen batı kültüründe de yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Kültürümüzdeki bazı kavramlarla benzer özellikleri olan Morita terapisi uygulama ağırlıklı bir terapidir. Bu çalışmada kültürümüzde de benzer çağrışımları olan Morita terapisini felsefesi, uygulama alanları ve kültürel benzerlikleriyle betimlemek amaçlanmıştır. Nitel bir çalışma olan bu araştırma betimsel bir çalışmadır. Araştırmada birincil ve ikincil kaynaklar kullanılmıştır. Çalışmanın sonucuna göre Morita terapisi Zen Budizm ve Japon kültürünün izlerini taşır. Morita terapisinin felsefesi Zen Budizm ilkelerine dayanır ve uygulamalarında Zen Budizm uygulamaları görülmektedir. Morita terapisi diğer kuramlarla karşılaştırıldığında Akılcı Duygusal Davranışsal Terapi ve Psikanalizle farklı olmasına rağmen Pozitif psikoloji ve Kabul ve kararlılık terapisiyle benzer özelliklere sahip olduğu görülmüştür. Morita terapisi diğer kuramlarla benzer olmasına rağmen konuşmayla tedavi etmek yerine eylem ağırlıklı olması onun önemli ve ayırt edici özelliğidir. Ayrıca Morita terapisi uygulama yöntemleri ve ilkeleriyle kültürümüzde halvet, inziva/uzlet gibi kavramlarla benzer çağırışımlar sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • AK, M. K., Eşen, E. ve Özdengül, F. (2014). Mevlâna penceresinden bilişsel terapiler. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 3(3), 133-141.
 • Akpınar, O. ve Öz, F. S. (2013). Gerçeklik terapisi: Özellikler, temel kavramlar, tedavi, uygulama ve değerlendirme. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(43), 1-23.
 • Ayiş, M. Ş. (2015). Semennûdî'de halvet anlayışı. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 33(33), 36-56.
 • Balogh, L. (2020). The Moral compatibility of two japanese psychotherapies: An appraisal of the ethical principles of morita and naikan methods. Vienna Journal of East Asian Studies, 12(1), 124-148.
 • Beier, M. (2014). Always look at the bright side of life?: “Positive” psychology, psychoanalysis, and pastoral theology. Journal of Pastoral Theology, 24(2), 3-10.
 • Bilmen, Ö. N. (2011). Büyük İslâm İlmihali. İstanbul, Hisar Yayınevi.
 • Chang, S. C. (2011). Psychotherapy and culture. Morita therapy: An illustration. World Cultural Psychiatry Research Review, 6(2), 135-145.
 • Corey, G. (2008). Psikolojik danışma, psikoterapi kuram ve uygulamaları. Ankara: Mentis Yayıncılık.
 • Çelik, G. (2017). Logoterapi: Temel bileşenleri ve terapi teknikleri. Toplum ve Sosyal Hizmet, 28(2), 70-97.
 • Erdemir, G. K. (2018). Yeni Tarihselci Söylem ışığında bir disiplin olarak edebiyat. Folklor/Edebiyat, 24(95), 299-312.
 • Frankl, V. E. (2020). Duyulmayan anlam çığlığı: Psikoterapi ve hümanizm (Çev. S. Budak). İstanbul: Totem Yayınevi.
 • Fromm, E. (1959). Psychoanalysis and Zen buddhism. Psychologia, 2(2), 79-99.
 • García, H. ve Miralles, F. (2020). Ikigai: Japonların uzun ve mutlu yaşam sırrı. İstanbul: İndigo Kitap.
 • Gül, H. (2020). Tasavvufî bir kavram olarak halvetin insânî boyut açısından Kur’ân ve sünnete dayalı olarak değerlendirilmesi. Ağrı İslami İlimler Dergisi, 7, 61-80.
 • Güzeldal, Y. (2019) Hint kökenli dinlerde manastır yaşamı ve tekke hayatı üzerine bir inceleme. Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, 40(43), 55-84.
 • Güleç, C. (1999). Transkültürel açıdan psikoterapiler. Klinik Psikiyatri Dergisi, 2(1), 5-11.
 • Haskan Avcı, Ö. ve Voltan Acar, N. (2014). Elif Şafak'ın "Aşk" adlı eserin Asya ve Doğu Terapileri açısından değerlendirilmesi. Journal of International Social Research, 7(29), 458-469.
 • Hayes, S. C., Strosahl K. D. ve Wilson K. G. (2003). Acceptance and commitment therapy. An experirntial approach to behavior change. New York, London: The Guilford Press.
 • Hefferon, K. ve Boniwell, I. (2014). Pozitif psikoloji: Kuram, araştırma ve uygulamalar (Çev. Ed. T. Doğan). İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık
 • Heine, S. ve Wright, D. S. (Ed.). (2005). Zen Classics: Formative Texts in the History of Zen Buddhism. Oxford: Oxford University Press.
 • Hisaki, H. (2011). Dr. Morita’s psychophysical therapy and the way it is influenced by Zen Buddhism. Wallner, Hashi, Globalisierung des Denkens in Ost und West, 12, 1-14.
 • Hofmann, S. G. (2008). Acceptance and commitment therapy: New wave or Morita therapy?. Clinical Psychology: Science and Practice, 15(4), 280-289.
 • Humphreys, C. (1949). Zen buddhism. Heinemann.
 • Ishiyama, F. I. (1986). Morita therapy: Its basic features and cognitive intervention for anxiety treatment. Psychotherapy Theory Research & Practice, 23(3), 375-381.
 • Ishiyama, F. I. (2003). A Bending Willow Tree: A Japanese (Morita Therapy) Model of Human Nature and Client Change. Canadian Journal of Counselling, 37(3), 216-31.
 • Kondo, A. (1992). A Zen perspective on the concept of self and human nature. International Bulletin of Morita Therapy, 5, 46-49.
 • Murdock, N. L. (2013). Psikolojik danışma ve psikoterapi kuramları. İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Nakajima, Ş. (2012). Deprem ve sonrası psikolojisi. Okmeydanı Tıp Dergisi, 28(2), 150-155.
 • Ratnam, M. (2003). Dukkha: suffering in early Buddhism. Discovery Publishing House.
 • Sharf, S. S. (2014). Psikoterapi ve psikolojik danışma kuramları kavramlar ve örnek olaylar. İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Sugg, H., Richards, D. A. ve Frost, J. (2016). Morita therapy for depression and anxiety (Morita Trial): study protocol for a pilot randomised controlled trial. Trials, 17(1), 1- 13.
 • Sugg, H. V., Richards, D. A. ve Frost, J. (2020). What is morita therapy? The nature, origins, and cross-cultural application of a unique Japanese psychotherapy. Journal of Contemporary Psychotherapy, 50(4), 313-322.
 • TDV İslâm Ansiklopedisi. (t.y.) https://islamansiklopedisi.org.tr/arama/?q=inziva&p=m adresinden erişilmiştir.
 • Watts, A. W. (1998). Zen yolu, Zen Budizm’in ilkeleri (Çev. Sena Uğur). İstanbul: Şule Yayınları.
 • Zafer, H. (2007). Dinî yaşantıda inziva (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
APA TANHAN F, Çevik Ö (2022). Morita Therapy: Educational and Cultural Equivalent. , 447 - 463. 10.19126/suje.1125393
Chicago TANHAN FUAT,Çevik Özlem Morita Therapy: Educational and Cultural Equivalent. (2022): 447 - 463. 10.19126/suje.1125393
MLA TANHAN FUAT,Çevik Özlem Morita Therapy: Educational and Cultural Equivalent. , 2022, ss.447 - 463. 10.19126/suje.1125393
AMA TANHAN F,Çevik Ö Morita Therapy: Educational and Cultural Equivalent. . 2022; 447 - 463. 10.19126/suje.1125393
Vancouver TANHAN F,Çevik Ö Morita Therapy: Educational and Cultural Equivalent. . 2022; 447 - 463. 10.19126/suje.1125393
IEEE TANHAN F,Çevik Ö "Morita Therapy: Educational and Cultural Equivalent." , ss.447 - 463, 2022. 10.19126/suje.1125393
ISNAD TANHAN, FUAT - Çevik, Özlem. "Morita Therapy: Educational and Cultural Equivalent". (2022), 447-463. https://doi.org/10.19126/suje.1125393
APA TANHAN F, Çevik Ö (2022). Morita Therapy: Educational and Cultural Equivalent. Sakarya University Journal of Education, 12(2), 447 - 463. 10.19126/suje.1125393
Chicago TANHAN FUAT,Çevik Özlem Morita Therapy: Educational and Cultural Equivalent. Sakarya University Journal of Education 12, no.2 (2022): 447 - 463. 10.19126/suje.1125393
MLA TANHAN FUAT,Çevik Özlem Morita Therapy: Educational and Cultural Equivalent. Sakarya University Journal of Education, vol.12, no.2, 2022, ss.447 - 463. 10.19126/suje.1125393
AMA TANHAN F,Çevik Ö Morita Therapy: Educational and Cultural Equivalent. Sakarya University Journal of Education. 2022; 12(2): 447 - 463. 10.19126/suje.1125393
Vancouver TANHAN F,Çevik Ö Morita Therapy: Educational and Cultural Equivalent. Sakarya University Journal of Education. 2022; 12(2): 447 - 463. 10.19126/suje.1125393
IEEE TANHAN F,Çevik Ö "Morita Therapy: Educational and Cultural Equivalent." Sakarya University Journal of Education, 12, ss.447 - 463, 2022. 10.19126/suje.1125393
ISNAD TANHAN, FUAT - Çevik, Özlem. "Morita Therapy: Educational and Cultural Equivalent". Sakarya University Journal of Education 12/2 (2022), 447-463. https://doi.org/10.19126/suje.1125393