Yıl: 2023 Cilt: 25 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 357 - 371 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.32709/akusosbil.1041112 İndeks Tarihi: 22-05-2023

Öğrenme Güçlüğü Olan Ergenlerin Okul Aidiyetleri ile Akademik Ortamlarda Olumsuz Değerlendirilme Korkularının İncelenmesi

Öz:
Bu araştırma öğrenme güçlüğü tanısına sahip olan 6. 7. ve 8. sınıf düzeyindeki ergenlerin okula aidiyet duyguları ile akademik ortamlarda olumsuz değerlendirilme korkularının cinsiyet, sınıf düzeyi ve özel eğitim alma süresine göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi ve okula aidiyet duygusu ile akademik ortamlarda olumsuz değerlendirilme korkusu arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara il merkezinde bulunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde öğrenme güçlüğü tanısı ile destek eğitim alan 220 ergen oluşturmaktadır. Araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden değişkenler arası ilişkiyi açıklaması nedeniyle korelasyonel araştırma modelinde yapılandırılmıştır. Araştırmanın verileri “Genel Bilgi Formu “Okula Aidiyet Duygusu Ölçeği” ve “Akademik Ortamlarda Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada öğrenme güçlüğü tanısına sahip olan ergenlerin okula aidiyet duygusu puanları ile olumsuz değerlendirilme korkusu ölçeğinin bilişsel etki ve davranışsal etki boyutları arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Ayrıca özel eğitim desteği alma süresi bir yıl olan ergenlerin okul aidiyetleri özel eğitim desteği alma süresi dört yıl olanlara göre daha yüksektir. Akademik ortamlarda olumsuz değerlendirilme korkusu puanları ise cinsiyete göre farklılaşmaktadır. Elde edilen bu bulgular doğrultusunda kızların olumsuz değerlendirilme korkusu puanları erkeklere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

An Investigation of Sense of School Belonging and Fear of Negative Evaluation in Academic Environments among Adolescents with Learning

Öz:
The aim of this study is to determine whether the sense of belonging to school and the fear of negative evaluation in academic environments of 6th, 7th and 8th grade adolescents with a diagnosis of learning disability differ according to gender, grade level and duration of special education and examine the relationship between adolescents' sense of belonging to school and fear of negative evaluation in academic environments. In this study, it was studied with students who were diagnosed with learning difficulties, who were in inclusive environments, attending special education and rehabilitation centers. The research was structured in the correlational research model due to the explanation of the relationship between variables, which is one of the quantitative research methods. The data of the research was collected by using Demographic Information Form, Sense of School Belonging Scale and Fear of Negative Evaluation in Academic Environments Scale. According to research findings, it was determined that there is a weak positive relationship between the sense of belonging to school scores of adolescents with learning disabilities and the cognitive effect and behavioral effect dimensions of the fear of negative evaluation. In addition, adolescents who receive special education support for one year have a higher sense of belonging to school than those who receive four years. A statistically significant difference was found between the scores of adolescents fear of negative evaluation in academic environments and gender. In line with these findings, it was determined that girls' fear of negative evaluation scores was higher than boys.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abdollahi, A., Panahipour, S., Akhavan Tafti, M. ve Allen, K. A. (2020). Academic hardiness as a mediator for the relationship between school belonging and academic stress. Psychology in the Schools, 57(5), 823-832.
 • Abuelfadl, M. A. (2015). Anxiety as a predictor of academic achievement of students with learning difficulties. International Journal of Psychology and Behavioral Sciences, 5(4), 169 177.
 • Aksoy, Ö. N. (2019). Üstün ve özel yetenekli öğrencilerin akademik ortamlarda olumsuz değerlendirilme korkusunun incelenmesi Balıkesir örneği. Anadolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(3), 95-110.
 • Alesi M., Rappo, G. ve Pepi, A. (2014). Depression, anxiety at school and self esteem in children with learning disabilities. Journal of Psychological Abnormalities in Children, 3(3), 1-8.
 • Alkan, V. (2015). Akademik ortamlarda olumsuz değerlendirilme korkusu ölçeğinin geliştirilmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi.
 • Alparslan, N. (2016). Anne babası boşanmış ergenlerin benlik saygısı ve okula bağlılık düzeylerinin incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi.
 • Altınsoy, F. ve Özyer, K. K. (2018). Liseli ergenlerde okula aidiyet duygusu: umutsuzluk ve yalnızlık ile ilişkileri. Elementary Education Online, 17(3), 1751-1765.
 • Altuntaş, S., Sezer, Ö. (2017). Investigating school attachment of secondary school students, Inonu University Journal of the Faculty of Education, 18(1), 83-97
 • Arslan, G. (2016). Lise öğrencilerinde reddedilmişlik duygusu, akademik başarı, akademik yeterlik ve eğitimsel amaçlar arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 41(183), 293-304.
 • Avcı, M. (2019). Lise öğrencilerinin olumsuz değerlendirilme korkusu düzeyleri öznel iyi oluş düzeyleri ile sanal zorbalık düzeyleri arasındaki yordayıcı ilişkiler. (Yüksek lisans tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi.
 • Bakır Aygar, B. ve Kaya, A. (2017). Ortaokul öğrencilerinin okul aidiyet duygusu ile okul temelli yalnızlık arasındaki ilişkide okul ikliminin aracılık rolü. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8(1), 14–27. https://doi.org/10.19160/5000201389
 • Bender, W. N. (2016). Öğrenme güçlüğü olan bireyler ve eğitimleri (Sarı, H., Çev. Ed.). Nobel Yayıncılık.
 • Biolcati, R. (2017). The role of self-esteem and fear of negative evaluation in compulsive buying. Frontiers in Psychiatry, 74, 1–8.
 • Bursal, M. (2017). SPSS ile temel veri analizleri. Ankara: Anı Yay.
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. ve Köklü, N. (2011). Sosyal Bilimler İçin İstatistik. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Cankardaş, S. (2019). Kadın ve erkeklerde olumsuz değerlendirilme korkusunun belirlenmesinde algılanan ebeveyn tutumları ve benlik saygısının rolü. Psikoloji Çalışmaları/Studies in Psychology, 39(1), 79-97.
 • Carnazzo, K., Dowdy, E., Furlong, M. J. ve Quirk, M. P. (2019). An evaluation of the Social Emotional Health Survey-Secondary for use with students with learning disabilities. Psychology in the Schools, 56(3), 433-446.
 • Cole, D. A., Jacquez, F. M., Truss A. E., Pineda A. G., Weilauf A. S. (2009) Gender differences in the longitudinal structure of cognitive diatheses for depression in children and adolescents. J Clin Psychol, 65, 1312-1326.
 • Değirmenci, G. Y. (2022). Sosyal beceri eğitimi programının öğrenme güçlüğü olan çocukların sosyal becerileri üzerindeki etkililiğinin incelenmesi. (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi.
 • Dönmez, Ş. (2018). Ortaokul öğrencilerinde okul iklimi, okula bağlılık ve okul yaşam Kalitesi algısının incelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(2), 1-17
 • Erdoğdu, M. Y. ve Yüzbaş, D. (2018). Lise öğrencilerinin okula bağlılık ile genel öz-yeterlilik düzeyleri arasındaki ilişki. Journal of Suleyman Demirel University Institute of Social Sciences, 32(1), 205-227.
 • Erturgut, P. ve Erturgut, R. (2010). Stress and academic self esteem in primary school children who applied to the hospital: A research in pediatric hospitals in Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 1200-1204.
 • Goodenow, C., (1993). The psychological sense of school membership among adolesents scale developmant and educational correlates. Psychology in the Schools, 30, 79–90.
 • Grant, G., Peter, G., Rİchardson, M. ve Ramcharan, P. (2006). Learning disability a life cycle approach to valuing people.
 • Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2016). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Iacobucci, D. (2010). Structural equations modeling: Fit indices, sample size, and advanced topics. Journal of consumer psychology, 20(1): 90-98.
 • İşeri, E. T. ve Tabak, B. Y. (2019). Ortaokul öğrencilerinin okula bağlılıklarının okulun özellikleri ve öğrencilerin kişisel değişkenleri açısından incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 1217-1231.
 • Judd, S. (2012). Learning disabilities sourcebook. (4th Ed.) Omnigraphics, Inc., Print. Health Reference Ser
 • Kauffman, J. M., Hallahan, D. P. ve Pullen, P. C. (2017). Handbook of special education. Routledge.
 • Li, L., Chen, X. ve Li, H. (2020). Bullying victimization, school belonging, academic engagement and achievement in adolescents in rural China: A serial mediation model. Children and youth services review, 113, 104946.
 • Lipka, O., Forkosh Baruch, A. ve Meer, Y. (2019). Academic support model for post-secondary school students with learning disabilities: student and instructor perceptions. International Journal of Inclusive Education, 23(2), 142-157.
 • Luo, Y., Wang, Z. ve Zhang, H. (2016). The influence of family income status on learning burnout in adolescents: Mediating and moderating effects. Journal of Child and Family Studies, 25(7), 2111-2119.
 • Özgök, A. ve Sarı, M. (2016). Ortaokul öğrencilerinin okula aidiyet duygusu ve arkadaş bağlılık düzeyi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25(3), 71-86.
 • Özgüngör, S. (2006). Öz bilinç, olumsuz değerlendirilme korkusu, performans odaklı sınıf algısı ve not yönelimi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 1-8.
 • Pekrun, R. ve Linnenbrink Garcia, L. (2012). Academic emotions and student engagement. In S. L., Chrıstenson, A. l., Reschley ve C., Wylie (Eds.), Handbook of research on student engagement, New York: Springer.
 • Rose, C. A., Espelage, D. L., Monda-Amaya, L. E., Shogren, K. A. ve Aragon, S. R. (2015). Bullying and middle school students with and without specific learning disabilities: An examination of social-ecological predictors. Journal of learning disabilities, 48(3), 239-254.
 • Sarı, M. (2015). Adaptation of the psychological sense of school membership scale to Turkish. Global Journal of Human-Social Science Research, 15(7), 59-64.
 • Sarı, M. ve Özgök, A. (2014). Ortaokul öğrencilerinde okula aidiyet duygusu ve empatik sınıf atmosferi algısı. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 13(2): 479-492.
 • Şahin, S. (2010). Öğrenme güçlüğü olan çocuklar ve eğitimleri. N. Baykoç (Ed.), Özel Eğitim içinde (s.197-208). Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • Tavşanlı, Ö. F., Birgül, K. ve Oksal, A. (2016). Ortaokul öğrencilerinin okul iklimine yönelik algılarını yordayan değişkenlerin incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 11(9), 821-838.
 • Uzun, G. ve Çokluk Bökeoğlu, Ö. (2017). Akademik başarının okul, aile ve öğrenci özellikleri ile ilişkisinin çok düzeyli yapısal eşitlik modellemesi ile incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 52(3), 655-685.
 • Wong, B. (2004). Learning about learning disabilities. Elsevier Academic Press.
 • Wong, B., Graham, L., Hoskyn, M., ve Berman, J. (2008). The ABCs of Learning Disabilities.
APA Yavuz E, DURUALP E (2023). Öğrenme Güçlüğü Olan Ergenlerin Okul Aidiyetleri ile Akademik Ortamlarda Olumsuz Değerlendirilme Korkularının İncelenmesi. , 357 - 371. 10.32709/akusosbil.1041112
Chicago Yavuz Emrullah Can,DURUALP Ender Öğrenme Güçlüğü Olan Ergenlerin Okul Aidiyetleri ile Akademik Ortamlarda Olumsuz Değerlendirilme Korkularının İncelenmesi. (2023): 357 - 371. 10.32709/akusosbil.1041112
MLA Yavuz Emrullah Can,DURUALP Ender Öğrenme Güçlüğü Olan Ergenlerin Okul Aidiyetleri ile Akademik Ortamlarda Olumsuz Değerlendirilme Korkularının İncelenmesi. , 2023, ss.357 - 371. 10.32709/akusosbil.1041112
AMA Yavuz E,DURUALP E Öğrenme Güçlüğü Olan Ergenlerin Okul Aidiyetleri ile Akademik Ortamlarda Olumsuz Değerlendirilme Korkularının İncelenmesi. . 2023; 357 - 371. 10.32709/akusosbil.1041112
Vancouver Yavuz E,DURUALP E Öğrenme Güçlüğü Olan Ergenlerin Okul Aidiyetleri ile Akademik Ortamlarda Olumsuz Değerlendirilme Korkularının İncelenmesi. . 2023; 357 - 371. 10.32709/akusosbil.1041112
IEEE Yavuz E,DURUALP E "Öğrenme Güçlüğü Olan Ergenlerin Okul Aidiyetleri ile Akademik Ortamlarda Olumsuz Değerlendirilme Korkularının İncelenmesi." , ss.357 - 371, 2023. 10.32709/akusosbil.1041112
ISNAD Yavuz, Emrullah Can - DURUALP, Ender. "Öğrenme Güçlüğü Olan Ergenlerin Okul Aidiyetleri ile Akademik Ortamlarda Olumsuz Değerlendirilme Korkularının İncelenmesi". (2023), 357-371. https://doi.org/10.32709/akusosbil.1041112
APA Yavuz E, DURUALP E (2023). Öğrenme Güçlüğü Olan Ergenlerin Okul Aidiyetleri ile Akademik Ortamlarda Olumsuz Değerlendirilme Korkularının İncelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25(1), 357 - 371. 10.32709/akusosbil.1041112
Chicago Yavuz Emrullah Can,DURUALP Ender Öğrenme Güçlüğü Olan Ergenlerin Okul Aidiyetleri ile Akademik Ortamlarda Olumsuz Değerlendirilme Korkularının İncelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 25, no.1 (2023): 357 - 371. 10.32709/akusosbil.1041112
MLA Yavuz Emrullah Can,DURUALP Ender Öğrenme Güçlüğü Olan Ergenlerin Okul Aidiyetleri ile Akademik Ortamlarda Olumsuz Değerlendirilme Korkularının İncelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.25, no.1, 2023, ss.357 - 371. 10.32709/akusosbil.1041112
AMA Yavuz E,DURUALP E Öğrenme Güçlüğü Olan Ergenlerin Okul Aidiyetleri ile Akademik Ortamlarda Olumsuz Değerlendirilme Korkularının İncelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2023; 25(1): 357 - 371. 10.32709/akusosbil.1041112
Vancouver Yavuz E,DURUALP E Öğrenme Güçlüğü Olan Ergenlerin Okul Aidiyetleri ile Akademik Ortamlarda Olumsuz Değerlendirilme Korkularının İncelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2023; 25(1): 357 - 371. 10.32709/akusosbil.1041112
IEEE Yavuz E,DURUALP E "Öğrenme Güçlüğü Olan Ergenlerin Okul Aidiyetleri ile Akademik Ortamlarda Olumsuz Değerlendirilme Korkularının İncelenmesi." Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25, ss.357 - 371, 2023. 10.32709/akusosbil.1041112
ISNAD Yavuz, Emrullah Can - DURUALP, Ender. "Öğrenme Güçlüğü Olan Ergenlerin Okul Aidiyetleri ile Akademik Ortamlarda Olumsuz Değerlendirilme Korkularının İncelenmesi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 25/1 (2023), 357-371. https://doi.org/10.32709/akusosbil.1041112