Yıl: 2023 Cilt: Sayı: 32 Sayfa Aralığı: 449 - 462 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 07-07-2023

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ÜZERİNDEN ULUSLARARASI SİSTEME DAİR BİR DEĞERLENDİRME

Öz:
Geçmişte olduğu gibi günümüzde de devletlerarası ilişkilerin varlığından ve bu ilişkilerin giderek çok yönlü hale geldiğinden bahsedilebilir.Bu çok yönlü ve yeni ilişkilerin kurulmasında küreselleşmenin önemli etkisi olduğu görülmektedir. Devletlerarası ilişkilerin tıkandığı noktada ise çatışmaların yaşandığı bir gerçektir. Ancak buçatışmaların ortaya çıkmasına kadar farklı yöntemlerin kullanılarak sorunların çözüme kavuşturulmaya çalışıldığı bilinmektedir. Bu yöntemlerden ilk akla gelen ise diplomatik kanalların aktif bir şekilde kullanılmasıdır. Bir uzlaşma yolu olarak diplomasinin önemi ve yöntemleri artmış olsa da zaman zaman etkisiz kaldığı ya da tam olarak kulanıl(a)madığı durumlar da ortaya çıkabilmektedir. Rusya –Ukrayna krizinde diplomatik birçok çalışmanın yürütülmesine rağmen savaşkaçınılmaz olmuştur. Bu durum uluslararasıpolitikalarda realist düşüncenin haklılığını ortaya koyması bakımından son derece önemli sayılabilir. Bu çalışmada uluslararasıpolitikalar ele alınırken, diplomasinin önemi, uluslararasıpolitikada yöntemler ve teorilere kısaca değinilmiştir. Ayrıca Rusya –Ukrayna Krizi üzerinden dünyada tekrar realist politikaların (idealizme karşı) etkin olduğu düşüncesi değerlendirilmektedir. Çalışmada sıcaklığını koruyan Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ayrıntıları ve şu ana kadar yansıyan sonuçlarından ziyade bu sürecin sorumlusu olarak görülen neo-liberal küresel sistemin vardığı son durum tahlil edilmeye çalışılmıştır
Anahtar Kelime: Uluslararası güç realizm idealizm neo-liberal politikalar

AN ASSESSMENT ON THE INTERNATIONAL SYSTEM OVER THE RUSSIA-UKRAINE WAR

Öz:
As in the past, we can talk about the existence of interstate relations today and that these relations are becoming more and more multifaceted. It is seen that globalization has an important effect on the establishment of these versatile and new relations. It is a fact that conflicts occur at the point where interstate relations are blocked. However, it is known that the problems were tried to be solved by using different methods until the emergence of these conflicts. The first thing that comes to mind from these methods is the active use of diplomatic channels. Although the importance and methods of diplomacy as a means of reconciliation have increased, there may be situations where it is ineffective or not fully used (or not) from time to time. Despite the fact that many diplomatic studies were carried out in the Russia-Ukraine crisis, the war was inevitable. This situation can be considered extremely important in terms of demonstrating the justification of realist thought in international politics. In this study, while dealing with international politics, the importance of diplomacy, methods and theories in international politics are briefly mentioned. In addition, the idea that realist policies (against idealism) are effective in the world over the Russia-Ukraine Crisis is evaluated. In the study, the details of the Russia-Ukraine War, which kept its temperature, and the latest situation of the neo-liberal global system, which is seen as responsible for this process, have been tried to be analyzed rather than the results reflected so far.
Anahtar Kelime: International power realism idealism neo-liberal policies

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ağır, B.S. (2004), “Soğuk Savaş Sonrası Avrupa Güvenlik Düzenin Kurumsal Bir Bakış”, Uluslararası Güvenlik Sorunları, Der.: K. Kasım & Z. A. Bakan, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Yayınları, Ankara.
 • Arı, T. (2001) .Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika. Alfa Yayınları.
 • Askeroğlu, S. (2020) .Rusya’nın Büyük Güç Olma Stratejisi. Orion Kitabevi.
 • Bedirhanoğlu, P. (1999). Asya krizinden Rusya’ya, Birikim Dergisi, 119 (1999). https://birikimdergisi.com/dergiler/birikim/1/sayi-119-mart-1999/2313/asya-krizinden- rusya-ya/3249.
 • Bozkurt, E. (2003) .Birleşmiş Milletler Sisteminde Kuvvet Kullanımı. Nobel Yayıncılık.
 • Bozdağlıoğlu, Y. & Özen, Ç. (2004). liberalizmden neoliberalizme güç olgusu ve sistemik bağımlılık, Uluslararası İlişkiler, 1 (4), s.59-79.
 • Çobanoğlu, S. (2015). Avrupa ve Rusya İkileminde Post-Sovyet Ukrayna’da Devlet Geleneğinin Kurumsallaşma Sorunu Üzerine Bir İnceleme, s.27-56. KAYFOR 13 Bildiri Kitabı 15-17 Ekim, Konya.
 • Dikkaya, M. & Özyakışır, D. (2008). Küreselleşmenin Ekonomi-Politiği. Gazi Kitabevi.
 • Eğilmez, M. (2022), “Ukrayna Savaşının Ekonomik Etkileri: Güncel Değerlendirme”, 06
 • Mart 2022, https://www.mahfiegilmez.com/2022/03/ukrayna-savasnn-ekonomik- etkileri.html, Erişim: 05.07.2022.
 • Ergül, N. (2012). Teoriler Işığında Güvenlik, Savaş, Barış ve Çatışma Çözümleri. Ed.:A. Sandıklı, BİLGESAM Yayınları.
 • Güran, M.V. (2021). 1998 Rusya finansal krizinin gelişimi ve etkileri, Journal of Academic Value Studies, 7 (4). s. 515-524.
 • Habermas, J. (2007). Bölünmüş Batı. Yapı Kredi Yayınları (YKY).
 • Kapeler, A. (2014). Ukraine and Russia: Legacies of the imperial past and competing memories, Journal of Eurasian Studies 5 (2014) 107–115.
 • Lebow, R. N. (2021). “Klasik Realizm”, Uluslararası İlişkiler Teorileri içinde T.Dunne, M. Kurki, S.Smith, (Ed.), M. Ceylan (Çev.), Felix Kitap.
 • Macit, N. (2010). soğuk savaş sonrası Rusya’da ulusal ideolojinin oluşumu, din ve diplomasi, Journal of Turkish World Studies, X/2 (Kış 2010), s.97-122.
 • Mermer, C.T. (2022), Rusya-Ukrayna Savaşı; Gündemden Geleceğe Bir Değerlendirme, Türkiye Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM), https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LNxIG6CMc- wJ:https://tasam.org/tr-TR/Icerik/69066/rusya-
 • ukrayna_savasi_gundemden_gelecege_bir_degerlendirme&cd=1&hl=tr&ct=clnk&gl= tr, Erişim: 08.11.2022.
 • Morgenthau, H.J. (1991). Politics Among Nations The Struggle for Power and Peace. Sixth edition, Revized by. K.W. Thompson, Vanguard Books.
 • Oktar S. ve Yüksel, S. (2015). 1998 yılında Rusya’da yaşanan bankacılık krizi ve öncü göstergeleri, Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, 37 (2) s. 327-340. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1367791
 • Orhan, G., ve Çobanoğlu, S. (2015). Sovyet sonrası dönemde Rusya’da idari reform politikaları. Yasama Dergisi, (30), 44-69.
 • Öztürk, S. (2014), “Ukrayna Krizi: Yeniden Soğuk Savaş Senaryosu ve Kırım”, Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV) Dış Politika Araştırmaları Merkezi Değerlendirme: 7, Şubat 2014. www.turkakademisi.org.tr
 • Potyemkin, V., Bakruşin, S., Efimov, A.& Mintz, İ. (2009). Uluslararası İlişkiler Tarihi (Diplomasi Tarihi). Çev.: A. Tokatlı, Evrensel Basım Yayın.
 • Sandıklı, A .& Emeklier, B. (2012). “Güvenlik Yaklaşımlarında Değişim ve Dönüşüm” Teoriler Işığında Güvenlik, Savaş, Barış ve Çatışma Çözümleri içinde, A. Sandıklı (Ed.), BİLGESAM Yayınları, İstanbul.
 • https://www.sde.org.tr/, Stratejik Düşünce Enstitüsü
 • https://www.dw.com/, Deusche Welle
 • https://www.tuba.gov.tr/files/yayinlar/raporlar/, Rusya’nın Ukrayna’yı İşgali ve Uluslararası İlişkiler Çalıştayı Sonuç Raporu, Erişim:11.02.2022.
 • https://www.trthaber.com/haber/guncel/rusya-ukrayna-savasinda-cinin-tavri-676360.html
 • https://rg.ru/documents/2014/12/30/doktrina-dok.html Erişim: 21.11.2022
APA öztürk ş (2023). RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ÜZERİNDEN ULUSLARARASI SİSTEME DAİR BİR DEĞERLENDİRME. , 449 - 462.
Chicago öztürk şaban RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ÜZERİNDEN ULUSLARARASI SİSTEME DAİR BİR DEĞERLENDİRME. (2023): 449 - 462.
MLA öztürk şaban RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ÜZERİNDEN ULUSLARARASI SİSTEME DAİR BİR DEĞERLENDİRME. , 2023, ss.449 - 462.
AMA öztürk ş RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ÜZERİNDEN ULUSLARARASI SİSTEME DAİR BİR DEĞERLENDİRME. . 2023; 449 - 462.
Vancouver öztürk ş RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ÜZERİNDEN ULUSLARARASI SİSTEME DAİR BİR DEĞERLENDİRME. . 2023; 449 - 462.
IEEE öztürk ş "RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ÜZERİNDEN ULUSLARARASI SİSTEME DAİR BİR DEĞERLENDİRME." , ss.449 - 462, 2023.
ISNAD öztürk, şaban. "RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ÜZERİNDEN ULUSLARARASI SİSTEME DAİR BİR DEĞERLENDİRME". (2023), 449-462.
APA öztürk ş (2023). RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ÜZERİNDEN ULUSLARARASI SİSTEME DAİR BİR DEĞERLENDİRME. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (32), 449 - 462.
Chicago öztürk şaban RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ÜZERİNDEN ULUSLARARASI SİSTEME DAİR BİR DEĞERLENDİRME. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , no.32 (2023): 449 - 462.
MLA öztürk şaban RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ÜZERİNDEN ULUSLARARASI SİSTEME DAİR BİR DEĞERLENDİRME. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol., no.32, 2023, ss.449 - 462.
AMA öztürk ş RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ÜZERİNDEN ULUSLARARASI SİSTEME DAİR BİR DEĞERLENDİRME. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2023; (32): 449 - 462.
Vancouver öztürk ş RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ÜZERİNDEN ULUSLARARASI SİSTEME DAİR BİR DEĞERLENDİRME. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2023; (32): 449 - 462.
IEEE öztürk ş "RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ÜZERİNDEN ULUSLARARASI SİSTEME DAİR BİR DEĞERLENDİRME." Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, , ss.449 - 462, 2023.
ISNAD öztürk, şaban. "RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ÜZERİNDEN ULUSLARARASI SİSTEME DAİR BİR DEĞERLENDİRME". Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 32 (2023), 449-462.