Yıl: 2023 Cilt: 16 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 138 - 163 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.35674/kent.1195553 İndeks Tarihi: 03-04-2023

Dijital İkiz Şehir Fenomeni: Dünyadan Örnekler ve Türkiye’deki Yönelimler

Öz:
Günümüzde şehirlerde, küresel ısınma, nüfus artışı ve kaynakların tükenmesi gibi sorunları çözmek ve kamusal hizmet sunumunu güçlendirmek için teknolojik gelişmelere de paralel olarak bir arayış mevcuttur. Etkili çözümler üretilmesinde ise bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikler önemli bir rol oynamaktadır. Dijital ikiz şehir fenomeni de bu arayışların ve teknolojideki yeniliklerin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Türkçe literatürde akıllı şehirler ile ilgili çok sayıda çalışma bulunmasına rağmen uluslararası literatürün gündeminde yer alan ve akıllı şehirlerin inşasında yeni bir başlangıç noktası olarak kabul edilen dijital ikiz şehirlere ilişkin herhangi bir araştırmaya rastlanılmamaktadır. Söz konusu eksiklikten hareketle çalışmanın amacı, dijital ikiz şehir fenomeninin teori ve uygulama boyutuyla ortaya konulmasıdır. Nitel bir araştırma tasarımına sahip olan bu çalışmada, literatür incelemesi ve doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda çalışmada dijital çağ yönetişimi, dijital ikiz ve dijital ikiz şehir kavramları ele alınmakta, ardından dünyanın çeşitli şehirlerinden dijital ikiz örneklerine yer verilmekte ve son olarak ise dijital ikiz şehirler ile ilgili Türkiye’deki mevcut durum ve yönelimler değerlendirilmektedir. Sonuç olarak dijital ikiz şehirlerin kent yaşamının sürdürülebilirliğini olumlu yönde etkileme potansiyeli taşıdığı söylenebilir. Bununla birlikte dijital ikiz şehir teknolojisi çerçevesinde pratikte gerçekleştirilenlerin teorideki beklentileri karşılayacak düzeye henüz ulaşmadığı, bunun arka planında ise teknik ve ekonomik yetersizliklerin yanı sıra güvenlik endişelerinin yer aldığı belirtilmelidir. Ancak dijital ikiz şehirlerin teknolojik yeniliklere paralel bir şekilde gelişmesi ve bu fenomene verilen önemin ve gösterilen ilginin giderek artması teori ile pratik arasındaki farkın kapanacağına işaret etmektedir.
Anahtar Kelime: Dijitalleşme Dijital Çağ Yönetişimi Dijital İkiz Dijital İkiz Şehir Kentsel Planlama

Digital Twin City Phenomenon: Cases from the World and Trends in Turkey

Öz:
Today, in cities, parallel to technological developments, there is a search to solve problems such as global warming, population growth and depletion of resources and to strengthen public service provision. Innovations in information and communication technologies are essential in producing effective solutions. The digital twin city phenomenon has emerged as a result of these technological searches and innovations. Although there are many studies about smart cities in the Turkish literature, there are no studies on digital twin cities, which are on the agenda of international literature and are accepted as a new starting point in the construction of smart cities. Starting from the said deficiency, the study aims to reveal the digital twin city phenomenon with theory and practice dimensions. This study used a qualitative research design and employed a method of document analysis and literature review. In this context, the concepts of digital era governance, digital twin, and digital twin city are discussed in this study. Afterward, digital twins’ cases from various world cities are included in the study. Finally, the current situation and trends in digital twin cities in Turkey were evaluated. As a result, it can be said that digital twin cities have the potential to affect the sustainability of urban life positively. Nonetheless, it should be noted that what is realized in practice within the framework of digital twin city technology is not yet reached the level that meets the expectations in theory. There are technical and economic inadequacies as well as security concerns in the background of this. However, the development of digital twin cities in parallel with technological innovations and the increasing importance and interest in this phenomenon indicates that the gap between theory and practice will close.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Abdeen, F. N., & Sepasgozar, S. M. E. (2021). City digital twin concepts: A vision for community participation. Environmental Sciences Proceedings, 12 (1), 1-5.
 • ABI Research (2021). New urban use cases drive over 500 cities to adopt digital twins by 2025. https://www.abiresearch.com/press/new-urban-use-cases-drive-over-500-cities-adopt-digital-twins-2025/ (Erişim Tarihi: 18.10.2022).
 • Airaksinen, E., Bergström, M., Heinonen, H., Kaisla, K., Lahti, K., & Suomisto, J. (2019). The kalasatama digital twins project: The final report of the KIRA-digi pilot project. Ministry of the Environment. https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/Kaupunginkanslia/Helsinki3D_Kalasatama_Digital_Twins.pdf (Erişim Tarihi: 08.10.2022).
 • Anadolu Ajansı (2022). Marmara’nın dijital ikizi 2023’te devreye girecek. https://www.aa.com.tr/tr/cevre/marmaranin-dijital-ikizi-2023te-devreye-girecek/2579133# (Erişim Tarihi: 14.10.2022).
 • Anshari, M., & Hamdan, M. (2022). Enhancing e-government with a digital twin for innovation management. Journal of Science and Technology Policy Management. https://doi.org/10.1108/JSTPM-11-2021-0176
 • Ayhan, E. & Önder, M. (2017). Yeni kamu hizmeti yaklaşımı: Yönetişime açılan bir kapı. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 3 (2), 19-48.
 • Baractari, V. (2019). Creating digital twins for smart cities - The race is on. https://openlm.com/blog/creating-digital-twins-for-smart-cities-the-race-is-on/ (Erişim Tarihi: 12.10.2022).
 • Batty, M. (2018). Digital twins. Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science, 45 (5), 817-820.
 • Białożyt, W. (2017). Digital era governance - A new chapter of public management theory and practice. MAZOWSZE Studia Regionalne, (22), 117-129.
 • Biljecki, F., Stoter, J., Ledoux, H., Zlatanova, S., & Çöltekin, A. (2015). Applications of 3D city models: State of the art review. ISPRS International Journal of Geo-Information, 4 (4), 2842-2889.
 • Blare.Tech (2020). How does digital twin technology revolutionize smart city planning?. https://www.blare.tech/project/how-does-digital-twin-technology-revolutionize-smart-city-planning (Erişim Tarihi: 10.10.2022).
 • Botín-Sanabria, D. M., Mihaita, S., Peimbert-García, R. E., Ramírez-Moreno, M. A., Ramírez-Mendoza, R. A., & Lozoya-Santos, J. D. J. (2022). Digital twin technology challenges and applications: A comprehensive review. Remote Sensing, 14 (6), 1-25.
 • Cambridge Dictionary (2022). Digital age, meaning in the Cambridge English Dictionary. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/digital-age (Erişim Tarihi: 26.09.2022).
 • Caprari, G. (2022). Digital twin for urban planning in the green deal era: A state of the art and future perspectives. Sustainability, 14 (10), 1-15.
 • Chen, H., Jia, B., & Lau, S. S. Y. (2008). Sustainable urban form for Chinese compact cities: Challenges of a rapid urbanized economy. Habitat International, 32 (1), 28-40.
 • Chen, K., Lu, W., Xue, F., Tang, P., & Li, L. H. (2018). Automatic building information model reconstruction in high-density urban areas: Augmenting multi-source data with architectural knowledge. Automation in Construction, 93, 22-34.
 • Chen, L., Xie, X., Lu, Q., Parlikad, A. K., Pitt, M., & Yang, J. (2021). Gemini principles-based digital twin maturity model for asset management. Sustainability, 13 (15), 1-15.
 • Cheshmehzangi, A., & Butters, C. (2016). Sustainable living and urban density: The choices are wide open. Energy Procedia, 88, 63-70.
 • CitiesToday (2021). New York City: A digital twin model. https://cities-today.com/industry/new-york-city-digital-twin-model/ (Erişim Tarihi: 11.10.2022).
 • Cocchia, A. (2014). Smart and digital city: A systematic literature review. In R. P. Dameri and C. Rosenthal-Sabroux (Eds.), Smart city: How to create public and economic value with high technology in urban space (pp. 13-43). Springer.
 • Craciun, M. (2014). Material culture and authenticity: Fake branded fashion in Europe. Bloomsbury.
 • Çolak, Ç. (2016). Yeni Sağ’ı oluşturan bileşenlerin birbiri ile çelişen kavramları üzerine bir değerlendirme. The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), 9 (44), 351-361.
 • Çolak, Ç. (2019). Why the new public management is obsolete: An analysis in the context of post-new public management trends. Crotian and Comparative Public Administration, 19 (4), 517-536.
 • Çolak, Ç. (2021). Yeni kamu yönetişimi: Kamu yönetiminde üçüncü bir paradigma iddiası. Astana Yayınları.
 • ÇŞİDB (2019). Şehirlerin “dijital ikizi” ile afetlere önlem alınacak. https://www.csb.gov.tr/sehirlerin-dijital-ikizi-ile-afetlere-onlem-alinacak-bakanlik-faaliyetleri-29645 (Erişim Tarihi: 14.10.2022).
 • Dassault Systèmes (2018). Meet Virtual Singapore, the city’s 3D digital twin. https://govinsider.asia/digital-gov/meet-virtual-singapore-citys-3d-digital-twin/ (Erişim Tarihi: 03.10.2022).
 • Dassault Systèmes (2022). Rennes metropole. https://www.3ds.com/insights/customer-stories/rennes-metropole (Erişim Tarihi: 13.10.2022).
 • Deng, T., Zhang, K., & Shen, Z.-J. M. (2021). A systematic review of a digital twin city: A new pattern of urban governance toward smart cities. Journal of Management Science and Engineering, 6 (2), 125-134. Deren, L., Wenbo, Y., & Zhenfeng, S. (2021). Smart city based on digital twins. Computational Urban Science, 1 (1), 1-11.
 • Dixon, B. (2018). The technology behind the Thailand cave rescue. https://www.esri.com/about/newsroom/blog/technology-behind-thailand-cave-rescue/ (Erişim Tarihi: 30.09.2022).
 • Dunleavy, P., & Margetts, H. (2010). The second wave of digital era governance. American Political Science Association Conference (pp. 1-32). Washington DC.
 • Dunleavy, P., Evans, M., & McGregor, C. (2015). Connected government: Towards digital era governance?. University of Canberra. https://www.governanceinstitute.edu.au/magma/media/upload/ckeditor/files/IGPA%20Telstra%20Report%20on%20Digital%20Governance%20for%20module%204.pdf (Erişim Tarihi: 27.09.2022).
 • Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2005). New public management is dead - Long live digital-era governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 16, 467-494.
 • Enders, M. R., & Hoßbach, N. (2019). Dimensions of digital twin applications - A literature review. Twenty-fifth Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2019) (pp. 1-10). Mexico.
 • Eurostep (2017). Digital twin afternoon in Espoo, Finland. https://www.eurostep.com/digital-twin-afternoon-in-espoo-finland-spektri-business-park-on-wednesday-22nd-nov-1300-1630/ (Erişim Tarihi: 10.10.2022). Fan, D., Breslin, D., Callahan, J. L., & Iszatt-White, M. (2022). Advancing literature review methodology through rigour,generativity, scope and transparency. International Journal of Management Reviews, 24 (2), 171-180.
 • Florida, R., Adler, P., & Mellander, C. (2017). The city as innovation machine. Regional Studies, 51 (1), 86-96. Fürst, J., Cheng, B., & Hebgen, B. (2021). Realizing the digital twin transition for smart cities. Open Journal of Internet of Things (OJIOT), 7 (1), 32-42.
 • Geddie, J., & Aravindan, A. (2018). Virtual Singapore project could be test bed for planners - and plotters. https://www.reuters.com/article/us-singapore-technology-idUSKCN1M70U1 (Erişim Tarihi: 04.10.2022).
 • GeoTwin (2021). Agent-based models as digital twins, the present and the future. https://geotwin.io/en/company/newsroom/blog/agentbased-models-as-digital-twins-the-present-and-the-future (Erişim Tarihi: 05.10.2022).
 • Goldsmith, S., & Eggers, W. D. (2004). Governing by network: The new shape of the public sector. Brookings Institution Press.
 • Grieves, M. (2006). Product lifecycle management: Driving the next generation of lean thinking. McGraw-Hill.
 • Grieves, M. (2014). Digital twin: Manufacturing excellence through virtual factory replication. Whitepaper. https://www.3ds.com/fileadmin/PRODUCTS-SERVICES/DELMIA/PDF/Whitepaper/DELMIA-APRISO-Digital-Twin-Whitepaper.pdf (Erişim Tarihi: 06.09.2022).
 • Grieves, M. W. (2005). Product lifecycle management: The new paradigm for enterprises. International Journal of Product Development, 2 (1/2), 71-84.
 • Grieves, M., & Vickers, J. (2017). Digital twin: Mitigating unpredictable, undesirable emergent behavior in complex systems. In F.-J. Kahlen, S. Flumerfelt and A. Alves (Eds.), Transdisciplinary perspectives on complex systems: New findings and approaches (pp. 85-113). Springer.
 • Gruening, G. (2001). Origin and theoretical basis of new public management. International Public Management Journal, 4, 1-25.
 • GSMA (2019). 5G, the Internet of Things (IoT) and wearable devices: What do the new uses of wireless technologies mean for radio frequency exposure?. https://www.gsma.com/publicpolicy/wp-content/uploads/2017/10/GSMA-5G-IOT-Wearable-Devices-ENGLISH-Oct-2019.pdf (Erişim Tarihi: 15.09.2022).
 • Guerrini, F. (2016). ‘Virtual Singapore’ platform will help the city-state address shortage of space, aging population. https://www.forbes.com/sites/federicoguerrini/2016/08/18/virtual-singapore-platform-will-help-the-city-state-address-shortage-of-space-aging-population/?sh=70cf40a151f7 (Erişim Tarihi: 04.10.2022).
 • Habertürk (2022). Denizli’nin gelişimi dron ile havadan takip edilecek Denizli’de Dijital Şehir İkiz Projesi çekimleri başladı. https://www.haberturk.com/denizli-haberleri/98243938-denizlinin-gelisimi-dron-ile-havadan-takip-edilecekdenizlide-dijital-sehir-ikiz-projesi (Erişim Tarihi: 14.10.2022).
 • Hämäläinen, M. (2020). Smart city development with digital twin technology. 33rd Bled eConference - Enabling Technology for a Sustainable Society (pp. 291-303). Maribor.
 • Hämäläinen, M. (2021). Urban development with dynamic digital twins in Helsinki city. IET Smart Cities, 3 (4), 201-210.
 • Helsinki (2022a). Helsinki’s priorities for the council term and coming decade. https://www.hel.fi/en/decision-making/en/decision-making/en/decision-making/decision-making/strategy-and-economy/strategy/helsinkis-priorities#data-and-digitalisation-help-run-a-smart-city (Erişim Tarihi: 06.10.2022).
 • Helsinki (2022b). The city of Helsinki data strategy. https://digi.hel.fi/english/helsinki-city-data-strategy/ (Erişim Tarihi: 06.10.2022).
 • Heo, J., Jeong, S., Park, H.-K., Jung, J., Han, S., Hong, S., & Sohn, H.-G. (2013). Productive high-complexity 3D city modeling with point clouds collected from terrestrial LiDAR. Computers, Environment and Urban Systems, 41, 26-38.
 • Ivanov, S., Nikolskaya, K., Radchenko, G., Sokolinsky, L., & Zymbler, M. (2020). Digital twin of city: Concept overview. 2020 Global Smart Industry Conference (GloSIC) (pp. 178-186). Chelyabinsk.
 • Jain, V., Luthra, N., & Saini, D. (2022). Digital twin technology: An evaluation. In G. Chaudhary, M. Khari and M. Elhoseny (Eds.), Digital twin technology (pp. 1-21). CRC Press.
 • Jansen, M. (2019). Digital twins for greenfield smart cities. https://newcities.org/the-big-picture-digital-twins-for-greenfield-smart-cities/ (Erişim Tarihi: 12.10.2022).
 • Jaw, S. W., Van Son, R., Soon, V. K. H., Schrotter, G., Kiah, R. L. V., Ni, S. T. S., & Yan, J. (2018). The need for a reliable map of utility networks for planning underground spaces. 17th International Conference on Ground Penetrating Radar (GPR) (pp. 1-6). Rapperswil.
 • Jones, D., Snider, C., Nassehi, A., Yon, J., & Hicks, B. (2020). Characterising the digital twin: A systematic literature review. CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology, 29, 36-52.
 • Kar, A. K., Ilavarasan, V., Gupta, M. P., Janssen, M., & Kothari, R. (2019). Moving beyond smart cities: Digital nations for social innovation & sustainability. Information Systems Frontiers, 21, 495-501.
 • Karcı, Ş. M. (2008). Yeni kamu işletmeciliği yaklaşımının temel değerleri üzerine bir inceleme. Akdeniz İİBF journal, 8 (16), 40-64.
 • Kaur, M. J., Mishra, V. P., & Maheshwari, P. (2020). The convergence of digital twin, IoT, and machine learning: Transforming data into action. In M. Farsi, A. Daneshkhah, A. Hosseinian-Far and H. Jahankhani (Eds.), Digital twin technologies and smart cities (pp. 3-17). Springer.
 • Khajavi, S. H., Motlagh, N. H., Jaribion, A., Werner, L. C., & Holmström, J. (2019). Digital twin: Vision, benefits, boundaries, and creation for buildings. IEEE Access, 7, 147406-147419.
 • Khuntia, M., Singh, D., & Sahoo, S. (2021). Impact of Internet of Things (IoT) on 5G. In D. Mishra, R. Buyya, P. Mohapatra and S. Patnaik (Eds.), Intelligent and Cloud Computing: Proceedings of ICICC 2019 (pp. 125-136). Springer.
 • Klebanov, B., Antropov, T., & Zvereva, O. (2019). Hybrid automaton implementation for intelligent agents’ behavior modelling. International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT 2019): Applications, Trends and Opportunities (pp. 1-4). Tashkent.
 • Klyukin, A. A., Kulachkovsky, V. N., Evseev, V. N., & Klyukina, A. I. (2018). Possibilities of new information technologies in the system of urban planning and construction. Key Engineering Materials, 771, 49-55.
 • Kosowatz, J. (2021). Smart cities look for digital twins. https://www.asme.org/topics-resources/content/smart-cities-look-for-digital-twins (Erişim Tarihi: 12.10.2022).
 • Kritzinger, W., Karner, M., Traar, G., Henjes, J., & Sihn, W. (2018). Digital twin in manufacturing: A categorical literature review and classification. IFAC-PapersOnLine, 51 (11), 1016-1022.
 • Kumar, V. (2020). Why digital twin is essential in making smart cities?. https://industrywired.com/why-digital-twin-is-essential-in-making-smart-cities/ (Erişim Tarihi: 13.10.2022).
 • Le Breton, M. A., Girardeau, M., & Bailleul, H. (2021). From open data to smart city governing innovation in the Rennes metropolitan area (France). International Journal of E-Planning Research, 10 (4), 17-38.
 • Lehtola, V. V., & Ståhle, P. (2014). Societal innovation at the interface of the state and civil society. Innovation: The European Journal of Social Science Research, 27 (2), 152-174.
 • Lehtola, V. V., Koeva, M., Elberink, S. O., Raposo, P., Virtanen, J. P., Vahdatikhaki, F., & Borsci, S. (2022). Digital twin of a city: Review of technology serving city needs. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 1-14. https://doi.org/10.1016/j.jag.2022.102915
 • Leng, J., & Jiang, P. (2019). Dynamic scheduling in RFID-driven discrete manufacturing system by using multi-layer network metrics as heuristic information. Journal of Intelligent Manufacturing, 30 (3), 979-994.
 • Linde, L., Sjödin, D., Parida, V., & Wincent, J. (2021). Dynamic capabilities for ecosystem orchestration A capability-based framework for smart city innovation initiatives. Technological Forecasting and Social Change, 166, 1-12.
 • Longo, J. (2011). #OpenData: Digital-era governance thoroughbred or new public management trojan horse?. Public Policy & Governance Review, 2 (2), 38-51.
 • Luo, W., Hu, T., Zhang, C., & Wei, Y. (2019). Digital twin for CNC machine tool: modeling and using strategy. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 10, 1129-1140.
 • LuxTurrim5G (2021). Digital twin boosts smart city planning and service development. https://www.luxturrim5g.com/new-blog/2021/10/11/digital-twin-boosts-smart-city-planning-and-service-development (Erişim Tarihi: 10.10.2022).
 • Margetts, H., & Dunleavy, P. (2013). The second wave of digital-era governance: A quasi-paradigm for government on the web. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 371, 1-17.
 • Minsky, C. (2020). Digital twins give urban planners virtual edge. https://www.ft.com/content/15851b06-1b6f-11ea-81f0-0c253907d3e0 (Erişim Tarihi: 12.10.2022).
 • Mistry, I., Tanwar, S., Tyagi, S., & Kumar, N. (2020). Blockchain for 5G-enabled IoT for industrial automation: a systematic review, solutions, and challenges. Mechanical Systems and Signal Processing, 135, 1-21.
 • Negri, E., Fumagalli, L., & Macchi, M. (2017). A review of the roles of digital twin in CPS-based production systems. Procedia Manufacturing, 11, 939-948.
 • Nochta, T., Wan, L., Schooling, J. M., & Parlikad, A. K. (2021). A socio-technical perspective on urban analytics: The case of city-scale digital twins. Journal of Urban Technology, 28 (1-2), 263-287.
 • NRF (2021). Virtual Singapore. https://www.nrf.gov.sg/programmes/virtual-singapore (Erişim Tarihi: 03.10.2022).
 • Papyshev, G., & Yarime, M. (2021). Exploring city digital twins as policy tools: A task-based approach to generating synthetic data on urban mobility. Data & Policy, 3, 1-18.
 • Puri, D. (2018). The vital role of technology in the Thai cave rescue mission. https://www.networkworld.com/article/3291787/the-vital-role-of-technology-in-the-thai-cave-rescue-mission.html (Erişim Tarihi: 30.09.2022).
 • PwC (2020). Digital twins in smart city: A bridge between the physical and virtual world. https://www.pwccn.com/zh/research-and-insights/greater-bay-area/digital-twins-in-smart-city.pdf (Erişim Tarihi: 12.10.2022).
 • Reid, R. L. (2022). In NYC, digital twin project tackles traffic. https://www.asce.org/publications-and-news/civil-engineering-source/civil-engineering-magazine/article/2022/09/in-nyc-digital-twin-project-tackles-traffic (Erişim Tarihi: 11.10.2022).
 • Rogerson, S. (2021). New York pilot demonstrates digital twin technology. https://www.iotm2mcouncil.org/iot-library/news/smart-cities-news/new-york-pilot-demonstrates-digital-twin-technology/ (Erişim Tarihi: 11.10.2022).
 • Ruohomäki, T., Airaksinen, E., Huuska, P., Kesäniemi, O., Martikka, M., & Suomisto, J. (2018). Smart city platform enabling digital twin. International Conference on Intelligent Systems (IS) (pp. 155-161). Funchal.
 • Sagar, M. (2020). The growing trend of city-scale digital twins around the world. https://opengovasia.com/the-growing-trend-of-city-scale-digital-twins-around-the-world/ (Erişim Tarihi: 12.10.2022).
 • Samms, G. (2019). Municipal digital twins can transform city planning. https://www.forbes.com/sites/pikeresearch/2019/06/12/municipal-digital-twins-can-transform-city-planning/?sh=1e44dfa441ea (Erişim Tarihi: 13.10.2022).
 • Schrotter, G., & Hürzeler, C. (2020). The digital twin of the city of Zurich for urban planning. Journal of Photogrammetry, Remote Sensing and Geoinformation Science, 88 (1), 99-112.
 • Segovia, M., & Garcia-Alfaro, J. (2022). Design, modeling and implementation of digital twins. Sensors, 22, 1-30.
 • Shafto, M., Conroy, M., Doyle, R., Glaessgen, E., Kemp, C., LeMoigne, J., & Wang, L. (2010). Draft modeling, simulation, information technology & processing roadmap: Technology area 11. National Aeronautics and Space Administration (NASA). https://www.nasa.gov/pdf/501321main_TA11-MSITP-DRAFT-Nov2010-A1.pdf (Erişim Tarihi: 16.09.2022).
 • Shahat, E., Hyun, C. T., & Yeom, C. (2021). City digital twin potentials: A review and research agenda. Sustainability, 13 (6), 2-20.
 • Sharma, A., Kosasih, E., Zhang, J., Brintrup, A., & Calinescu, A. (2022). Digital twins: State of the art theory and practice, challenges, and open research questions. Journal of Industrial Information Integration, 30, 1-15.
 • Singh, M., Fuenmayor, E., Hinchy, E. P., Qiao, Y., Murray, N., & Devine, D. (2021). Digital twin: Origin to future. Applied System Innovation, 4 (2), 1-19.
 • Smart City Brussels (2022). An 11th smart lunch dedicated to digital twins!. https://smartcity.brussels/news-911-an-11th-smart-lunch-dedicated-to-digital-twins (Erişim Tarihi: 13.10.2022).
 • SmartCitiesWorld (2018). Digital twin created for new Indian smart city. https://www.smartcitiesworld.net/news/news/digital-twin-created-for-new-indian-smart-city-3674 (Erişim Tarihi: 12.10.2022).
 • Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of Business Research, 104, 333-339.
 • Soon, K. H., & Khoo, V. H. S. (2017). CityGML modelling for Singapore 3d national mapping. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial Information Sciences, 42, 37-42.
 • Spaans, M., & Waterhout, B. (2017). Building up resilience in cities worldwide-Rotterdam as participant in the 100 resilient cities programme. Cities, 61, 109-116.
 • Spinverse (2021). Press release: LuxTurrim5G solutions ready for global smart city markets. https://news.spinverse.com/press-release-luxturrim5g-solutions-ready-for-global-smart-city-markets (Erişim Tarihi: 10.10.2022).
 • Tallman, E. (2021). Interview. Digital twin platform SmartWorldOS transforms New York’s Historic Brooklyn Navy Yard. https://emag.archiexpo.com/interview-digital-twin-platform-smartworldos-transforms-new-yorks-historic-brooklyn-navy-yard/ (Erişim Tarihi: 11.10.2022).
 • TalTech (2021). Finest centre for smart cities. https://taltech.ee/en/finest-centre-for-smart-cities#p53656 (Erişim Tarihi: 17.10.2022).
 • Tao, F., & Qi, Q. (2017). New IT driven service-oriented smart manufacturing: Framework and characteristics. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 49 (1), 81-91.
 • Tao, F., Zhang, H., Liu, A., & Nee, A. Y. C. (2019a). Digital twin in industry: State-of-the-art. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 15 (4), 2405-2415.
 • Tao, F., Zhang, M., & Nee, A. Y. C. (2019b). Digital twin driven smart manufacturing. Elsevier.
 • Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. British Journal of Management, 14, 207-222.
 • TRT Haber (2022). 81 ilin dijital şehir ikizleri güncellenecek. https://www.trthaber.com/haber/gundem/81-ilin-dijital-sehir-ikizleri-guncellenecek-679652.html (Erişim Tarihi: 13.10.2022).
 • Tuncer, A., & Usta, S. (2013). İki kriz arasında yönetim: Yeni kamu işletmeciliği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (30), 181-195.
 • United Nation (2018). 68% of the world population projected to live in urban areas by 2050, says UN. https://www.un.org/development/desa/en/news/population/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html (Erişim Tarihi: 22.09.2022).
 • VentureBeat (2022). How Singapore created the first country-scale digital twin. https://venturebeat.com/business/how-singapore-created-the-first-country-scale-digital-twin/ (Erişim Tarihi: 05.10.2022).
 • Wach, E., & Ward, R. (2013). Learning about qualitative document analysis. https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/2989/PP%20InBrief%2013%20QDA%20FINAL2.pdf?sequence=4&isAllowed=y (Erişim Tarihi: 06.12.2022).
 • Wan, L., Nochta, T., & Schooling, J. M. (2019). Developing a city-level digital twin - Propositions and a case study. International Conference on Smart Infrastructure and Construction 2019 (ICSIC): Driving Data-Informed Decision-Making (pp. 187-193). Cambridge.
 • Weekes, S. (2019). The rise of digital twins in smart cities. https://www.smartcitiesworld.net/special-reports/the-rise-of-digital-twins-in-smart-cities (Erişim Tarihi: 12.10.2022).
 • WEF (2022). Digital twin cities: Framework and global practices. https://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Digital_Twin_Cities_Framework_and_Practice_2022.pdf (Erişim Tarihi: 10.09.2022).
 • West, D. M. (2007). Digital government: Technology and public sector performance. Princeton University Press.
 • White, G., Zink, A., Codeca, L., & Clarke, S. (2021). A digital twin smart city for citizen feedback. Cities, 110, 1-11.
 • Yan, J., Jaw, S. W., Soon, K. H., Wieser, A., & Schrotter, G. (2019). Towards an underground utilities 3D data model for land administration. Remote Sensing, 11 (17), 1-21.
 • Yan, J., Van Son, R., & Soon, K. H. (2021). From underground utility survey to land administration: An underground utility 3D data model. Land Use Policy, 102, 1-11.
 • Yavuz, N. (2015). Dijital çağ yönetişimi: Kamu yönetiminde ihtiyaç temelli bütünleşme çabası. İçinde Ö. Köseoğlu ve M. Z. Sobacı (Eds.), Kamu yönetiminde paradigma arayışları: Yeni kamu işletmeciliği ve ötesi (ss. 273-293). Dora.
 • Yıkıcı, A., & Salman, T. (2022). Kadın dostu kent bağlamında kadın ve kent ilişkisi: Trabzon örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9 (3), 1677-1708.
 • Zhang, M., Sui, F., Liu, A., Tao, F., & Nee, A. Y. C. (2020). Digital twin driven smart product design framework. In F. Tao, A. Liu, T. Hu and A. Y. C. Nee (Eds.), Digital twin driven smart design (pp. 3-32). Elsevier.
 • Zoeteman, B., Mulder, R., Smeets, R., & Wentink, C. (2016). Toward sustainable EU cities: A quantitative benchmark study of 114 European and 31 Dutch cities. Tilburg University. https://pure.uvt.nl/ws/portalfiles/portal/13611754/16142_85537_UvT_EU_Study_3_gecorrigeerd_def_RM_1_.pdf (Erişim Tarihi: 06.10.2022).
 • Zoeteman, B., Paenen, S., Mulder, R., & Wentink, C. (2017). Benchmarking sustainability performance of Espoo with selected EU cities: A 2017 benchmark study of 15 selected high scoring cities in Northern Europe, prepared for the city of Espoo, Finland. https://pure.uvt.nl/ws/portalfiles/portal/19971591/ (Erişim Tarihi: 06.10.2022).
APA YIKICI A (2023). Dijital İkiz Şehir Fenomeni: Dünyadan Örnekler ve Türkiye’deki Yönelimler. , 138 - 163. 10.35674/kent.1195553
Chicago YIKICI ABDULGAZİ Dijital İkiz Şehir Fenomeni: Dünyadan Örnekler ve Türkiye’deki Yönelimler. (2023): 138 - 163. 10.35674/kent.1195553
MLA YIKICI ABDULGAZİ Dijital İkiz Şehir Fenomeni: Dünyadan Örnekler ve Türkiye’deki Yönelimler. , 2023, ss.138 - 163. 10.35674/kent.1195553
AMA YIKICI A Dijital İkiz Şehir Fenomeni: Dünyadan Örnekler ve Türkiye’deki Yönelimler. . 2023; 138 - 163. 10.35674/kent.1195553
Vancouver YIKICI A Dijital İkiz Şehir Fenomeni: Dünyadan Örnekler ve Türkiye’deki Yönelimler. . 2023; 138 - 163. 10.35674/kent.1195553
IEEE YIKICI A "Dijital İkiz Şehir Fenomeni: Dünyadan Örnekler ve Türkiye’deki Yönelimler." , ss.138 - 163, 2023. 10.35674/kent.1195553
ISNAD YIKICI, ABDULGAZİ. "Dijital İkiz Şehir Fenomeni: Dünyadan Örnekler ve Türkiye’deki Yönelimler". (2023), 138-163. https://doi.org/10.35674/kent.1195553
APA YIKICI A (2023). Dijital İkiz Şehir Fenomeni: Dünyadan Örnekler ve Türkiye’deki Yönelimler. Kent Akademisi (Online), 16(1), 138 - 163. 10.35674/kent.1195553
Chicago YIKICI ABDULGAZİ Dijital İkiz Şehir Fenomeni: Dünyadan Örnekler ve Türkiye’deki Yönelimler. Kent Akademisi (Online) 16, no.1 (2023): 138 - 163. 10.35674/kent.1195553
MLA YIKICI ABDULGAZİ Dijital İkiz Şehir Fenomeni: Dünyadan Örnekler ve Türkiye’deki Yönelimler. Kent Akademisi (Online), vol.16, no.1, 2023, ss.138 - 163. 10.35674/kent.1195553
AMA YIKICI A Dijital İkiz Şehir Fenomeni: Dünyadan Örnekler ve Türkiye’deki Yönelimler. Kent Akademisi (Online). 2023; 16(1): 138 - 163. 10.35674/kent.1195553
Vancouver YIKICI A Dijital İkiz Şehir Fenomeni: Dünyadan Örnekler ve Türkiye’deki Yönelimler. Kent Akademisi (Online). 2023; 16(1): 138 - 163. 10.35674/kent.1195553
IEEE YIKICI A "Dijital İkiz Şehir Fenomeni: Dünyadan Örnekler ve Türkiye’deki Yönelimler." Kent Akademisi (Online), 16, ss.138 - 163, 2023. 10.35674/kent.1195553
ISNAD YIKICI, ABDULGAZİ. "Dijital İkiz Şehir Fenomeni: Dünyadan Örnekler ve Türkiye’deki Yönelimler". Kent Akademisi (Online) 16/1 (2023), 138-163. https://doi.org/10.35674/kent.1195553